יוצאי מרוקו ואלג'יריה שסבלו מהגבלות בתחומי חיים שונים במסגרת שלטון וישי, זכאים למענק הטבות שנתי ולפטור מלא מתשלום עבור תרופות הכלולות בסל שירותי הבריאות
סכום המענק הוא 7,248 ₪ בשנה
ניצולים אלה עשויים להיות זכאים להטבות נוספות, לרבות תוספת 9 שעות סיעוד מהקרן לרווחה בשווי חודשי של כ- 2,025 ₪
 • ביום 03.12.2015 התקבלה החלטה מינהלית על-ידי שר האוצר לפיה יוצאי מרוקו ואלג'יריה שסבלו הגבלות בתחומי חיים שונים במסגרת שלטון וישי, יהיו זכאים להטבות הבאות:
  • מענק שנתי בסכום של 7,248 ₪.
  • פטור מלא (100%) מדמי ההשתתפות העצמית ברכישת תרופות מרשם הכלולות בסל הבריאות, זאת אם לא ניתנת הנחה מתוקף הסדר אחר.
 • לצורך קבלת המענק יוכרו גם מי שהיו עוברים בתקופה זו, ונולדו במרוקו לאם זכאית, עד יום 06.09.1943 ובאלג'יריה עד יום 03.09.1943.
 • מועד הזכאות למענקים ליוצאי מרוקו ואלג'יריה לפי החלטה זו, יהיה החל מה-1 בחודש בו תוגש בקשה לקבלת המענקים על גבי הטופס המצורף.
 • יהודים שהתגוררו באלג’יריה בתקופה שבין חודש יולי 1940 לחודש נובמבר 1942 וסבלו מהגבלות על ידי הנאצים או משטר וישי, עשויים להיות זכאים, החל מחודש יולי 2018, לפיצוי חד פעמי בסך של 2,556 אירו, מקרן הסיוע של ועידת התביעות. לפרטים נוספים ראו: מענק חד פעמי ליהודים יוצאי אלג'יריה אשר סבלו מהגבלות הנאצים ומשטר וישי

מי זכאי?

 • יוצאי מרוקו ואלג'יריה העומדים בכל התנאים הבאים:
  • הם סבלו הגבלות בתחומי חיים שונים כגון: הגבלה בתעסוקה, הגבלה במגורים או כל הגבלה אחרת.
  • ההגבלות היו בתקופת שלטון וישי, בין התאריכים כדלקמן:
   • יוצאי אלג'יריה - החל מיום 22.06.1940 ועד ליום 07.11.1942
   • יוצאי מרוקו - החל מיום 22.06.1940 ועד ליום 10.11.1942
 • הם אינם מקבלים קצבה חודשית, מכל גורם שהוא, בהקשר לקורותיהם בתקופת מלחמת העולם השנייה.
 • לצורך קבלת המענק יוכרו גם מי שהיו עוברים בתקופה זו, ונולדו במרוקו לאם זכאית, עד יום 06.09.1943 ובאלג'יריה עד יום 03.09.1943.

תהליך מימוש הזכות למענק שנתי

 • למילוי טופס התביעה למענק שנתי ליוצאי מרוקו ואלג'ריה, יש לבחור באחת מתוך שתי האפשרויות:
 • לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
  • צילום תעודת זהות, כולל הספח
  • אם קיים אפוטרופוס, יש לצרף צו למינוי אפוטרופוס.
  • טופס פרטי חשבון בנק.
  • אם התביעה מוגשת על ידי עורך דין, יש לצרף יפויי כח.
 • ניתן לפנות לסיוע אל מרכז המידע הלאומי של הרשות הפועל בימים א'-ה' בין השעות 07:00-19:00, בטלפון 03-5682651.
 • מועד הזכאות למענקים ליוצאי מרוקו ואלג'יריה לפי החלטה זו, יהיה החל מה-1 בחודש בו תוגש הבקשה.
 • מי שהגיש את הבקשה עד ליום 31.12.2016, היה זכאי למענק גם עבור שנת 2015.
טיפ
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מעניק לניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים ייעוץ משפטי וייצוג בהליכים בחינם, ללא תלות במבחן הכנסה. למידע נוסף ראו: סיוע משפטי חינם לניצולי שואה מטעם משרד המשפטים.

הגבלת שכר טירחה לעורך דין או מטפל אחר בבקשה לקבלת המענק השנתי

 • על פי תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים מיום 07.04.2016, הוגבל שכר הטרחה המירבי שמותר לעורך דין או מטפל לגבות עבור הטיפול בבקשה למענק שנתי אשר אושר כתוצאה מהחלטה מינהלית ונקבעו תנאים מקדימים לזכאות המטפל בתביעה לשכר טירחה.

הסכמתו של ניצול השואה כתנאי לתשלום שכר טירחה

 • כדי שמטפל בתביעה יהיה זכאי לשכר טירחה צריכים להתקיים כל התנאים המפורטים להלן. אם תנאים אילו לא התקיימו לא חלה על ניצול השואה החובה לשלם שכר טירחה:
  • ניצול השואה צריך לתת למטפל בתביעה הוראה מפורשת מראש ובכתב, לעניין כל שלב בטיפול בתביעה שמקורה החלטה מינהלית. הסכמתו של ניצול השואה לטיפול בתביעה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, או לפי חוק הטבות לניצולי שואה, אינה מהווה את ההסכמה הנדרשת לטיפול בתביעה לפי החלטה מינהלית.
  • לגבי הסכמי שכר טירחה שנחתמו לאחר יום 07.04.2016 - בנוסף לאמור לעיל, על ניצול השואה, טרם החתימה על הסכם הטירחה, לאשר בחתימת ידו על גבי טופס הסבר - בקשה לפי החלטה מנהלית, שהוסבר לו המצב החוקי ומהות התביעה, משמעותיה והשלכותיה וכי הוא קרא או שהוקרא לו טופס ההסבר.

שכר הטירחה המירבי בתביעות למענק שנתי על פי החלטה מינהלית

 • שכר הטירחה שעורך דין או מטפל אחר רשאי לגבות בעד טיפול בבקשה למענק השנתי שניתן מתוקף החלטה מינהלית, הנו:
  • אם שכר הטירחה נחתם לאחר יום 07.04.2016- יעמוד שכר הטירחה המירבי על 120 ₪ כולל מע"מ.
  • אם הסכם שכר הטירחה נחתם לפני יום07.04.2017- יעמוד שכר הטירחה המירבי על 473 ₪ כולל מע"מ.
 • שכר טירחה מירבי זה יחול גם אם לאחר מתן ההחלטה המינהלית הוגש ערר או ערעור לבית המשפט, והוא נמחק, נדחה או שהטיפול בו הופסק.
  • גם אם מספר בני אדם מטפלים בבקשה למענק שנתי (כגון עורך דין וגורם מטפל נוסף, או מספר עורכי דין), עדיין אסור לגבות מניצול השואה שכר טירחה העולה על שכר הטירחה המירבי, ושכר הטירחה של כלל המטפלים בתביעה אינו יכול לעלות על שכר הטירחה המירבי הקבוע בחוק..
 • כאשר אין קשר בין הטיפול בתביעה על ידי עורך הדין לבין החלטת הרשות על זכאותו של הניצול למענק שנתי אז עורך הדין או מטפל אחר בתביעה אינם זכאים כלל לשכר טירחה.
 • ניצולי שואה זכאים לסיוע משפטי בחינם, ללא תלות במבחן הכנסה, במקרים של התגוננות בפני תביעות שכר טרחה בבית משפט ובהוצאה לפועל וכן בתביעות שהם מבקשים להגיש נגד עורכי דין ומטפלים. לפרטים נוספים ראה:סיוע משפטי בחינם לניצולי שואה מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.

עיקול המענק השנתי

תהליך מימוש הזכות לפטור ברכישת תרופות המוכרות בסל הבריאות

 • לאחר שטופס הבקשה למענק השנתי (כאמור לעיל) יגיע לידי הרשות לזכויות ניצולי השואה, יקבלו יוצאי מרוקו ואלג'יריה העומדים בתנאי הזכאות, באופן אוטומטי, את הפטור מתשלום השתתפות עצמית בעת רכישת תרופות שבסל התרופות.
 • הפטור מהתשלום יינתן בעת רכישת התרופה בבתי המרקחת/קופות החולים, ויחל מהמועד שבו תעביר הרשות לזכויות ניצולי השואה את שם הזכאי לקופת החולים.
 • לבירורים ולמידע נוסף ניתן לפנות אל מרכז המידע הלאומי של הרשות הפועל בימים א'-ה' בין השעות 07:00-19:00, בטלפון 03-5682651.

סיוע ושירותים נוספים

עיקול המענק

חשוב לדעת

 • ניצולים אלה אינם זכאים על פי הדין לקצבה חודשית מהרשות לזכויות ניצולי השואה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

פסקי דין

 • רע"א 8073/19- בית המשפט העליון פסק שיוצאי מרוקו אינם זכאים לפיצויים לפי חוק נכי רדיפות הנאצים .

מקורות משפטיים ורשמיים

הרחבות ופרסומים