הקדמה:

פעוטות עד גיל 3 הנמצאים במצבי סיכון על-פי חוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום), זכאים לשהות במעון יום או במשפחתון הסמוך למקום מגוריהם


חוק פעוטות בסיכון (הזכות למעון יום) קובע כי פעוטות הנמצאים במצב שיש בו חשש ממשי להתפתחותם התקינה, זכאים למעון יום או משפחתון המוכרים על-ידי המדינה, הנמצאים בסמוך למקום מגוריהם.

מי זכאי?

 • תינוק או פעוט שבתחילת שנת הלימודים גילו יהיה בין 6 חודשים ל- 3 שנים, והוא נמצא באחד או יותר ממצבי הסיכון הבאים:
  • פעוט הסובל מאלימות או הזנחה -
   • על-פי חוות דעת של עובד סוציאלי המטפל במשפחה ועל סמך מידע רפואי בכתב מרופא או מאחות: הוא מוכה או שצרכיו ההתפתחותיים אינם נענים עקב הזנחה מתמשכת (כגון מתן מזון לא מתאים או מניעת טיפול רפואי).
   • ייתכנו סוגים שונים של הזנחה - פיזית, רפואית, בטיחותית, חינוכית או רגשית.
  • פעוט עם עיכוב התפתחותי - על סמך אישור מרופא ילדים בעל ניסיון בתחום התפתחות הילד או רופא מומחה בנוירולוגיית ילדים והתפתחות הילד או פסיכולוג התפתחותי, ובשל נסיבות משפחתיות ישנו חשש ממשי להתפתחותו התקינה.
  • פעוט שאחד מהוריו אינו מתפקד כראוי בשל אחת מהסיבות הבאות:
 • במקרים חריגים גם תינוק מתחת לגיל 6 חודשים עשוי להיות זכאי.

תהליך מימוש הזכות

 • בחודשים פברואר-מרץ, בסמוך לתאריכי ההרשמה למעונות, מתכנסת ועדת חוק פעוטות בסיכון מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.
 • לקראת דיוני הוועדה, העו"ס המטפל במשפחה במחלקה לשירותים חברתיים, יגיש דו"ח סוציאלי ואישורים לגבי מצבי הסיכון של הפעוט.
 • לדיון בוועדה יוזמנו הורי הפעוט וכן מומחה מקצועי, לדוגמה - אחות טיפת חלב, פסיכולוג התפתחותי, עו"ס מהמכון להתפתחות הילד, רופא ילדים או עו"ס מומחה בתחום (כגון סמים).
 • הוועדה תדון ותקבע אם הפעוט הוא פעוט בסיכון ואם כן, איזה טיפול יינתן לו ולמשפחתו במסגרת הקהילה.
 • עם זאת, ועדת תכנון טיפול והערכה לילדים ובני נוער בסיכון היא שתדון ותקבע אם הפעוט הוא פעוט בסיכון בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • התקיים בעבר דיון בוועדה ונקבעו דרכי טיפול עבור הפעוט ומשפחתו, ולדעתו של העובד הסוציאלי המטפל במשפחה, ניסיונות הטיפול והסיוע שניתנו למשפחה לא הובילו להפחתת הסיכון שבו נמצא הפעוט.
  • התקיים בעבר דיון בוועדת תכנון טיפול והערכה לגבי אחיו של הפעוט.
  • בית המשפט לנוער הורה על דרכי טיפול והשגחה ביחס לפעוט על פי סעיף 3 לחוק הנוער (טיפול והשגחה).
  • קיים חשש שהפעוט מוכה.
  • קיים חשש ממשי שהפעוט נמצא בסיכון גבוה, ולדעתו של העובד הסוציאלי המטפל במשפחה יש לדון בעניינו של הפעוט בוועדת תכנון טיפול והערכה.
 • אם אחת מהוועדות קבעה שהפעוט הוא פעוט בסיכון, הוא יהיה זכאי לשהות במעון יום/משפחתון הסמוך למקום מגוריו.
 • העו"ס יעביר את התיק לצורך קביעת דרגת ההשתתפות של ההורים בסידור הפעוט במעון היום/המשפחתון.

ערעור

 • מי שאינם שבעי רצון מההחלטה של המחלקה לשירותים חברתיים בעניינם, או שלא קיבלו תשובה תוך זמן סביר, רשאים לערער לוועדת הערר של משרד העבודה והרווחה במחוז מגוריהם.
 • למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המחלקה לשירותים חברתיים.


חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים