הקדמה:

מובטלים שנותרו להם ימי אבטלה ומתחילים לעבוד בשכר הנמוך מדמי האבטלה שמגיעים להם זכאים למענק בהתאם לתנאים
המענק הוא בשיעור ההפרש שבין דמי האבטלה שהיו משולמים להם לולא עבדו לבין מחצית משכרם הנוכחי
המענק משולם לתקופה של עד 100 ימים

מובטלים שטרם ניצלו את המספר המירבי של ימי האבטלה שלהם ומסכימים לעבוד תמורת שכר הנמוך מדמי האבטלה שהם זכאים להם (כלומר בעבודה שלא מוגדרת כעבודה המתאימה להם) עשויים לקבל מענק, בהתאם לתנאים.

תקופת התשלום

 • המענק משולם עבור תקופת ימי האבטלה שלא נוצלו באותה שנת אבטלה (12 החודשים מההתייצבות הראשונה בשירות התעסוקה).
 • ימי האבטלה ששולמו במהלך 30 הימים הראשונים בשנת האבטלה לא יופחתו ממספר ימי הזכאות.
 • המענק ישולם בכל מקרה לתקופה של עד 100 ימים.
דוגמה
 • מובטל שהיה זכאי לדמי אבטלה לתקופה מירבית של 138 ימים התחיל לעבוד בשכר נמוך וענה על תנאי הזכאות למענק.
 • ב-30 הימים מאז התייצבותו הראשונה בשירות התעסוקה שולמו לו 20 ימי אבטלה. ימים אלה לא הופחתו מהתקופה המירבית שלו לצורך חישוב תקופת הזכאות למענק.
 • בהמשך שולמו לו 40 ימי אבטלה לפני שהתחיל לעבוד בשכר נמוך.
 • 40 הימים הופחתו מהתקופה המירבית, ולכן המענק שולם לו במשך 98 ימים (138 פחות 40).

סכום המענק

 • המענק יהיה בשיעור ההפרש שבין דמי האבטלה שהיו מגיעים לעובדים כמובטלים לבין מחצית שכרם הנוכחי.
דוגמה
 • מובטלת הייתה זכאית לדמי אבטלה חודשיים בסך 6,000 ₪ בחודש (240 ₪ דמי אבטלה ליום כפול 25 ימים).
 • היא החלה לעבוד בשכר של 5,000 ₪ לחודש (200 ₪ כפול 25 ימים), הנמוך מדמי האבטלה שהייתה זכאית להם.
 • כאשר התחילה לעבוד והפסיקה לקבל את דמי האבטלה נמצא כי היא זכאית (בהתאם לתנאים) למענק בשווי 3,500 ₪ לחודש (6,000 פחות 5,000/2), שהם 140 ₪ ליום כפול 25 ימים.
 • בתקופה שבה הייתה זכאית למענק, סך כל הכנסותיה (שכר+מענק) היה 8,500 ₪ לחודש.
 • סכום המענק המירבי: סכום המענק ליום לא יעלה על ההפרש בין השכר היומי הממוצע שלפיו חושבו דמי האבטלה לשכר היומי הממוצע בעבודה החדשה.
דוגמה
 • דמי האבטלה שקיבל מובטל חושבו לפי שכר של 400 ₪ בממוצע ליום.
 • הוא החל לעבוד בעבודה חדשה שהשכר היומי הממוצע בה הוא 180 ₪.
 • סכום המענק שיקבל לא יעלה על 220 ₪ ליום (ההפרש בין 400 ל-180).

מי זכאי?

 • מי שרשומים בלשכת התעסוקה כדורשי עבודה ומתקיימים לגביהם 4 התנאים הבאים:
  1. נותרו להם ימי אבטלה
  2. הם התחילו לעבוד בעבודה שהשכר היומי הממוצע בה נמוך מדמי האבטלה שהיו זכאים להם (כולל עבודות אצל יותר ממעסיק אחד אם סך השכר מכולן נמוך מדמי האבטלה)
  3. העבודה שהחלו לעבוד בה היא בהיקף של 50% משרה לפחות (ראו חישוב היקף משרה של עובד לפי שעות)
  4. הם עבדו בעבודה זו 25 ימים לפחות (לא בהכרח רצופים)
 • מי ששכרם היומי הממוצע ב-25 ימי העבודה הראשונים עלה על סכום דמי האבטלה שקיבלו ליום עשויים להיות זכאים למענק, אם שכרם בחודשי עבודה אחרים יהיה נמוך מדמי האבטלה.

תהליך מימוש הזכות

עבודה בחלק מימי החודש

 • מי שעובדים בעבודה בשכר נמוך בחלק מהימים בחודש מסוים לא יהיו זכאים לדמי אבטלה עבור הימים שלא עבדו בהם.
 • עם זאת:
  • בחודש העבודה הראשון שבו יעבדו בשכר נמוך הם עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה עבור ימי ההתייצבות שקדמו לתחילת העבודה.
  • בחודש העבודה האחרון שבו יעבדו בשכר נמוך הם עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה עבור ימי התייצבות שיחלו אחרי מועד סיום העבודה.

חשוב לדעת

 • בתקופה שבה נשללה זכאותם של מובטלים לדמי אבטלה לא ישולם להם המענק, גם אם יעבדו בתקופה זו בעבודה בשכר נמוך.
 • מקבלי דמי אבטלה שמועסקים במשרה חלקית רשאים לבחור אם לא לקבל דמי אבטלה עבור ימי העבודה וימים אלה לא ינוכו ממכסת ימי האבטלה שלהם, או לקבל דמי אבטלה חלקיים וימי העבודה ידווחו כימי אבטלה. למידע נוסף ראו עבודה חלקית בתקופת הזכאות לדמי אבטלה.

גורמים מסייעים

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים