הקדמה:

מובטל הזכאי לדמי אבטלה ומסכים לעבוד בשכר הנמוך מדמי האבטלה שמגיעים לו, זכאי בתנאים מסוימים למענק
סכום המענק הוא בשיעור ההפרש שבין דמי האבטלה שהיו משולמים לו כמובטל לבין מחצית מהשכר שהוא משתכר בעבודתו החדשה
התקופה המקסימלית לקבלת המענק היא 100 ימים
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

מובטל שמסכים לעבוד תמורת שכר הנמוך מדמי האבטלה שלהם הוא זכאי (כלומר העבודה אינה מוגדרת כעבודה המתאימה לו) עשוי לקבל מענק, בהתאם לתנאים.

 • המענק משולם במשך עד 100 ימים, ולא יותר מהתקופה שנותרה למובטל באותה שנת אבטלה (12 החודשים מהתייצבותו הראשונה בשירות התעסוקה).
  • הימים שעבורם משולם המענק אינם נמנים כימי אבטלה, ואינם מופחתים מיתרת ימי האבטלה שנקבעו למובטל.
  • כמו כן, לא יופחתו מהיתרה ימי האבטלה ששולמו למובטל ב-30 הימים הראשונים להתייצבותו הראשונה בשירות התעסוקה.
 • סכום המענק הוא בשיעור ההפרש שבין דמי האבטלה שהיו מגיעים לו כמובטל לבין מחצית שכרו בעבודה שהחל לעבוד בה.
דוגמה
 • מובטל היה זכאי לדמי אבטלה חודשיים בסך 6,000 ש"ח בחודש (240 ש"ח דמי אבטלה ליום כפול 25 ימים).
 • הוא החל לעבוד בשכר של 5,000 ש"ח לחודש (200 ש"ח כפול 25 ימים), הנמוך מדמי האבטלה שהיה זכאי להם.
 • כאשר התחיל לעבוד והפסיק לקבל את דמי האבטלה נמצא כי הוא זכאי, בהתאם לתנאים, למענק בשווי 3,500 ש"ח לחודש (6,000 פחות 5,000/2), שהם 140 ש"ח ליום כפול 25 ימים.
 • בתקופה שבה היה זכאי למענק, סך כל הכנסותיו (שכר+מענק) היה 8,500 ש"ח לחודש.
דוגמה
 • לפני שהחל לעבוד בשכר נמוך, העובד מהדוגמה הקודמת היה זכאי לדמי אבטלה לתקופה מירבית של 138 ימים באותה שנת אבטלה.
 • ב-30 הימים מאז התייצבותו הראשונה בשירות התעסוקה שולמו לו 20 ימי אבטלה (ימים אלה לא הופחתו מהתקופה המירבית שלו לצורך חישוב תקופת הזכאות למענק).
 • בהמשך, שולמו לו 40 ימי אבטלה לפני שהחל לעבוד בשכר נמוך.
 • 40 הימים הופחתו מהתקופה המירבית, ולכן המענק שולם לו במשך 98 ימים (138 פחות 40).
 • סכום המענק שקיבל היה 140 ש"ח ליום, ולכן המענק שקיבל עבור כל 98 הימים היה בסך 13,720 ש"ח (98 כפול 140).

מי זכאי?

 • מובטל שרשום בלשכת שירות התעסוקה כדורש עבודה ומתקיימים לגביו 3 התנאים הבאים:
 1. הוא החל לעבוד בעבודה שהשכר בה נמוך מדמי האבטלה שהיה זכאי להם
 2. העבודה שהחל לעבוד בה היא בהיקף של 50% משרה לפחות
 3. הוא עבד בעבודה זו 25 ימים לפחות
 • מי ששכרו היומי הממוצע ב- 25 ימי העבודה הראשונים עלה על סכום דמי האבטלה שקיבל ליום עשוי להיות זכאי למענק, אם שכרו בחודשי עבודה אחרים יהיה נמוך מדמי האבטלה.

תהליך מימוש הזכות

עבודה בחלק מימי החודש

 • מי שעובד בעבודה בשכר נמוך בחלק מהימים בחודש מסוים, לא יהיה זכאי לדמי אבטלה עבור הימים שלא עבד בהם.
 • עם זאת:
  • בחודש העבודה הראשון שיעבוד בשכר נמוך הוא עשוי להיות זכאי לדמי אבטלה עבור ימי ההתייצבות שקדמו ליום תחילת העבודה.
  • בחודש העבודה האחרון שיעבוד בשכר נמוך הוא עשוי להיות זכאי לדמי אבטלה עבור ימי התייצבות שיחלו לאחר היום שבו יסיים את העבודה.

חשוב לדעת

 • בתקופה שבה נשללה זכאותו של המובטל לדמי אבטלה לא ישולם לו המענק, גם אם יעבוד בתקופה זו בעבודה בשכר נמוך.
 • מקבל דמי אבטלה שמועסק במשרה חלקית רשאי לבחור אם לא לקבל דמי אבטלה עבור ימי העבודה וימים אלה לא ינוכו ממכסת ימי האבטלה שלו, או לקבל דמי אבטלה חלקיים וימי העבודה ידווחו כימי אבטלה. למידע נוסף ראו עבודה חלקית בתקופת הזכאות לדמי אבטלה.

פסקי דין

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים