עובדות ועובדים זרים המועסקים בתחום הסיעוד בלבד זכאים ל-2.25 נקודות זיכוי ממס הכנסה
עובדים זרים בתחומים אחרים זכאים לנקודת זיכוי אחת החל משנת 2018 (בשנת 2017 היו זכאים לחצי נקודת זיכוי)
עובדות זרות המועסקות בכל הענפים זכאיות, בנוסף לנקודות זיכוי אלה, לעוד חצי נקודת זיכוי
מבקשי מקלט (מסתננים) בעלי רישיון שהייה זמני בישראל מסוג 2א5, אינם זכאים לנקודות זיכוי במס הכנסה


עובדים זרים עשויים להיות זכאים לנקודות זיכוי ממס הכנסה באופן שונה מעובדים ישראליים.

 • בין השנים 2003 - 2014 עובדים זרים חוקיים (גברים ונשים) בכל הענפים היו זכאים ל-2.25 נקודות זיכוי. בנוסף, עובדות זרות היו זכאיות לחצי נקודת זיכוי כנשים (כלומר הן היו זכאיות ל-2.75 נקודות).
 • בשנים 2015 - 2016 תקנות שהסדירו מחדש את מתן נקודות הזיכוי ממס הכנסה לעובדים זרים, קבעו כי:
  • עובדות ועובדים זרים חוקיים שהועסקו בתחום הסיעוד בלבד היו זכאים ל-2.25 נקודות זיכוי.
  • בנוסף, עובדות זרות שהועסקו באופן חוקי בכל תחום שהוא, היו זכאיות לחצי נקודת זיכוי (כלומר הן זכאיות ל-2.75 נקודות אם הן עובדות בתחום הסיעוד, או לחצי נקודה, אם הן עובדות בתחום שאינו סיעוד).
  • עובדים זרים (גברים) שהועסקו בתחום שאינו סיעוד לא היו זכאים כלל לנקודות זיכוי.
 • בשנת 2017:
  • עובדות ועובדים זרים חוקיים שהועסקו בתחום הסיעוד בלבד היו זכאים ל-2.25 נקודות זיכוי.
  • עובדות ועובדים זרים חוקיים שהועסקו בתחום שאינו סיעוד היו זכאים לחצי נקודות זיכוי.
  • בנוסף, עובדות זרות שהועסקו באופן חוקי בכל תחום שהוא, היו זכאיות לחצי נקודת זיכוי (כלומר הן היו זכאיות ל-2.75 נקודות אם עבדו בתחום הסיעוד, או לנקודת זיכוי אחת, אם עבדו בתחום שאינו סיעוד).
 • משנת 2018:
  • עובדות ועובדים זרים חוקיים המועסקים בתחום הסיעוד בלבד זכאים ל-2.25 נקודות זיכוי.
  • עובדות ועובדים זרים חוקיים המועסקים בתחום שאינו סיעוד זכאים לנקודות זיכוי אחת.
  • בנוסף, עובדות זרות המועסקות באופן חוקי בכל תחום שהוא, זכאיות לתוספת של עוד חצי נקודת זיכוי (כלומר הן זכאיות ל-2.75 נקודות אם הן עובדות בתחום הסיעוד, או ל-1.5 נקודת זיכוי, אם הן עובדות בתחום שאינו סיעוד).

עובד ששהה בארץ רק בחלק מהשנה

 • עובד זר ששהה בארץ רק בחלק מהשנה יקבל את נקודות הזיכוי עבור אותה שנה באופן יחסי למספר החודשים שבהם שהה בארץ באותה שנה.
 • נקודות הזיכוי שלהן הוא זכאי יחושבו על ידי חלוקת מספר נקודות הזיכוי, אשר להן היה זכאי אילו שהה בארץ שנה מלאה, ל-12, והכפלת התוצאה במספר החודשים שבהם שהה בפועל בארץ.
דוגמה
עובד בסיעוד ששהה בארץ במשך 8 חודשים בלבד במהלך השנה
 • עובד הגיע לארץ ב-01.05 ועבד עד סוף השנה או עובד שעבד מתחיל השנה אך חזר לארץ מולדתו ב-01.09.
 • מספר נקודות הזיכוי המקסימליות שלהן זכאי עובד בסיעוד, אילו שהה בארץ שנה מלאה, הוא 2.25.
 • יש לחלק את מספר נקודות הזיכוי (2.25) ב-12, ואת התוצאה להכפיל ב-8 (מספר החודשים שבהם שהה בארץ באותה שנה).
 • סה"כ יהיה אותו עובד זכאי באותה שנת מס ל-1.5 נקודות זיכוי לפי החישוב: 2.25/12 X‏ 8.

מי זכאי?

 • עובד/ת זר/ה חוקי/ת, כלומר מי שמתקיימים לגביו כל התנאים הבאים:
  1. שהייתו בישראל או באזור והעסקתו בישראל או באזור מותרות לפי דין
  2. הוא אינו "מומחה חוץ" או "מרצה אורח" כהגדרתם בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות שהייה לתושב חוץ), תשל"ט-1979
  3. הוא קיבל אשרה ורישיון לישיבת ביקור מסוג ב/1 (עובד זמני) לעבודה בישראל

מי לא זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי. המעסיק יפחית את שווי נקודות הזיכוי מסכום המס שמנוכה מהשכר.

חשוב לדעת

 • נקודות הזיכוי הללו הן נקודות הזיכוי היחידות שלהן זכאים עובדים זרים (גברים ונשים). מלבד נקודות זיכוי אלה, עובדות ועובדים זרים אינם זכאים לנקודות זיכוי אחרות.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים