מעסיקי עובדים זרים ולשכות לתיווך וטיפול בעובדים זרים רשאים לנכות משכר העובד הזר ניכויים המותרים על פי חוק בלבד
מעסיק או לשכה המנכים משכר העובד הזר ניכויים שאינם מורשים בחוק עוברים עבירה פלילית
למידע נוסף ראו עובדים זרים - ניכויים מותרים מהשכר באתר משרד העבודה


מעסיק רשאי לנכות משכרו של עובד זר תשלומים המחויבים על פי חוק בלבד, וזאת בתנאי שהעובד נתן את הסכמתו בכתב לניכויים אלה:

 • למעסיק מותר לנכות משכרו של העובד את ניכויי החובה וניכויי הרשות המפורטים בהמשך.

מי זכאי?

ניכויי חובה

 • על המעסיק חלה חובה לנכות משכרו של עובד בישראל, סכום מס ההכנסה שהעובד חייב בתשלומו וכן המעסיק רשאי לנכות סכום השווה לחלקו של העובד בדמי הביטוח המשולמים למוסד לביטוח לאומי. תשלומים אלה יש לנכות במקור, לפני תשלום השכר לעובד. כללים אלה חלים גם לגבי העסקת עובד זר. להלן ניכויי החובה המותרים על פי החוק:

מס הכנסה

ביטוח לאומי

 • מעסיק רשאי לנכות משכר העובד את חלקו של העובד בדמי הביטוח הלאומי ולהעבירו למוסד לביטוח לאומי.
  • שימו לב, מעסיק של עובד זר בסיעוד המועסק בבית המטופל אינו רשאי לנכות משכרו של העובד סכומים כלשהם עבור דמי ביטוח לאומי.
 • למידע על גובה הסכומים שמותר לנכות ראו דמי ביטוח לאומי לעובד זר.

ביטוח פנסיוני

 • מעסיק רשאי לנכות משכרו של העובד את חלקו של העובד בביטוח הפנסיוני (6% מהשכר החל מינואר 2017), בתנאי שהסכומים מועברים לקרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח מנהלים.
 • אם המעסיק מפקיד את הכספים לפיקדון או לתוכנית חיסכון שאינה קופת גמל, אסור לו לנכות את חלקו של העובד מתוך השכר ועליו להעביר לתוכנית החיסכון או הפיקדון אך ורק את חלקו של המעסיק ואת רכיב הפיצויים.
 • למידע נוסף ראו ביטוח פנסיוני לעובד זר.

ניכויים מותרים משכר העובד

 • המעסיק רשאי לנכות משכר העובד הזר, סכום כולל שלא יעלה, בחודש אחד, על 25% משכרו של העובד עבור אלה:

ביטוח בריאות

 • מעסיק רשאי לנכות משכר העובד חלק מהעלות החודשית עבור פוליסת הביטוח:
  • לעובד זר שאינו עובד בסיעוד ניתן לנכות עד שליש מהסכום שהוציא המעסיק (או שהתחייב להוציא) על הביטוח הרפואי. נכון לינואר 2024, הניכוי משכר העובד לא יעלה על 138.96 ₪ בחודש (בשנת 2023 עמד הניכוי המקסימלי על 134.46 ₪ בחודש).
  • לעובד זר בסיעוד ניתן לנכות עד מחצית מהסכום שהוציא המעסיק (או שהתחייב להוציא) על הביטוח הרפואי. נכון לינואר 2024, הניכוי משכר העובד לא יעלה על 159.45 ₪ בחודש (בשנת 2023 עמד הניכוי המקסימלי על 154.29 ₪ בחודש).
 • למידע נוסף ראו ביטוח בריאות לעובדים זרים.

השתתפות העובד בהוצאות דיור

 • המעסיק רשאי לנכות משכרו של העובד הזר החזר הוצאות עבור מגורים ועבור ההוצאות הנלוות לשימוש במגורים (חשמל, מים וארנונה).
 • לפרטים על הסכום המירבי שניתן לגבות במקרים השונים, ראו ניכוי הוצאות מגורים לעובד זר.

דמי חבר או דמי טיפול אירגוני לארגון העובדים היציג של העובד

 • ניכוי דמי חבר או דמי טיפול ארגוני לארגון העובדים היציג של העובד, בהתאם לאמור בצו ההרחבה או ההסכם הקיבוצי החל עליו.

החזר תשלום האגרה עבור הארכת רישיון העבודה בישראל ואשרת כניסה חוזרת (אינטר ויזה)

 • תשלום האגרה עבור הארכת רישיון העבודה בישראל ואשרת כניסה חוזרת (אינטר ויזה) חל על העובד.
 • ניתן לבצע את התשלום באמצעות כרטיס אשראי של העובד הזר המקושר למספר דרכון המוכר ע"י רשות האוכלוסין וההגירה.
 • במקרים בהם העובד אינו מחזיק בכרטיס אשראי כאמור, רשאים הצדדים (העובד והמעסיק ) להסכים שהמעסיק ישלם את האגרה עבור העובד, ויגבה חזרה את סכום האגרה משכר העובד.

חוב

 • במהלך יחסי עבודה ניתן לנכות חוב משכרו של העובד רק אם קיימת התחייבות בכתב מהעובד למעסיק ובתנאי שהסכום שינוכה משכר העובד על חשבון החוב לא יהיה גבוה מרבע מהשכר (למשל בגין הלוואה, ניכוי בסכום שאינו יותר מרבע משכר העבודה).
 • בסיום יחסי העבודה, רשאי המעסיק לנכות משכרו האחרון של העובד כל יתרה של חוב שהעובד חייב לו. על פי הפסיקה, הכוונה לחוב אשר אינו שנוי במחלוקת (היעדר המחלוקת נוגעת הן לעצם החוב והן לגובהו).

מקדמה

 • ניכוי החזר מקדמה על חשבון שכר העבודה, שנתנה לעובד, בתנאי שסכום המקדמות לא עולה על שכר העובד עבור שלושה חודשי עבודה.
 • אם המקדמות עולות על שכר עבודה ל- 3 חדשים, ניתן לנכות את המקדמות בתנאי שהעובד נתן את הסכמתו לכך בכתב והסכום שינוכה לא יהיה גבוהה מרבע מהשכר.
 • בסיום יחסי העבודה, רשאי המעסיק לנכות משכרו האחרון של העובד כל יתרה של חוב שהעובד חייב לו, לרבות מקדמות ובלבד שהסכום אינו שנוי במחלוקת.

קנס

 • ניכוי סכום שהוטל כקנס משמעת בהתאם להסכם קיבוצי או על פי חיקוק.

תרומות

 • ניכוי תרומות שהעובד הסכים בכתב כי ינוכו.

ניכויים מותרים על-ידי לשכה לתיווך, הבאה וטיפול בעובדים זרים

שימו לב
פסקה זו זה אינו רלוונטית למבקשי מקלט (מסתננים).
 • לשכה זרה הפועלת מחוץ לישראל בקשר לתיווך עבודה בישראל לעובד זר, רשאית לגבות מהעובד הזר סכום השווה לסכום שנקבע בחוזה בינה ובין הלשכה הפרטית בישראל, ובלבד שסכום זה לא יעלה על תקרה מסוימת.
  • בענפי הבנייה, המלונאות ומוסדות הסיעוד, אין מעורבות של לשכות תיווך פרטיות בהזמנת העובד הזר לארץ והשמתו בעבודה ולכן העובדים הזרים לא נדרשים לשלם דמי תיווך ובלבד שלא נקבע אחרת בהסכם הבילטראלי שנחתם בין ישראל ומדינה הזרה.
  • בענף החקלאות העובדים הזרים מוזמנים לישראל רק במסגרת הסכם בילטראלי בין ישראל למדינת המקור הזרה, במסגרתו העובד הזר אינו נדרש לשלם דמי תיווך למדינה הזרה.
 • לשכות פרטיות בישראל בעלות רישיון כדין העוסקות בהבאת עובדים זרים לארץ בענף הסיעוד הביתי ובענף החקלאות, רשאיות לגבות מהעובד הזר דמי תיווך עבור הבאתו לארץ.
 • לשכה פרטית בישראל רשאית לגבות מעובד זר בסיעוד הביתי דמי תיווך עבור הבאתו לארץ רק אם אשרת הכניסה הראשונה לישראל ("הברקה") הונפקה עבור העובד בקונסוליה בחו"ל החל מיום 14.10.2022.
 • למידע נוסף ראו:

תהליך מימוש הזכות

 • מעסיק ינכה משכר העובד החודשי את הניכויים המותרים על פי חוק.
 • באחריות המעסיק להעביר את התשלומים שנוכו לרשויות הרלוונטיות (ביטוח לאומי, מס הכנסה, ביטוח בריאות), במועדים שנקבעו בחוק לגבי כל אחד מסוגי הניכויים.
 • מעסיק שניכה משכר העובד סכומים המיועדים לגופים אחרים (כגון דמי ביטוח לאומי, מס הכנסה, דמי חבר לוועד עובדים, תרומות שהעובד הסכים לנכות משכרו וכו'), ולא העביר את הכספים לאותם גופים בתוך 40 יום מהמועד שבו היה צריך לשלם את השכר לפי החוק, עובר עבירה פלילית, שדינה קנס או מאסר לתקופה של שנתיים. למידע נוסף ראו העברת סכומים שנוכו משכר העובד אל הגופים שאליהם הם מיועדים.
 • ניכוי תשלומים שאינם מותרים על פי חוק או ניכוי סכומים גבוהים מאלו שצויינו בערך זה, הם עבירה פלילית שהעונש עליה הוא מאסר של שנה או קנס כספי גבוה.
 • אם מעסיק או לשכה פרטית מנכים משכרו של העובד תשלומים שלא על פי חוק, יש להגיש תלונה כנגד המעסיק או הלשכה.

הגשת תלונה בגין הפרת זכויות העובד

חשוב לדעת

 • העסקת עובד זר ללא חתימה על הסכם עבודה היא עבירה פלילית, שהעונש עליה הוא מאסר וקנס של אלפי שקלים.
 • במקרה של הפרת זכויות העובד, ניתן להיעזר בארגוני סיוע לעובדים זרים.
 • יש ליידע את העובד בחוזה העבודה, טרם תחילת העבודה על הניכויים משכרו ולקבל את הסכמתו לכך.
 • במקרה שהמעסיק לא ניכה את הניכויים המותרים כאמור (עבור מגורים, הוצאות נלוות, ביטוח רפואי וכלכלה), לא ניתן לנכות סכומים אלה בדיעבד.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
רשות האוכלוסין וההגירה - טל' ‎3450* אתר הרשות הרשות מופקדת על הטיפול בשוהים זרים בישראל, ובין היתר אחראית על מתן היתרים להעסקת עובד זר בסיעוד, ניהול הפיקדון הכספי של עובדים זרים שמעסיקיהם מחויבים להפקיד לפיקדון, ופיקוח על כניסתם ויציאתם של העובדים הזרים בישראל
הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אתר הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אחראי על אכיפת זכויות העובדים הזרים המועסקים בישראל
מוקד *6050 - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי, כולל גמלת סיעוד שיכולה לשמש להעסקת עובד זר, גביית דמי ביטוח לאומי לעובד הזר ועוד
מוקד *9696 - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118 אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן ייעוץ והכוונה בנושאי זכויות האזרח וחובותיו, והשירותים הניתנים לו.

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות