הקדמה:

משרד הבריאות משתתף במימון אביזרי שיקום לעיוורים ולקויי ראיה
השתתפות המשרד היא בגובה 75% מהמחיר שנקבע, בהתאם לסוג המכשיר
למידע נוסף, ראו באתר משרד הבריאות


משרד הבריאות משתתף במימון אביזרי שיקום לעיוורים ולקויי ראיה.

 • גובה השתתפות המשרד הינו 75% מהמחיר שנקבע בהתאם לסוג המכשיר, על-פי חלוקה לשתי קבוצות:
 1. מכשירים שנקבע להם סכום מירבי (שאינו מחירו המלא של המכשיר).
 2. מכשירים עבורם יש לבדוק 3 הצעות מחיר. מחיר המכשיר ייקבע על-פי ההצעה הזולה ביותר.
 • גובה ההשתתפות העצמית הינו 25% מהסכום שקבע משרד הבריאות.
 • פטורים מתשלום השתתפות עצמית (יש צורך להגיש אישורים מתאימים על כך):
 • אנשים המתקשים לממן את חלקם, יכולים לפנות לעובדת הסוציאלית בלשכת הבריאות עם אישורי הכנסה של שני בני הזוג (תלוש משכורת/פנסיה/קצבה, שומת מס לעצמאים ומסמכים אחרים שידרשו).
 • העובדת הסוציאלית רשאית להגדיל את השתתפות משרד הבריאות עד ל-90% מעלות המכשיר במקרים הבאים:
  • באותה שנה נרכש מכשיר נוסף.
  • ישנם במשפחה אנשים נוספים הזכאים לסיוע במימון מכשיר באותה שנה.
  • באותה שנה היו למבקש הוצאות נוספות הקשורות לנכותו, שלא קיבל עבורן סיוע מגורם אחר.
  • המשפחה מממנת שהות של ילד או בן משפחה אחר מדרגה ראשונה במוסד.

רשימת מכשירי השיקום

 • רשימת המכשירים, אשר נקבעה בתוספת השלישית לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, כוללת:
  • תותבות עיניים - לבני כל הגילאים. החל משנת 2012 המימון ניתן גם עבור תותבות סקלראליות.
  • מכשירי עזר לראייה (משקפיים טלסקופיות ומיקרוסקופיות) לילדים ונוער עד גיל 18.
  • עדשות מגע לראיה לילדים ונוער עד גיל 18, למצבים בהם משקפיים אינם עוזרים (כולל עדשות מגע סקלראליות).

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות לרופא עיניים לקבלת המלצה.
 • ניתן לקבל בקופת החולים הנחיות לגבי המסמכים אותם יש להגיש ותהליך הגשת הבקשה למשרד הבריאות.
 • יש לצרף לבקשה את הדוח הרפואי החתום על-ידי רופא העיניים ותצלום של תעודת זהות.
 • הגשת המסמכים ללשכות הבריאות יכולה להיעשות על-ידי קופות החולים או ישירות על-ידי הפונה/נציג מטעמו.
 • את הבקשה מגישים לרכזת המכשירים במחלקה למחלות ממושכות ושיקום בלשכת הבריאות הקרובה.
 • ניתן להגיש את המסמכים בימי קבלת קהל במחלקה, בדואר או בפקס.
 • ועדה מקומית תדון בבקשה והחלטת הוועדה (אישור הבקשה או דחייתה) תישלח במכתב תשובה לפונה.
 • הנחיות לגבי המשך התהליך יפורטו במכתב התשובה שישלח למי שאושרה בקשתו.

ערעור

 • מי שבקשתו נדחתה ע"י הוועדה, רשאי לערער תוך 30 יום מקבלת התשובה מלשכת הבריאות.
 • הערעור יופנה לוועדת חריגים באמצעות לשכת הבריאות.

הרחבות ופרסומים

תודות