הקדמה:

הורים עצמאיים (הורים יחידים) עשויים להיות זכאים לסיוע מוגדל במימון מעונות יום ומשפחתונים מוכרים
הסיוע המוגדל ניתן להורים מגבירי עבודה או לומדים בהכשרה מקצועית, המקבלים הבטחת/השלמת הכנסה או קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי
הורים זכאים ישלמו 250 ש"ח לחודש בלבד, למשך תקופה של עד 12 חודשים
לשאלות ובירורים ניתן להתקשר לטלפון 03-5652310
למידע נוסף ראו באתר משרד הרווחה

כדי להקל על שילובם בשוק העבודה של הורים עצמאיים, המדינה מסייעת להם במימון מעונות יום ומשפחתונים מוכרים.

טיפ
הורים עצמאיים (הורים יחידים) שעובדים או לומדים ואינם עונים על תנאי הזכאות לסיוע המוגדל, עשויים לקבל השתתפות במימון מעונות יום ומשפחתונים מטעם המדינה, בהתאם לדרגות סיוע שונות שנקבעו.
 • הסיוע המוגדל ניתן עבור ילד אחד או יותר, שב-1 בספטמבר של שנת הלימודים הרלוונטית, טרם מלאו לו 4 שנים.
 • מי שזכאי לסיוע מוגדל ישלם עבור החזקת כל אחד מילדיו במעון או במשפחתון 250 ש"ח לחודש, לתקופה של עד 12 חודשים.
 • הורה שיוכיח כי עמד בתנאי הזכאות גם לפני המועד שבו הגיש את הבקשה, יוכל לקבל השתתפות רטרואקטיבית עד 6 חודשים לפני הגשת הבקשה.
דוגמה
הורה שהגיש בדצמבר בקשה לקבלת הסיוע החל מספטמבר של אותה שנה ובקשתו אושרה, יקבל החזר על הסכום ששילם מעבר ל-250 ש"ח עבור 4 החודשים ספטמבר - דצמבר. בהמשך ישלם את המחיר המופחת עבור 8 החודשים שנותרו לזכאות.

מי זכאי?

 • הורים עצמאיים (הורים יחידים) העונים על שני התנאים הבאים:
  1. הם קיבלו את אחת משתי הקצבאות הבאות במשך 6 חודשים לפחות במהלך 12 החודשים שקדמו לבקשת הסיוע -
  2. הם עונים על אחד מהתנאים הבאים -
   • הם לומדים בשעות הבוקר בקורס להכשרה מקצועית בפיקוח האגף להכשרה ולפיתוח כוח אדם.
   • בחצי השנה האחרונה הם התחילו לעבוד בעבודה חדשה בהיקף של לפחות 20 שעות שבועיות (כשכירים או כעצמאים).
   • הם עובדים מעל לחצי שנה בהיקף של לפחות 20 שעות שבועיות, ובחצי השנה שקדמה להגשת הבקשה היקף עבודתם גדל ב-10 שעות שבועיות.
 • במקרה שהורה חזר למקום עבודה שעבד בו בעבר - העבודה תיחשב כחדשה, רק אם חלפו לפחות 6 חודשים ממועד העזיבה הקודם.
 • משך הזכאות, עד לתקופת הזכאות המקסימלית (12 חודשים), תלוי בקיום התנאים המזכים.
דוגמה
זכאותו של הורה הלומד בקורס הכשרה מקצועית, לא תעלה על משך ההכשרה המקצועית, ובכל מקרה לא יותר מ-12 חודשים. אם לאחר הקורס ההורה החל לעבוד, עליו להגיש בקשה מחודשת, והזכאות שתיקבע לו תהיה, לכל היותר כמספר החודשים שנותרו עד להשלמת 12 חודשים בסך הכל.

תהליך מימוש הזכות

 • יש לפנות אל מוקד חברת מלגם לטיפול בפניות הורים יחידים:
 • במוקד יבדקו את זכאותו של ההורה וישלחו לו טפסים להגשת הבקשה (ניתן להוריד את הטפסים באמצעות הקישורים הבאים).
 • יש למלא טופס בקשה של הורה יחיד לקביעת זכאות לסיוע בעלות מימון מעון יום או משפחתון מוכר.
 • אל הבקשה יש לצרף צילום של תעודת הזהות (כולל הספח) ואת המסמכים הבאים - בהתאם לתנאים המזכים:
 • יש לשלוח את הבקשה בדוא"ל לכתובת:
 • במקרה שיידרשו מסמכים נוספים, ההורה יתבקש לשלוח אותם.
 • להורה יישלח "טופס אישור למעון יום/משפחתון בדבר זכאות הורה יחיד זכאי". עבור כל ילד שעבורו התבקש הסיוע, יישלח אישור נפרד.
 • אישור זה יהיה בתוקף למשך 30 יום.
 • יש לפנות עם האישור למנהל/ת המעון/המשפחתון שבו ישהה הילד ולהירשם.
 • לאחר קליטת הנתונים במערכת, יקבל ההורה אגרת מהאגף למעונות יום ומשפחתונים, המפרטת את גובה התשלום המסובסד שעליו לשלם ואת חודש סיום הזכאות לסבסוד זה.
 • במקרה שהילד נקלט במעון לאחר ה-15 לחודש, הזכאות להשתתפות תתחיל רק מהחודש שלאחר מכן.

תצהירים חתומים ע"י עורך-דין

 • אם צריך לצרף תצהיר חתום על-ידי עורך-דין, רשאים לחתום על התצהיר: שופט, דיין בבית דין רבני, ראש רשות מקומית, עורך-דין, רשם וכל אדם אחר שהוסמך לכך על-ידי שר המשפטים.
 • למשפחות שבראשן הורה עצמאי (חד-הוריות) השירות ניתן תמורת תשלום סמלי ע"י המחלקות המשפטיות של הארגונים נעמת או ויצו.

חשוב לדעת

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים