משמרת לילה היא משמרת שלפחות שעתיים מתוכה הן בין השעות 22:00 ל-06:00
7 שעות עבודה במשמרת לילה נחשבות ליום עבודה מלא וכל שעה מעבר להן (כלומר מהשעה השמינית) תיחשב לשעה נוספת המזכה בתוספת שכר
במקום עבודה שעובדים בו במשמרות, אסור להעסיק עובד במשמרות לילה יותר משבוע אחד מתוך שבועיים, מלבד במקרים מסוימים המפורטים בהמשך
שבוע העבודה של עובד המועסק בעבודת לילה לא יעלה על 58 שעות, כולל שעות נוספות, אלא בהיתר משר הכלכלה
לרשימת שאלות נפוצות לחצו כאן

עבודת לילה היא כזו שלפחות שעתיים מתוכה הן בין השעות 22:00 בלילה ל-06:00 בבוקר. הכללים לגבי העבודה במשמרות לילה מעוגנים בחוק שעות עבודה ומנוחה. (לפרטים על הגדרת עבודת לילה על-פי חוק עבודת נשים, ראו העסקת נשים במשמרת לילה).

 • במקום עבודה שבו עובדים במשמרות, אסור להעסיק עובד במשמרות לילה לתקופה של יותר משבוע אחד מתוך שבועיים. עם זאת, שר הכלכלה רשאי להתיר סטייה מהוראה זו אם נראה לו שסדרי העבודה, או תפקידו או טובתו של העובד מחייבים או מצדיקים זאת. למידע נוסף ראו איסור עבודת לילה מעל שבוע.
 • החוק לא מעניק זכות לתוספת שכר עבור עבודה במשמרת לילה, אלא מקצר את תקן שעות העבודה במשמרת לילה ל-7 שעות, אשר לאחריהן זכאי העובד לתשלום שעות נוספות. יחד עם זאת, יש עובדים הזכאים לתוספת שכר בשל עבודה במשמרת לילה וזאת מכוח צו הרחבה או הסכם קיבוצי שחל עליהם.
 • 7 שעות עבודה במשמרת לילה נחשבות ליום עבודה מלא. עבודה מהשעה השמינית תיחשב לשעות נוספות המזכות בגמול.
דוגמה
 • עובד החל משמרת בשעה 16:00 בערב וסיים אותה בשעה 02:00 לפנות בוקר (כלומר עבד 10 שעות).
 • לפחות שעתיים מבין שעות המשמרת היו בין השעות 22:00 בלילה ל-06:00 בבוקר, ולכן היא נחשבת משמרת לילה.
 • עבור 7 שעות, הנחשבות ליום עבודה מלא במשמרת לילה, יקבל העובד שכר רגיל (אלא אם הוסכם במקום עבודתו על שכר גבוה יותר במשמרת לילה).
 • עבור 3השעות הנוספות זכאי העובד לגמול שעות נוספות.
דוגמה
 • עובד החל משמרת בשעה 04:00 לפנות בוקר וסיים אותה בשעה 12:00 בצהריים (כלומר עבד שמונה שעות).
 • לפחות שעתיים מבין שעות המשמרת היו בין השעות 22:00 בלילה ל-06:00 בבוקר, ולכן היא נחשבת משמרת לילה.
 • עבור 7 שעות העובד יקבל שכר רגיל (אלא אם הוסכם במקום עבודתו על שכר גבוה יותר במשמרת לילה).
 • עבור השעה השמינית זכאי העובד לגמול שעות נוספות.
 • שבוע העבודה של עובד המועסק בעבודת לילה לא יעלה על 58 שעות, כולל שעות נוספות, אלא אם ניתן היתר משר הכלכלה. למידע נוסף ראו מגבלות על העסקה בשעות נוספות.
 • אם על פי הסכם קיבוצי או צו הרחבה, העובד זכאי לתוספת משמרת (כלומר עבור כל שעה רגילה העובד מקבל שכר בסיס + תוספת משמרת), יחושב הגמול עבור השעות הנוספות מתוך השכר הכולל את תוספת המשמרת ולא מתוך שכר הבסיס. למידע נוסף ראו גמול עבור שעות נוספות (בפסקת "גמול שעות נוספות עבור עבודה במשמרות שמשולמת בהן תוספת משמרת").
 • במקרים מסוימים, שהיית עובד במקום העבודה הכוללת שינה במהלך הלילה, לא תיחשב בהכרח כשעות עבודה ולא תזכה אותו בשכר, גם אם נעשתה על-פי דרישת המעסיק (ראו פסק דין בנושא זה בהמשך).

מידע לאוכלוסיות עובדים ספציפיות

 • עובדות המועסקות בלילה: חוק עבודת נשים והתקנות הנלוות לו קובעים כללים לגבי תנאי ההעסקה של נשים בלילה. לפרטים נוספים, ראו העסקת נשים במשמרת לילה.
 • הורים יחידניים - הורים יחידניים שמגדלים ילד עד גיל 12 רשאים לסרב לעבוד בלילה מסיבות משפחתיות בשעות שבין 24:00 ל-07:30 בבוקר. למעסיק אסור לסרב לקבל לעבודה עובדים כאמור, רק בגלל סירובם לעבוד בשעות אלה למעט במקומות עבודה מסוימים. למידע נוסף ראו :סירוב הורה עצמאי (הורה יחיד) לעבוד בעבודת לילה.
 • עובדות בהיריון: החל מהחודש החמישי להיריון, עובדת שהודיעה למעסיק בכתב כי היא אינה מסכימה לעבוד בלילה, לא תועסק בעבודת לילה. למידע נוסף, ראו הגבלת עבודה בהיריון.
 • עובדות לאחר חופשת לידה: עובדת שחזרה מחופשת לידה לא תועסק בעבודת לילה במשך ארבעה חודשים מתום החופשה. למידע נוסף, ראו הגבלת שעות עבודה לאחר חופשת לידה.
 • עובדי אולמות וגני אירועים: עובדי משמרת לילה זכאים לגמול עבור שעות נוספות מעבר לשש השעות הראשונות. למידע נוסף, ראו גמול עבור שעות נוספות במשמרת לילה לעובדי אולמות וגני אירועים.
 • בני נוער: אין להעסיק בני נוער בעבודת לילה, אלא באישור מיוחד. למידע נוסף, ראו איסור העסקת נוער בעבודת לילה.
 • עובדים בבתי מלון - עובדי משמרת לילה זכאים לגמול עבור שעות נוספות מעבר לשש שעות ו-20 דקות. בנוסף, מותר לבתי מלון להעסיק עובדים מסוימים במשמרות לילה במשך שבוע אחד מתוך שבועיים של עבודה.
 • עובדי חברות כוח אדם: במקומות עבודה שבהם המעסיק משלם לעובדיו הישירים תוספת שכר עבור כל השעות של משמרת הלילה, הוא מחויב לתת את אותם תנאים גם לעובדי הקבלן. למידע נוסף, ראו זכותון עובדי קבלן כוח אדם.
 • בני נוער: אין להעסיק בני נוער בעבודת לילה, אלא באישור מיוחד. למידע נוסף, ראו איסור העסקת נוער בעבודת לילה.

שאלות נפוצות

אני עובד במשמרות. האם מותר להעסיק אותי במשמרות לילה מדי שבוע?

לא. חוק שעות עבודה ומנוחה קובע שמעסיק רשאי להעסיק עובד במשמרת לילה במשך שבוע אחד בתוך שבועיים, אלא אם כן שר העבודה אישר אחרת. המשמעות היא שאם עובד מועסק במשך שבוע במשמרות לילה (חמישה או שישה ימים, בהתאם לשבוע העבודה הנהוג במקום העבודה), בשבוע שלאחר מכן אסור להעסיקו במשמרות לילה.

אני עובד חמש משמרות בשבוע. האם יש הגבלה של מספר משמרות הלילה בשבוע אחד?

לא. אין הגבלה חוקית של מספר משמרות הלילה בשבוע אחד.

משמרת הלילה שלי מסתיימת ב-7:00 בבוקר. האם מותר להעביד אותי באותו יום אחר הצהריים/בערב?

כן, אך על המעסיק להעניק לעובד לפחות 8 שעות מנוחה בין משמרת למשמרת.

במקום העבודה שלי יש משמרות בוקר, ערב ולילה. האם מותר לי לסרב לעבוד בלילות?

עובד מחויב לעבוד בלילות אם כך סוכם בחוזה העבודה או בהסכם הקיבוצי החל על הצדדים. עם זאת, יש מקרים שבהם החוק אוסר העסקת עובד בלילות. לדוגמה: אסור להעסיק בלילות עובדת בהיריון מהחודש החמישי אם היא הודיעה בכתב שאינה מסכימה לכך. כמו כן, הורים יחידנים שבחזקתם ילד עד גיל 12 רשאים לסרב לעבוד בלילות מסיבות משפחתיות בין 24:00 ל-7:30. נוסף על כך, אסור להעסיק עובדת במשמרת לילה 4 חודשים מתום חופשת הלידה, אלא אם כן היא הסכימה לכך בכתב.
ראו גם

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים