הקדמה:

במקרה שיולדת נפטרה במהלך הלידה או בתוך שנה מיום הלידה, משולמת עבור התינוק קצבה חודשית, בהתאם לתנאים
במקרים מסויימים תיתכן גם זכאות לתגמול מיוחד
הקצבה, בסך 3,165 ש"ח לחודש (נכון לשנת 2021), תשולם עד שנתיים מיום הפטירה (או עד שנה, אם משולמת עבור התינוק קצבת תלויים או קצבת שאירים)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

במקרה שיולדת שהייתה זכאית למענק לידה ו/או לדמי לידה נפטרה במהלך הלידה או בתוך שנה מיום הלידה, תשולם עבור התינוק שנולד קצבה חודשית.

 • הקצבה תשולם למשך שנה - אם משולמת עבור התינוק קצבת תלויים או קצבת שאירים, או למשך שנתיים - אם לא משולמת עבור התינוק אחת מקצבאות אלה.
 • אם בן הזוג של היולדת הפסיק את עבודתו לצורך הטיפול בתינוק שנולד, הוא עשוי להיות זכאי לתגמול מיוחד בשיעור של דמי לידה למשך עד 15 שבועות (או יותר, במקרה של הארכת חופשת הלידה כאשר נולד יותר מתינוק אחד או שהתינוק אושפז לתקופה ממושכת).
 • בתקופה שבה משולם התגמול המיוחד לא תשולם הקצבה החודשית.

קצבה חודשית

מי זכאי?

 • בן זוג (כולל ידוע/ה בציבור) של יולדת שהייתה זכאית למענק לידה ו/או לדמי לידה ונפטרה במהלך הלידה או בתוך שנה מיום הלידה.
 • במקרה שאין בן זוג - מי שמונה כאפוטרופוס לתינוק שנולד, או מי שבית הדין לעבודה מינה אותו עבור התינוק שנולד ונמצא בישראל.

תקופת תשלום הקצבה

 • במקרה שמשולמת עבור התינוק שנולד קצבת תלויים או קצבת שאירים, הקצבה המיוחדת תשולם החל מיום הפטירה למשך 12 חודשים.
 • במקרה שלא משולמת עבור התינוק שנולד קצבת תלויים או קצבת שאירים, הקצבה המיוחדת תשולם החל מיום הפטירה למשך 24 חודשים.
 • אם בן הזוג של היולדת זכאי גם לתגמול מיוחד (ראו פרטים בסעיף הבא), הקצבה המיוחדת לא תשולם בתקופה שמשולם התגמול.

שיעור הקצבה

תגמול מיוחד

מי זכאי?

 • בן הזוג (כולל ידוע/ה בציבור) של יולדת שהייתה זכאית למענק לידה ו/או לדמי לידה ונפטרה, אם מתקיימים שני התנאים הבאים:
  • הוא הפסיק את עבודתו לצורך הטיפול בתינוק.
  • שיעור התגמול ליום עולה על שיעור הקצבה המיוחדת (ראו בסעיף הקודם) חלקי 30, כלומר עולה על 106 ש"ח ליום, נכון לשנת 2021.

תקופת תשלום התגמול

 • התגמול ישולם לבן הזוג למשך עד 15 שבועות מיום פטירתה של היולדת.
 • בלידה של יותר מתינוק אחד, או במקרה שהתינוק אושפז, תיתכן הארכה של תקופת התשלום, כפי שמשולמים דמי לידה במקרה של הארכת חופשת הלידה בנסיבות אלה.
 • בזמן תשלום התגמול המיוחד לא תשולם הקצבה המיוחדת.

שיעורי התגמול

 • שיעור התגמול המיוחד נקבע באותו אופן שבו מחושבים דמי לידה:
 • שיעור דמי הלידה נקבע בהתאם לגובה השכר ברוטו של העובד/ת שלפיו שולמו דמי ביטוח לאומי, ועד לסכום המקסימלי של 1,485.83 ש"ח ליום, נכון לשנת 2021. לשיעורי הסכום המקסימלי בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

עובד/ת שכיר/ה

 • לעובד/ת שכיר/ה דמי הלידה ליום מחושבים על-פי שכר הברוטו של העובד/ת (שלפיו שולמו דמי ביטוח) ב-3 החודשים המלאים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיק/ה לעבוד לחלק ב-90, או על-פי שכר הברוטו ב-6 החודשים שקדמו לאותו יום לחלק ב-180 (לפי הגבוה מביניהם ועד לתקרה שנקבעה).
 • תשלומים המשולמים לעובד/ת פעם בשנה, כגון: דמי הבראה, תוספת ביגוד, בונוסים וכו' יחולקו ל–12 חודשים (או למספר חודשי העסקה של העובד/ת) ויצורפו באופן יחסי לשכר החודשי שישמש בסיס לחישוב דמי הלידה.
 • אם במהלך התקופה שעל-פיה מחושבים דמי הלידה חלה הפחתה זמנית בשכר העובד/ת מסיבות שאינו תלויות בעובדת (למשל בגין שביתה, מחלה, תאונה, אבל משפחתי או חופשה ללא תשלום), יחושבו דמי הלידה על בסיס השכר שהיה משולם לולא ההפחתה. על-פי חוזר המוסד לביטוח לאומי דמי הלידה יחושבו בתוספת השלמת ימי היעדרות גם בשל חופשה ללא תשלום של עד חודש ימים, כאשר החופשה היא מבחירתה של העובדת.
 • אם במהלך התקופה שעל-פיה מחושבים דמי הלידה העובד/ת קיבל/ה תשלום נוסף (תשלום שכר בנוסף לשכר הרגיל, כולל בונוס או מענק השתתפות ברווחי המעסיק ולא כולל הפרשים):
  • תשלום נוסף בשיעור הנמוך מ-1,325 ש"ח (25% משכר המינימום) יחושב במלואו כחלק מהשכר החודשי בחודש שבו שולם.
  • תשלום נוסף בשיעור של 1,325 ש"ח או יותר יתפרס לצורך החישוב על פני 12 החודשים שהעובד/ת עבד/ה בהם (חודש התשלום ו-11 החודשים שקדמו לו), או פחות מכך, אם היו חודשים מלאים שהעובד/ת לא עבד/ה בהם.
דוגמה
 • עובדת שהתחילה לעבוד במקום עבודה חדש ב-15.01.2019 תמורת שכר של 10,000 ש"ח (ברוטו) בחודש, יצאה לחופשת לידה ב-29.11.2019.
 • במהלך כל חודש מרץ 2019 העובדת שהתה בחופשה ללא תשלום.
 • במשכורת של אוגוסט 2019 שולם לה בונוס בסך 3,500 ש"ח.
 • הבונוס עלה על 25% משכר המינימום, ולכן לצורך החישוב הוא נפרס על פני 7 החודשים שבהם העובדת עבדה לפני תשלום הבונוס (ינואר, פברואר, אפריל, מאי, יוני, יולי ואוגוסט).
 • התוספת לשכר שחושבה לגבי כל אחד מהחודשים הייתה 500 ש"ח (3,500 חלקי 7).
 • במקרה זה סכום דמי הלידה ליום נקבע על-פי השכר הממוצע שחושב ב-6 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו העובדת הפסיקה לעבוד (מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר, כאשר בחודשים מאי עד אוגוסט חושב לעובדת שכר בסך 10,500 ש"ח). שכר זה היה גבוה משכרה הממוצע ב-3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיקה לעבוד (אוגוסט, ספטמבר ואוקטובר).

עובד/ת עצמאי/ת

 • לעובד/ת עצמאי/ת דמי הלידה מחושבים ב-2 שלבים:
  • בשלב הראשון יחושבו דמי הלידה על-פי ההכנסה ששימשה יסוד לחישוב דמי הביטוח עבור 3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיק/ה לעבוד, או ב-3 החודשים שבתקופה המקבילה בשנה הקודמת, לפי הגבוהה מביניהן, ושעל פיה שילם/ה העובד/ת את המקדמות למוסד לביטוח לאומי. סכום זה ישולם במהלך חופשת הלידה.
 • בשלב השני ולאחר קבלת השומה הסופית ממס הכנסה, יחושבו דמי הלידה שוב לפי השומה של שנת הלידה או לפי השומה של השנה הקודמת (לפי הגבוהה מביניהן).
שימו לב
בעקבות משבר הקורונה, לעובדת עצמאית שתלד במהלך התקופה שבין ה-ל-01.01.2021 ל-30.06.2021, דמי הלידה יחושבו על סמך שכרה לפי השומה של שנת 2019 או השומה של שנת 2020, או לפי המקדמות של שנת 2021, לפי הגבוהה מביניהן.

עובדים שהם גם שכירים וגם עצמאים

 • למי שהם גם שכירים וגם עצמאים ישולמו דמי הלידה על-פי שתי הכנסותיהם כפי שפורט לפני כן (עד לסכום המקסימלי ליום), בתנאי שצברו תקופות אכשרה בכל אחת מעבודותיהם (הן בעבודתם כשכירים והן בעבודתם כעצמאים).
דוגמה
 • עובד/ת שעבד/ה כשכיר/ה בשנים שקדמו לחופשת הלידה וצבר/ה את תקופת הזכאות הנדרשת לדמי לידה ובנוסף החל/ה לעבוד כעצמאי/ת 3 חודשים לפני היציאה לחופשת לידה.
 • דמי הלידה יחושבו לפי משכורת העובד/ת כשכיר/ה בלבד - הכנסות העובד/ת כעצמאי/ת לא ייחשבו, שכן לא שילמ/ה דמי ביטוח כעצמאי/ת למשך תקופת המינימום הנדרשת לזכאות.


תהליך מימוש הזכות

 • בתוך שנה מיום הפטירה, יש להגיש תביעה לקצבה מיוחדת ולתגמול מיוחד.
 • את התביעה מגישים על-גבי טופס תביעה לקצבה מיוחדת ותגמול מיוחד בגין יולדת שנפטרה.
  • עובד שכיר יצרף לטופס אישור מהמעסיק על היעדרותו מהעבודה ועל שכרו ב-6 החודשים שקדמו ליום הפסקת העבודה.
  • עובד עצמאי ימסור הצהרה על הימים שלא עסק במשלח ידו עקב מות אשתו.
 • אם מגיש התביעה הוא האפוטרופוס של התינוק, יש לצרף אישור על כך מטעם בית הדין.
 • את הטופס והמסמכים יש להגיש לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים (באמצעות הדואר, הפקס או תיבת השירות של הסניף).

ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי

 • מי שאינם שבעי רצון מהחלטת המוסד לביטוח לאומי בנושא הזכאות, יכולים להגיש ערעור לבית הדין לעבודה תוך 12 חודשים.
 • ניתן לבקש סיוע משפטי חינם בהליך הערעור מלשכות הסיוע המשפטי של משרד המשפטים.
 • כמו כן, אם התביעה נדחתה, ניתן לבקש במקרים מסויימים שוועדת תביעות תבחן את ההחלטה ותיתן את המלצתה לפקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי.
 • למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים