במקרים שבהם יולדת נפטרה במהלך הלידה או בתוך שנה מיום הלידה, משולמת עבור התינוק קצבה בסך 3,761 ₪ לחודש (נכון ל-2024)
הקצבה משולמת למשך שנתיים מהפטירה, או למשך שנה - אם משולמת עבור התינוק קצבת תלויים או קצבת שאירים
בן/בת זוג של יולדת שנפטרה עשוי/ה לקבל גם תגמול מיוחד בשיעור דמי לידה אם הפסיק/ה לעבוד כדי לטפל בתינוק

במקרה שיולדת נפטרה במהלך הלידה או בתוך שנה מיום הלידה, תשולם עבור התינוק שנולד קצבה חודשית בסך 3,761 ₪ (נכון ל-2024).

 • כמו כן, בן/בת הזוג של היולדת שהפסיק/ה לעבוד כדי לטפל בתינוק שנולד עשוי/ה לקבל תגמול מיוחד בשיעור דמי לידה.

קצבה חודשית

מי זכאי?

סכום הקצבה

 • הקצבה היא בסך 3,761 ₪ לחודש, נכון לשנת 2024.
 • אם נולדו באותה לידה יותר מתינוק אחד, הקצבה תשולם עבור כל תינוק.
דוגמה
בלידה של תאומים ישולמו כל חודש 7,522 ₪ (3,761 כפול 2).

תקופת תשלום הקצבה

 • אם משולמת עבור התינוק קצבת תלויים או קצבת שאירים, הקצבה המיוחדת תשולם החל מיום הפטירה למשך 12 חודשים.
 • אם לא משולמת עבור התינוק קצבת תלויים או קצבת שאירים, הקצבה המיוחדת תשולם החל מיום הפטירה למשך 24 חודשים.
 • אם בן/בת הזוג של היולדת זכאי/ת גם לתגמול מיוחד (ראו פרטים בהמשך), הקצבה המיוחדת לא תשולם בתקופה שמשולם התגמול.

תגמול מיוחד

מי זכאי?

סכום התגמול

 • סכום התגמול המיוחד נקבע כפי שמחושבים דמי לידה - בהתאם לגובה ההכנסה מעבודה של בן/בת הזוג שלפיה שולמו דמי ביטוח לאומי ועד לסכום המירבי של 1,655 ₪ ליום (נכון ל-2024).
 • למידע נוסף על חישוב דמי לידה לשכירים ולעצמאים ראו דמי לידה.
 • בכל מקרה, סכום התגמול ליום לא יהיה נמוך מסכום הקצבה המיוחדת חלקי 30 (125 ₪).

תקופת תשלום התגמול

 • התגמול ישולם במשך 15 שבועות, או 8 שבועות, מיום פטירתה של היולדת (בהתאם לתקופת האכשרה של בן/בת הזוג כפי שהיא נקבעת בדמי לידה).
 • בלידה של יותר מתינוק אחד או במקרה שהתינוק אושפז תיתכן הארכה של תקופת התשלום, כפי שמשולמים דמי לידה במקרה של הארכת חופשת הלידה בנסיבות אלה.
 • בתקופת תשלום התגמול המיוחד לא תשולם הקצבה המיוחדת.

תהליך מימוש הזכות

 • בתוך שנה מיום הפטירה יש להגיש טופס תביעה לקצבה מיוחדת ותגמול מיוחד בגין יולדת שנפטרה.
 • אם בן/בת הזוג הפסיק/ה לעבוד כדי לטפל בתינוק:
  • עובדים שכירים יצרפו לטופס אישור מהמעסיק על היעדרותם מהעבודה ועל שכרם ב-6 החודשים שקדמו ליום הפסקת העבודה.
  • עובדים עצמאים ימסרו הצהרה על הימים שלא עסקו במשלח ידם בעקבות הפטירה.
 • אם האפוטרופוס של התינוק מגיש את התביעה יש לצרף את צו המינוי.
 • את הטופס והמסמכים ניתן להגיש לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב באמצעות הדואר, הפקס או תיבת השירות של הסניף, או לשלוח באמצעות האתר.

ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי

 • מי שאינם שבעי רצון מהחלטת המוסד לביטוח לאומי בנושא הזכאות, יכולים להגיש ערעור לבית הדין לעבודה בתוך 12 חודשים.
 • ניתן לבקש סיוע משפטי חינם בהליך הערעור מלשכות הסיוע המשפטי של משרד המשפטים.
 • כמו כן, אם התביעה נדחתה, ניתן לבקש במקרים מסוימים שוועדת תביעות תבחן את ההחלטה ותיתן את המלצתה לפקיד התביעות של הביטוח הלאומי.
 • למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי.


ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים