הקדמה:

נרדפים ילידי פולין רבתי וותיקי מלחמת העולם השניה (וטרנים) העונים על הקריטריונים שיפורטו בהמשך, זכאים לקבל תגמול חודשי מממשלת פולין ישירות לחשבון בנק הנמצא בישראל (לפני אפריל 2015 שולם התגמול רק לזכאים שהיו בעלי חשבון בנק בפולין)
התגמול הוא בסך 403 זלוטי (כ-91 יורו בקירוב, נכון לשנת 2016) לכל חודש, והוא משולם פעם ברבעון
קצבת שאירים תשולם לשאירים של נרדף או וטרן לחשבון בנק בפולין בלבד

נרדפים ילידי פולין רבתי וותיקי מלחמת העולם השניה (וטרנים) העונים על הקריטריונים שיפורטו בהמשך, זכאים לקבל תגמול חודשי ממשלת פולין, ישירות לחשבון בנק הנמצא בישראל.

 • לפני אפריל 2015 שולם התגמול החודשי רק לזכאים שהיו בעלי חשבון בבנק בפולין ועתה ניתן לקבלו גם בחשבון בנק בישראל.
 • התגמול הוא בסך 403 זלוטי (כ-91 יורו בקירוב, נכון לשנת 2016) לכל חודש, והוא משולם פעם ברבעון (פעם ב-3 חודשים).
 • שאירים של נרדף או וטרן עשויים להיות זכאים לקיצבה זו, אך במקרה זה התשלום יועבר אך ורק לחשבון בנק בפולין.

מי זכאי

 • התגמול מיועד לניצולי שואה, יוצאי פולין בין השנים 1956-1939, העונים על שני התנאים הבאים:
  1. הם היו אזרחי פולין במהלך הרדיפות ו/או הפעילות המלחמתית.
  2. הם נרדפו על רקע דת, לאום, גזע או השקפה פוליטית וגורשו ונכלאו במחנות ריכוז והשמדה, גטאות, בתי סוהר, או מחנות לעובדי כפייה בגרמניה, כולל נרדפים שברחו לשטחי בריה"מ ונכלאו שם במחנות לחינוך מחדש (גולאג) או לחלופין גורשו מפולין לשטחי בריה"מ.
   • נרדפים שברחו מרצונם החופשי משטח פולין אינם זכאים להכרה כנרדפים.
 • כמו כן, זכאים לתגמול ותיקי מלחמת העולם השניה (וטרנים) שהשתתפו במאמץ המלחמתי לעצמאותה של פולין בצבא הפולני הרשמי, ביחידות של בעלות הברית וכן במחתרת ובארגוני הפרטיזנים.

תהליך מימוש הזכות

 • תהליך מימוש הזכות מחולק לשני שלבים:
  • בקשה לרשות המוסמכת בפולין להענקת הסטטוס של נרדף/ וטרן (הכרה בזכאות לקצבה).
  • לאחר שהרשות המוסמכת בפולין תכיר בסטטוס של המבקש כנרדף/ וטרן ובזכאותו לקבלת הקצבה, יש לפנות בבקשה לביטוח הלאומי הפולני, המשלם את התגמולים בפועל, להעברת התגמולים לחשבון בנק בישראל.

בקשה להכרה בסטטוס נרדף/וטרן

 • ניצולי שואה שעונים על תנאי הזכאות ווטרנים (ותיקי המלחמה) מתבקשים למלא את טופס בקשה להכרה בזכאות לתגמול חודשי לניצולי שואה יוצאי פולין.
 • יש למלא את הטופס בפולנית (יש למלא את החלק הראשון של הטופס בפולנית ולסמן את סוג הרדיפה. בחלק השני יש לציין את תקופת הרדיפות ומקום השהות/מחנה בו הוחזק מגיש הבקשה, ללא ציון טקסט נוסף כלשהו. בשורות שלאחר מכן ניתן לציין באנגלית את תיאור הרדיפות).
 • לפי החוק הפולני, נדרשת כתובת של איש קשר בפולין לצורך ההתכתבות.
  • אם למגיש הבקשה יש איש קשר בעל כתובת קבועה בפולין, יש לציין את פרטיו בטופס התביעה.
  • אם אין איש קשר בפולין, בית חב"ד בוורשה שכתובתו Beit Chabad-Agnieszka Smielak, Ul.Słominskiego/19/520 00-195 Warszawa, משמש ככתובת קשר להעברת דברי דואר מפולין לישראל. אין לפנות לכתובת זו, לא בכתב ולא בטלפון , ואת טפסי הבקשה יש להעביר לכתובת שמצוינת בהמשך.
 • להנחיות נוספות למילוי הטופס, ראו דף מידע אודות תגמול חודשי לניצולי שואה יוצאי פולין, מטעם המשרד לשיוויון חברתי.

טפסים שיש לצרף לטופס הבקשה

 • לטופס הבקשה יש לצרף מסמכים הבאים:
  1. מסמכים או עדויות המעידים על היותו של המבקש נרדף כפי שצוין בתנאי הזכאות או ותיק מלחמת העולם השניה (וטרן). את העדויות יש לתרגם לפולנית ולקבל אישור נוטריוני על כך שהתרגום נאמן לשפת המקור.
   • אם מגיש הבקשה מקבל כיום קצבה מגורם כלשהו, ניתן להזמין עותק מתיק הפיצויים הנמצא בידי הרשויות, כדי להוציא העתק של העדויות והמסמכים הנמצאים בתיק, וזאת ע"י פנייה לגוף המשלם קיצבה: הרשות לזכויות ניצולי השואה, ועידת התביעות, הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל.
   • מבקש שאין ברשותו הוכחת נרדפות יציין זאת בגוף הבקשה והרשות המוסמכת בפולין תבצע חיפוש אחר תיעוד רלוונטי, שעל בסיסו תתקבל החלטה לגבי הבקשה.
  2. צילום של העמוד בדרכון ישראלי שבו מופיע שם בעל הדרכון . את הצילום יש לאמת על ידי נוטריון כהעתק נאמן למקור.
   • מי שאין ברשותו דרכון, יצרף צילום של תעודת הזהות. את צילום תעודת הזהות והתרגום יש לאמת באמצעות נוטריון כהעתק נאמן למקור.
  3. מסמכים מקוריים מפולין, כגון: תעודת לידה, אישור מגורים, תעודות מבית הספר וכדומה.
  4. המלצה ממרכז הארגונים של ניצולי השואה - לפי חוק הווטרנים, יש לצרף המלצה מארגון המאגד וטרנים או נרדפים. מרכז הארגונים של ניצולי השואה] בישראל הוא הגוף שמוסמך לתת המלצה זו.
   • לקבלת ההמלצה יש לפנות בטלפון או במייל למרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל:
טל': 03-6243343, 03-6242869
פקס: 03-5613884
דואר אלקטרוני: Merkaz1116@gmail.com

מען למשלוח הבקשה והטפסים הנלווים

 • את טופס הבקשה והמסמכים הנלווים יש לשלוח ישירות, בדואר רשום, למשרד לווטרנים וקורבנות בפולין, (Office for War Veterans and Victims of Oppression ) לכתובת:
Office for War Veterans and Victims of Oppression
‎2/4 Wspolna St., 00-926 Warsaw Poland
 • לאחר הגשת כל המסמכים הרלוונטיים ינפיק המשרד בפולין החלטה בדבר הכרה עפ"י הוראות החוק.

בקשה לתשלום הקצבה (לאחר קבלת ההחלטה בדבר הזכאות לקצבה)

 • לכשתתקבל ההחלטה מהרשות המוסמכת בפולין המאשרת את הזכאות לקבלת הקצבה יש לפנות בבקשה אל המוסד לביטוח הלאומי הפולני, להעברת התגמולים לחשבון בנק בישראל:
  • י ש למלא את טופס פרטי חשבון הבנק בציון פרטי חשבון הבנק, כולל קוד ה-SWIFT של הבנק וקוד ה-IBAN של החשבון.
  • יש לצרף עותק מאומת של החלטת הרשות המוסמכת בפולין למתן סטטוס נרדף/וטרן. עותק זה מצורף להחלטה שהתקבלה מפולין (ההחלטה מונפקת ע"י הרשות המוסמכת כמקור + עותק מאומת עם חותמת אדומה של Odpis).
  • יש לצרף אישור חיים עדכני ומקורי ממשרד הפנים (ניתן לקבלו בלשכות רשות האוכלוסין וההגירה ברחבי הארץ), או אישור חיים מהמוסד לביטוח לאומי.
  • יש לצרף צילום מאומת של דרכון ישראלי או כל מסמך מזהה אחר הכתוב באותיות לועזיות, בציון תאריך הלידה. ניתן לאמת צילום זה ע"י פנייה לכל נוטריון (שירות בתשלום) או לחלופין למחלקה הקונסולרית בשגרירות פולין.
 • את הבקשה בצירוף המסמכים הנלווים יש לשלוח למוסד לביטוח הלאומי הפולני בכתובת:
I Oddział ZUS w Warszawie
Wydział Realizacji
Umów Międzynarodowych
ul. Kasprowicza 151
‎01-949 Warszawa, Poland
 • התגמול משולם בפועל באמצעות המוסד לביטוח הלאומי הפולני.
 • בבקשות לבירורים לאחר הגשת בקשה לקבלת תגמולים בחשבון בנק ישראלי ניתן לפנות ישירות לביטוח הלאומי הפולני:
Tel: 48-22-560-16-00
E-mail: drz@zus.pl

מתן עזרה ומענה על שאלות

 • למתן מידע ומענה על שאלות בעברית, ניתן לפנות אל המשרד לשוויון חברתי באחת מהדרכים הבאות:
  • בטלפון: 8840* או 08-6260840
  • בפקס: 02-5605034
  • בדואר אלקטרוני: infovatikim@pmo.gov.il

הטבות נוספות

ארגוני סיוע

 • ראו ערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

הרחבות ופרסומים