בחודשים דצמבר 2017 וינואר 2018 הוגדלו שיעורי התגמולים החודשיים המשולמים ע"י משרד האוצר לניצולי שואה המקבלים גמלה לפי חוק רדיפות הנאצים או גמלה ליוצאי מחנות וגטאות או גמלת השלמה למקבלי קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות, ולנכי המלחמה בנאצים
השינוי בגובה התשלומים חל באופן רטרואקטיבי בשתי פעימות: מיום 01.03.2017 ועד ליום 30.09.2017, והחל מה-01.10.2017
במסגרת תגמול חודש ינואר 2018 (ששולם בפברואר 2018) שולמו ההפרשים בגין התשלומים ששולמו מיום 01.10.2017. במסגרת תגמול חודש דצמבר 2017, שולמו ההפרשים בגין תשלומים ששולמו מיום 01.03.2017
למידע נוסף ראו באתר הרשות לניצולי השואה


ראו גם

בחודשים דצמבר 2017 וינואר 2018 הוגדלו שיעורי התגמולים החודשיים המשולמים ע"י משרד האוצר לניצולי שואה המקבלים גמלה לפי חוק רדיפות הנאצים או גמלה ליוצאי מחנות וגטאות או גמלת השלמה למקבלי קצבה מקרן סעיף 2 של ועידת התביעות, וכן לנכי המלחמה בנאצים.

 • השינוי בגובה התשלומים חל באופן רטרואקטיבי בשתי פעימות:
  • השינויים בגובה התגמול בחודש דצמבר 2017 חלו באופן רטרואקטיבי החל מיום 01.03.2017 ועד ליום 30.09.2017.
  • השינויים בגובה התגמול בחודש ינואר 2018 חלו באופן רטרואקטיבי החל מיום 01.10.2017.
 • ההפרשים בין גובה התגמולים ששולמו החל מחודש מרץ 2017 ועד לחודש דצמבר 2017 שולמו במסגרת תגמול חודש דצמבר 2017 (ששולם בינואר 2018). ההפרשים בין גובה התגמולים ששולמו מחודש אוקטובר 2017 ועד לינואר 2018, שולמו במסגרת תגמול חודש ינואר 2018 (ששולם בפברואר 2018).

השינויים שחלו בחודשים דצמבר 2017 וינואר 2018 בגובה התגמול לניצולי השואה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, רטרואקטיבית החל מיום 01.03.2017

התגמול הבסיסי

 • תשלום לפי השיטה הליניארית -
  • בחודש ינואר 2018 עלה גובה התגמול רטרואקטיבית החל מיום 01.10.2017 והוא עומד על 57.9635 ₪ לכל אחוז נכות, ובסה"כ 5,796.35 ₪ לניצול שואה בעל 100% נכות.
  • בחודש דצמבר 2017 עלה גובה התגמול רטרואקטיבי החל מיום 01.03.2017 והוא עמד על 57.2234 ₪ לכל אחוז נכות, ובסה"כ 5,722.34 ₪ לניצול שואה בעל 100% נכות.
  • הטבלה הבאה מתארת את גובה התגמול, בהתאם לשינוים שחלו בדצמבר 2017 וינואר 2018:
ערך של כל אחוז נכות ערך התגמול המינימלי ערך תגמול עבור 100% נכות
גובה התגמול החל מיום 01.10.2017 57.9635ש"ח 2,308 5,796.35
גובה התגמול בתקופה שבין 01.03.2017-30.09.2017 57.2234ש"ח 2,279 ₪ 5,722.34 ₪
גובה התגמול עד ליום 28.02.2017 56.4473 ₪ 2,248 ₪ 5,644.73 ₪
דוגמה
החל מיום 01.10.2017 ניצול שואה שהוכרו לו 55% נכות, זכאי על פי על פי השיטה הלינארית לגמלה חודשית בגובה 3,187.992 ₪ (55 * 57.9635)
 • במסגרת תגמול חודש ינואר 2018 (ששולם בפברואר 2017) שולמו ההפרשים בגין התשלומים ששולמו מיום 01.10.2017.
 • במסגרת תגמול חודש דצמבר 2017 (ששולם בינואר 2018) שולמו ההפרשים בגין תשלומים ששולמו מיום 01.03.2017.
 • תשלום לפי שיטת המדרגות -
 • בינואר 2018 הוגדל רטרואקטיבית ערך התגמול המינימלי במדרגת הנכות הראשונה (25%-39%) והחל מיום 01.10.2017 הוא עומד על 2,308 ₪ לחודש.
 • בדצמבר 2017 הוגדל רטרואקטיבית ערך התגמול המינימלי במדרגה הראשונה, החל מיום 01.03.2017 ועד ליום 30.09.2017, והוא עמד על 2,279 ₪ בחודש.

תגמול מוגדל/תגמול מוגדל לפי הכנסה

 • הסכומים של תקרת ההכנסה (השלמת הכנסותיו של ניצול השואה עד לסכום זה) עודכנו בינואר 2018 ודצמבר 2017 באופן רטרואקטיבי בשתי פעימות, החל מיום 01.03.2017.
 • הטבלה הבאה מציינת את תקרת ההכנסה בהתאם לאחוזי הנכות שהוכרו לניצול השואה:
25-39 אחוזי נכות 40-49 אחוזי נכות 50 אחוזי נכות ומעלה
תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) החל מיום 01.10.2017 5,699.51 ₪ 6,229.32 ₪ 9,444.09 ₪
תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) בתקופה שבין 01.03.2017-30.09.2017 5,629.26 ₪ 6,141.01 ₪ 9,329.62 ₪
תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) עד ליום 28.02.2017 5,552.91 ₪ 6,057.72 ₪ 9,203.08 ₪
 • במסגרת תגמול חודש ינואר 2018 שולמו ההפרשים בגין התשלומים ששולמו מיום 01.10.2017.
 • במסגרת תגמול חודש דצמבר 2017, שולמו ההפרשים בגין תשלומים ששולמו מיום 01.03.2017.
 • ניצול שואה שדרגת נכותו מעל 60% זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה אם הכנסותיו, נמוכות מתקרת ההכנסה שמצויינת בטבלה בהמשך.
 • הטבלה הבאה מציגה את גובה תקרת התגמול (השלמה עד סכום זה) כפי שתוקן בינואר 2018, רטרואקטיבית החל מחודש אוקטובר 2017. הטבלה מציגה את קצוות הטווחים בהתאם לתוספת באחוזים:
אחוזי נכות תוספת אחוזים מהתגמול הרגיל תוספת ב-₪ תקרת התגמול (השלמה עד סכום זה)
60%-69% 5% 140.50-161.58 9,584.59-9,605.67
70%-79% 10% 327.83-369.98 9,771.92-9,814.07
80%-89% 15% 562-625.23 10,006.09-10,069.32
90%-100% 20% 843-936.67 10,380.76.-10,287.09

השינויים שחלו בחודשים דצמבר 2017 וינואר 2018 בגובה התגמולים לנכי המלחמה בנאצים רטרואקטיבית, החל מיום 01.03.2017

השינויים שחלו בגובה התגמול הבסיסי לנכה מלחמה בנאצים

 • נכה המלחמה בנאצים זכאי לגמלה המשולמת על-ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה בהתאם לגובה אחוזי הנכות שנקבעו לו.
 • אחוז נכות מתורגם לסכום כספי, והתגמול החודשי מחושב בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לנכה המלחמה.
 • בחודשים דצמבר 2017 וינואר 2018 התעדכן גובה הגמלה באופן רטרואקטיבי, בשתי פעימות, החל מיום 01.03.2017:
ערך של כל אחוז נכות ערך תגמול מינימלי תגמול עבור 100% נכות
גובה התגמול החל מיום 01.10.2017 46.8334 2,308 ₪ 4,683.34
גובה התגמול בתקופה שבין 01.03.2017-30.09.2017 46.2478 2,279 ₪ 4,624.78 ₪
גובה התגמול עד ליום 28.02.2017 45.6205 2,248 ₪ 4,562.05 ₪
דוגמה
נכה המלחמה בנאצים ש הוכר כבעל 50% נכות -
 • החל מיום 01.10.2017 ואילך זכאי נכה המלחמה לגמלה חודשית בשיעור 50% מתוך 4,683.34 ₪ ובסה"כ ל- 2,341.89 ₪ לחודש.
 • ההפרשים בגין תשלומים ששולמו מיום 01.10.2017 ועד לינואר 2018, שולמו במסגרת תגמול חודש ינואר 2018, ששולם בחודש פברואר.
 • ההפרשים בגין תשלומים ששולמו מיום 01.03.2017 ועד דצמבר 2017, שולמו במסגרת תגמול חודש דצמבר 2017.

השינויים בתגמול לפי הכנסה לנכה המלחמה בנאצים

 • הסכומים של תקרת ההכנסה (השלמת הכנסותיו של ניצול השואה עד לסכום זה) עודכנו בחודש ינואר 2018 וחודש דצמבר 2017 באופן רטרואקטיבי, בשתי פעימות, החל מיום 01.03.2017.
 • הטבלה הבאה מציינת את תקרת ההכנסה בהתאם לאחוזי הנכות שהוכרו לנכה מלחמה בנאצים:
10-18 אחוזי נכות 19-39 אחוזי נכות 40-49 אחוזי נכות
תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) החל מיום 01.10.2017 5,560.14ש"ח 5,699.51 ₪ 6,229.32 ₪
תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) בתקופה שבין 01.03.2017-30.09.2017 5,490.41 ₪ 5,629.26 ₪ 6,141.01 ₪
תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) עד ליום 28.02.2017 5,415.94 ₪ 5,552.91 ₪ 6,057.72 ₪
 • במסגרת תגמול חודש ינואר 2018 שולמו ההפרשים בגין התשלומים ששולמו מיום 01.10.2017.
 • במסגרת תגמול חודש דצמבר 2017 שולמו ההפרשים בגין תשלומים ששולמו מיום 01.03.2017.

השינויים בתגמול מוגדל לפי הכנסה לנכה המלחמה בנאצים

 • נכי המלחמה בנאצים בעלי 50 אחוזי נכות ומעלה:
 • הסכומים של תקרת ההכנסה (השלמת הכנסותיו של ניצול השואה עד לסכום זה) עודכנו בחודש ינואר 2018 וחודש דצמבר 2017 באופן רטרואקטיבי, בשתי פעימות, החל מיום 01.03.2017.
 • החל מחודש אוקטובר 2017 תקרת ההכנסה (השלמת הכנסותיו של ניצול השואה עד לסכום זה) עומדת על 9,444.09 ₪.
 • הטבלה הבאה מציינת את תקרת ההכנסה בהתאם לאחוזי הנכות שהוכרו לניצול השואה:
50 אחוזי נכות ומעלה
תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) החל מיום 01.10.2017 9,444.09 ₪
תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) בתקופה שבין 01.03.2017-30.09.2017 9,329.62 ₪
תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) עד ליום 28.02.2017 9,203.08 ₪
 • החל מחודש אוקטובר 2017 (כפי שנקבע בחודש ינואר 2018 באופן רטרואקטיבי) התגמול המשולם הוא השלמה לסך הכנסותיו של נכה המלחמה בנאצים עד לתקרת תגמול בסך 9,444.09 ₪
 • במסגרת תגמול חודש ינואר 2018 שולמו ההפרשים בגין התשלומים ששולמו מיום 01.10.2017.
 • במסגרת תגמול חודש דצמבר 2017 שולמו ההפרשים בגין תשלומים ששולמו מיום 01.03.2017.
 • נכי המלחמה בנאצים בעלי 60 אחוז נכות ויותר:

הטבלה הבאה מציגה את גובה תקרת התגמול (השלמה עד סכום זה) כפי שתוקן בינואר 2018, רטרואקטיבית החל מחודש אוקטובר 2017. הטבלה מציגה את קצוות הטווחים בהתאם לתוספת באחוזים:

אחוזי נכות תוספת אחוזים מהתגמול הרגיל תוספת ב-₪ תקרת התגמול (השלמה עד סכום זה)
60%-69% 5% 140.50-161.58 9,584.59-9,605.67
70%-79% 10% 327.83-369.98 9,771.92-9,814.07
80%-89% 15% 562-625.23 10,006.09-10,069.32
90%-100% 20% 843-936.67 10,380.76.-10,287.09

תגמול מירבי לאלמן/ה של ניצול שואה ונכה מלחמה שהיה זכאי לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה

 • אלמנים/ות של ניצול שואה או נכה מלחמה שהיה זכאי בחייו לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה עשויים להיות זכאים לקצבה חודשית מוגדלת, כל ימי חייהם, כל עוד לא נישאו מחדש.
 • תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) לה זכאים השארים של ניצול השואה, נקבעת בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לניצול השואה המנוח.
 • בחודשים ינואר 2018 ודצמבר 2017, התעדכן גובה תקרת ההשלמה (השלמה עד לסכום זה), רטרואקטיבית, בשתי פעימות, החל מחודש מרץ 2017.
 • הטבלה הבאה מציינת את תקרת ההכנסה לה זכאים השארים של ניצולי השואה, על פי אחוזי הנכות שנקבעו לניצול השואה המנוח ובהתאם לשינויים שנקבעו בגובה תקרת ההכנסה החל מיום 01.03.2017:
10-18 אחוזי נכות 19-39 אחוזי נכות 40-49 אחוזי נכות 50 אחוזי נכות ומעלה
תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) החל מיום 01.10.2017 4,734.92 ₪ 4,877.96 ₪ 5,395.10 ₪ 5,395.10 ₪
תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) בתקופה שבין 01.03.2017-30.09.2017 4,677.16 ₪ 4,819.98 ₪ 5,327.76 ₪ 5,327.76 ₪
תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) עד ליום 28.02.2017 4,613.73 ₪ 4,754.6 ₪ 5,255.5 ₪ 5,255.5 ₪
 • החל מחודש יוני 2014, התגמול החודשי לבן/בת זוג של ניצול שואה או נכה המלחמה בנאצים לא יפחת בכל מקרה מ-2,000 ₪ לחודש.
 • ההפרשים בין תשלומים ששולמו מיום 01.10.2017 ועד לחודש ינואר 2018, שולמו במסגרת תגמול חודש ינואר 2018.
 • הפרשים בגין תשלומים ששולמו מיום 01.03.2017 ועד חודש דצמבר 2017, שולמו במסגרת תגמול חודש דצמבר 2017.

שינויים בגובה מבחן ההכנסה, לצורך עמידה בתנאי הזכאות ל -מענק לניצולי שואה המקבלים קצבה ממדינות חוץ

 • ניצולי שואה המקבלים קצבה בשל נרדפותם ממדינת חוץ (בין היתר -מקבלי קצבה (רנטה) בריאותית לניצולי שואה מממשלת גרמניה (BEG) ומקבלי קצבאות ממדינות מערב אירופה), עשויים להיות זכאים למענק חד פעמי מהמדינה בסך 2,000 ₪.
 • החל מחודש אוקטובר 2017 (כפי שנקבע רטרואקטיבית בחודש ינואר 2018) הזכאות למענק זה ניתנת רק לניצולי שואה שהכנסתם החודשית אינה עולה על 9,444.09 ₪.
  • בתקופה שמיום 01.03.2017 ועד ליום 30.09.2017 תקרת ההכנסה עמדה על 9,329.62 ₪ לחודש.
  • בתקופה שעד ליום 28.02.2017, תקרת ההכנסה עמדה על 9,203.08 ₪ לחודש.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

עדכון בגובה התגמולים החודשיים באתר הרשות לניצולי השואה