תגמול מוגדל לפי הכנסה (בעבר נצרך) משולמת בהתאם למבחן הכנסות של נכה המלחמה בנאצים שדרגת נכותו 50% ומעלה
התגמול המשולם הנו השלמה לסך הכנסותיו של נכה המלחמה בנאצים, עד לגובה תקרת התגמול המפורטת בהמשך. גובה תקרת התגמול משתנה בהתאם לדרגת הנכות
נכי המלחמה בנאצים הזכאים לתגמול זה, בעלי אחוזי נכות של 59%- 50% זכאים להשלמת הכנסותיהם עד לתקרה של 10703.22 ₪
נכי המלחמה בנאצים בעלי 60% נכות ויותר זכאים להשלמת הכנסותיהם, בהתאם לאחוזי הנכות, עד לגובה התקרה המפורטת בהמשך
נכי המלחמה בנאצים שאחוזי הנכות שלהם עד 49% והכנסותיהם נמוכים, עשויים להיות זכאים לתגמול לפי הכנסה לנכה המלחמה בנאצים
לפרטים נוספים ראו באתר הרשות לזכויות ניצולי השואה

תגמול מוגדל לפי הכנסה משולם בהתאם למבחן הכנסות לנכה המלחמה בנאצים שדרגת נכותו 50% ומעלה.

מי זכאי?

 • נכה המלחמה בנאצים שדרגת נכותו היא מעל - 49% וסך כל הכנסותיו נמוך מתקרת התגמול, המצויינת בטבלה בהמשך, זכאי לתגמול לפי הכנסה.
 • הזכאות להשלמת ההכנסה נבדקת לפי מבחן הכנסה אישי של ניצול השואה ללא הכנסת בן הזוג, לפי הכללים הבאים:
 • בעלי הכנסה נמוכה- נכי המלחמה בנאצים יהיו זכאים לתגמול לפי הכנסה אם הכנסותיהם נמוכות מתקרת ההכנסה.
  • תקרת ההכנסה" היא גובה ההכנסה, שמעליה לא יינתן לנכה המלחמה תגמול לפי הכנסה. נכה מלחמה יהיה זכאי לתגמול לפי הכנסה אם הכנסותיו נמוכות מתקרת ההכנסה. במקרה זה ישולם לנכה המלחמה תגמול לפי הכנסה בגובה ההפרש בין הכנסותיו לבין "תקרת ההכנסה" (התגמול יהווה השלמת הכנסה עד לגבוה "תקרת ההכנסה"), ובלבד שההפרש בין ההכנסה של נכה המלחמה לתקרת ההכנסה יהיה גבוהה מגובה התגמול החודשי הרגיל לו זכאי נכה המלחמה.
  • אם ההפרש בין ההכנסה של נכה המלחמה לתקרת ההכנסה יהיה נמוך מהתגמול החודשי הרגיל, יהיה נכה המלחמה זכאי לתגמול החודשי הרגיל בלבד.
  • בבדיקת זכאותו של נכה המלחמה בנאצים לתגמול מוגדל לפי הכנסה, יילקחו בחשבון את הכנסותיו של נכה המלחמה כולל קצבת זקנה, קצבאות אחרות מהביטוח הלאומי, וכל הכנסה אחרת (למשל, ריבית על חסכונות או הכנסות משכר דירה).
  • התגמול הרגיל לנכה המלחמה בנאצים אשר משולם על ידי משרד האוצר, אינו נלקח בחשבון בבחינת הכנסותיו של נכה המלחמה לצורך בדיקת זכאותו לתגמול מוגדל לפי הכנסה
  • לא תילקח בחשבון התוספת בעד בן הזוג שמקבל ניצול השואה יחד עם קצבת הזיקנה, גם אם התוספת לא הופרדה מהקצבה של ניצול השואה.

גובה התגמול

נכי המלחמה בנאצים בעלי 50-59 אחוזי נכות:

 • בדצמבר 2022 עודכנו הסכומים של תקרת ההכנסה (השלמת הכנסותיו של ניצול השואה עד לסכום זה) רטרואקטיבית החל מחודש אפריל 2022 .
 • החל מיום 01.04.2022 תקרת ההכנסה (השלמת הכנסותיו של ניצול השואה עד לסכום זה) עומדת על 10703.22 ₪.
 • להלן הטבלה המציינת את תקרת ההכנסה בהתאם לאחוזי הנכות שהוכרו לניצול השואה:
59- 50 אחוזי נכות
תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) החל מיום 01.04.2022 (כפי שעודכן רטרואקטיבית בדצמבר 2022 10703.22 ₪
תקרת ההכנסה החל מיום 01.04.2021 ועד ליום 30.03.2022 10,447.27 ₪
תקרת הכנסה החל מיום 01.04.2020 ועד ליום 31.03.2021 10,197.433 ₪
דוגמה
ההפרש בין הכנסות נכה המלחמה לתקרת ההכנסה גבוהה מהתגמול החודשי הרגיל
 • לנכה המלחמה אשר נקבעה לו נכות של 50%, יש הכנסה מקצבת זיקנה ודמי שכירות בסך כולל של 5,000 ₪ לחודש.
 • תקרת ההכנסה עבור נכה מלחמה בעל 50% נכות עומדת על 10703.22 ₪ בחודש.
 • ההפרש בין גובה הכנסתו שלנכה המלחמה לתקרת ההכנסה הנו 5,703.22 ₪ (לפי החישוב: 5000 - 10703.22 ₪).
 • גובה התגמול רגיל לו זכאי נכה המלחמה עומדת על סך 2,653.5 ₪ (לפי החישוב: 50 X‏ 53.07 ₪).
 • מאחר וגובה ההפרש בין הכנסתו של נכה המלחמה ותקרת ההכנסה גבוהה מהתגמול הרגיל, יהיה נכה המלחמה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה בסכום של 5,703.22 ₪ ( (לפי החישוב: 5000 - 10703.22 ₪)

.

דוגמה
ההפרש בין הכנסות נכה המלחמה לתקרת ההכנסה נמוך מהתגמול החודשי הרגיל
 • לנכה המלחמה אשר נקבעה לו נכות של 50%, יש הכנסה מקצבת זיקנה , פנסיה ודמי שכירות בסך כולל של 8,500 ₪ לחודש.
 • תקרת ההכנסה עבור נכה מלחמה בעל 50% נכות עומדת על 10703.22 ₪ בחודש.
 • ההפרש בין גובה הכנסתו שלנכה המלחמה לתקרת ההכנסה הנו 2,203.22 ₪ (לפי החישוב: 8,500 - 10703.22 ₪).
 • גובה התגמול רגיל לו זכאי נכה המלחמה עומדת על סך 2,653.5 ₪ (לפי החישוב: 50 X‏ 53.07 ₪).
 • מאחר וגובה ההפרש בין הכנסתו של נכה המלחמה ותקרת ההכנסה נמוך מהתגמול הרגיל, יהיה נכה המלחמה זכאי לתגמול הרגיל בסך2,653.5 ₪ בחודש בלבד

.

נכי המלחמה בנאצים בעלי 60 אחוז נכות או יותר

דוגמה
תקרת ההשלמה לתגמול מוגדל לפי הכנסה לנכה המלחמה שהוכר כבעל נכות של 65%, תעמוד על 10,703.22 ₪ בתוספת 5% מהתגמול הרגיל לנכה המלחמה בנאצים.
 • התגמול הרגיל הנו מכפלת אחוזי הנכות כפול ערך כל אחוז נכות בסך53.07 ₪ ובסה"כ 3,449.55 ₪ (לפי החישוב: 65 × ‏ 53.07 ₪).
 • 5% מהתגמול הרגיל הינם 172.48 (לפי החישוב: 5% מתוך 3,449.55).
 • תקרה ההשלמה לתגמול הנה 10,875.7 ₪ = 10,703.22 + 172.48
ניצול שואה שהכנסתו החודשית מקצבת זיקנה ודמי שכירות עומדת על 5,000 ₪ לחודש יהיה זכאי לתגמול מוגדל לפי הכנסה בסכום של 5,875.7 ₪ (סכום ההפרש בין תקרת התגמול בסך 10,875.7 ₪ והכנסתו החודשית בסך 5,000 ₪).

תקרת גובה ההשלמה בעבר

תהליך מימוש הזכות

 • נכי המלחמה בנאצים העומדים בתנאי הזכאות מתבקשי להגיש טופס בקשה באחת משתי הדרכים הבאות:
 • באמצעות טופס בקשה מקוון- יש למלא את הפרטים הנדרשים בטופס הבקשה המקוון לתגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה, לצרף את המסמכים הנדרשים ולבצע שליחה.
 • או באמצעות הדפסת טופס בקשה- יש למלא את טופס הבקשה לתגמול לפי הכנסה או תגמול מוגדל לפי הכנסה, לצרף את המסמכים הנדרשים ולשולחו לרשות לזכויות ניצולי השואה, בכתובת: רחוב יצחק שדה 11, ת"ד 61063, תל אביב, מיקוד 6157302 או באמצעות הפקס שמספרו: 03-5682691, 03-5682665
 • לטופס הבקשה יש יש לצרף אישורים על הכנסות לפי הפירוט הבא:
  • שכירים – 6 תלושי שכר של השנה הקודמת.
  • עצמאים – דו"ח שומה אחרון.
  • חברי קיבוץ - אישור מזכירות הקיבוץ על הסכום המדווח למוסד לביטוח לאומי כהכנסה לחבר.
  • פנסיונרים – 6 תלושי פנסיה של השנה הקודמת מיולי עד דצמבר.
  • בעלי נכס מושכר – חוזה שכירות דירה או נכס אחר.
טיפ
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מעניק לניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים ייעוץ משפטי וייצוג בהליכים בחינם, ללא תלות במבחן הכנסה. למידע נוסף ראו: סיוע משפטי חינם לניצולי שואה מטעם משרד המשפטים.

חשוב לדעת

שימו לב
מי שנקבעה לו נכות בשיעור של 100% או 90% ומעלה (לפי חישוב מיוחד) – זכאי לפטור ממס על הכנסותיו. למידע נוסף ראו פטור ממס הכנסה לאנשים עם נכות

.

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

מקורות