בני זוג של ניצולי שואה או נכי המלחמה בנאצים שקיבלו תגמול לפי הכנסה / תגמול מוגדל לפי הכנסה, עשויים להיות זכאים לקבלת תגמול מיוחד כל חייהם, בכפוף למבחני הכנסה
בני הזוג יהיו זכאים לתגמול כל עוד לא נישאו מחדש
גובה התגמול לא יפחת בכל מקרה מ-2,000 ₪ בחודש

בני זוג של ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים שקיבלו תגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה ונפטרו עשויים להמשיך לקבל תגמול מיוחד כל ימי חייהם, וכל עוד לא נישאו מחדש.

 • התגמול החודשי לבן/בת זוג של ניצול שואה או נכה המלחמה בנאצים לא יפחת, בכל מקרה, מ-2,000 ₪ לחודש.

מי זכאי?

 • אלמנות ואלמנים או ידועים בציבור של ניצולי שואה או נכי המלחמה בנאצים, שמתקיימים לגביהם כל התנאים הבאים:
  1. ניצול השואה/נכה המלחמה בנאצים קיבל לפחות 3 חודשים לפני פטירתו תגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה לניצולי שואה או תגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה לנכה המלחמה בנאצים.
  2. הכנסות האלמנ/ה נמוכות מתקרת ההכנסה, שנקבעת בהתאם לאחוזי הנכות שהוכרו לניצול השואה:
   • אם הכנסות האלמן/נה נמוכות מהתקרה, ישולם תגמול בגובה ההפרש בין "תקרת ההכנסה" לבין ההכנסות (התגמול יהיה השלמת הכנסה עד לסכום "תקרת ההכנסה"), ובלבד שההפרש בין סכום ההכנסה לתקרת ההכנסה יהיה גבוה מהתגמול הרגיל המשולם לאלמנים/ות מהרשות לזכויות ניצולי השואה.
   • בהכנסות האלמן/נה שיילקחו בחשבון נכללות קצבת זיקנה, קצבאות אחרות מהביטוח הלאומי (למעט קצבת סיעוד), וכל הכנסה אחרת (למשל, ריבית על חסכונות או הכנסות משכר דירה), אך לא תלקח בחשבון קצבת השארים המשולמת ע"י הרשות לזכויות ניצולי השואה .
  3. בן/בת הזוג לא נישא מחדש.
 • בהיעדר בני זוג, התגמול ישולם לבנים ובנות של ניצולי השואה או נכי המלחמה בנאצים שהיו סמוכים על שולחנם טרם פטירתם מחמת מום גופני או שכלי, לתקופה של 12 חודשים ובכפוף להמצאת מסמכים רפואיים ולעמידה במבחן הכנסה.

גובה התגמול

 • תקרת ההכנסה (השלמה עד סכום זה) לה זכאים השאירים נקבעת בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לניצול השואה המנוח.
 • למי שהכנסתם נמוכה מהתקרה ישולם תגמול מוגדל בגובה ההפרש בין "תקרת ההכנסה" לבין סכום ההכנסות (התגמול יהיה השלמת הכנסה עד לסכום "תקרת ההכנסה"), בתנאי שההפרש בין גובה ההכנסה לתקרת ההכנסה יהיה גבוה מהתגמול הרגיל שהאלמן/נה זכאי/ת לו.
 • אם ההפרש בין הכנסת האלמנ/ה לתקרת ההכנסה נמוך מ-2,000 ₪, ישולם לאלמנ/ה תגמול רגיל (תגמול לפי דרגת נכות של המנוח/ה לתקופה של 36 חודש ולאחר מכן 2,000 ₪ לכל החיים).
 • אם ההפרש בין הכנסת האלמנ/ה לתקרת ההכנסה גבוה מהתגמול שניצול השואה המנוח קיבל על פי דרגת נכותו, ישולם לאלמנ/ה תגמול לפי הכנסה, בגובה ההפרש שבין ההכנסה לתקרת ההכנסה.
 • אם ההפרש בין הכנסת האלמנ/ה לתקרת ההכנסה נמוך מהתגמול שניצול השואה המנוח קיבל על פי דרגת נכותו אך גבוה מ-2,000 ₪, תינתן לאלמנ/ה אפשרות לבחור בסוג התגמול מבין שני אלה:
  • תגמול לפי הכנסה בגובה ההפרש בין הכנסה לתקרת ההכנסה
  • התגמול הרגיל לפי דרגת נכותו של המנוח למשך תקופה של 36 חודש ולאחר מכן 2,000 ₪ לכל החיים

תקרת ההכנסה

 • הסכומים של תקרת ההכנסה עודכנו בחודש יוני 2024 'רטרואקטיבית החל מחודש ינואר 2024.
 • תקרת ההכנסה שזכאים לה השאירים על-פי אחוזי הנכות שנקבעו לניצול השואה המנוח:
10-18 אחוזי נכות 19-39 אחוזי נכות 40 אחוזי נכות ומעלה
תקרת הכנסה (השלמה עד לסכום זה ) החל מיום 01.01.2024 (כפי שעודכן רטרואקטיבית בחודש יוני 2024) 5,567.98 ₪ 5,736.17 ₪ 6,344.30 ₪
דוגמה
ההפרש בין ההכנסה של האלמנה לתקרת ההכנסה גבוה מהתגמול הרגיל
 • לאלמנה של ניצול שואה שהוכרו לו בחייו 40% נכות והוא היה זכאי לקצבה לפי הכנסה, יש הכנסה חודשית בסך 2,000 ₪ בלבד מקצבת זיקנה .
 • תקרת ההכנסה, בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לניצול המנוח עומדת על 6344.3 ₪.
 • ההפרש בין גובה ההכנסה של האלמנה לתקרת ההכנסה הוא 4,114.40 ₪(=2000- 6,344.30₪).
 • גובה התגמול החודשי הרגיל לו זכאית האלמנה בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לניצול המנוח הוא 2,726.4 ₪ (לפי החישוב: 40 X‏ 68.16 ₪) למשך 36 חודשים ולאחר מכן 2,000 ₪ בחודש.
 • היות שההפרש בין הכנסת האלמנה לתקרת ההכנסה גבוה מהתגמול הרגיל, זכאית האלמנה לגמלה חודשית לפי הכנסה בגובה 4,344.30 ₪ (=2000- 6,344.30ש"ח ).
דוגמה
ההפרש בין ההכנסה של האלמנה לתקרת ההכנסה נמוך מהתגמול הרגיל
 • לאלמנה של ניצול שואה שהוכרו לו בחייו 40% נכות והוא היה זכאי לקצבה לפי הכנסה, יש הכנסה חודשית בסך 4,500 ₪ מקצבת זיקנה ופנסיה.
 • תקרת ההכנסה, בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לניצול המנוח, עומדת על 6,344.30 ₪.
 • ההפרש בין גובה ההכנסה של האלמנה לתקרת ההכנסה הוא 1,844.30 ₪ =4500- 6,344.30 ₪ .
 • גובה התגמול החודשי הרגיל לו זכאית האלמנה בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו לניצול המנוח הוא 2,726.4 ₪ (לפי החישוב: 40 X‏ 68.16 ₪) למשך 36 חודשים ולאחר מכן 2,000 ₪ בחודש.
 • היות שההפרש בין הכנסת האלמנה לתקרת ההכנסה נמוך מהתגמול הרגיל, זכאית האלמנה לגמלה החודשית הרגילה בגובה 2,726.4 ₪ (לפי החישוב: 40 X‏ 68.16 ₪) למשך 36 חודשים ולאחר מכן 2,000 ₪ בחודש.
 • במקרה שהכנסותיו של בן הזוג עולות על הסכום הקבוע במבחני ההכנסה, או שההשלמה עד לתקרה נמוכה מהתגמול הרגיל, יהיה בן הזוג זכאי לתגמול שארים רגיל (להבדיל מתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה).


תהליך מימוש הזכות

 • בני הזוג של ניצולי השואה או נכי המלחמה שנפטרו יקבלו מהרשות לזכויות ניצולי השואה מכתב הכולל הסבר והנחיות להמשך קבלת התגמול.
 • בני הזוג רשאים (אין חובה) לפנות ביוזמתם לרשות לזכויות ניצולי השואה, להודיע על הפטירה ולהמציא את תעודת הפטירה של המנוח.
 • יש למלא טופס בקשה לתגמול לפי הכנסה/תגמול מוגדל לפי הכנסה לאלמן/אלמנה ולהעבירו לרשות לזכויות ניצולי השואה.
 • בהיעדר בן זוג, במקרה שהבקשה מוגשת עבור בן/בת שהיו סמוכים על שולחנו של המנוח בגין מום גופני או שכלי, יש להגיש את המסמכים הבאים:
  • אישור מהרופא המטפל הכולל אבחנות וטיפולים שניתנים לבן/בת המנוח.
  • אישור מהמוסד לביטוח לאומי על שיעור הנכות ושיעור אי הכושר (ניתן לקבל מהמוסד לביטוח לאומי).
  • פרוטוקול ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי (ניתן לקבל מהמוסד לביטוח לאומי).
  • אישור על מינוי אפוטרופוס (אם קיים).
טיפ
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מעניק לניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים ייעוץ משפטי וייצוג בהליכים בחינם, ללא תלות במבחן הכנסה. למידע נוסף ראו: סיוע משפטי חינם לניצולי שואה מטעם משרד המשפטים.

הטבות נוספות לזכאים לתגמול שאירים

 • בן זוג המקבל תגמול שאירים זכאי להטבות נוספות:
  • בקשת הלוואה לאחת מהמטרות הבאות: רכישת רכב רפואי, טיפול רפואי (כולל טיפולי שיניים), רכישת דירה, שכר דירה, שיפוצים, נישואי בן/בת או שיקום. לפרטים נוספים ראו הלוואות לניצולי שואה.
  • מענק עבור השתתפות בהקמת מצבה (המענק יינתן באופן אוטומטי עם אישור תגמול השאירים לבן הזוג).
 • בהיעדר בן זוג, קרובי המשפחה של מקבל התגמול שנשאו בפועל בהוצאות הקמת המצבה רשאים להגיש לרשות בקשה בכתב לקבלת השתתפות בהקמת המצבה.

חשוב לדעת

 • במקרים שבהם ניצולי שואה הגישו תביעה לתגמול וזכאותם הוכרה אך הם נפטרו לפני קבלת התגמול, יורשיהם עשויים להיות זכאים לתגמול עבור התקופה שבין הגשת התביעה במלואה לבין פטירת ניצול השואה. למידע נוסף ראו זכאות יורשים לקצבה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

 • לערך מורחב על ארגוני סיוע לניצולי השואה ראו זכויות ניצולי שואה/ארגוני סיוע - בישראל פועלים ארגונים, עמותות ומוסדות המסייעים לניצולי השואה. חלק מהארגונים פועלים במספר תחומי סיוע, וחלקם מתמקדים בנושא ספציפי. בדפי הארגונים המופיעים בערך המורחב, ניתן למצוא הסבר מפורט לגבי תחומי הפעילות של כל ארגון ואמצעי יצירת הקשר איתו.
 • ארגון חיילים ופרטיזנים נכי המלחמה בנאצים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
הרשות לזכויות ניצולי השואה - טל' 5105*

מרכז מידע נייד של הרשות לזכויות ניצולי השואה

אתר הרשות לזכויות ניצולי השואה טיפול בניצולי שואה הזכאים לסיוע מכוח חוק נכי המלחמה בנאצים, מכוח חוק נכי רדיפות הנאצים, מכוח חוק ההסדרים 2001- תיקון לחוק נכי רדיפות הנאצים ומכוח חוק הטבות לניצולי שואה
הלשכה לענייני פיצויים אישיים מחו"ל (במשרד האוצר) - טל' ‎03-6234100,מייל: מידע באתר משרד האוצר טיפול בזכויות ניצולי השואה, הוא מתן שירות ואמצעי קשר מול הרשויות הגרמניות עבור ניצולי השואה המקבלים תגמולים מכוח חוק הפיצויים הפדרלי הגרמני (BEG). הלשכה מתמקדת בנזקי בריאות של ניצולי השואה והדרכה וסיוע במימוש זכויותיהם.
ועידת התביעות (במשרד האוצר) - טל' ‎03-5194400 אתר ועידת התביעות טיפול בבקשות לקבלת סיוע מהקרנות שבניהולה ובמימון ממשלת גרמניה, כגון: מענק פעמי מקרן הסיוע, קצבאות לניצולי שואה מקרן ועידת התביעות ופיצוי חד פעמי לניצולים שהיו ילדים בתקופת השואה
מוקד 8840* לאזרחים ותיקים אתר המוקד לאזרחים ותיקים מוקד *8840 של אגף בכיר אזרחים ותיקים מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי זכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
המוסד לביטוח לאומי

שירות הייעוץ לאזרח הוותיק ומשפחתו
מרכז תמיכה ומידע 9696*

זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי והפעלת שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
משרד הרווחה והביטחון החברתי

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118

אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מימון מגורים במסגרת מוסדית לקשישים עצמאיים ותשושים ומתן שירותים שונים במסגרת קהילה ופנאי
משרד הבריאות

קול הבריאות - מוקד השירות הטלפוני של משרד הבריאות 5400*

הגיל המבוגר באתר משרד הבריאות ביטוח בריאות וסיוע לסובלים מבעיות רפואיות שונות על רקע גיל
משרד הבינוי והשיכון - מוקד טלפוני בנושא דיור 5442* אתר משרד הבינוי והשיכון סיוע בדיור ומתן פתרונות דיור לקשישים

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים