במקרים של מחלה או מצב רפואי המצדיקים קבלת טיפול רפואי במרכז רפואי המתמחה בשירות רפואי מסוים, זכאי המבוטח לקבל שירות באותו מרכז, ללא קשר להסדרי הבחירה של קופות החולים
למידע רשמי ולרשימת המרכזים הרפואיים ראו באתר משרד הבריאות


שירות רפואי מתמחה הוא שירות רפואי הניתן במרכז רפואי עם התמחות, ידע וניסיון ייחודיים.

  • שירות רפואי מתמחה ניתן לטיפול במחלות או מצבים ספציפיים, או לטיפול במחלות נדירות (מחלות ששכיחותן פחות מ-1% באוכלוסייה).

מי זכאי?

  • כל מבוטח בביטוח בריאות, אשר לוקה במחלה או מצב רפואי המוגדרים בשירות רפואי מתמחה, או במחלה נדירה.

מקרים בהם ניתן שירות רפואי מתמחה

מחלות ומצבים ספציפיים

מחלות נדירות

תהליך מימוש הזכות

  • כדי שבקשתו של המבוטח תתקבל, עליו לוודא כי השירות ניתן במוסד רפואי שהוכר על-ידי משרד הבריאות כנותן שירות רפואי מתמחה - לרשימת המרכזים הנותנים שירות רפואי מתמחה באתר משרד הבריאות.
  • על המבוטח לפנות למרפאת האם בבקשה להנפקת טופס התחייבות (טופס 17) למוסד הרפואי המתמחה.
  • במקרה שקופת החולים מסרבת להנפיק למבוטח טופס התחייבות (טופס 17) לנותן שירות רפואי בעל התמחות מיוחדת, המבוטח יכול לטעון כי הוא זכאי לקבל את השירות הרפואי מנותן השירותים המסוים בשל היותו נותן שירות רפואי מתמחה.
  • במקרים של מחלה או מצב רפואי המצדיקים קבלת טיפול רפואי במוסד רפואי המתמחה בשירות רפואי מסוים, זכאי המבוטח לקבל את השירות הרפואי לו הוא זקוק באותו מוסד רפואי, על אף קיומם של הסכמים למתן שירות או הסדרי בחירה שבהם התקשרה קופת החולים.
  • במקרה שקיים יותר משירות רפואי אחד המתמחה באותה מחלה או מצב רפואי, רשאית הקופה לקבוע הסדר בחירה בין השירותים המתמחים, זאת בכפוף לדרישות הזמינות והמרחק הסבירים.

ערעור על החלטת הקופה

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות