עקרון הרצף הטיפולי קובע שמבוטח לא יידרש להחליף מוסד רפואי במהלכה של אותה מחלה או אותו מצב רפואי והטיפול בהם
קופת החולים מחויבת לשמור על רצף בשירות הרפואי (רצף טיפולי) על אף כל שינוי שחל בהספקת השירות לכלל מבוטחי הקופה
עקרון הרצף הטיפולי חל גם באשר לתרופות
ניתן לסטות מעקרון הרצף הטיפולי במקרים נדירים משיקולים של שיפור הטיפול ובאישור מנהל קופת החולים


שימו לב
ב-01.09.2023 נכנסה לתוקף רפורמה בהסדרי הבחירה.
 • במסגרת הרפורמה המטופלים יכולים, בין השאר, לבחור בין יותר מוסדות רפואיים לקבלת השירות או הטיפול הרפואי.
 • המידע ב"כל זכות" יעודכן בקרוב, לאחר פרסום הסדרי הבחירה באתרי קופות החולים.
 • למידע נוסף ראו הודעת משרד הבריאות.

משמעות עקרון הרצף הטיפולי היא שקופות החולים חייבות לאפשר למבוטחים שלהן להמשיך ולקבל טיפול באותו מוסד רפואי או אצל אותו נותן שירותים במהלך אותה מחלה או אותו מצב רפואי.

 • עקרון הרצף הטיפולי מטיל על קופות החולים את החובה לשמור על הרצף גם אם חלו שינויים בהסכמים או בהסדרי הבחירה של קופות החולים עם נותני השירותים.
 • ביסוד העקרון עומד הרעיון ששמירה על איכות הטיפול ומתן טיפול רפואי ברמה סבירה מחייבים, במקרים מסוימים, שמירה על רציפות בטיפול הרפואי לו זקוק המבוטח.
דוגמה
מבוטח בעל בעיות כאב כרוניות חמורות ונמשכות טופל בהצלחה במשך שנה במרפאת כאב מסוימת לאחר שהטיפול במוסדות רפואיים קודמים לא הביא להטבה במצבו. המבוטח לא יועבר למרפאת כאב אחרת גם אם קופת החולים שבה הוא חבר הפסיקה את ההתקשרות עם אותה מרפאת כאב.
 • עקרון הרצף הטיפולי חל גם בקשר לתרופות. אם קופת החולים הפסיקה לספק תרופה מסוימת למבוטחיה והרופא המטפל בחולה סבור שמצבו הרפואי מחייב המשך טיפול בתרופה זו, הקופה חייבת להמשיך ולספק למבוטח תרופה זו.

מי זכאי?

 • משרד הבריאות מפרסם מפעם לפעם רשימה של מצבים רפואיים שבהם יש חובה לשמור על הרצף הטיפולי.
 • המקרים והמצבים שיפורטו הם לא ״רשימה סגורה״ ויכולים להיות מקרים של מחלות או מצבים רפואיים נוספים שעשויים לחייב את השמירה על הרצף הטיפולי ועל קופת החולים לבחון כל מקרה בצורה עניינית בהתאם לנסיבותיו.

חולים במחלות המוגדרות כ"מחלות קשות" בחוק ביטוח בריאות ממלכתי

מטופלים בשירות רפואי מתמחה

 • שירות רפואי מתמחה ניתן במוסד רפואי שבו מצויים רמה מיוחדת של ידע רפואי וניסיון מקצועי - בדרך כלל במחלות מיוחדות ששכיחותן נמוכה, ושהטיפול בהן מצריך מיומנות מיוחדת והכשרה מיוחדת של הצוות הרפואי. להרחבה ראו נוהל מנכ"ל משרד הבריאות.
 • מטופלים במוסד שהוכר כנותן "שירות רפואי מתמחה" זכאים להמשיך ולקבל את הטיפול באותו מוסד, גם אם אין לאותו מוסד הסדר כלשהו עם קופת החולים שבה הם חברים.

מושתלי איברים

חולים במצבים רפואיים נוספים

 • מחלה ממארת פעילה או מחלה ממארת בעבר המצריכה מעקב מתמשך.
 • מחלות יתומות (כגון פומפה, פברי, הנטר).
 • חולה לאחר ניתוח המצריך מעקב בשל סיבוכים כרוניים, סיכויים לסיבוכים או צורך בפעולה כירורגית המשכית (כגון סגירת סטומה).
 • חולה במצב רפואי מורכב המחייב מעקב בבית חולים (כולל מרפאות חוץ ומכוני חוץ).
 • אשפוז חוזר או ניתוח חוזר או נוסף הנובעים מאותה מחלה או מצב רפואי.
 • טיפולי דיאליזה, לרבות חידוש הטיפול בדיאליזה לאחר הפסקה שאינה עולה על שנה, ולמעט טיפול דיאליזה שבוצע באשפוז.
 • שירותים בתחום התפתחות הילד.
 • טיפולי פיזיותרפיה.
 • ביקורת מרפאתית ראשונה לאחר ניתוח בית חולים שבו בוצע הניתוח.
 • טיפולים אונקולוגיים.
 • מעקב וטיפולים ייעודיים במושתלים.

תהליך מימוש הזכות

 • המשך מתן הטיפול, השירות הרפואי או התרופה מתוקף עקרון הרצף הטיפולי אמור להיות אוטומטי.

ערעור על החלטת הקופה לא להמשיך ולספק טיפול, שירות רפואי או תרופה

 • השאלה באילו מקרים יש להחיל את עקרון הרצף הטיפולי יכולה להיות מורכבת ויש מקרים שבהם הקופה תסרב להמשיך ולממן את הטיפול, השירות הרפואי או התרופה.
 • במקרים בהם הקופה מסרבת לספק את המשך הטיפול, השירות הרפואי או התרופה שסופקו בעבר (כמו סירוב לנפק טופס 17 או לממן תרופה) המבוטח יכול:
  • להגיש תלונה לממונה על קבילות הציבור בקופת החולים שבה הוא מבוטח.
  • להגיש תלונה לנציבת תלונות הציבור לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
  • לפנות לבית המשפט.
דוגמה
מקרה שבו נציבת קבילות הציבור לפי חוק ביטוח בריאות ממלכתי חייבה את הקופה לספק למבוטח טופס 17 מכוח עקרון הרצף הטיפולי, על אף העדר הסדר בחירה עם נותן השירותים: מבוטחת בת 70, עברה בבית חולים איכילוב השתלה של פרק ירך ברגלה הימנית לפני פרסום הסדרי הבחירה, ונזקקה למעקב רציף אחרי החלמתה מהשתלה זו. לימים נזקקה לניתוח בפרק הירך השמאלי, אלא שאז נאמר לה על ידי הקופה שתוכל לבצע את הניתוח אך ורק בבית חולים תל השומר, זאת משום לקופה אין הסדרי בחירה עם בית חולים איכילוב. בנה של אותה מבוטחת קבל על כך שהתוצאה של הדבר תהיה, שתצטרך לערוך ביקורת בפרק ירך ימין של רגלה בבית חולים איכילוב וביקורת בפרק ירך שמאל של רגלה, בבית חולים תל השומר. לאחר פניות חוזרות של הנציבה ושל הרופא המטפל, לקופת החולים, ניתנה לקובלת ההתחייבות המבוקשת, לבית חולים איכילוב. להרחבה ראו דו"ח נציבת הקבילות לחוק ביטוח בריאות ממלכתי 1998-1999 - פרק 4.

חשוב לדעת

 • גם במקרים בהם עקרון הרצף הטיפולי אינו שולל מהקופה את האפשרות להעביר את מבוטחיה למוסד רפואי אחר בשל שינוי בהסדרי הבחירה, הרי שעליה להודיע להם על כך זמן סביר מראש, באופן שיאפשר להם להתארגן כך שרציפות הטיפול הרפואי לא תפגע.
 • במקרה שבו הקופה מסרבת להמשיך ולממן למבוטח שירות רפואי שספקה לו בעבר, עומדת למבוטח האפשרות לטעון כי הוא זכאי להמשיך ולקבל את השירות הרפואי מטעם הקופה מכוח עיקרון הרצף הטיפולי.
 • סטייה מעקרון הרצף הטיפולי בניגוד לעמדתו של המטופל יכולה להיעשות במקרים חריגים בלבד, ובתנאי שהדבר נעשה משיקולים של שיפור הטיפול בחולה או משיקולים של העדפת מדיניות טיפול שונה מזו שהעניקו לחולה עד כה. במקרים אלה על מנהל קופת החולים לשקול את ההחלטה ולנמק אותה בכתב. כמו כן עליו למסור את החלטתו המנומקת לידי החולה.
 • שמירת הרצף הטיפולי במעבר בין קופות חולים: ככלל, על הקופה לנסות ולאפשר למבוטח להמשיך לקבל טיפול רפואי באותו מוסד רפואי שקיבל בו את הטיפול למחלה מסוימת או מצב רפואי מסוים. עם זאת, עקרון שמירת הרצף הטיפולי אינו מוחלט, והשאלה אם קופת החולים החדשה חייבת להמשיך לתת התחייבויות למוסד רפואי מסוים או לא, תלויה בנסיבות של כל מקרה לגופו.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

תודות