שר הפנים רשאי לשלול מעמד תושבות קבע, אם נוכח להנחת דעתו כי תושב הקבע עשה מעשה שיש בו משום הפרת אמונים למדינת ישראל
אם בעת ביצוע המעשה היה אותו אדם תושב קבע למעלה מ-15 שנים או שבעת לידתו היה אחד מהוריו תושב קבע, על שר הפנים לקבל את הסכמת שר המשפטים ולקיים התייעצות עם וועדה שהוקמה לעניין זה, בטרם יחליט על שלילת התושבות
אם החליט שר הפנים לשלול מעמד תושבות קבע בשל הפרת אמונים, ולאחר השלילה ייוותר אותו אדם ללא מעמד תושבות קבע מחוץ לישראל, וללא אזרחות במדינה אחרת, יינתן לו רישיון ישיבה בישראל שאינו מעמד תושבות קבע
למידע נוסף ראו סעיף 11א לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952


שר הפנים רשאי לשלול מעמד תושבות קבע, אם נוכח להנחת דעתו כי תושב הקבע עשה מעשה שיש בו משום הפרת אמונים למדינת ישראל.

 • אם החליט שר הפנים לשלול מעמד תושבות קבע בשל הפרת אמונים, ולאחר השלילה ייוותר אותו אדם ללא מעמד תושבות קבע מחוץ לישראל, וללא אזרחות במדינה אחרת, יינתן לו רישיון ישיבה בישראל שאינו מעמד תושבות קבע.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • תושב קבע בישראל, שביצע מעשה שיש בו הפרת אמונים למדינת ישראל.
דוגמה
הפרת אמונים היא כל אחד מאלה:
 • מעשה טרור כהגדרתו בחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016.
 • סיוע או שידול למעשה טרור.
 • נטילת חלק פעיל בארגון טרור או בארגון טרור מוכרז כהגדרתם בחוק המאבק בטרור, התשע"ו-2016.
 • מעשה המהווה בגידה לפי סעיפים 97 עד 99 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
 • מעשה המהווה ריגול חמור לפי סעיף 113(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

שלבי ההליך

 • במקרים שהם בוצע המעשה על-ידי אדם שהיה תושב קבע למעלה מ-15 שנים או על ידי אדם שבעת לידתו היה אחד מהוריו תושב קבע, על שר הפנים לקבל את הסכמת שר המשפטים ולקיים התייעצות עם וועדה שהוקמה לעניין זה, לפני שיחליט על שלילת המעמד של תושב קבע מאותו אדם.
 • אם החליט שר הפנים לשלול מעמד תושבות קבע בשל הפרת אמונים, ולאחר השלילה ייוותר אותו אדם ללא מעמד תושבות קבע מחוץ לישראל, וללא אזרחות במדינה אחרת, יינתן לו רישיון ישיבה בישראל שאינו מעמד תושבות קבע.

ערעור

 • מי שמעמדו נשלל בשל הפרת אמונים רשאי להגיש עתירה מינהלית לבית המשפט לעניינים מינהליים על ההחלטה.
 • על שר הפנים להתיר את כניסתו של אותו אדם לישראל עד תום בירור ההליכים, אלא אם יש בכניסתו לישראל סכנה ממשית לביטחון המדינה או לשלום הציבור.
 • ניתן לערער על החלטת בית המשפט לעניינים מנהליים בעתירה לבית המשפט העליון.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים