התקנון מסדיר את הזכויות והחובות של החברים בקופת הגמל או בקרן הפנסיה
חובה למסור למבוטח עותק מהתקנון ולהודיע לו על כל שינוי שהוכנס בו

התקנון הוא המסמך המשפטי המסדיר את פעילות קופת הגמל או קרן הפנסיה.

 • התקנון מסדיר את זכויות וחובות החברים בקופה/בקרן.
 • אסור להעניק לעמיתים זכויות או להטיל עליהם חובות שלא במסגרת התקנון.
 • במסגרת התקנון מוסדרים, בין היתר, הדברים הבאים:
  • שם קופת הגמל או קרן הפנסיה,
  • מטרת קופת הגמל או קרן הפנסיה,
  • הגבלות על צירוף עמיתים, אם ישנן,
  • מדיניות ההשקעה של קופת הגמל או קרן הפנסיה,
  • שיעור או סכום מרבי של דמי הניהול,
  • הביטוחים שבהם יבוטחו העמיתים בקופת הגמל או בקרן הפנסיה.
 • חובה למסור לכל עמית חדש המצטרף לקופת גמל או לקרן פנסיה, בלא תשלום, עותק של התקנון המעודכן של הקופה/הקרן.
 • החברה המנהלת את קופת הגמל או קרן הפנסיה חייבת למסור לעמית כל מידע על שינוי שנעשה בתקנון.
 • התקנון וכן השינויים שחלו בו בחודשים האחרונים חייבים להתפרסם באתר האינטרנט של הקופה/הקרן.
 • הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר אחראי על אישורו של התקנון ושל כל שינוי שמוכנס בו.
 • לחברה המנהלת את הקופה או הקרן אסור לעשות שום שינוי בתקנון קופת גמל, אלא באישור מראש ובכתב מאת הממונה על שוק ההון.

ייעוץ פנסיוני

 • התקנון הוא מסמך המנוסח בשפה משפטית, שלעתים קשה להתמצא בו.
 • ניתן להיעזר ביועץ פנסיוני, אשר בודק את התאמת המוצר הפנסיוני (הכולל את תנאי הביטוח הפנסיוני של המוצר וזכויות וחובות העמית) לצרכים של המבוטח.
 • היועץ חייב לספק למבוטח מסמך שבו הוא מנמק מדוע המליץ למבוטח על המוצר הזה.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך נכתב בסיוע היחידה לחינוך פיננסי ומחלקת קופות גמל ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.