הקדמה:

מדריך זה מרכז את המידע והזכויות הכלליות הקשורות לביטוח פנסיוני לעובדים שכירים
למידע ספציפי על זכויות לפי סוג המכשיר הפנסיוני (קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל) או לפי שלבי העבודה השונים היכנסו לפורטל פנסיה וחיסכון ארוך טווח לשכירים או למדריכים הספציפיים המפורטים בתחתית ערך זה
מי שלא יודע אם או היכן מתנהל עבורו חיסכון פנסיוני, יכול לברר זאת באתר הר הכסף של משרד האוצר


טיפ
מדריך זה אינו מקיף את כל המידע הקיים בנושא זה.
המדריך מיועד לסייע לכם בהתמודדות ראשונית עם הנושא ואינו מקיף את כל המידע הקיים.
מומלץ לבדוק בנוסף את הקישורים שמופיעים בפסקה "ראו גם".

מדריך זה הינו מדריך כללי בלבד, המרכז את המידע הבסיסי ואת הזכויות הכלליות הקשורות לביטוח פנסיוני לעובדים שכירים.

למי המדריך מיועד?

 • כל עובד שכיר.

הזכות לביטוח פנסיוני במקום העבודה

 • כל עובד זכאי לביטוח פנסיוני באמצעות מקום העבודה.
 • במסגרת הביטוח הפנסיוני מפריש העובד אחוז מסוים משכרו לצורך החיסכון, והמעסיק מפריש סכומים נוספים, חלקם לצורך חיסכון וחלקם כרכיב פיצויים.
 • עובד שהיה מבוטח בביטוח פנסיוני בעת הצטרפותו למקום העבודה (כלומר הכיסוי הביטוחי היה בתוקף בעת הצטרפותו למקום העבודה), זכאי לביטוח הפנסיוני כבר מיומו הראשון בעבודה, כאשר הפרשות המעסיק וניכוי חלקו של העובד יחלו כעבור שלושה חודשי עבודה (וישולמו רטרואקטיבית).
 • עובד שלא היה מבוטח בביטוח פנסיוני בעת תחילת עבודתו, יהיה זכאי לביטוח פנסיוני רק לאחר ששה חודשי עבודה. (כמו כן, עובד שהיה לו ביטוח פנסיוני קודם אבל בשל הפסקת התשלומים של יותר מ-5 חודשים הופסק הרצף הביטוחי, נחשב כמי שאין לו ביטוח ויהיה זכאי לביטוח פנסיוני ממקום עבודתו החדש רק כעבור 6 חודשי עבודה).
 • למידע נוסף ראו חובת ביטוח פנסיוני לעובדים.

שמירת זכויות פנסיוניות ממקום עבודה קודם

 • עובד שהיה מבוטח בביטוח פנסיוני לפני הצטרפותו למקום העבודה (למשל, ממקום עבודתו הקודם) וההפרשות לביטוח הפנסיוני הופסקו עם עזיבת מקום עבודתו או מכל סיבה אחרת, עלול לאבד חלק מזכויותיו כמבוטח פנסיוני (למשל: זכות הוותק המבטיחה כיסוי ביטוחי למחלות קיימות אחרי תקופת אכשרה, וכן המשך חברות בקרן באותם תנאים שהיו תקפים במועד הצטרפותו וללא צורך בהליכי חיתום חדשים).
 • עובד שהיה מבוטח בביטוח פנסיוני לפני הצטרפותו למקום העבודה החדש, יכול לשמור על זכויות הוותק שצבר בביטוח הפנסיוני ועל שאר תנאי הביטוח, וזאת עד לחידוש ההפרשות החודשיות השוטפות באמצעות מקום העבודה החדש, על ידי הפקדות עצמאיות לביטוח הפנסיוני או באמצעות תשלום ריסק (תשלום סכומים קטנים מדי חודש).
 • למידע נוסף ראו שמירה על רצף זכויות פנסיוניות לעובד המתחיל עבודה חדשה.

הזכות לבחור את סוג הביטוח הפנסיוני

הזכות לבחור את הגוף הפנסיוני שבו ינוהל החיסכון

 • לעובד יש זכות לבחור לאיזה גוף פנסיוני ספציפי להפקיד את הכספים, ולמעסיק אסור לכפות עליו לבחור בגוף פנסיוני מסוים.
 • זכותו של העובד לבחור את הגוף הפנסיוני קיימת, אפילו אם נקבע בהסכם עבודה שההפקדות יועברו לגוף פנסיוני מסוים ומוגדר מראש.
 • העובד רשאי לעבור בכל עת מגוף פנסיוני אחד לאחר, ולהעביר את כספי החיסכון שלו אל הגוף החדש. למעסיק אסור למנוע זאת ממנו.
 • אם העובד לא הודיע למעסיק על הגוף שבו בחר לנהל את הביטוח הפנסיוני שלו, יהיה המעסיק חייב לערוך עבור העובד ביטוח פנסיוני באחת מקרנות הפנסיה שנבחרו כ"קרנות פנסיה נבחרות" ע"י משרד האוצר (קרנות אלה מעניקות דמי ניהול נמוכים מהממוצע ומתחייבות לאפשר את אותם דמי ניהול למשך 10 שנים) או בקופת גמל שנבחרה על ידו או ע"י ארגון העובדים בהליך תחרותי (מכרז).
 • למידע נוסף ראו:
טיפ
 • ניתן להשוות את התשואות שהשיגו הגופים הפנסיוניים השונים באמצעות:
 • עם זאת, חשוב לזכור כי ביצועי העבר אינם מעידים בהכרח על העתיד.

הזכות לבחור את הסוכן הפנסיוני

 • עובד רשאי לבחור את הסוכן הפנסיוני שדרכו הוא יצטרף לאחד מהגופים הפנסיוניים.
 • אסור למעסיק לכפות על העובד להשתמש בשירותיו של הסוכן שעימו עובד המעסיק או בשירותיו של כל סוכן אחר ואסור לו להתנות את הפקדת הכספים או כל טובת הנאה אחרת בכך שישתמש בשירותיו של סוכן מסוים.
 • עובד יכול לפנות ישירות לגוף הפנסיוני שאצלו הוא רוצה לנהל את כספי הביטוח הפנסיוני מבלי להיעזר בסוכן חיצוני.
 • למידע נוסף ראו בחירת סוכן פנסיוני.

גובה ההפרשות לביטוח הפנסיוני

השכר שממנו מחושבות ההפרשות לביטוח פנסיוני החל מ-01.07.2016

 • החל מתאריך 01.07.2016 "השכר הקובע" שממנו מחושבות ההפרשות לביטוח פנסיוני הוא השכר המוסכם בין המעסיק לעובדים, ובלבד ששכר זה לא יהיה נמוך מ"השכר הקובע" שנקבע על פי צו ההרחבה עד ליום 30.06.2016.
 • במילים אחרות: יש לחשב את ההפרשות מתוך שכר הבסיס (ברוטו) המפורט בפסקה הבאה או לפי השכר הממוצע במשק (11,870 ₪, נכון ל-2023), הנמוך מבניהם. אך אם בהסכם העבודה נקבע "שכר קובע" גבוה יותר, ההפרשות לביטוח הפנסיוני יחושבו לפי הסכום שנקבע בהסכם.

השכר שממנו מחושבות ההפרשות לביטוח פנסיוני עד 30.06.2016

 • השכר הקובע שממנו מחושבות ההפרשות לביטוח הפנסיוני עד 30.06.2016 (כולל) הוא הנמוך מבין 2 הסכומים הבאים:
  1. השכר הממוצע במשק (11,870 ₪, נכון ל-2023), או
  2. השכר הבסיסי של העובד (ברוטו), המורכב מרכיבי השכר הבאים בלבד:
   • שכר יסוד (כולל דמי מחלה ותשלום דמי חופשה), תוספת ותק, תוספת יוקר המחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית ותוספת מקצועית.
   • דמי חגים מהווים תחליף לשכר יסוד ומקובל לראות בהם רכיב שכר לצורך חישוב פיצויי פיטורים וביטוח פנסיוני (טרם ניתנה פסיקה מחייבת בסוגיה זו).
   • תוספת שכר המותנית בתנאי או בגורם מיוחד אינה חלק משכר היסוד ואינה נכללת בשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה, אלא אם הוסכם אחרת בהסכם אישי או בהתאם להסכם קיבוצי או צו הרחבה החל על הצדדים.
    • יש לבחון האם התוספת היא תוספת אמתית או תוספת פיקטיבית אשר למעשה מהווה חלק משכר היסוד של העובד.
   • במקרה ששכרו של העובד מורכב מבסיס + עמלות, יש לחשב את שכרו לצורך פיצויי פיטורים לפי שכר בסיס אחרון + ממוצע העמלות של 12 החודשים שקדמו לפיטורים.
   • למידע נוסף ראו רכיבי השכר הבאים בחשבון לצורך חישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה.
שימו לב
 • ככלל, אם רכיבי השכר הנ"ל מסתכמים ביותר מגובה השכר הממוצע במשק (11,870 ₪, נכון ל-2023), המעסיק רשאי לחשב את ההפרשות לביטוח הפנסיוני לפי השכר הממוצע במשק ולא מתוך השכר שחושב בפועל.
 • למרות זאת, אם בהסכם עם העובד נקבע ש"השכר הקובע" (השכר שממנו יחושבו ההפרשות לביטוח הפנסיוני), יהיה גבוה יותר (למשל: מלוא השכר ברוטו או השכר הכולל גם רכיבים כמו שעות נוספות) יחושבו ההפרשות לביטוח הפנסיוני לפי מה שהוסכם בין העובד למעסיק (גם לפני 2016).

עובדים שאינם בשירות המדינה

טיפ
בחלק מענפי העבודה קיימים הסכמים קיבוציים או צווי הרחבה, הקובעים שיעורי הפרשות גבוהים יותר מאלו המפורטים להלן. למידע נוסף ראו הסדר מיטיב בביטוח פנסיוני.
החל מיום הפרשות המעסיק הפרשות העובד הפרשות המעסיק לפיצויים סה"כ הערות
01.01.2017 6.5% 6% 6% 18.5%
 • ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (כולל תוספות קבועות, השכר ללא שעות נוספות וללא תשלומים המותנים בתנאים מסוימים, ולפני הניכויים השונים) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (11,870 ₪ נכון לשנת 2023), לפי הנמוך מבין השניים. אולם אם בהסכם העבודה שחל על העובד נקבע שההפרשות יחושבו מתוך שכר גבוה יותר, ינהגו לפי מה שקבוע בהסכם העבודה.
 • אם ההפרשות מבוצעות לביטוח שאינו קרן פנסיה, אז:
  • חייב חלקו של המעסיק לכלול תשלום עבור רכישת כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד (למרות זאת, עובד רשאי לבחור במוצר פנסיוני שאינו כולל כיסוי ביטוחי לנכות, ולמעסיק אסור להתערב בבחירה זו).
  • בכל מקרה שיעור הפרשות המעסיק לחלק התגמולים לבדו (בלי רכיב אובדן כושר עבודה) לא יפחת מ-5% מהשכר הקובע.
  • אם לצורך הבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד לכיסוי בגין אובדן כושר עבודה, נדרשת הגדלת העלויות למעסיק מעבר ל-6.5%, סך כל העלויות למעסיק בגין רכישת אובדן כושר עבודה והפרשות המעסיק לדמי תגמולים, לא יעלו בכל מקרה על 7.5% מהשכר.
01.07.2016 6.25% 5.75% 6% 18%
 • החל ממשכורת חודש יולי 2016,
  • ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (כולל תוספות קבועות, השכר ללא שעות נוספות וללא תשלומים המותנים בתנאים מסוימים, ולפני הניכויים השונים) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (11,870 ₪ נכון לשנת 2023), לפי הנמוך מבין השניים.
  • למרות זאת, אם בהסכם העבודה שחל על העובד נקבע שההפרשות יחושבו מתוך שכר גבוה יותר, ינהגו לפי מה שקבוע בהסכם העבודה.
 • החל ממשכורת חודש יולי 2016, אם ההפרשות מבוצעות לביטוח שאינו קרן פנסיה, אז:
  • חייב חלקו של המעסיק לכלול תשלום עבור רכישת כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד (למרות זאת, עובד רשאי לבחור במוצר פנסיוני שאינו כולל כיסוי ביטוחי לנכות, ולמעסיק אסור להתערב בבחירה זו).
  • בכל מקרה שיעור הפרשות המעסיק לחלק התגמולים לבדו (בלי רכיב אובדן כושר עבודה) לא יפחת מ-5% מהשכר הקובע.
  • אם לצורך הבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד לכיסוי בגין אובדן כושר עבודה, נדרשת הגדלת העלויות למעסיק מעבר ל-6.25%, סך כל העלויות למעסיק בגין רכישת אובדן כושר עבודה והפרשות המעסיק לדמי תגמולים, לא יעלו בכל מקרה על 7.5% מהשכר.
01.01.2014 6% 5.5% 6% 17.5% ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (כולל תוספות קבועות, השכר ללא שעות נוספות וללא תשלומים המותנים בתנאים מסוימים, ולפני הניכויים השונים) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (11,870 ₪ נכון לשנת 2023), לפי הנמוך מבין השניים.
01.01.2013 5% 5% 5% 15% ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (כולל תוספות קבועות, השכר ללא שעות נוספות וללא תשלומים המותנים בתנאים מסוימים, ולפני הניכויים השונים) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (11,870 ₪ נכון לשנת 2023), לפי הנמוך מבין השניים.
01.01.2012 4.16% 4.16% 4.18% 12.5% ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (כולל תוספות קבועות, השכר ללא שעות נוספות וללא תשלומים המותנים בתנאים מסוימים, ולפני הניכויים השונים) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (11,870 ₪ נכון לשנת 2023), לפי הנמוך מבין השניים.
01.01.2011 3.33% 3.33% 3.34% 10% ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (כולל תוספות קבועות, השכר ללא שעות נוספות וללא תשלומים המותנים בתנאים מסוימים, ולפני הניכויים השונים) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (11,870 ₪ נכון לשנת 2023), לפי הנמוך מבין השניים.
01.01.2010 2.5% 2.5% 2.5% 7.5% ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (כולל תוספות קבועות, השכר ללא שעות נוספות וללא תשלומים המותנים בתנאים מסוימים, ולפני הניכויים השונים) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (11,870 ₪ נכון לשנת 2023), לפי הנמוך מבין השניים.
01.01.2009 1.66% 1.66% 1.68% 5% ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (כולל תוספות קבועות, השכר ללא שעות נוספות וללא תשלומים המותנים בתנאים מסוימים, ולפני הניכויים השונים) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (11,870 ₪ נכון לשנת 2023), לפי הנמוך מבין השניים.
01.01.2008 0.833% 0.833% 0.834% 2.5% ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (כולל תוספות קבועות, השכר ללא שעות נוספות וללא תשלומים המותנים בתנאים מסוימים, ולפני הניכויים השונים) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (11,870 ₪ נכון לשנת 2023), לפי הנמוך מבין השניים.
 • עד יוני 2016 - ההפרשות מחושבות מתוך השכר הקובע שהוא השכר ברוטו (כולל תוספות קבועות, השכר ללא שעות נוספות וללא תשלומים המותנים בתנאים מסוימים, ולפני הניכויים השונים למעט חלק מתוספות שכר המפורטות בהמשך) של העובד או מתוך השכר הממוצע במשק (11,870 ₪ נכון לשנת 2023), לפי הנמוך מבין השניים. כלומר, אם שכרו של העובד נמוך מהשכר הממוצע במשק, חובת המעסיק היא להפריש את חלקו מתוך שכרו של העובד בפועל ואם שכרו של העובד גבוה מהשכר הממוצע במשק, חובת המעסיק היא להפריש את חלקו מתוך השכר הממוצע ולא מתוך שכרו של העובד בפועל. יחד עם זאת, מעסיק רשאי להחליט להיטיב עם העובד ולהפריש את הסכומים לביטוח הפנסיוני מתוך שכרו של העובד בפועל, גם כאשר שכר זה גבוה מהשכר הממוצע במשק.
  • רכיבי השכר שיובאו בחשבון שכר עבודה לעניין הפרשות לביטוח פנסיוני הם: שכר יסוד, תוספת ותק, תוספת יוקר המחיה, תוספת משפחה, תוספת מחלקתית או מקצועית.
  • תוספת שכר שאינה קבועה, או תוספת המותנית בתנאי אינה נחשבת רכיב שכר לצורך הפרשות לביטוח פנסיוני, אלא אם סוכם אחרת בהסכם העבודה.
  • תשלומים בגין אחזקת רכב, אחזקת טלפון, שעות נוספות, דמי הבראה אינם חלק מרכיבי השכר לצורך הפרשות לביטוח פנסיוני.
 • החל ממשכורת חודש יולי 2016, יחושבו ההפרשות באותו אופן, אולם אם בהסכם העבודה נקבע "שכר קובע" שהוא גבוה יותר, יחושבו ההפרשות לביטוח הפנסיוני מתוך השכר הקובע שנקבע בהסכם.
דוגמה
 • עובד משתכר 13,070 ₪ (ברוטו) בחודש. סכום זה גבוה מהשכר הממוצע במשק (11,870 ₪ נכון לשנת 2023).
 • לפי צו ההרחבה, על המעסיק לחשב את ההפרשות לביטוח הפנסיוני לפי הנמוך מבין השניים, כלומר ההפרשות יבוצעו מתוך השכר הממוצע במשק ולא מתוך שכרו של העובד.
 • למרות זאת, אם בהסכם העבודה נקבע כי השכר הקובע לצורך הפרשות לביטוח פנסיוני יהיה שכרו של העובד (13,070 ₪), על המעסיק לבצע את ההפרשות מתוך שכר זה ולא מתוך השכר הממוצע במשק.
 • בכל מקרה, עובדים שחלים עליהם הסדר פנסיוני מכח צו ההרחבה הפנסיוני והסדר פנסיוני מכח הסכם קיבוצי זכאים להסדר המיטיב מביניהם.
 • עובד רשאי לבקש ממעסיקו להגדיל את החלק של העובד בהפרשות מעבר לשיעור ההפרשות המפורט בטבלה לעיל. למידע נוסף ראו הגדלת הפרשות העובד לביטוח פנסיוני.
 • עובדים בשירות המדינה

  • עובדים בשירות המדינה זכאים לשיעורי הפרשות גבוהים יותר החל מ-01.07.2015:
  • עובדים המבוטחים בביטוח מנהלים - תגמולי המעסיק ותגמולי העובד יוגדלו ב-0.5% כל אחד, ובכל מקרה תגמולי המעסיק לא יעלו על 7.5% ותגמולי העובד לא יעלו על 7%. (על העובדים להגיש בקשה ליחידת משאבי אנוש במקום העבודה ולעדכן את חברת הביטוח על העלאת ההפרשות).
  • עובדים המבוטחים בקרן פנסיה ובקופת גמל - תגמולי מעסיק - 7.5%, ותגמולי עובד - 7%.
   • שיעורי ההפרשות של עובדים המועסקים במסגרת הסכם קיבוצי ("דירוג דרגה") יועלו באופן אוטומטי.
   • שיעורי ההפרשות של עובדים המועסקים בחוזה אישי יועלו רק אם יגישו בקשה ליחידת משאבי אנוש במקום עבודתם.
  • עבור עובד בפנסיה תקציבית שבחר בהסדר חליפי, יעמדו הפרשות העובד על 6.5% והפרשות המעסיק על 7.5%.
  • למידע נוסף (כולל הטפסים שיש למלא) ראו חוזר החשב הכללי של משרד האוצר מיום 14.07.2015.

  הגדלת הפרשות העובד לביטוח הפנסיוני

  • עובד רשאי לבקש ממעסיקו להגדיל את החלק של העובד בהפרשות מעבר לשיעור ההפרשות המפורט בטבלה הנ"ל ועד למקסימום של 7% מהשכר. למעסיק אסור לסרב לבקשתו.
  • למידע נוסף ראו הגדלת הפרשות העובד לביטוח פנסיוני.

  הסכמה על הגדלת הפרשות המעסיק לצורך פיצויים

  • עובד ומעסיק יכולים להסכים כי מלוא פיצויי הפיטורים (8.33% מהשכר) ישולמו מראש ובאופן שוטף מדי חודש ע"י הפרשות מעסיק לקרן הפנסיה או לקופת גמל מיוחדת לפיצויים. במקרה כזה יעביר המעסיק מדי חודש 8.33% מהשכר (ולא 6%) לביטוח הפנסיוני על חשבון רכיב הפיצויים. (המעסיק רשאי לעשות זאת גם על דעת עצמו ללא הסכמת העובד, אך עליו להודיע על כך לעובד בכתב)
  • במקרה כזה מלוא הסכומים שהעביר המעסיק כרכיב פיצויים לקרן הפנסיה יבואו במקום פיצויי פיטורים.
   • במקרה שהעובד יפוטר, הוא יהיה זכאי למשוך את הכספים שהצטברו ברכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני, ולא יהיה זכאי לתשלום פיצוי נוסף (אפילו אם שכרו האחרון עלה בהשוואה לשכר שעל בסיסו הופרשו הסכומים לקרן הפנסיה).
   • סכומים אלה יישארו בבעלות העובד גם אם הוא יתפטר.
  • למידע נוסף ראו תשלום פיצויי פיטורים מראש באמצעות הפרשות חודשיות לביטוח הפנסיוני (סעיף 14).

  בחירה במסלול השקעת הכספים בחסכון הפנסיוני

  • לאחר שבחר בגוף הפנסיוני שבו הוא רוצה לחסוך את כספיו, רשאי העובד לבחור במסלול השקעה (האפיק שבו יושקעו כספיו) מבין אפיקים שונים המוצעים ע"י אותו גוף, וזאת בהתאם לצרכיו ונתוניו.
  • אפיקי השקעה נבדלים אחד מהשני ברמת הסיכון, ברמת התשואה, בדמי הניהול ובמשקל השונה של רכיבי הביטוח הפנסיוני
  • עובד רשאי לבחור במסלול השקעה שאינו כולל ביטוח למקרה של נכות. במקרה כזה אם יהפוך לנכה, הוא לא יהיה זכאי לקצבה לא מהחברה המנהלת את הביטוח הפנסיוני ולא מהמעסיק.
  • ניתן לשנות ולהחליף את מסלול ההשקעה של כספי החיסכון הפנסיוני בכל עת.
  • למעסיק אסור להתערב בהחלטת העובד על מסלול ההשקעה, ואסור לו לסרב להעביר את ההפרשות לביטוח הפנסיוני בשל בחירת העובד במסלול מסוים.
  • למידע נוסף ראו:

  דמי ניהול

  תלונה על מעסיק שמפר את זכויותיו הפנסיוניות של העובד

  • כאשר מעסיק מפר את חובתו לערוך ביטוח פנסיוני או להעביר את התשלומים (בשיעורים שנקבעו בצו ההרחבה), ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה. למידע נוסף ראו פנייה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
  • כאשר ההפרה של המעסיק מתבטאת בכך שהוא או סוכן הביטוח שלו אינם מאפשרים לעובד לבחור את החיסכון הפנסיוני באופן חופשי, אינם מאפשרים לו ליהנות מהטבת דמי ניהול שקיבל או מציבים תנאים להעברת ההפקדות הפנסיוניות, אשר פוגעים בעובדים, יכול העובד (או כל אדם אחר) לעבור להגשת תלונה לקו הצדק הפנסיוני ברשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.

  מידע על החיסכון הפנסיוני וביצוע פעולות בחשבון באמצעות המסלקה הפנסיונית

  חשוב לדעת

  • חשוב לעדכן את הגוף הפנסיוני בכל שינוי שחל בפרטים האישיים (למשל שינוי כתובת, מס' טלפון או דוא"ל).
  • ביולי 2016 משרד האוצר החל במהלך לאיחוד קרנות פנסיה חדשות (פעילות ולא פעילות) הרשומות על שם אותו עמית. לפרטים נוספים, ראו שאלות ותשובות בנושא באתר פעמונים.
  • מי שלא יודע אם או היכן מתנהל עבורו חיסכון פנסיוני, יכול לברר זאת באתר הר הכסף של משרד האוצר.

  מדריכים פנסיוניים לפי סוגי הביטוח

  • לנוחיותכם מדריכים פנסיוניים ספציפיים הממוקדים בכל אחד מסוגי הביטוחים הפנסיוניים ולפי השלבים השונים בתקופת העבודה.
  • מדריך לעובד הבוחר לנהל את הביטוח הפנסיוני בקרן פנסיה
  • מדריך לעובד הבוחר לנהל את הביטוח הפנסיוני בביטוח מנהלים (בקרוב)
  • מדריך לעובד הבוחר לנהל את הביטוח הפנסיוני בקופת גמל (בקרוב)