עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל מבוטחים בביטוח הלאומי בענפים תאונות עבודה, אמהות ופירוק או פשיטת רגל של המעסיק
המעסיק מחויב לדווח ולהעביר את חלקו ואת חלקו של העובד בתשלומי הביטוח הלאומי לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה
מי שמעסיק עובד פלסטיני המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות יעביר את דמי הביטוח הלאומי החלים על העובד ישירות למוסד לביטוח לאומי


עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל מבוטחים בביטוח הלאומי בענפים: תאונות עבודה, אמהות ופירוק או פשיטת רגל של המעסיק.

 • מי שמעסיק עובד פלסטיני בישראל מחויב לדווח ולהעביר באמצעות אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה את חלקו של העובד וחלקו של המעסיק בתשלומי הביטוח לאומי.
 • מעסיק של עובד פלסטיני המתגורר בישראל במסגרת איחוד משפחות יעביר את שיעורי דמי הביטוח החלים על העובד ישירות למוסד לביטוח לאומי. למידע נוסף על שיעור דמי הביטוח הלאומי החלים על עובדים אלה ואופן העברת הכספים למוסד לביטוח לאומי ראו תשלום דמי ביטוח לאומי לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שיעור דמי הביטוח הלאומי

עובדים פלסטינים המועסקים בישראל ובמובלעות ישראליות באזור יהודה ושומרון (לא כולל מי ששוהים בישראל במסגרת איחוד משפחות)

 • על חלק השכר שעד 7,522 ₪ (60% מהשכר הממוצע, נכון ל-2024), סך כל התשלומים עבור דמי ביטוח לאומי הוא בשיעור 0.59% משכר העובד לפי החלוקה הבאה:
  • דמי ביטוח לאומי על חשבון המעסיק בשיעור 0.56%.
  • דמי ביטוח לאומי על חשבון העובד בשיעור 0.03%.
 • על חלק השכר שמעל 60% מהשכר הממוצע ועד 49,030 ₪ (ההכנסה המירבית לחודש החייבת בדמי ביטוח, נכון ל-2024), סך כל התשלומים עבור דמי ביטוח לאומי הוא בשיעור 3.10% משכר העובד לפי החלוקה הבאה:
  • דמי ביטוח לאומי על חשבון המעסיק בשיעור2.49%.
  • דמי ביטוח לאומי על חשבון העובד בשיעור 0.61%.
חלק השכר חלק מעסיק (באחוזים משכר העובד) חלק עובד (באחוזים משכר העובד) סה"כ
עד 60% מהשכר הממוצע 0.56% 0.03% 0.59%
מעל 60% מהשכר הממוצע 2.49% 0.61% 3.10%

עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות

שלבי ההליך

עובדים פלסטינים המועסקים בישראל (לא כולל מי שמתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות ומי שמועסקים באזור יהודה ושומרון)

 • המעסיק יעביר את נתוני דיווח השכר והנוכחות אחת לחודש לאגף שירות למעסיקים עד ל-5 בחודש העוקב באמצעות קובץ יומן העסקה (שנשלח למעסיק בתחילת כל חודש).
 • הקובץ ייקלט במדור ויתבצעו בדיקות תקינות של נתוני הקובץ (תעריף מינימום, שכר בסיס לפי ענף המעסיק ועוד).
 • למעסיק יישלח משוב על קליטת הנתונים: סיכום קליטה, פירוט תוספות, פירוט הערות / שגיאות קליטה, עובדים ללא דיווח שכר.
 • אם דיווח השכר עבר את כל הבדיקות והושלמו כל המסמכים, יבוצע חישוב ההפרשות והניכויים, והנתונים כולל הסכום לתשלום יישלחו למעסיקים בדוא"ל.
 • המעסיק ישלם את דמי הביטוח הלאומי בהתאם להודעה שהתקבלה מאגף שירות למעסיקים, באמצעות אתר התשלומים הממשלתי.
 • המעסיק יעביר את התשלום עד היום ה-15 לחודש שבו קיבל את ההודעה מאגף שירות למעסיקים.
 • למידע נוסף ראו תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים.

עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות ועובדים פלסטינים המועסקים באזור יהודה ושומרון

הפרת החובה לשלם ביטוח לאומי

 • מעסיק שלא מעביר במועד את התשלומים למוסד לביטוח לאומי מבצע עבירה פלילית, שדינה קנס או מאסר לתקופה של עד שנתיים.
 • אי עמידה בחובת הדיווח, אי ביצוע תשלומים, או הגשת דיווחים כוזבים מהווים הפרה חמורה של תנאי היתר ההעסקה של עובדים פלסטינים ועלולים להביא לביטולו או סיוגו או לסירוב למתן היתרי העסקה בעתיד, בכפוף להתראה שלאחריה ייערך שימוע בכתב למעסיק.
 • בנוסף, אם התרחש מקרה המזכה את העובד בקצבה, ובעת המקרה המעסיק לא שילם את דמי הביטוח במועד, המוסד לביטוח לאומי רשאי לדרוש מהמעסיק את השווי הכספי של הקצבאות ששולמו לעובד בגין אותו מקרה, בנוסף לדמי הביטוח.

חשוב לדעת

 • המוסד לביטוח לאומי עשוי לחקור מעסיקים החשודים באי-תשלום דמי ביטוח עבור עובדיהם, ובמקרים מסויימים ייתכן שיוגש כתב אישום. למידע על זכויות הנחקרים ראו זכותון נחקרים בביטוח הלאומי.
ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים