הקדמה:

מעסיק מחויב לשלם את שכרו של עובד חודשי עם תום החודש שעבורו משולם השכר
לעובד בשכר שעתי, בשכר יומי או לפי תפוקה, יש לשלם בתום מחצית החודש שבו הועסק העובד, אלא אם כן חל עליו הסכם שנקבע בו מועד אחר או בתום החודש אם העובד עבד במשך כל החודש וקיבל מקדמות
אם שכר העבודה לא שולם עד היום התשיעי שלאחר המועד לתשלום השכר, העובד זכאי לפיצויים בגין הלנת שכר. כמו כן ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה
איחור במועד תשלום השכר, כאשר מדובר בשכר מינימום, מהווה עבירה פלילית
למידע נוסף ראו סעיפים 10-9 לחוק הגנת השכר


חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 קובע מהם המועדים שבהם מעסיקים מחוייבים לשלם את שכרם של עובדיהם.

מועד תשלום השכר לעובד חודשי

 • עובד חודשי (המקבל משכורת קבועה בכל חודש) זכאי לקבל את שכרו עם תום החודש שעבורו הוא משולם. (מקובל לשלם את השכר ביום הראשון בחודש שלאחריו).
דוגמה
 • עובד חודשי עבד במהלך חודש אוגוסט.
 • העובד זכאי לקבל את שכרו בתום החודש, כלומר ב-1 בספטמבר.

מועד תשלום השכר לעובד שעתי/יומי או לעובד המשתכר לפי תפוקה

 • עובד שעתי/יומי ועובד המשתכר לפי תפוקה אשר עבדו רק בחלק מהחודש זכאים לקבל את שכרם בתום מחצית החודש שבו הועסק העובד, אלא אם כן חל עליו הסכם קיבוצי או חוזה עבודה שנקבע בו מועד אחר (ואז ישולם השכר במועד שבנקבע בחוזה או בהסכם).
דוגמה
 • עובד שעתי נשכר לעבודה החל מ-1 באוגוסט ועד 10 באוגוסט.
 • העובד זכאי לקבל את שכרו ב-15 באוגוסט, אלא אם כן חל עליו הסכם קיבוצי או חוזה עבודה שנקבע בו מועד אחר.
 • עובד שעתי/יומי ועובד שמשתכר לפי תפוקה שהועסקו במשך כל החודש -
  • לפי החוק, אם עובד שעתי/יומי או עובד לפי תפוקה הועסק במשך כל החודש ובמהלך החודש שולמו לו מקדמות בהתאם לקבוע בהסכם קיבוצי או בחוזה עבודה, ישולם לו שכרו בסוף החודש, בדומה לעובד חודשי. מהאמור לעיל משתמע שאם לא שולמו לו מקדמות, הוא יהיה זכאי לשכר בתום מחצית החודש שבו הוא מועסק.
  • עם זאת עמדת זרוע העבודה היא כי המועד לתשלום שכרו של עובד שעתי/יומי ועובד המשתכר לפי תפוקה שהועסקו חודש מלא, הוא בתום החודש, גם אם לא שולמו לעובד מקדמות כלשהן.
טיפ
עובדים שעתיים או יומיים רשאים להסכים כי שכרם החודשי ישולם עבור תקופות של חודש שאינן בהכרח חודשים קלנדריים (למשל שהשכר ישולם עבור התקופה מה-15 בחודש עד ה-14 בחודש הבא). במקרים אלה חובה על המעסיק לשלם את השכר החודשי בתום "תקופת החודש המוסכמת" שעליה הסכימו הצדדים. לקריאת פסק דין בנושא זה.

שכר מולן

 • על-פי החוק, שכר עבודה או חלק משכר שלא שולם עד היום התשיעי שלאחר המועד לתשלום השכר, הוא שכר מולן.
 • אם שכר העבודה לא שולם לעובד עד היום התשיעי שלאחר המועד לתשלום השכר, ניתן לתבוע פיצויים בגין הלנת שכר החל מהמועד בו היה צריך לשלם את השכר, כלומר תום החודש שעבורו משולם השכר.
 • במקרים הנ"ל ייחשב השכר כמולן וניתן יהיה לתובע פיצויי הלנת שכר גם אם היום התשיעי נופל על יום מנוחה. לקריאת פסק דין בנושא זה.
דוגמה
 • מעסיק שלא שילם את שכר חודש מאי עד 9 ביוני, ייחשב כמלין שכר.
 • אם ה-9 ביוני נופל על יום מנוחה (למשל יום שבת), הרי שכדי להימנע מהלנת השכר עליו לשלם את השכר לפני ה-9 ביוני.
 • תשלום השכר ביום ראשון, 10 ביוני, ייחשב כהלנת שכר של 10 ימים

מועד השכר המולן כשעובדים שעתיים או יומיים הסכימו ששכרם החודשי ישולם עבור תקופות חודשיות שאינן חודש קלנדרי

 • עובדים שעתיים או יומיים רשאים כאמור להסכים, כי שכרם החודשי ישולם עבור תקופות של חודש שאינן בהכרח חודש קלנדרי.
 • בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה, במקרה זה יש לשלם את השכר החודשי לכל המאוחר בתום "תקופת החודש" שעליה הסכימו.
 • שכר שלא ישולם עד היום ה-9 שלאחר תום תקופת החודש המוסכמת ייחשב כשכר מולן.
דוגמה
 • המעסיק והעובד הסכימו כי השכר ישולם עבור תקופה של חודש ימים שמתחילה מה-21 בחודש ועד 20 בחודש הבא.
 • את השכר החודשי עבור החודש מ-21 במרץ ועד 20 באפריל, יש לשלם ב-21 באפריל.
 • אם השכר לא ישולם עד 29 באפריל (9 ימים לאחר תום "תקופת החודש המוסכם"), ייחשב הדבר להלנת שכר.


מי זכאי?

 • כלל העובדים במשק זכאים לתשלום שכרם במועדו.

תהליך מימוש הזכות

 • אם לא שולם השכר עד היום התשיעי שלאחר המועד לתשלום השכר, ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה.
 • כמו כן, ניתן להגיש תביעה בבית הדין האזורי לעבודה כנגד המעסיק בגין הלנת שכר. לפרטים על אופן הגשת התביעה, ראו באתר הרשות השופטת.
 • פיצויי הלנת שכר יינתנו רק אם התביעה הוגשה עד תום שנה ממועד ההלנה או בתוך 60 יום מהמועד שבו שולם השכר בפועל (ניתן לבקש ארכה מבית הדין לעבודה). להרחבה ראו פיצויי הלנת שכר.
 • שכר עבודה שלא שולם ניתן לתבוע עד 7 שנים מהמועד לתשלום.

כספים שלא הועברו במועד לביטוח הפנסיוני או לקרן השתלמות

 • אם המעסיק לא העביר את הכספים לקרן השתלמות, לקרן הפנסיה, לקופת הגמל או לחברת הביטוח, המנהלת את ביטוח המנהלים של העובד, תוך 21 יום מהיום שבו רואים את השכר כמולן (כלומר, אם לא העביר את הסכומים תוך 30 יום מהמועד שבו היה צריך לשלם את השכר לפי החוק), ייחשבו סכומים אלה כשכר מולן (אפילו אם השכר עצמו שולם בזמן ולא היה מולן).
 • החובה להעביר את הסכומים במועד הנ"ל חלה גם על הסכומים שהמעסיק ניכה משכר העובד וגם על הסכומים שעל המעסיק להעביר לביטוח הפנסיוני מבלי לנכות משכר העובד (למשל חלקו של המעסיק בקרן השתלמות או בפנסיה/בקופת גמל/בביטוח מנהלים, כולל תשלום רכיב הפיצויים).
דוגמה
 • מעסיק שילם לעובד את שכר חודש מאי וגם ניכה משכר העובד את חלקו של העובד בתשלום הפנסיה.
 • על המעסיק להעביר את הסכומים המיועדים אל הביטוח הפנסיוני (קרן הפנסיה, קופת הגמל או ביטוח מנהלים) לכל המאוחר עד ה-1 ביולי.
 • מועד העברת הסכומים נקבע באופן הבא:
  • המועד לתשלום שכר העבודה של חודש מאי הוא 1 ביוני.
  • המועד שבו רואים את השכר כמולן הוא 10 ביוני.
  • יש להעביר את הסכומים בתוך 21 יום ממועד זה, כלומר עד ה-1 ביולי.
 • לקופת הגמל (קרן הפנסיה, ביטוח מנהלים, קופת גמל) יש זכות לתבוע את המעסיק על פיצויי הלנה בגין הפקדות שלא בוצעו לקופת הגמל.

חשוב לדעת

 • כאשר מדובר בשכר מינימום, איחור במועד תשלום השכר מהווה עבירה פלילית.

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים