הקדמה:

מעסיקים של עובדים פלסטינים רשאים לנכות משכר העובד ניכויים המותרים על-פי חוק בלבד
מעסיק המנכה משכר העובד ניכויים שאינם מורשים בחוק עובר עבירה פלילית


מעסיק רשאי לנכות משכרם של עובדים פלסטינים המועסקים על ידו כדין בישראל ניכויים המותרים בהתאם לחוק בלבד.

 • המעסיק אינו רשאי לנכות משכר העובדים סכומים בגין אגרות ששילם לרשויות עבור אשרות עבודה לעובדים. אגרות אלה חלות על המעסיק בלבד.

מי זכאי?

ניכויים מותרים משכר העובד

 1. מס הכנסה:
  • מעסיק של עובד פלסטיני בישראל מחויב לנכות משכרו החודשי של העובד מס הכנסה בהתאם למדרגות מס הכנסה ונקודות הזיכוי להן זכאי העובד, ולהעביר את תשלומי המס לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה.
  • מי שמעסיק עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות, יעביר את תשלומי המס ישירות לרשויות המס.
  • למידע נוסף ראו ניכוי מס הכנסה מעובדים פלסטינים.
 2. ביטוח לאומי:
 3. היטל השוואה:
  • מעסיק של עובד פלסטיני המועסק בישראל רשאי לנכות משכר העובד את חלקו של העובד בהיטל ההשוואה (שנועד להשוות את עלות השכר של העובד הפלסטיני המועסק בישראל לזו של עובד ישראלי).
  • המעסיק יעביר את התשלום לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה.
  • החובה להפריש ולנכות היטל השוואה אינה חלה על מי שמעסיקים עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות.
  • למידע נוסף ראו היטל השוואה לעובדים פלסטינים העובדים בישראל.
 4. ביטוח פנסיוני:
  • מעסיק של עובד פלסטיני מחויב לנכות משכרו של העובד את חלקו של העובד בביטוח הפנסיוני ולהעביר את חלקו של העובד וחלקו של המעסיק לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה. למידע נוסף ראו ביטוח פנסיוני לעובדים פלסטינים:
  • לעובדים פלסטינים בענפי החקלאות, המלונאות, התעשייה והשירותים, הניכוי הוא בשיעור 6% משכרם החודשי (החל מינואר 2017).
  • לעובדים פלסטינים בענף הבניין הניכוי הוא בשיעור 6.6% משכרם החודשי. למידע נוסף ראו ביטוח פנסיוני לעובדי בניין ושיפוצים.
  • המעסיק יעביר מדי חודש לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה את נתוני דיווח השכר והנוכחות של כל עובד, וישלם באמצעות אתר התשלומים הממשלתי את ההפרשות והניכויים לביטוח הפנסיוני החלים עליו על פי הודעת המדור.
  • לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות לא ניתן לבצע הפרשות לקרן פנסיה, ולכן תחול הלכת "הביצוע בקירוב", לפיה בסיום יחסי העבודה ישלם המעסיק לעובד פיצוי בגובה ההפרשות שהיה על המעסיק להפריש. במקרה זה אסור למעסיק לנכות מדי חודש את חלקו של העובד בביטוח הפנסיוני. למידע נוסף ראו ביטוח פנסיוני לעובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות.
 5. בול בריאות (ביטוח בריאות ברשות הפלסטינית):
 6. דמי טיפול ארגוני:
  • החל משכר חודש מאי 2020 הופסקה גביית ניכוי דמי טיפול ארגוני משכר העובדים הפלסטינים באמצעות לשכת השירות למעסיקים, וניכוי דמי הטיפול הארגוני יעשה ישירות על ידי המעסיק מול ארגוני העובדים. למידע נוסף ראו באתר רשות האוכלוסין וההגירה.
  • בשנת 2021 שיעור דמי טיפול ארגוני לעובד שאינו חבר בארגון עובדים אך חל עליו הסכם קיבוצי שנחתם על ידי ארגון העובדים היציג (לדוגמה ההסכם הקיבוצי בענף הבנייה), הנו 0.75% משכרו החודשי של העובד, עד לתקרת שכר של 17,464 ש"ח לחודש ולא יותר מ-130.98 ש"ח. מעסיק של עובד אשר על פי הדין עליו לשלם דמי טיפול ארגוני, ינכה את הסכום הנ"ל משכרו של העובד ויעבירו ישירות לארגון העובדים היציג. למידע נוסף ראו שיעורי מס הכנסה ומס ארגון לעובדים הפלסטיני החל משכר עבודה לחודש ינואר 2021.
 7. ניכויים עבור ביטוח בריאות בישראל ומגורים הולמים:
 8. מקדמה: מעסיק רשאי לנכות משכר העובד החזר מקדמה ששולמה לעובד על חשבון שכר העבודה, בתנאי שסכום המקדמות לא עולה על שכר העובד עבור 3 חודשי עבודה.
 9. חוב: מעסיק רשאי לנכות משכר העובד החזר חוב שהעובד חייב למעסיק לפי התחייבות בכתב, כגון החזר הלוואה. זאת בתנאי שהניכוי מהשכר לא יעלה על רבע משכרו של העובד.
 10. קנס: מעסיק רשאי לנכות משכר העובד סכום שהוטל כקנס משמעת בהתאם להסכם קיבוצי או על פי חיקוק.
הערת עריכה
האם ידוע אילו חיקוקיםואלו הסכמים קיבוציים מאפשרים הטלת קנסות? אם כן, האםאלו הסכמים שרלוונטיים לפלסטינים? למשל אם מדובר בהסכםעובדי ענף היהלומים אז כנראה שזה פחות רלוונטי לפלסטינים.
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 12:04, 14 במרץ 2021 (IST)
 1. תרומה: מעסיק רשאי לנכות משכר העובד תרומות שהעובד הסכים בכתב כי ינוכו.
הערת עריכה
האם להוריד את 4 הקריטריונים האחרונים?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 19:32, 17 באפריל 2019 (IDT).

תהליך מימוש הזכות

 • המעסיק ינכה משכרו החודשי של העובד את הניכויים המותרים על-פי חוק ויעביר את התשלומים לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה, או לגופים הרלוונטיים האחרים, בהתאם למפורט למעלה.
 • ניכוי תשלומים שאינם מותרים על-פי חוק, או ניכוי סכומים גבוהים מאלו שצוינו, הם עבירה פלילית שהעונש עליה הוא מאסר של שנה או קנס כספי גבוה.
 • אם מעסיק מנכה משכר העובד תשלומים שלא בהתאם לחוק, ניתן להגיש תלונה לממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה ולהגיש תביעה נגד המעסיק לבית הדין האזורי לעבודה.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל


חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים