ביטוח תאונות אישיות חל על התלמיד בכל ימות השנה ובכל מקום שהוא נמצא בו, בין אם לתאונה יש קשר לפעילות המוסד החינוכי שהתלמיד לומד בו ובין אם לאו
הביטוח אינו מכסה פגיעה מפעולת איבה או מתאונת עבודה (שבגינן ניתן פיצוי מהמוסד לביטוח לאומי), או פגיעה בתאונת דרכים
ניתן לתבוע בגין תאונת תלמיד עד גיל 21, גם אם התאונה עצמה אירעה שנים רבות קודם לכן
לבירורים ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך
למידע נוסף וקישור לפוליסת הביטוח ראו באתר משרד החינוך

סעיף 6 (ד1) לחוק לימוד חובה קובע כי כל תלמיד הזכאי לחינוך חינם חייב להיות מבוטח בביטוח תאונות אישיות באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד.

 • ביטוח תאונות אישיות לתלמיד מקנה, בין היתר, זכאות לפיצויים במקרה של נכות (פיזית או נפשית) - זמנית או קבועה - וכן במקרה של מוות, שנגרמו כתוצאה מתאונה.
 • תאונה מוגדרת כאירוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין, בלתי צפוי, הגורם לנזק גופני.
 • הביטוח חל גם על הורה או בן משפחה של התלמיד שהשתתף (ללא תשלום) בפעילות רשמית של המוסד החינוכי בשטח המוסד או מחוצה לו.
 • הפיצוי במסגרת הפוליסה אינו קשור לשאלה באשמת מי נגרמה התאונה או מי אחראי לה.
 • הביטוח הוא ביטוח קבוצתי, המוענק לתלמידים באמצעות הרשות המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הם לומדים.
שימו לב
במהלך החופש הגדול, גם שהילדים אינם במסגרת של משרד החינוך ונמצאים במסגרות פרטיות או עם ההורים, ביטוח תאונות אישיות ממשיך לכסות אותם באופן מלא. הביטוח תקף בכל השנה, גם כאשר הילדים אינם בבית הספר (בסופי שבוע, בשעות אחר הצהריים ובחופשות).

היקף הכיסוי הביטוחי

 • הביטוח חל על התלמיד 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה ובכל מקום שהוא נמצא בו, בין אם לתאונה יש קשר לפעילות המוסד החינוכי שהתלמיד לומד בו ובין אם לא.
דוגמה
תלמיד המשתתף בתחרות ספורט שלא במסגרת בית הספר, למשל: במסגרת מועדון ספורט, התאחדות ספורט, קבוצת ספורט וכיו"ב יהיה בדרך כלל מבוטח מכוח ביטוח תאונות אישיות גם למקרה שייפגע במסגרת התחרות. מסיבה זו ההתאחדות או מועדון הספורט אינם מחויבים לערוך ביטוח נפרד לתלמידים המשתתפים בתחרות (בניגוד למשתתפים אחרים), וזאת בתנאי שהפעילות עצמה כלולה בפוליסת הביטוח לתאונות אישיות, שבה מבוטח התלמיד (שאם לא כן, על מועדון הספורט או ההתאחדות לערוך ביטוח גם לתלמידים).
 • הביטוח אינו מכסה פגיעה מפעולת איבה או מתאונת עבודה (שבגינן ניתן פיצוי מהמוסד לביטוח לאומי), או פגיעה בתאונת דרכים.
 • חברת הביטוח מחויבת להוציא להורי כל תלמיד את עותק פוליסת הביטוח שלו וטופס גילוי נאות עם פרטים כלליים על הפוליסה ועיקרי הכיסויים הכלולים בה.
 • בהתאם למספר התלמידים המבוטחים, יועברו עותקים של פוליסת הביטוח הקבוצתי לרשות המקומית, שתעביר אותם להורי התלמידים באמצעות מוסד החינוך שבו הם לומדים.
 • ראו קישור לפוליסת הביטוח של כלל התלמידים באתר משרד החינוך.

תשלום עבור הביטוח

 • התשלום עבור ביטוח תאונות אישיות נגבה מההורים במסגרת תשלומי הורים, ועל-פי קביעת הסכום המרבי המותר לגבייה שקבעה ועדת החינוך של הכנסת לאותה שנת הלימודים.
 • בהתאם לטבלת מחירי השירותים בשנת הלימודים תשפ"ד, התשלום המרבי המותר לגבייה מהורים בשנה זו הוא בגובה 69 ₪ לתלמיד.
 • ביישובים שבהם הרשות גובה מההורים במישרין את דמי הביטוח, אין לגבות דמי ביטוח גם באמצעות בית הספר.

מי זכאי?

 • כל תלמיד שזכאי לחינוך חינם:
  • ילד מגיל 3 הלומד בגן ילדים.
  • ילד או נער הלומד בכיתה א' עד י"ב במוסד חינוך מוכר.
  • שר החינוך רשאי לזכות בביטוח תאונות אישיות תלמיד שטרם השלים את לימודיו לפי תוכנית לימודים בכיתה י"ב, עד שישלים אותם.
 • הורה או בן משפחה של התלמיד שהשתתף (ללא תשלום) בפעילות רשמית של המוסד החינוכי בשטח המוסד או מחוצה לו.

הגשת תביעה במקרה תאונה

 • לסיוע בהגשת התביעה ובירור ראשוני על הזכאות בהתאם לתנאי הפוליסה, ניתן לפנות אל החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי סוכנות לביטוח (1992 ) בע"מ, בטלפון 03-6235226.
 • ניתן לפנות למוסד החינוך כדי לקבל סיוע בפניה לחברת הביטוח.
 • יש לצרף לתביעה:
  • אישור לימודים במוסד החינוכי ואישור היעדרות מלימודים במוסד החינוכי עקב תאונה (מופיע בחוברת התביעה וימולא על-ידי המוסד החינוכי).
  • כתב ויתור על סודיות רפואית (מופיע בחוברת התביעה וייחתם על-ידי ההורה/האפוטרופוס).
  • צילום תעודת זהות של שני ההורים כולל הספח בו מופיעים פרטי התלמיד.
  • אם מדובר בהורה עצמאי (הורה יחיד), יש לצרף תצהיר אפוטרופוס חתום על ידי ההורה.
  • מסמכים רפואיים מיום התאונה.
  • מסמכים רפואיים עדכניים בנושא הפגיעה, בהתאם לסוג הפגיעה (כגון בדיקות וצילומי רנטגן).
  • מסמכים מגופים שהיו מעורבים בארוע (כגון המשטרה, מד"א, המוסד לביטוח לאומי).
 • אם התביעה מוגשת באמצעות עורך דין, יש לצרף ייפוי כוח חתום.

התיישנות

 • לפי חוק חוזה הביטוח, תקופת ההתיישנות בתביעות ביטוח היא 3 שנים.
 • כאשר מדובר בקטינים, קובע חוק ההתיישנות כי תקופת ההתיישנות מתחילה רק כשהקטין הופך לבגיר, כלומר מרגע הגיעו לגיל 18.
 • המשמעות היא שאם מקרה התאונה התרחש כאשר התלמיד היה קטין, ניתן יהיה לתבוע את חברת הביטוח בגין התאונה עד גיל 21, גם אם התאונה עצמה אירעה שנים רבות קודם לכן.
שימו לב
עצירת ספירת ימי ההתיישנות עקב מלחמת חרבות ברזל
 • בתביעה שאינה תביעת מקרקעין שתקופת ההתיישנות שלה לא הסתיימה לפני 24.1.2024, או שהסתיימה בין 7.10.2023 ועד 24.1.2024, תיעצר ספירת ימי ההתיישנות בין 7.10.2023 ועד 6.4.2024.
 • בתביעה שהיא תביעת מקרקעין, ושתקופת ההתיישנות שלה הסתיימה או הייתה מסתיימת בין 7.10.2023 ועד 6.4.2024, תיעצר ספירת ימי ההתיישנות בין 7.10.2023 ועד 6.4.2024.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

מוקדים ממשלתיים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים