הקדמה:

ביטוח תאונות אישיות חל על התלמיד בכל ימות השנה ובכל מקום שהוא נמצא בו, בין אם לתאונה יש קשר לפעילות המוסד החינוכי שהתלמיד לומד בו ובין אם לאו
הביטוח אינו מכסה פגיעה בתאונת דרכים, פגיעה כתוצאה מפעולות איבה או פגיעה מתאונת עבודה שבגינן התלמיד זכאי לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי
ניתן לתבוע בגין תאונת תלמיד עד גיל 21, גם אם התאונה עצמה אירעה שנים רבות קודם לכן
למידע נוסף ניתן לפנות לאגף לפניות ותלונות הציבור במשרד החינוך
ראו ביטוח תאונות אישיות באתר משרד החינוך

סעיף 6 (ד1) לחוק לימוד חובה קובע כי כל תלמיד הזכאי לחינוך חינם חייב להיות מבוטח בביטוח תאונות אישיות באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד.

 • ביטוח תאונות אישיות לתלמיד מקנה, בין היתר, זכאות לפיצויים במקרה של נכות זמנית, נכות קבועה או מוות, הנגרמים כתוצאה מתאונה.
 • הביטוח חל גם על הורה או בן משפחה של התלמיד שהשתתף (ללא תשלום) בפעילות רשמית של המוסד החינוכי בשטח המוסד או מחוצה לו.
 • תאונה מוגדרת כאירוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין, בלתי צפוי, הגורם לנזק גופני.
 • הפיצוי במסגרת הפוליסה אינו קשור לשאלה באשמת מי נגרמה התאונה או מי אחראי לה.
 • הביטוח הוא ביטוח קבוצתי, המוענק לתלמידים באמצעות הרשות המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הם לומדים.

היקף הכיסוי הביטוחי

 • הביטוח חל על התלמיד 24 שעות ביממה, בכל ימות השנה ובכל מקום שהוא נמצא בו, בין אם לתאונה יש קשר לפעילות המוסד החינוכי שהתלמיד לומד בו ובין אם לא.
דוגמה
תלמיד המשתתף בתחרות ספורט שלא במסגרת בית הספר, למשל: במסגרת מועדון ספורט, התאחדות ספורט, קבוצת ספורט וכיו"ב יהיה בדרך כלל מבוטח מכוח ביטוח תאונות אישיות גם למקרה שייפגע במסגרת התחרות. מסיבה זו ההתאחדות או מועדון הספורט אינם מחויבים לערוך ביטוח נפרד לתלמידים המשתתפים בתחרות (בניגוד למשתתפים אחרים), וזאת בתנאי שהפעילות עצמה כלולה בפוליסת הביטוח לתאונות אישיות, שבה מבוטח התלמיד (שאם לא כן, על מועדון הספורט או ההתאחדות לערוך ביטוח גם לתלמידים).
 • הביטוח אינו מכסה פגיעה בתאונת דרכים, פגיעה כתוצאה מפעולות איבה או פגיעה מתאונת עבודה, שבגינן התלמיד זכאי לפיצוי מהמוסד לביטוח לאומי.
 • חברת הביטוח מחויבת להוציא להורי כל תלמיד את עותק פוליסת הביטוח שלו וטופס גילוי נאות עם פרטים כלליים על הפוליסה ועיקרי הכיסויים הכלולים בה.
 • בהתאם למספר התלמידים המבוטחים, יועברו עותקים של פוליסת הביטוח הקבוצתי לרשות המקומית, שתעביר אותם להורי התלמידים באמצעות מוסד החינוך שבו הם לומדים.
 • ראו קישור לפוליסת הביטוח של כלל התלמידים באתר משרד החינוך - המחלקה לביטוח.

תשלום עבור הביטוח

 • התשלום עבור ביטוח תאונות אישיות נגבה מההורים במסגרת תשלומי הורים, ועל-פי קביעת הסכום המרבי המותר לגבייה שקבעה ועדת החינוך של הכנסת לאותה שנת הלימודים.
 • בהתאם לטבלת מחירי השירותים בשנת הלימודים תשע"ט, התשלום המרבי המותר לגבייה מהורים בשנה זו הוא בגובה 49 ש"ח לתלמיד.
 • ביישובים שבהם הרשות גובה מההורים במישרין את דמי הביטוח, אין לגבות דמי ביטוח גם באמצעות בית הספר.

מי זכאי?

 • כל תלמיד שזכאי לחינוך חינם:
  • ילד בגיל 3-5 הלומד בגן ילדים.
  • נער בכיתה א' עד י"ב הלומד במוסד חינוך מוכר.
  • תלמיד שהגיע לגיל 18 וסיים לימודים לפי תכנית לימודים כבר בכיתה י"א.
  • שר החינוך רשאי לזכות בביטוח בריאות תלמיד שטרם השלים את לימודיו לפי תכנית לימודים בכיתה י"ב, עד שישלים אותם.
 • הורה או בן משפחה של התלמיד שהשתתף (ללא תשלום) בפעילות רשמית של המוסד החינוכי בשטח המוסד או מחוצה לו.

תהליך מימוש הזכות

 • במקרה של תאונה יש לפנות למזכירות בית הספר.
 • המוסד החינוכי יעביר את טופס התביעה לידי ההורים/האפוטרופסים של התלמיד התובע. לדוגמא לטופס תביעה לחץ כאן.
 • התלמיד התובע, באמצעות הוריו/אפוטרופוסיו יפנה למבטח על גבי טופס התביעה שקיבל מהמוסד החינוכי.
 • בית הספר יסייע לתלמיד ולהוריו (או אפוטרופוסיו) במילוי הטופס ובהגשת התביעה.
 • לפי חוק חוזה הביטוח, תקופת ההתיישנות בתביעות ביטוח היא 3 שנים. כאשר מדובר בקטינים, קובע חוק ההתיישנות כי תקופת ההתיישנות מתחילה רק כשהקטין הופך לבגיר, כלומר מרגע הגיעו לגיל 18. משמעות הדבר היא כי ניתן לתבוע את חברת הביטוח בגין תאונת תלמיד עד גיל 21, גם אם התאונה עצמה אירעה שנים רבות קודם לכן.

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים