אסור לקבלן כוח אדם ולמעסיק בפועל לגבות מעובד או ממועמד לעבודה כל תמורה בעד שירותיו או החזר הוצאותיו
אם הקבלן או המעסיק בפועל דורש מהעובד תשלום בניגוד לחוק, ניתן להגיש תלונה אל יחידת האכיפה של חוקי העבודה
קבלן או מעסיק בפועל שגבה תשלום בניגוד לחוק צפוי לקנס


אזהרה
ערך זה עוסק בזכאות של עובדים בחברות כוח אדם (קבלני כוח אדם) מכח צו הרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם
  • הוראות צו ההרחבה אינם חלים על עובדי קבלן כוח אדם המועסקים בתחום המחשוב (בתפקידי תחזוקה, פיתוח והטמעה של מערכות מחשוב), עובדים המועסקים במתן שירות סיעוד, עובדים המועסקים בטיפול בנכי מערכת הביטחון מטעם משרד הביטחון ועובדים המועסקים בשירות הציבורי. על עובדים אלה יחולו הוראות הדין הרגיל, לרבות הוראות של הסכמים קיבוצים וצוי הרחבה החלים עליהם, אם חלים עליהם.
  • כמו כן הוראות צו ההרחבה אינם חלים על מי שעובדים בחברות שירות (קבלני שירות). לעובדי קבלני שירות נקבעו זכויות נפרדות - ראו זכויות עובדי ניקיון ותחזוקה או זכויות עובדי שמירה ואבטחה.

אסור לקבלן כוח אדם לקבל או לדרוש בדרך כלשהי מעובד שהוא מעסיק או ממועמד לעבודה אצלו, כל תמורה בעד שירותיו או החזר הוצאותיו, בין במישרין ובין בעקיפין.

  • כמו כן, קובע החוק כי מי שמועסק אצלו בפועל עובד של קבלן כוח אדם, לא ידרוש ולא יגבה מהעובד בדרך כלשהי תמורה מלאה או חלקית של סכומים שהוא שילם לקבלן כוח האדם בעד שירותיו או כהחזר הוצאותיו, בין במישרין בין בעקיפין.
  • למרות האמור לעיל, במקרים מסוימים מותר לגבות תשלום בעד הכשרה מקצועית. למידע נוסף ראו איסור גביית תשלום מעובדי קבלן עבור הכשרה או השתלמות.

מי זכאי?

  • עובדי קבלן זכאים שלא ייגבה מהם תשלום בניגוד לאמור לעיל.
  • החובה לא לגבות תשלום חלה גם על הקבלן וגם על המעסיק בפועל.

תהליך מימוש הזכות

  • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
  • אם הקבלן או המעסיק בפועל דורש מהעובד תשלום בניגוד לחוק, ניתן להגיש תלונה אל יחידת האכיפה של חוקי העבודה.

חשוב לדעת

  • קבלן או מעסיק בפועל שגובה מהעובד או ממומעד לעבודה תשלום בניגוד לחוק, עובר עבירה פלילית, שהעונש עליה הוא קנס.
  • עובדים אינם רשאים לוותר על זכותם ולהסכים לגביית התשלום. במקרה שעובד מוותר מרצונו על הזכות, ואינו מתנגד לגביית התשלומים, אין להסכמה זו שום תוקף משפטי, וניתן יהיה (למרות הסכמתו של העובד לגביית התשלומים) לנקוט נגד הקבלן או המעסיק את כל האמצעים בגין הפרת הזכות.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים