עובדי אולמות וגני אירועים זכאים לביטוח פנסיוני בתנאים משופרים החל משנת עבודתם השנייה
במהלך שנת העבודה הראשונה הם זכאים לביטוח פנסיוני בדומה לשאר העובדים במשק
קיימים הבדלים בתנאי הביטוח הפנסיוני בין עובדים המקבלים משכורת חודשית ועובדים המקבלים שכר על בסיס יומי או שעתיעובדי אולמות וגני אירועים זכאים לביטוח פנסיוני בתנאים משופרים החל משנת עבודתם השנייה.

 • במהלך שנת העבודה הראשונה הם זכאים לביטוח פנסיוני בדומה לשאר העובדים במשק.
 • קיימים הבדלים בתנאי הביטוח הפנסיוני בין עובדים חודשיים (המקבלים משכורת חודשית) ועובדים המקבלים שכר על בסיס יומי או שעתי.

שיעורי ההפרשות לביטוח הפנסיוני

עובד המקבל משכורת חודשית

סוג הביטוח שנת עבודה ראשונה שנת עבודה שנייה ואילך
קרן פנסיה
 • בהתאם לצווי בהרחבה בנושא ביטוח פנסיוני.
 • לפירוט שיעורי ההפרשות ראו כאן.
 • עד משכורת יוני 2016 (כולל):
 • תגמולי מעסיק: 6%
 • תגמולי עובד: 5.5%
 • רכיב פיצויים: 6%
 • החל ממשכורת יולי 2016:
 • תגמולי מעסיק: 6.25%
 • תגמולי עובד: 5.75%
 • רכיב פיצויים: 6%
 • החל ממשכורת ינואר 2017:
 • תגמולי מעסיק: 6.5%
 • תגמולי עובד: 6%
 • רכיב פיצויים: 6%
ביטוח מנהלים
 • עד משכורת יוני 2016 (כולל):
 • תגמולי מעסיק: 5%
 • תגמולי עובד: 5%
 • רכיב פיצויים: 8.33%
 • החל ממשכורת יולי 2016:
 • תגמולי מעסיק: 6.25%
 • תגמולי עובד: 5.75%
 • רכיב פיצויים: 8.33%
 • החל ממשכורת ינואר 2017:
 • תגמולי מעסיק: 6.5%
 • תגמולי עובד: 6%
 • רכיב פיצויים: 8.33%
 • בנוסף יפריש המעסיק סכומים לביטוח אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר, ובלבד שתשלום המעסיק לא יעלה על 2.5% מהשכר של העובד.

עובד יומי או שעתי

סוג הביטוח שנת עבודה ראשונה שנת עבודה שנייה שנה שלישית ואילך
קרן פנסיה
 • בהתאם לצווי ההרחבה בנושא ביטוח פנסיוני.
 • לפירוט שיעורי ההפרשות ראו כאן.
 • עד שנת 2013 (כולל):
 • תגמולי מעביד: 5%
 • תגמולי עובד: 5%
 • רכיב פיצויים: 5%
 • החל משנת 2014:
 • בהתאם לצווי ההרחבה בנושא ביטוח פנסיוני.
 • לפירוט שיעורי ההפרשות ראו כאן.
 • עד משכורת יוני 2016 (כולל):
 • תגמולי מעסיק: 6%
 • תגמולי עובד: 5.5%
 • רכיב פיצויים: 6%
 • החל ממשכורת יולי 2016:
 • תגמולי מעסיק: 6.25%
 • תגמולי עובד: 5.75%
 • רכיב פיצויים: 6%
 • החל ממשכורת ינואר 2017:
 • תגמולי מעסיק: 6.5%
 • תגמולי עובד: 6%
 • רכיב פיצויים: 6%
ביטוח מנהלים
 • עד שנת 2013 (כולל):
 • תגמולי מעביד: 5%
 • תגמולי עובד: 5%
 • רכיב פיצויים: 5%
 • החל משנת 2014:
 • בהתאם לצווי ההרחבה בנושא ביטוח פנסיוני.
 • לפירוט שיעורי ההפרשות ראו כאן.
 • עד משכורת יוני 2016 (כולל):
 • תגמולי מעביד: 5%
 • תגמולי עובד: 5%
 • רכיב פיצויים: 8.33%
 • החל ממשכורת יולי 2016:
 • תגמולי מעסיק: 6.25%
 • תגמולי עובד: 5.75%
 • רכיב פיצויים: 8.33%
 • החל ממשכורת ינואר2017:
 • תגמולי מעסיק: 6.5%
 • תגמולי עובד: 6%
 • רכיב פיצויים: 8.33%
 • בנוסף יפריש המעסיק סכומים לביטוח אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר, ובלבד שתשלום המעסיק לא יעלה על 2.5% מהשכר של העובד.

שיעורי הפרשות אחרים

 • במקרים הבאים ייתכנו שיעורי הפרשות אחרים מאלו המפורטים בטבלאות הנ"ל:
  • אם שיעורי ההפרשות שבטבלה נמוכים משיעורי ההפרשות הקבועים בצו ההרחבה לביטוח פנסיוני במשק, יש לנהוג לפי ההסדר המיטיב עם העובד. למידע נוסף ראו הסדר מיטיב בביטוח פנסיוני (פסקת "הסדר מיטיב שבו שיעור ההפרשות לרכיב מסוים בביטוח הפנסיוני נמוך מזה שקבוע בצו ההרחבה").
  • אם יש כבר לעובד הסדר ביטוחי קודם, בקרן פנסיה או שהוא עמית פעיל בקופת ביטוח, הכולל גם נכות ושאירים המבוסס על תשלום כספי התגמולים ופיצויי פיטורים שלא יפחת מ-18.3% ובנוסף תשלום המעסיק במקרה של אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר ובלבד שתשלום המעסיק לא יעלה על 2.5% מהשכר, הרי שאותו עובד ימשיך להיות מבוטח באותה קרן הפנסיה המקיפה או ביטוח המנהלים. זאת, אלא אם הודיע העובד למעסיק, בכתב, כי ברצונו להיות מבוטח באותה קרן שבה מבוטחים שאר העובדים.
  • אם העובד מבוטח בקרן פנסיה ותיקה, יהיו שיעורי ההפרשות כקבוע בחוק.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • ככלל עובד יבוטח בביטוח פנסיוני לאחר ששה חודשי עבודה.
 • למרות זאת, עובד שכבר מבוטח בקרן פנסיה או בקופת ביטוח טרם תחילת עבודתו אצל המעסיק, יבוטח בקרן פנסיה או בקופת ביטוח החל מהיום הראשון לעבודתו אצל המעסיק. ביצוע ההפרשות לעובד כאמור יעשה לאחר 3 חודשים או בתום שנת המס – המועד המוקדם מביניהם, רטרואקטיבית למועד תחילת עבודתו".
 • בכל מקרה שהמעסיק מפר את חובתו להפריש את הסכומים הנ"ל לקופת הגמל עבור פנסיה או לפיצויי פיטורים, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה, והמעסיק עשוי לספוג קנס כספי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון - טל' 3002* רשות שוק ההון מפקחת על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה - מוקד ארצי 1-800-354-354 הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות ההגנה קריטית במקרים שמעסיקים לא מבצעים את חובתם לחיסכון פנסיוני

ראו תהליך פנייה והגשת תלונה

מינהלת הגמלאות במשרד האוצר - טל' ‎02-5016333 תשלומי הפנסיה התקציבית לגמלאי המדינה פנסיה תקציבית
רשות המסים - טל' 4954* (*מסים) מתן הטבות במס לעובדים ולעצמאים בשל ההפקדות לביטוח פנסיוני. ראו הטבות במס הכנסה בגין הפקדות עצמאיות לביטוח פנסיוני.
מוקד 8840* של אגף בכיר אזרחים ותיקים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולאזרחים העומדים לקראת פרישה, ולסיוע במיצוי הזכויות

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים