הקדמה:

מטופלים הזקוקים למטפל סיעודי במשרה מלאה לפחות זכאים לקבלת היתר להעסקת עובד זר
מעסיקי עובדים זרים מחויבים להעניק לעובדיהם תנאי העסקה בהתאם לחוק


מטופלים שאינם שוהים במסגרת מוסדית (למעט בדיור מוגן שאין בו שירותי סיעוד, או באשפוז יום), הזקוקים למטפל סיעודי שיועסק במשרה מלאה לפחות, זכאים לקבל היתר להעסיק עובד זר, אם הם עומדים בקריטריונים המופיעים בתנאי הזכאות.

 • מימון העסקתו של עובד זר חל במלואו על בעל ההיתר, או ניתן בחלקו באמצעות גמלת סיעוד.

מי זכאי?

מי שהגיעו לגיל פרישה וקשישים

 • מי שהגיע לגיל פרישה יוכל לקבל היתר להעסיק עובד זר, אם הוא מתגורר בקהילה, כולל בדיור מוגן, ולא במסגרת מוסדית ועונה על אחד מאלה:
 • קשיש מעל גיל 90 זכאי להיתר העסקה אם צבר לפחות 4 נקודות במבחן התלות.

בוגרים

 • מקבלי קצבת שירותים מיוחדים זכאים להעסקת עובד זר ללא קשר לגילם, ואינם צריכים לעבור בדיקה להערכת תלות.
 • נכי פעולות איבה ונכי צה"ל זכאים אם נקבעה להם זכאות ל-17 שעות ליווי לפחות, מטעם ועדת מלווים במשרד הביטחון, או מטעם ענף נכי פעולות איבה במוסד לביטוח לאומי.
 • נכה עבודה המוכר על-ידי המוסד לביטוח לאומי כנכה עבודה ברמה של "סיוע מרובה" (בעבר "תלוי בזולת") או "תלוי בזולת" (בעבר"סיעודי").

ילדים עד גיל 18 שנים ו-3 חודשים

 • ילד הזכאי לגמלת ילד נכה ובנוסף, ועדה מקצועית מייעצת מטעם ענף הסיעוד קבעה שהוא עונה על אחד מהתנאים הבאים:
  • הימצאותו של הילד במסגרת לימודית מותנית בליווי של מטפל לצורך מתן עזרה פיזית לילד.
  • הילד זקוק לליווי או השגחה תמידיים במשך רוב שעות היום מפאת נכותו, ונבצר ממנו להשתתף במסגרת לימודית/טיפולית/צהרון.
  • התקיימו נסיבות רפואיות מיוחדות אחרות המצריכות טיפול יומיומי, צמוד וממושך בילד במשך השעות שבהן הוא נמצא בביתו (כגון הצורך בטיפול מיוחד בילד גם בשעות הלילה).
  • משפחה עם שני ילדים הזכאים לגמלת ילד נכה וזקוקים להשגחה או ליווי תוכל לקבל היתר להעסיק עובד זר אחד לצורך הטיפול בשניהם.

חולים שהשתחררו מאשפוז בבית חולים או ממוסד סיעודי

 • חולים העומדים להשתחרר מבית חולים או ממוסד סיעודי וזקוקים לסיוע סיעודי לצורך שמירה על הרצף הטיפולי, זכאים להיתר להעסקת עובד זר למשך 3 חודשים. ההיתר מאפשר להעסיק עובד זר השוהה בישראל ואינו מאפשר הבאת עובד מחו"ל. למידע נוסף ראו העסקת עובד זר לאחר שחרור מבית חולים או ממוסד סיעודי.

מקרים נוספים

זכאות של שני מטופלים המתגוררים יחד

 • במקרים מסוימים ניתן לקבל היתר להעסיק עובד אחד שיטפל בשני בני משפחה המתגוררים יחד ועונים (כל אחד מהם) על תנאי הזכאות להעסקת עובד זר.
 • ההיתר המשותף להעסקה של מטפל אחד יינתן בתנאי שיוכח כי ההסדר לא יפגע במטופלים או במטפל בשל עומס טיפולי לא סביר.
 • למידע נוסף ראו העסקת עובד זר אחד בסיעוד עבור שני בני משפחה.

תהליך מימוש הזכות

הארכת תוקף היתר העסקה של עובד זר בסיעוד

 • מי שנקבעה לו נכות צמיתה על סמך החלטת ועדה רפואית מטעם שירות התעסוקה, זכאי להארכת היתר ההעסקה של עובד זר ללא בדיקות נוספות.
 • קשיש מעל גיל 85 זכאי להארכת היתר ההעסקה ללא בדיקות נוספות, בתנאי שלא השתנו נסיבות חייו הרלוונטיות, (כגון, מעבר למגורים במסגרת מוסד).
 • ילד נכה זכאי להארכת היתר ההעסקה ללא צורך בבדיקות נוספות בהתקיים שני התנאים הבאים:
  • הילד זכאי לגמלת ילד נכה בשיעור של 100% לפחות.
  • לבקשה צורף תצהיר על כך שהילד אינו מתגורר במסגרת מוסדית.

חשוב לדעת

 • מותר להעסיק את העובד הזר רק בענף של מתן טיפול סיעודי, ורק לצורך העבודות המוגדרות בחוזה העבודה, כמצוין בהיתר ההעסקה שקיבל. לא ניתן לעבור למקצוע אחר, אלא אם הדבר מצוין בהיתר העסקה.
 • על המטופל לספק לעובד מגורים הולמים בביתו של המטופל.
 • על העובד הזר להיות מועסק במתן טיפול סיעודי ועזרה סבירה במשק בית למטופל שעל שמו ניתן ההיתר. העברת העובד לביצוע עבודה עבור מישהו אחר, אפילו אם מדובר בקרוב משפחה של המטופל, היא הפרה של תנאי היתר.
 • אדם הרוצה להעסיק עובד זר לצורך מתן טיפול סיעודי, פטור מתשלומי אגרה וההיטל המיוחד של משרד הפנים.
 • במקרים שבהם המטופל זכאי לגמלת סיעוד והוא בוחר להעסיק את העובד הזר במקביל להעסקתו על ידי חברת סיעוד, כל אחד מהמעסיקים (חברת הסיעוד והמטופל) נושא בעלות התשלומים הקשורים להעסקת העובד, בהתאם לחלק היחסי של היקף המשרה המשויך לו. למידע נוסף ראו העסקת עובד זר בסיעוד על-ידי המטופל במקביל להעסקתו על-ידי חברת הסיעוד.
 • יש לוודא שדרכונו של העובד הזר תקף ל-18 חודשים לפחות.


ארגוני סיוע


גורמי ממשל

גורם ממשלתי אתר אינטרנט זכויות ותחומי אחריות
רשות האוכלוסין וההגירה - טל' ‎3450* אתר הרשות הרשות מופקדת על הטיפול בשוהים זרים בישראל, ובין היתר אחראית על מתן מתןהיתרים להעסקת עובד זר בסיעוד, ניהול הפיקדון הכספי של עובדים זרים שמעסיקיהם מחויבים להפקיד לפיקדון, ופיקוח על כניסתם ויציאתם של העובדים הזרים בישראל
הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אתר הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה אחראי על אכיפת זכויות העובדים הזרים המועסקים בישראל
מוקד 6050* - המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי זכאות לקצבאות שונות בהתאם לגיל ולמצב הכלכלי, כולל גמלת סיעוד שיכולה לשמש להעסקת עובד זר, גביית דמי ביטוח לאומי לעובד הזר ועוד
מוקד 9696* - המוקד הטלפוני של שירות הייעוץ לאזרח הוותיק מטעם המוסד לביטוח לאומי זכויות בגיל השלישי באתר המוסד לביטוח לאומי סיוע מטעם שירותי יעוץ לקשיש ומוקד טלפוני חינם לקשישים ולבני משפחותיהם
מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד 8840* לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה - מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח - מוקד טלפוני: 118 אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים מתן ייעוץ והכוונה בנושאי זכויות האזרח וחובותיו, והשירותים הניתנים לו.


חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים