הקדמה:

חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי שצברו את תקופת האכשרה הנדרשת, זכאים לדמי אבטלה בשנה הראשונה לשחרורם
הנרשמים להכשרה מקצועית דרך שירות התעסוקה במהלך השנה הראשונה לשחרורם, זכאים לתשלום דמי אבטלה במהלך הלימודים ללא תלות בתקופת אכשרה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי-אזרחי שצברו את תקופת האכשרה הנדרשת, זכאים לקבל בשנה הראשונה לשחרורם דמי אבטלה לתקופה של 70 ימים לכל היותר.

 • מי שהחלו ללמוד בהכשרה מקצועית בשנה הראשונה לאחר שחרורם, פטורים מתקופת אכשרה.
 • מי שבשנה הראשונה לשחרורם התפטרו מעבודתם כדי ללמוד בהכשרה מקצועית, ייחשבו כמי שעזבו את העבודה מסיבה מוצדקת.
 • לאחר שנה מהשחרור, הופכים החיילים והמתנדבים לאזרחים מן השורה החייבים לעמוד בתנאי הזכאות הרגילים הקבועים בחוק.

סכום דמי האבטלה

 • למי שהחל את תקופת האבטלה שלו בשנה הראשונה לשחרור, יחושבו דמי האבטלה לפי השכר שקיבל לפני תקופת האבטלה. בכל מקרה, הסכום לא יפחת מהסכום המינימלי שנקבע לחייל משוחרר, שהוא 120.02 ש"ח ליום (נכון ל-2020).
 • ללומדים בהכשרה מקצועית, דמי האבטלה לא יפחתו מ-84.01 ש"ח ליום (נכון ל-2020).
 • לפרטים על סכומי דמי האבטלה בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

מי זכאי?

 • חיילים משוחררים (לא כולל מי ששוחרר בשל "אי התאמה") ומסיימי שירות לאומי-אזרחי, עד שנה מיום שחרורם, שצברו את תקופת האכשרה הנדרשת (12 חודשי עבודה לפחות מתוך 18 החודשים שקדמו לתקופת האבטלה, שבהם שולמו דמי ביטוח אבטלה).
 • בחישוב תקופת האכשרה יכולים להילקח בחשבון עד 6 חודשים מתוך תקופת השירות הסדיר או השירות לאומי-אזרחי, לכן יהיו זכאים מי שעבדו לפחות 6 חודשים (רצופים או לא רצופים) במהלך השנה הראשונה לשחרורם.
 • מסיימי שירות לאומי-אזרחי יהיו זכאים אם שירתו בהתנדבות 24 חודשים לפחות.
 • מי ששירתה כמתנדבת בשירות לאומי-אזרחי 6 חודשים לפחות ונישאה בתוך 30 ימים מהיום שבו הפסיקה בפועל את השירות, תיחשב כמי ששירתה 24 חודשים ותנאי הזכאות יחולו גם עליה.  

תהליך מימוש הזכות

חשוב לדעת

 • מי ש​השתחרר מצבא קבע יהיה זכאי לדמי אבטלה בהתאם לכללי הזכאות החלים על כל מובטל אחר שאינו חייל משוחרר (חודשי השירות בקבע ייחשבו לו כמו חודשי העבודה של עובד שכיר).

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים