הקדמה:

עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל זכאים לצבירת ימי מחלה ולתשלום דמי מחלה
דמי המחלה משולמים כיום לעובדים הפלסטינים ישירות על-ידי המעסיק
עובדים שנאלצים להיעדר מהעבודה עקב טיפול בבן משפחה זכאים, בהתאם לתנאים, לזקוף ימי היעדרות על חשבון ימי מחלה שצברו


הערת עריכה
מה הדין שחל על עובדים פלסטינים העובדים באזור?
הערה מאת סיגל רונן-כץ (שיחה) 17:34, 10 באפריל 2019 (IDT)
שימו לב
 • המידע בדף זה אינו רלוונטי עבור:
  • עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות.
  • עובדים פלסטינים המועסקים ביישובים הישראלים ביהודה ושומרון.

עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל, זכאים לצבירת ימי מחלה ולתשלום דמי מחלה עבור ימי היעדרותם עקב מחלה, בהתאם לחוק דמי מחלה או בהתאם להסכם הקיבוצי או צו ההרחבה שחל עליהם.

 • החל מינואר 2019 המעסיק מחויב לנהל עבור כל עובד את המעקב אחר הצבירה והניצול של ימי המחלה, ולפרט בכל תלוש שכר את מספר ימי המחלה שהעובד צבר, מספר הימים שניצל ואת היתרה (כולל ימים שהעובד צבר אצל המעסיק לפני ינואר 2019).
 • עובדים שנאלצים להיעדר מהעבודה עקב טיפול בבן משפחה זכאים, בהתאם לתנאים, לזקוף ימי היעדרות על חשבון ימי המחלה הצבורים שלהם. למידע נוסף ראו ימי מחלה בגין טיפול בבן משפחה.
 • ראו דף מידע בערבית בנוגע לימי המחלה של עובדים פלסטינים מטעם ההסתדרות.

מי זכאי?

 • עובדים פלסטינים המועסקים כדין בישראל, שנעדרו מעבודתם בשל מחלה ויש להם יתרת ימי מחלה צבורים.
 • המידע בדף זה אינו רלוונטי עבור:
  • עובדים פלסטינים המתגוררים בישראל במסגרת איחוד משפחות.
  • עובדים פלסטינים המועסקים ביישובים הישראלים ביהודה ושומרון.
 • למידע ספציפי עבור עובדים פלסטינים המועסקים בישראל בענף הבנייה, ראו ימי מחלה לעובדי בניין ושיפוצים.

תהליך מימוש הזכות

אישור (תעודת) מחלה לעובד

 • כדי לקבל דמי מחלה, על העובד להגיש למעסיק אישור המעיד על תקופת מחלתו:
  • עובד פלסטיני שנעדר מעבודתו בשל מחלה צריך להגיע לאחת מלשכות התעסוקה ברשות הפלסטינית לצורך קבלת הפניה למשרד הבריאות ברשות הפלסטינית.
  • משרד הבריאות ברשות הפלסטינית ייתן לעובד את תעודת המחלה, שיופיעו בה הפרטים הבאים:
   1. סמל הרשות הפלסטינית (בראש תעודת המחלה).
   2. שם העובד בשפה האנגלית ומספר הזהות שלו.
   3. אבחנה וסיכום המחלה בשפה האנגלית.
   4. תאריכי תקופת המחלה.
   5. חתימת הרופא או הוועדה שאישרה את תקופת המחלה.
 • תעודת המחלה צריכה להיות חתומה בידי גורם מוסמך בהתאם לתקופת המחלה:
  • אם המחלה נמשכה עד 7 ימים, העובד יגיש תעודת מחלה מרופא ממשלתי.
  • אם המחלה נמשכה בין 7 ל-30 יום, העובד יגיש אישור ועדה מחוזית בחתימת 3 רופאים.
  • אם המחלה נמשכה בין 30 ל-90 יום, העובד יגיש אישור ועדה מרכזית בחתימת 5 רופאים.
  • אם המחלה נמשכה 90 יום ומעלה, העובד יגיש אישור ועדה עליונה בחתימה של 5 רופאים ומעלה.
 • ראו מידע נוסף אודות תעודות המחלה באתר רשות האוכלוסין וההגירה.

תשלום דמי מחלה

 • העובד יגיש למעסיק את‏ אישור‏ המחלה שקיבל ‏ממשרד‏ הבריאות‏ ברשות הפלסטינית.
 • המעסיק‏ ישלם לעובד דמי מחלה על פי החוק, או בהתאם להסכם הקיבוצי או צו ההרחבה שחל עליו.

דיווח המעסיק על ימי מחלת עובד, באמצעות קובץ יומן ההעסקה

 • כדי לנהל את טבלת צבירת ימי המחלה בתלוש השכר, על המעסיק לדווח לאגף שירות למעסיקים על מספר ימי המחלה של העובד, מספר ימי המחלה שמשולמים עבורם דמי מחלה, וגובה התשלום עבור ימי המחלה.
 • למידע אודות אופן הדיווח על ימי מחלה באמצעות קובץ יומן העסקה, ראו באתר רשות האוכלוסין וההגירה.

שאלות ובירורים בעניין תשלום דמי מחלה

הפרת החובה של המעסיק

 • אם המעסיק הפר את חובתו ולא שילם לעובד הפלסטיני את זכויותיו:
 • יש להדגיש כי אי עמידה בחובת הדיווח לאגף שירות למעסיקים, אי ביצוע תשלומים בהתאם לדין, או הגשת דיווחים כוזבים, מהווים הפרה חמורה של תנאי ההיתר להעסקת העובדים הפלסטינים, ועלולים להביא לביטולו או לסיוגו, או לסירוב למתן היתר העסקה בעתיד, וזאת בכפוף להתראה ולעריכת שימוע למעסיק.


חשוב לדעת

 • עד ינואר 2019, מעסיקים של עובדים פלסטינים שלא מתגוררים בישראל נדרשו להפריש 2.5% משכר העובד עבור דמי מחלה, ולהעביר כספים אלה לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה, שניהל עבור העובדים קרן דמי מחלה.
 • בהתאם לנוהל הפסקת גבייה ותשלום דמי מחלה באמצעות אגף שירות למעסיקים לעובדים פלסטינים, במהלך ינואר 2019 אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה היה אמור לשלוח מכתב לכל מעסיק המפרט את מספר חודשי העבודה של העובד ומספר ימי המחלה ששולמו לכל עובד, כדי שהמעסיק יחשב את יתרת ימי המחלה הצבורים לזכותו של העובד וינהל מאותו מועד את טבלת היתרה וניצול ימי המחלה של אותו עובד.

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים


הרחבות ופרסומים