עובדי בניין ושיפוצים שנעדרו מעבודתם עקב מחלה זכאים לתשלום דמי מחלה מהמעסיק החל מהיום השני להיעדרותם, וימי ההיעדרות ינוכו מימי המחלה שצברו
גובה דמי המחלה עבור יום ההיעדרות השני והשלישי הוא 50% משכר העבודה הרגיל, ועבור ימי ההיעדרות הבאים יקבל העובד דמי מחלה בגובה השכר המלא שהיה אמור לקבל אילו עבד באותם ימים
עובדים אשר החלו לעבוד לאחר יום ה- 01.08.2004 זכאים בשנתיים הראשונות לעבודה בענף הבנייה לצבירת 18 ימי מחלה בשנה, והחל מהשנה השלישית לצבירה של 25 ימי מחלה בשנה, עד למקסימום של 161 יום
עובדים שעבדו בענף הבנייה ביום 01.08.2004 ובוטחו בביטוח דמי מחלה בקרן דמי המחלה ימשיכו להיות מבוטחים באותם ביטוחים ובאותם שיעורי הפרשה

תקציר

עובדי בניין ושיפוצים אשר נעדרו מעבודתם בשל מחלה, זכאים לתשלום דמי מחלה מהמעסיק, בהתאם לכללים המפורטים בהמשך.

מי זכאי?

עובדי בניין לרבות מנהלי עבודה ועובדי שיפוצים .

עובדי בניין ושיפוצים שהחלו לעבוד בענף הבנייה לפני 01.08.2004

 • עובדי בניין ושיפוצים וותיקים שעבדו בענף הבנייה ביום 01.08.2004 ובוטחו בביטוח דמי מחלה בקרן דמי המחלה של פועלי הבניין או בקרן דמי מחלה ותיקה אחרת, ימשיכו להיות מבוטחים באותם ביטוחים ובאותם שיעורי הפרשה (2.5% מהשכר) כל עוד הם זכאים לפי הדין ונוהלי הקרן להמשיך בביטוחים אלה.
 • עובד ותיק אשר היה זכאי על פי הוראות ההסכמים הקיבוציים לביטוח דמי מחלה ולא בוטח מכל סיבה שהיא, יהיה זכאי לקבל ממעסיקו את כל הזכויות שלהן היה זכאי אילו בוטח בקרן דמי מחלה, בהתאם להוראות קרן דמי המחלה.
 • למידע אודות תנאי הזכאות לדמי מחלה ואופן תשלומם על פי תקנון קרן דמי המחלה של פועלי הבניין ראו כאן.

עובדי בניין ושיפוצים אשר החל לעבוד בענף הבנייה לאחר 01.08.2004

 • אם עובדים אלה מבוטחים בקרן דמי מחלה, הם זכאים לאותם תנאי ל עובדים שהחלו לעבוד לפני 01.08.2004.
 • אם הם אינם מבוטחים בקרן דמי מחלה, הם יצברו ימי מחלה ויוכלו לנצל אותם ולקבל דמי מחלה בעת היעדרותם כפי שמפורט להלן.

צבירת ימי מחלה

 • בשנתיים הראשונות לעבודה בענף הבניה בישראל זכאים עובדים אלה לצבירת 1.5 יום מחלה בחודש, ובסה"כ לצבירת 18 ימי מחלה עבור כל שנה.
 • החל מהשנה השלישית לעבודה בענף הבנייה בישראל זכאים עובדים אלה לצבירה של 2.08 ימי מחלהבחודש ובסה"כ לצבירה של 25 ימי מחלה עבור כל שנה.
 • סה"כ יכול עובד לצבור מקסימום 161 ימי מחלה.
 • הוותק של עובד ועובד שיפוצים לצורך צבירת ימי המחלה נקבע בהתאם לשנות עבודתו בענף בארץ ולא על פי שנות עבודתו אצל מעסיק מסוים.בהתאם לסעיף 67 לצו ההרחבה, ותק העובד בענף השיפוצים כולל גם את תקופת שירותו של העובד בשירות צבאי חובה בצה"ל או שירות לאומי.
דוגמה
 • עובד החל לעבוד בענף הבנייה בינואר 2015.
 • בינואר 2018 החל את עבודתו אצל מעסיק החדש.
 • מכיוון שהעובד הינו בעל 3 שנות וותק בענף הבנייה, הוא זכאי לצבור אצל מעסיקו החדש 2.08 ימי מחלה בחודש ובסה"כ ל- 25 ימי מחלה בשנה.
 • לקראת תום השנה נעדר העובד מעבודתו 5 ימים בשל מחלה.
 • יש לנכות 5 ימי ההיעדרות מתוך 25 ימי המחלה הצבורים של העובד, ולזכותו של העובד יישארו 20 ימי מחלה צבורים.

חישוב דמי מחלה

 • עובדי בניין אשר לא עבדו בענף ביום 01.08.2004 ולא בוטחו בקרן דמי מחלה, זכאים לתשלום דמי מחלה במהלך היעדרותם מהעבודה, כמפורט להלן:
  • עבור יום ההיעדרות הראשון- העובד אינו זכאי לתשלום.
  • עבור יום ההיעדרות השני ויום ההיעדרות השלישי - זכאי העובד לתשלום של 50% משכר עבודתו הרגיל.
  • החל מיום היעדרותו הרביעי - זכאי העובד ל100% משכר העבודה שהיה מקבל, אילו עבד.
 • ימי היעדרותם מהעבודה ינוכו ממכסת ימי המחלה שצברו.
דוגמה
 • עובד בניין בעל 4 שנות וותק בענף, העובד במשרה מלאה, חלה בימים א'-ה' במשך 5 ימים.
 • לזכותו של העובד עומדים 25 ימי מחלה
 • העובד נעדר בשל מחלה 5 ימים, ויש לנכות ימים אלה מימי המחלה הצבורים לזכותו, כך שייוותרו לזכותו של העובד20 ימי מחלה.
 • העובד זכאי לתשלום דמי מחלה בשווי כולל של 3 ימי עבודה:
  • עבור יום היעדרותו הראשון - העובד אינו זכאי לתשלום
  • עבור יום היעדרותו השני - זכאי העובד לתשלום של 50% משכר עבודתו הרגיל.
  • עבור יום היעדרותו השלישי - זכאי העובד לתשלום של 50% משכר עבודתו הרגיל.
  • עבור יום היעדרותו הרביעי - זכאי העובד ל100% משכר העבודה שהיה מקבל, אילו עבד.
  • עבור יום היעדרותו החמישי - זכאי העובד ל100% משכר העבודה שהיה מקבל, אילו עבד.
 • הורה לאדם עם מוגבלות שנעדר מעבודתו לצורך מתן סיוע אישי לילדו זכאי לדמי מחלה בשיעור 100% החל מיום ההיעדרות הראשון. למידע נוסף ראו ימי מחלה לצורך סיוע אישי של הורה לאדם עם מוגבלות.
 • עובד שניצל את כל ימי המחלה הצבורים שלו, לא יהיה זכאי לקבל דמי מחלה עבור ימי היעדרות נוספים בגין מחלה.
שימו לב
קיים שוני באופן חישוב דמי מחלה בין עובדים במשכורת חודשית לבין עובדים יומיים או שעתיים.

תהליך מימוש הזכות

 • עובדים הנעדרים מעבודתם עקב מחלה, נדרשים למסור למעסיק, תוך שלושה ימים מהיום הראשון להיעדרות, הודעה על ההיעדרות וכן על התקופה המשוערת שבה לא יהיו מסוגלים להגיע לעבודה.
 • לצורך קבלת דמי מחלה, על העובד להציג למעסיק תעודת מחלה מרופא.
  • על תעודת המחלה להיות מטעם רופא בקופת החולים שאליה העובד משתייך, או באישורו של רופא בקופת החולים.
 • אם העובד מסר למעסיק את תעודת המחלה שבעה ימים לפני המועד שבו משולם שכרו של העובד, על המעסיק לשלם את דמי המחלה במועד שבו משולם שכרו של העובד.
 • אם העובד מסר למעסיק את תעודת המחלה במועד מאוחר יותר, על המעסיק לשלם את דמי המחלה במועד תשלום השכר הקרוב, לאחר שהוגשה תעודת המחלה.
 • אם לעובד לא שולמו דמי מחלה כדין:

תשלום עבור מחלה לעובדים פלסטינים המועסקים בענף הבנייה בישראל

 • עובדים פלסטינים המועסקים בישראל בענף הבנייה זכאים לצבירת ימי מחלה ולתשלום עבורם כמו כל עובד בניין אחר.
 • עד תום שנת 2018 גבה אגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה מהמעסיקים הפרשה בסך 2.5% משכר העובדים עבור דמי מחלה, אך החל מינואר 2019 הפסיק מדור תשלום לגבות מהמעסיקים תשלום עבור דמי מחלה ועובדים אשר נעדרים מעבודתם עקב מחלה, זכאים לתשלום דמי מחלה ישירות ממעסיקיהם. למידע נוסף ראו דמי מחלה לעובדים פלסטינים
 • * עובד פלסטיני אשר נעדר מעבודתו בשל מחלה יפנה לאחת מלשכות התעסוקה ברשות הפלסטינית כדי לקבל הפניה למשרד הבריאות ברשות הפלסטינית, אשר ייתן לעובד את תעודת המחלה.
 • מעסיק של עובדים פלסטינים חייב להעביר בכל חודש לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה "יומן ‏העסקה" ‏המכיל את ‏כל ‏מרכיבי ‏השכר ‏של ‏עובדיו‏ הפלסטינים, ולשלם לעובד את השכר בהתאם להודעת אגף שירות למעסיקים.למידע נוסף ראו תשלום שכר וזכויות סוציאליות לעובדים פלסטינים.
 • יש לציין שעובד פלסטיני המועסק בישראל כדין, זכאי לביטוח שירותי בריאות ברשות הפלסטינית בלבד. מעסיק של עובד פלסטיני בישראל, מחויב לנכות משכרו החודשי של העובד 93 ₪ עבור שירותי ביטוח בריאות ברשות הפלסטינית, בתנאי שהעובד עבד מעל ל-7 ימים ו-4 שעות בחודש, ולהעביר סכום זה לאגף שירות למעסיקים ברשות האוכלוסין וההגירה. למידע נוסף ראו ביטוח בריאות לעובדים פלסטינים.

חשוב לדעת

 • ניתן להיעדר מהעבודה על חשבון ימי המחלה גם במקרה של מחלת בן משפחה, עד למכסה מסוימת של ימים. למידע נוסף ראו ימי מחלה בגין טיפול בבן משפחה.
 • עובד שלא שולמו לו דמי מחלה רשאי לתבוע פיצויים מהמעסיק.
 • דמי מחלה, דינם כשכר עבודה לפי חוק דמי מחלה, ולכן יש לכלול רכיב של דמי מחלה בחישוב פיצויי פיטורים, ויש להפריש ממנו לפנסיה.
 • עובד שמיצה את מכסת ימי המחלה שיכול היה לצבור ואינו זכאי יותר לתשלום, יכול לבקש את הסכמת המעסיק לצאת לחופשה ללא תשלום.
 • אסור למעסיק לפטר עובד הנעדר בשל מחלה, בתקופת שבה הוא מקבל דמי מחלה. למידע נוסף ראו איסור פיטורי עובד אשר נעדר מהעבודה עקב מחלתו.
 • עובד לא זכאי לדמי מחלה, אם בזמן מחלתו עבד במקום כלשהו.
 • עובד אינו יכול לפדות בכסף את ימי המחלה שלא ניצל.
 • ימי היעדרות בשל מחלה אשר בגינם מקבל העובד דמי מחלה, ייחשבו לצורך צבירת ימי חופשה, כאילו היו ימי עבודה בפועל. לקריאת פסק דין בנושא זה ראו כאן.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

שם כתובת טלפון
ההסתדרות אתר 1-700-700-331
*2383 מוקד בשפות עברית ערבית אנגלית רוסית
הסתדרות הנוער העובד והלומד אתר קיבוץ גלויות 120, תל-אביב *1121
הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות באוניברסיטה העברית אתר האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 02-5882554
הקליניקה לזכויות עובדים באוניברסיטת תל אביב אתר הקליניקות המשפטיות, הפקולטה למשפטים אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב, תל-אביב, 69978.
הקליניקה לייצוג אוכלוסיות בפריפריה אתר הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים 02-5882554
הקליניקה לקידום שוויון באוניברסיטת בר-אילן אתר אוניברסיטת בר-אילן 03-7384695
טבקה אתר גיבורי ישראל 2, רחובות 7620921 072-2424622
נעמת אתר 03-5254422
מוקד הלשכות המשפטיות
עתים אתר שלמה הלוי 5 ירושלים *8083
02-6482205
קו לעובד אתר ראו פירוט סניפים באתר קו לעובד ראו פירוט טלפונים באתר קו לעובד
שדולת הנשים בישראל אתר הברזל 32 רמת החייל 03-6123990
תמורה - המרכז המשפטי למניעת אפליה אתר אבא אבן 10 הרצליה פיתוח 073-7057510

ראו בנוסף

ארגון תחומי סיוע
פתחון לב - זכות בקלות תעסוקה וזכויות עובדים, הוצאה לפועל וגבייה
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים סיוע משפטי בנושאי תעסוקה
שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח תעסוקה וזכויות עובדים
שכר מצווה – סיוע משפטי בהתנדבות למעוטי אמצעים זכויות עובדים, זכויות עובדים זרים
סיוע משפטי בחינם לעובדים ולמעסיקים בנושא שוויון בעבודה מטעם נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה שוויון הזדמנויות בעבודה
הקליניקה למימוש זכויות אדם בהליך האזרחי - אוניברסיטת חיפה שוויון הזדמנויות בעבודה
הקליניקה לקידום שוויון באוניברסיטת בר-אילן שוויון הזדמנויות בעבודה
התנועה הרפורמית - יהדות מתקדמת בישראל שוויון הזדמנויות בעבודה
הקליניקה לסיוע אזרחי באוניברסיטת בר אילן תעסוקה וזכויות עובדים

גורמי ממשל

גורם ממשלתי תחומי אחריות נושאים
משרד העבודה המשרד האחראי על כל התחומים הקשורים לתעסוקה. כל זכויות העובדים
מינהל הסדרה ואכיפת חוקי עבודה הסדרת שוק העבודה ואכיפת חוקי עבודה למיצוי זכויות העובדים, איתור הפרות וצמצום הפגיעה בעובדים שכירים ברמות השכר הנמוכות. חוקי העבודה המגינים על זכויות העובדים
נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה הנציבות אמונה על אכיפת כל הקשור בשוויון בעבודה ובטיפול במקרים שבהם התקיימה אפליה אסורה שוויון הזדמנויות בעבודה, נשים עובדות
הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה הגנה על זכויות התעסוקה של העובדים הזרים בישראל זכויות עובדים זרים
הסיוע המשפטי במשרד המשפטים מתן ייעוץ וסיוע משפטי ללא תשלום למעוטי הכנסה. זכויות עובדים, אפליה בעבודה, הטרדה מינית בעבודה, זכויות עובדים זרים
בתי הדין לעבודה שפיטה בתחומי משפט העבודה והביטחון הסוציאלי תעסוקה וזכויות עובדים, ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי
המוסד לבטיחות ולגיהות מייעץ ומסייע בתחומים של קידום הבטיחות והבריאות התעסוקתית. סביבת עבודה בטוחה, תנאי העבודה

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

תודות