חייב שסכום חובותיו הוא בין 55,542.43 ₪ (נכון ל-2024) ל-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024) ושאינו מיוצג, רשאי להגיש, באופן ידני, בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל)
מטרות הצו הן, בין היתר, לאפשר לחייב להסדיר את חובותיו לנושים ולהביא לשיקומו הכלכלי
חייב שאינו מיוצג, רשאי להגיש את הבקשה לקבלת הצו גם באופן מקוון (ממוחשב)
הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה בסך 900 ₪ (נכון ל-2024) ומי שזכאי לסיוע משפטי לא נדרש לשלם, בשלב זה, את האגרה
שימו לב

חייב שסכום חובותיו גבוה מ-55,542.43 ₪ (נכון ל-2024) ונמוך מ-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024) ושנמצא או עלול להימצא במצב של חדלות פירעון, רשאי להגיש להוצאה לפועל בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (השלב הראשון בהליכי פשיטת רגל).

 • מטרות הליכי חדלות פירעון הן:
  • להביא לשיקומו הכלכלי של החייב.
  • להסדיר, ככל הניתן, את החובות לנושים (מי שהחייב חייב להם).
  • לקדם את שילובו מחדש של החייב במרקם החיים הכלכלי.
שימו לב
דף זה מתייחס לפתיחת הליכים על-ידי החייב עצמו כשגובה החוב נמוך מ-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024).
 • למידע על הגשת הבקשה כשסכום החוב גבוה מ-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024):
 • למידע על פתיחת הליכים על ידי הנושה (בלי קשר לסכום החוב) ראו כאן.
 • במקרים מיוחדים, רשם ההוצאה לפועל רשאי לאשר פתיחת הליכי חדלות פירעון גם לחובות בסכום נמוך מ-55,542.43 ₪ (נכון ל-2024).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב (אדם פרטי או עוסק פטור או עוסק מורשה) שאינו מיוצג ושעומד בכל התנאים הבאים:
  1. נמצא במצב של חדלות פירעון או שקבלת הצו תסייע לו שלא להגיע למצב זה.
  2. סכום חובותיו המוצהרים גבוה מ-55,542.43 ₪ (נכון ל-2024) ונמוך מ-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024).
  3. הוא בעל זיקה לישראל, לפי אחד או יותר מהתנאים הבאים:
   • מרכז חייו, בזמן הגשת הבקשה, הוא בישראל.
   • מרכז חייו בחצי השנה שקדמה להגשת הבקשה, היה בישראל.
   • הוא מנהל עסק/ים בישראל בזמן הגשת הבקשה.
   • יש לו נכס/ים בישראל בזמן הגשת הבקשה.

למי ואיך פונים

 • תחילה, יש להסדיר את תשלום האגרה בסך 900 ₪ (נכון ל-2024) עבור הגשת הבקשה (פירוט בהמשך).
 • את הבקשה המלאה בצירוף כל המסמכים הנדרשים יש להגיש ב-2 העתקים בלשכת ההוצאה לפועל, לפי הכתובת עליה הצהיר החייב בבקשה.
שימו לב
נכון לשנת 2020, הליכי חדלות פירעון מתנהלים באחת מ-6 לשכות ההוצאה לפועל הבאות: טבריה, חיפה, כפר סבא, תל אביב, ירושלים ואשקלון.

תשלום אגרה

 • סכום האגרה עבור הגשת בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון הוא 900 ₪ (נכון ל-2024).
שימו לב
 • סכום האגרה הכולל בגין הגשת הבקשה וניהול ההליכים הוא 1,523 ₪ (נכון ל-2024).
 • עם זאת, נקבע כי בעת הגשת הבקשה תשולם אגרה בסכום של 900 ₪ והיתרה תיגבה בהמשך ההליכים מתוך קופת הנשייה.
 • מי שזכאי לסיוע משפטי לא נדרש לשלם את האגרה בשלב זה והאגרה תשולם במסגרת הוצאות ההליך, כשהכספים שנצברו בקופת הנשייה יחולקו.
 • יש לשלם את האגרה במזומן בכל אחד מהסניפים הייעודיים של בנק מזרחי טפחות ולוודא בעת התשלום כי:
  • נמסר לנציג הבנק מספר הזהות הנכון של החייב, כפי שצוין בבקשה.
  • קוד סוג התשלום שהוקלד על-ידי נציג הבנק הוא: "1- פיקדון פתיחת תיק פשיטת רגל".
 • את מספר האסמכתה שיתקבל לאחר התשלום יש להזין במקום המתאים בבקשה ולצרף העתק מהאסמכתה.
 • חוסר התאמה בין הנתונים שנמסרו בעת ביצוע התשלום (מספר זהות, קוד סוג התשלום ומספר האסמכתה) לבין הנתונים שיוזנו בבקשה, עלול להביא לעיכוב בקבלת ההחלטה.

הגשת הבקשה

 • יש להדפיס את טופס הבקשה מאתר האינטרנט של הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
 • יש למלא את הטופס (דוח על מצב כלכלי), על-פי ההנחיות המופיעות בו ולוודא כי:
  • נמסרו נתונים ופרטים מדויקים ונכונים, כגון: מספר זהות, דוא"ל, מס' טלפון נייד, פרטי הנושים, פרטי החובות, הכנסות, נכסים וכו'.
  • בכל מקום או שדה בטופס שאינו רלוונטי לגבי החייב, סומן לוכסן (/).
  • הוזן מספר האסמכתה (אישור) שהתקבל לאחר תשלום האגרה.
  • כל חוב, נכס והוצאה דווחו בנפרד. לדוגמה: בחלק של החובות, לגבי כל חוב עליו מצהירים, יש להדפיס עמוד נפרד ולמלאו עבור כל חוב בנפרד.
  • כל הטפסים הנדרשים נחתמו בחתימה מקורית ובמקומות הנדרשים נחתמו ואומתו על ידי עורך דין.
  • לאחר סיום מילוי הבקשה כנדרש, כל עמודי הבקשה המלאה מוספרו בתחתית כל עמוד.
טיפ
כדי להקל על מילוי הבקשה, ניתן להוריד למחשב את רשימת המידע והמסמכים הנדרשים להגשת בקשה.

שלבי ההליך

 • הבקשה תיסרק, הנתונים שבה יוקלדו למחשב והיא תועבר לרשם חדלות פירעון בהוצאה לפועל.
 • במקרה שחסרים פרטים בבקשה או במסמכים, תשלח דרישה להשלמת פרטים. הדרישה תשלח בדוא"ל וב- SMS (אס.אם.אס).
  • את השלמת המסמכים או הפרטים יש לבצע באמצעות הגשת בקשה ב"אזור האישי" באתר של רשות האכיפה והגבייה (הוצאה לפועל).
  • במקרים מסוימים, יהיה ניתן להשלים מסמכים באמצעות הגשה ידנית בלשכת ההוצאה לפועל שבה מתנהלים ההליכים.
  • אם השלמת הפרטים לא תבוצע במועד שנקבע בדרישה, לאחר שנשלחה התראה לחייב, הבקשה תיסגר ולא תוחזר האגרה ששולמה בגינה.
 • לאחר השלמת הפרטים או המסמכים (אם נדרשו), הבקשה תועבר להחלטת רשם חדלות פירעון בהוצאה לפועל.
 • ככלל, ההחלטה בבקשה לקבלת הצו תתקבל בתוך 30 יום מיום שהבקשה הוגשה במלואה.
 • אם נדרש להשלים פרטים או מסמכים, ההחלטה תתקבל בתוך 30 יום מיום שהחייב השלים את כל הפרטים או המסמכים כנדרש.
שימו לב
 • אם מתקיימים התנאים לפתיחת הליכי חדלות פירעון, רשם ההוצאה לפועל יורה על זימון ישיבת הסדר תשלומים בין החייב לבין הנושים.
 • אם לא יגובש הסדר תשלומים מוסכם, רשם ההוצאה לפועל ייתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון. ההחלטה תשלח בדוא"ל וב- SMS (אס.אם.אס).

ערעור

 • חייב שבקשתו לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון לא התקבלה, רשאי להגיש ערעור לבית-משפט השלום בתוך 45 ימים מהיום שקיבל את ההחלטה לידיו.
 • מומלץ לפנות לייעוץ וייצוג משפטי לפני הגשת ערעור.

חשוב לדעת

 • במקרים מיוחדים, רשם ההוצאה לפועל רשאי לאשר פתיחת הליכי חדלות פירעון לחובות בסכום נמוך מ-55,542.43 ₪ (נכון ל-2024).
 • ברגע שניתן הצו, על החייב לעמוד בחובת תשלום חודשי, להגיש דוחות על הכנסות והוצאות ומוטלות עליו הגבלות שונות. בנוסף, מוקפאים ההליכים המשפטיים המתנהלים נגדו (למעט הליכים פליליים).
 • אם בקשת החייב הוגשה על-ידי אפוטרופוס מטעמו - כל ההודעות וההחלטות שיישלחו, בדוא"ל או ב- SMS (אס.אם.אס), ישלחו הן לחייב והן לאפוטרופוס, לפי פרטי ההתקשרות שצוינו בבקשה.
 • בקשה לצו לפתיחת הליכים שהוגשה בחוסר תום לב (לא הוגנת, לא ישרה, פוגעת בזולת) עלולה להביא, בין היתר, לביטול ההליכים, לחיוב בהוצאות (סכומי כסף שעל החייב לשלם) ואף להוות עבירה פלילית.
 • יש לוודא כי על המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader המאפשרת שימוש במסמכי הבקשה, בפורמט PDF.
 • רשות האכיפה והגבייה מפעילה מרכז מידע טלפוני בטלפון *‎35592, בימים א'-ה' בין 8:00 - 18:00 ובערבי חג בין 8:00 – 12:30.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים