חייב שסכום חובותיו גבוה מ-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024) ושאינו מיוצג, רשאי להגיש, באופן ידני, בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון (פשיטת רגל) לממונה על הליכי חדלות פירעון (הכונס הרשמי)
מטרות הצו הן, בין היתר, לאפשר לחייב להסדיר את חובותיו לנושים ולהביא לשיקומו הכלכלי
מייצג של חייב נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד
הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה בסך 900 ₪ (נכון ל-2024) ומי שזכאי לסיוע משפטי לא נדרש לשלם את האגרה בשלב זה

תקציר

שימו לב

חייב שסכום חובותיו גבוה מ-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024) ושנמצא במצב של חדלות פירעון או עלול להימצא במצב זה, רשאי להגיש אל הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לשעבר הכונס הרשמי) בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון- השלב הראשון בהליכי פשיטת רגל.

 • מטרות הליכי חדלות פירעון הן:
  • להביא לשיקומו הכלכלי של החייב.
  • להסדיר, ככל הניתן, את החובות לנושים (מי שהחייב חייב להם).
  • לקדם את שילובו מחדש של החייב במרקם החיים הכלכלי.
 • חייב שאינו מיוצג, רשאי להגיש את הבקשה באופן ידני (המידע בדף זה) או באופן מקוון (ממוחשב). מייצג נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד.
שימו לב
דף זה מתייחס לפתיחת הליכים על-ידי החייב (או מייצג מטעמו) כשסכום החוב גבוה מ-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024).
 • למידע על הגשת הבקשה כאשר סכום החוב נמוך מ-166,627.31 ₪ (נכון ל-2024):
 • למידע על פתיחת הליכים על ידי נושה (בלי קשר לסכום החוב) ראו כאן.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • חייב (אדם פרטי או עוסק פטור או עוסק מורשה), שאינו מיוצג ושעומד בכל התנאים הבאים:
  1. נמצא במצב של חדלות פירעון או שקבלת הצו תסייע לו שלא להגיע למצב זה.
  2. חובותיו עולים על 166,627.31 ₪ (נכון ל-2024).
  3. הוא בעל זיקה לישראל, לפי אחד או יותר מהתנאים הבאים:
   • מרכז חייו, בזמן הגשת הבקשה, הוא בישראל.
   • מרכז חייו בחצי השנה שקדמה להגשת הבקשה, היה בישראל.
   • הוא מנהל עסק/ים בישראל בזמן הגשת הבקשה.
   • יש לו נכס/ים בישראל בזמן הגשת הבקשה.

למי ואיך פונים

 • תחילה, יש להסדיר את תשלום האגרה בסך 900 ₪ (נכון ל-2024) עבור הגשת הבקשה (פירוט בהמשך).
 • את הבקשה המלאה בצירוף כל המסמכים הנדרשים יש להגיש ב-2 העתקים בסניף המחוז של הממונה על הליכי חדלות פירעון לפי הכתובת עליה הצהיר החייב בבקשה. העתק אחד יישאר אצל הממונה והשני יימסר לחייב עם חותמת אישור הגשה.
שימו לב

תשלום אגרה

 • סכום האגרה עבור הגשת בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון הוא 900 ₪ (נכון ל-2024).
שימו לב
 • סכום האגרה הכולל בגין הגשת הבקשה וניהול ההליכים הוא 1,523 ₪ (נכון ל-2024).
 • עם זאת, נקבע כי בעת הגשת הבקשה תשולם אגרה בסכום של 900 ₪ והיתרה תיגבה בהמשך ההליכים מתוך קופת הנשייה.
 • מי שזכאי לסיוע משפטי לא נדרש לשלם את האגרה בשלב זה והאגרה תשולם במסגרת הוצאות ההליך, כשהכספים שנצברו בקופת הנשייה יחולקו.
 • יש לשלם את האגרה במזומן בכל אחד מהסניפים הייעודיים של בנק מזרחי טפחות ולוודא בעת התשלום כי:
  • נמסר לנציג הבנק מספר הזהות הנכון של החייב, כפי שצוין בבקשה.
  • קוד סוג התשלום שהוקלד על-ידי נציג הבנק הוא: "1- פיקדון פתיחת תיק פשיטת רגל".
 • את מספר האסמכתא שיתקבל לאחר התשלום יש להזין במקום המתאים בבקשה ולצרף העתק מהאסמכתא.
 • חוסר התאמה בין הנתונים שנמסרו בעת ביצוע התשלום (מספר זהות, קוד סוג התשלום ומספר האסמכתא) לבין הנתונים שיוזנו בבקשה, עלול להביא לעיכוב בקבלת ההחלטה.
 • מילוי והגשת הבקשה

  • יש להדפיס את טופס הבקשה מאתר האינטרנט של הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי.
  • יש למלא את טופס הבקשה (דוח על מצב כלכלי), על-פי ההנחיות המופיעות בו ולוודא כי:
   • נמסרו נתונים ופרטים מדויקים ונכונים, כגון: מספר זהות, דוא"ל, מס' טלפון נייד, פרטי הנושים, פרטי החובות, הכנסות, נכסים וכו'.
   • בכל מקום או שדה בטופס שאינו רלוונטי לגבי החייב, סומן לוכסן (/).
   • הוזן מספר האסמכתא (אישור) שהתקבל לאחר תשלום האגרה.
   • כל חוב, נכס והוצאה דווחו בנפרד. לדוגמה: בחלק של החובות, לגבי כל חוב עליו מצהירים, יש להדפיס עמוד נפרד ולמלאו עבור כל חוב בנפרד.
   • כל הטפסים הנדרשים נחתמו בחתימה מקורית ובמקומות הנדרשים נחתמו ואומתו על ידי עורך דין.
   • לאחר סיום מילוי הבקשה כנדרש, כל עמודי הבקשה המלאה מוספרו בתחתית כל עמוד.
  טיפ
  כדי להקל על מילוי הבקשה, ניתן להוריד למחשב את רשימת המידע והמסמכים הנדרשים להגשת בקשה.

  שלבי ההליך

  • הבקשה תיסרק, הנתונים שבה יוקלדו למחשב והיא תועבר להמשך טיפול במשרדי הממונה.
  • במקרה שחסרים פרטים בבקשה או במסמכים, תשלח דרישה להשלמת פרטים. הדרישה תשלח בדוא"ל וב- SMS (אס.אמ.אס).
   • ניתן להשלים את הפרטים באמצעות טופס פנייה מקוון (ממוחשב) לממונה על הליכי חדלות פירעון. קישור לטופס יופיע במכתב הדרישה.
   • במקרים מסוימים, יהיה ניתן להשלים מסמכים באמצעות הגשה ידנית במשרדי המחוז של הממונה, בהם הוגשה הבקשה.
   • אם השלמת הפרטים לא תבוצע במועד שנקבע בדרישה, לאחר שנשלחה התראה לחייב, הבקשה תיסגר ולא תוחזר האגרה ששולמה בגינה.
  • לאחר השלמת הפרטים באופן תקין, הבקשה תיבדק באופן מהותי (עמידה בתנאים, מסירת כל הפרטים והמידע הנדרשים, צירוף כל המסמכים הנדרשים וכו'). בשלב זה הממונה רשאי להזמין את החייב לבירור, לפני קבלת החלטה.
  • בסיום הבדיקה המהותית, יחליט הממונה האם לאשר את הבקשה ולתת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון או לדחות את הבקשה. ההחלטה תשלח בדוא"ל וב- SMS (אס.אמ.אס).
  • אם ניתן צו:
   • הממונה ישלח בדואר העתק ממנו לחייב ולנושים שפרטיהם ידועים ועל הנאמן לוודא את קבלת ההעתק (ככלל, באמצעות הטלפון או דוא"ל).
   • על החייב לשלוח העתק מהצו בדואר רשום עם אישור מסירה לנושים שפרטיהם לא ידועים לממונה.
  שימו לב
  • ככלל, ההחלטה בבקשה לקבלת הצו תתקבל בתוך 30 יום מיום שהבקשה הוגשה במלואה.
  • אם נדרש להשלים פרטים או מסמכים, ההחלטה תתקבל בתוך 30 יום מיום שהחייב השלים את כל הפרטים או המסמכים כנדרש.

  לאחר מתן הצו

  • אם ניתן הצו, ההליכים המשפטיים יתנהלו בבית-משפט השלום שבאזור מגוריו, נכסיו או עסקיו של החייב.
  • החל מ-01.06.2020, חייב שיש לו זיקה למחוז הדרום (מגורים, נכסים או עסקים), רשאי לבקש כי ההליכים יתנהלו בבית-משפט השלום בקרית גת או באילת.
  • חייב שמבקש כי ההליכים יתנהלו בבית-משפט השלום בקריית גת או באילת, נדרש, בנוסף להגשה הרגילה:
   • לבקש בטופס הבקשה שהתיק יטופל במחוז דרום.
   • להתקשר למוקד השירות והתמיכה של הממונה בטלפון *5067 ולבקש שהתיק יועבר לטיפול בבית-המשפט המבוקש.

  ערעור

  • חייב שבקשתו לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון נדחתה, רשאי להגיש ערעור לבית-משפט השלום בתוך 45 ימים מהיום שקיבל את ההחלטה לידיו.
  • מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ או ייצוג משפטי לפני הגשת ערעור.

  חשוב לדעת

  • ברגע שניתן הצו, על החייב לעמוד בחובת תשלום חודשי, להגיש דוחות על הכנסות והוצאות ומוטלות עליו הגבלות שונות. בנוסף, מוקפאים ההליכים המשפטיים המתנהלים נגדו (למעט הליכים פליליים).
  • אם בקשת החייב הוגשה על-ידי אפוטרופוס מטעמו - כל ההודעות והחלטות הממונה, בדוא"ל או ב- SMS (אס.אמ.אס), ישלחו הן לחייב והן לאפוטרופוס, לפי פרטי ההתקשרות שצוינו בבקשה.
  • בקשה לצו לפתיחת הליכים שהוגשה בחוסר תום לב (לא הוגנת, לא ישרה ושעלולה לפגוע בזולת), עלולה להביא, בין היתר, לביטול ההליכים, לחיוב בהוצאות ואף להוות עבירה פלילית.
  • יש לוודא כי על המחשב מותקנת הגרסה הנוכחית של Acrobat Reader המאפשרת שימוש במסמכי הבקשה, בפורמט PDF.
  • ניתן להזמין תור מראש לקבלת הקהל במשרדי הממונה על הליכי חדלות פירעון, למידע נוסף ראו: זימון תור לשירות באתר משרד המשפטים.
  • הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.
  ראו גם

  גורמים מסייעים

  גורמי ממשל

  מקורות משפטיים ורשמיים

  חקיקה ונהלים

  הרחבות ופרסומים