אם החייב הוזמן ולא התייצב לחקירת יכולת, לבירור או לבדיקה, ניתן להוציא נגדו צו הבאה
לא ניתן להוציא צו הבאה נגד קטין, נגד פסול דין או נגד בן זוג, צאצא או הורה של הזוכה (מלבד בתיק מזונות)
לפני מתן הצו ישלח מנהל לשכת ההוצאה לפועל התראה לחייב לפיה יינתן נגדו צו הבאה אם לא יפרע את החוב
צו הבאה יינתן רק אם עברו חודשיים ממועד המצאת האזהרה לחייב ולאחר שחלפו 14 יום ממועד המצאת ההתראה והחוב לא נפרע
רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על שחרור החייב בערובה בתנאי שיתייצב בפניו תוך 24 שעות
למידע נוסף ראו בקשה לצו הבאה בהוצאה לפועל באתר רשות האכיפה והגבייה

תקציר

צו הבאה הוא צו המורה למשטרת ישראל לעצור את החייב ולהביא אותו ללשכת ההוצאה לפועל.

 • צו זה ניתן לבקשת הזוכה, כאשר החייב אינו מתייצב לבירור שהוזמן אליו, לחקירת יכולת שהוזמן אליה, או לבדיקה אצל חוקר הוצאה לפועל שאליה הוזמן.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • זוכה ראשי לבקש להוציא צו הבאה נגד חייב בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • החייב הוזמן לבירור ולא התייצב אליו.
  • החייב הוזמן לחקירת יכולת ולא התייצב אליה.
  • החייב הוזמן לבדיקה אצל חוקר הוצאה לפועל ולא התייצב אליה.
 • למרות האמור לעיל, לא ניתן להוציא צו הבאה נגד חייב שהוא אחד מאלה:
  • קטין (מי שטרם מלאו לו 18).
  • פסול דין.
  • בן זוגו של הזוכה או אחד מצאצאיו או אחד מהוריו - כאשר מדובר בתיק שאינו תיק מזונות. (בתיק מזונות כן ניתן לבקש צו הבאה נגד כל בן משפחה).

למי ואיך פונים

שימו לב
 • החל מ-18.03.2022 חייבים וזוכים שמיוצגים על ידי עורך דין נדרשים להגיש בקשות, תגובות, הודעות ודיווחים מסוימים שנקבעו בתקנות באופן מקוון בלבד.
 • חייבים או זוכים שלא מיוצגים על ידי עורך דין, רשאים לבחור אם לבצע את ההגשות באופן מקוון או ידני.
 • למידע נוסף ראו הודעת רשות האכיפה והגבייה.
 • יש להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל.
 • יש להגיש את הבקשה על גבי טופס בקשה לצו הבאה (טופס 509) ולסמן ב-X את בקשה מס' 60 ("צו הבאה").
 • הבקשה כרוכה בתשלום אגרה בסך 173 ₪ (נכון לשנת 2021).
 • תנאי למתן צו הבאה

  • צו הבאה יינתן רק אם מתקיימים יחד כל שלושת התנאים הבאים:
   1. עברו חודשיים מהמועד שבו הומצאה לחייב בהמצאה מלאה ההזמנה לבירור, לחקירת יכולת או לבדיקה, שאליה זומן ולא התייצב.
   2. נשלחה לחייב התראה שעל פיה אם לא ייפרע החוב או לא תינתן החלטה אחרת של רשם ההוצאה לפועל, יבוצע צו הבאה.
   3. חלפו 14 ימים מיום שהומצאה לחייב ההתראה, והחוב לא נפרע.

  שלבי ההליך

  • אם חלפו המועדים שצוינו והחוב לא נפרע, יוציא רשם ההוצאה לפועל צו הבאה.

  ביצוע הצו

  • צו הבאה יועבר לביצוע משטרת ישראל.
  • על המשטרה לבצע את הצו בהקדם האפשרי ולכל המאוחר תוך 90 ימים מהיום שהועבר הצו לידיה.
  • המשטרה תעצור את החייב ותביא אותו בפני רשם ההוצאה לפועל תוך 24 שעות מרגע שנעצר.
  • החייב יובא ללשכת ההוצאה לפועל הקרובה ביותר למקום בו הוא עצור.
  • אם נעצר החייב ולא הובא בפני רשם ההוצאה לפועל עד יום שישי בצהרים (ערב שבת) או עד ערב יום מנוחה (יום שבת בערב עבור הנוצרים, ויום חמישי בערב עבור המוסלמים), ישוחרר החייב והצו יבוצע בשנית לאחר יום המנוחה.
  • בצו ההבאה יכול רשם ההוצאה לפועל להורות על שחרור החייב בערובה להבטחת התייצבותו תוך 24 שעות.
   • במקרה כזה תעצור המשטרה את החייב, ותשחרר אותו אם ימציא את הערובה.
   • על החייב יהיה להתייצב תוך 24 שעות בפני רשם ההוצאה לפועל. (ימי מנוחה וערבי ימי מנוחה לא נספרים).
   • אם שוחרר החייב בערבות, אך לא התייצב תוך 24 שעות, רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות על חילוט העירבון, כלומר לממש אותו ולהעביר את הכספים לחשבון תיק ההוצאה לפועל.
  • אם לא ניתן לבצע את צו ההבאה תוך 6 חודשים, הצו בטל.

  מעמד ההבאה

  • במעמד ההבאה מול רשם ההוצאה לפועל יידרש החייב לעשות את הפעולות הבאות:
   1. להציע דרכים לביצוע פסק הדין (בדרך של פריסה לתשלומים או מכירת נכסים);
   2. למלא הצהרה על יכולת;
   3. לחתום על כתב ויתור על סודיות.
  • במעמד ההבאה יברר רשם ההוצאה לפועל ככל הניתן את יכולתו של החייב. הרשם רשאי לתת כל צו או החלטה שהוא מוצא לנכון.
  • בין היתר, רשאי הרשם:
   • לתת או לשנות צו תשלומים,
   • להכריז על החייב כמוגבל באמצעים,
   • להזמין את החייב לחקירת יכולת במעמד הזוכה,
   • לתת צו להמצאת מסמכים או להתייצבות החייב,
   • לדרוש מסירת מידע על החייב.
  • הרשם רשאי לכפות על החייב לציית להוראותיו או להעניש את החייב בשל אי ציות להוראותיו, בכל דרך שמוסמך לכך בית המשפט.
  • אם החייב לא ממלא אחר ההחלטות או הצווים של רשם ההוצאה לפועל, יראו אותו כחייב המשתמט מתשלום חובותיו, וניתן יהיה להטיל עליו הגבלות.
  • בהסכמת החייב, ניתן לקיים את הדיון באמצעות וידאו קונפרנס. למידע נוסף ראו דיון בהוצאה לפועל באמצעות וידאו קונפרנס (היוועדות חזותית).

  הימנעות מביצוע הצו

  • צו הבאה לא יבוצע בכל אחד מהמקרים הבאים:
   • החייב הוא חייל המשרת בשירות סדיר או בשירות מילואים;
   • ההבאה עלולה להזיק לבריאותו של החייב;
   • כתוצאה מההבאה של החייב, יישאר ללא השגחה קטין מתחת לגיל 14 הנמצא באחריותו של החייב או חסר ישע התלוי בחייב;
   • החייב מרצה עונש מאסר או נמצא במעצר;
   • לחייב יש מוגבלות אחרת שבגללה לא ניתן לבצע את הצו.

  ביטול הצו

  • צו ההבאה יבוטל בכל אחד מהמקרים הבאים:
   • החייב שילם את החוב או את הסכום שבגללו ניתן הצו;
   • החייב הקטין את החוב בשיעור שבגינו הוצא הצו;
   • אם הזוכה ביקש בכתב לבטל את הצו;
   • אם החייב נתן ערובה כפי שקבע רשם ההוצאה לפועל;
   • אם הראה החייב טעם אחר שאין לבצע את הצו.
  • למידע על הגשת בקשה לביטול צו הבאה ראו בקשה לביטול צו הבאה של חייב בהוצאה לפועל.

  ערעור

  חשוב לדעת

  • לשוטר המבצע את צו ההבאה יש סמכות להיכנס לכל מקום שיש לו חשד סביר שהחייב נמצא בו ואף להשתמש בכוח סביר כדי להיכנס לאותו מקום, אם המחזיק במקום מסרב לאפשר לו להיכנס, ובתנאי שלא יסכן חיי אדם.
  • לשוטר המבצע את צו ההבאה יש סמכות לתפוס כל חפץ שברשות החייב שבאמצעותו עלול החייב לפגוע בעצמו או באחרים. לשוטר יש סמכות לבצע חיפוש על גופו ובכליו של החייב למציאת חפץ כזה.
  • צו הבאה לא יבוצע בשבת או ביום מנוחה.
  ראו גם

  גורמים מסייעים

  ארגוני סיוע

  גורמי ממשל

  מקורות משפטיים ורשמיים

  חקיקה ונהלים