בעלי דירה שמכרו את זכויותיהם במסגרת פרויקט פינוי ובינוי עשויים לקבל הנחה בארנונה על הדירה החדשה שקיבלו ב-5 השנים הראשונות שיתגוררו בה
ההנחה תינתן למי שהכנסתם החודשית הממוצעת בשנה הקודמת לא עלתה על הסכומים שיפורטו


מי שקיבלו דירה חדשה תמורת מכירת זכויותיהם בדירה אחרת במתחם פינוי ובינוי, עשויים לקבל הנחה בתשלום הארנונה על הדירה החדשה שקיבלו ("דירת תמורה").

 • ההנחה תינתן על השטח שנוסף בדירה החדשה לעומת השטח של דירת המגורים הקודמת (כלומר על ההפרש שבין שטחי הדירות).
 • תקופת הזכאות להנחה היא עד תום 5 שנים מהמועד שבו החלה גביית הארנונה על הדירה החדשה.
 • שיעורי ההנחה:
  • בשנתיים הראשונות - 100%
  • בשנה השלישית - 75%
  • בשנה הרביעית - 50%
  • בשנה החמישית - 25%
דוגמה
 • בעל דירה ששטחה 75 מ"ר מכר את זכויותיו בדירה במסגרת פרויקט פינוי ובינוי.
 • תמורת דירתו הישנה הוא קיבל דירה חדשה ששטחה 125 מ"ר.
 • ההפרש בין שטחי הדירות הוא 50 מ"ר.
 • על 50 מ"ר מדירתו החדשה הוא זכאי להנחה בשיעור 100% בשנתיים הראשונות, 75% בשנה השלישית, 50% בשנה הרביעית ו-25% בשנה החמישית.

מי זכאי?

 • מי שעונים על כל התנאים הבאים:
  • הם קיבלו דירה תמורת מכירת זכויותיהם בדירה אחרת במתחם פינוי ובינוי (כולל מתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי).
  • הם התגוררו לפחות 3 שנים רצופות בדירה הקודמת לפני שנהרסה.
  • הכנסתם החודשית הממוצעת (ברוטו) בשנה הקודמת לא עלתה על הסכומים שמפורטים בטבלה בהמשך.

ההכנסה החודשית הממוצעת

 • לשכירים החישוב ייעשה באחד משני האופנים הבאים, בהתאם לבקשתם:
  • חישוב ממוצע ההכנסה החודשית (ברוטו) ב-3 החודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר שלפני שנת הכספים שעבורה מבקשים את ההנחה.
  • חישוב ממוצע ההכנסה החודשית (ברוטו) ב-12 החודשים שלפני שנת הכספים שעבורה מבקשים את ההנחה.
 • לעצמאים הממוצע מחושב על פי הכנסתם החייבת במס כפי שנקבעה בשומת מס ההכנסה השנתית האחרונה שבידם, כשהיא מחולקת ב-12 ומתואמת למדד הממוצע של החודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר שלפני שנת הכספים שעבורה מבקשים הנחה, בתוספת הכנסה ממוצעת לחודשים האמורים ממקורות נוספים שאינם כלולים בהודעת השומה.
 • עצמאים שהם גם שכירים:
  • התקנות לא מתייחסות למקרה של עצמאי שהוא גם שכיר. עם זאת, הכנסה כעצמאי מחושבת לפי שומת מס הכנסה, שכבר כוללת בתוכה את ההכנסה כשכיר.
  • מכאן יש להסיק כי ממוצע ההכנסה של עצמאי שהוא גם שכיר יחושב כאילו מדובר בעצמאי, כפי שמפורט בסעיף הקודם (הכנסה חייבת על פי השומה, חלקי 12 ובהתאמה למדד אוקטובר, נובמבר, דצמבר).
מספר הנפשות בדירה הכנסה חודשית ממוצעת בשנת הכספים הקודמת לשנת הבקשה
1 15,000 ₪
2 22,500 ₪
3 26,100 ₪
4 29,703 ₪
5 36,798 ₪
6 43,896 ₪
7 50,994 ₪
8 58,092 ₪
9 65,190 ₪
שימו לב
מענקי קורונה ומענק עבודה
 • החוק קובע כי מענק עבודה ומענקי הקורונה לעצמאים לא נחשבים כהכנסה לעניין תשלומי חובה או היטלים אחרים.
 • מכאן נראה שמענקים אלה לא ייחשבו כהכנסה לצורך הנחה בארנונה ולא יפגעו בזכאות להנחה זו.
 • יש רשויות מקומיות שמביאות בחשבון את המענקים במסגרת מבחן ההכנסות וזאת בהסתמך על פסיקת בית המשפט העליון שפירש חוק אחר.
 • לאור ההבדלים בין נוסח החוק שנדון בבית המשפט העליון לנוסח החוק של מענק עבודה ומענקי העצמאים, נראה שמענקים אלה לא מהווים הכנסה ולא פוגעים בזכאות להנחה בארנונה. הנושא טרם נדון או הוכרע בפסיקת בתי המשפט.
 • תשלומים שהחוקים לא קובעים לגביהם במפורש כי אינם נחשבים להכנסה, כן יובאו בחשבון במסגרת מבחן ההכנסות.

תהליך מימוש הזכות

ערעור

 • אם מעוניינים לערער על החלטת הרשות המקומית בנושא הארנונה, ניתן לפנות לגזבר הרשות המקומית.

חשוב לדעת

 • אם הרשות המקומית העלתה את תעריף הארנונה באזור שהדירה נמצאת בו (לא כולל העלאה כללית בתעריפי הארנונה), תשלומי הארנונה לא יועלו למי שזכאים להנחה הזו ב-5 השנים הראשונות.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים