מעסיק של עובד זר מחויב להתקשר עם העובד בהסכם עבודה כתוב, המפרט את תנאי העסקת העובד בשפה המובנת לעובד
אי חתימה על הסכם עבודה עם עובד זר היא עבירה פלילית
יש למסור לעובד העתק של חוזה העבודה ולהחזיק עותק נוסף במקום עבודתו, עם שאר מסמכי העסקת העובד


מעסיק של עובד זר מחויב להתקשר עם העובד בחוזה עבודה כתוב, המפרט את תנאי העסקת העובד.

 • ההסכם צריך להיכתב בשפה המובנת לעובד הזר.
 • על המעסיק למסור לעובד העתק של החוזה.

מי זכאי?

 • כל עובד זר המועסק בישראל.

תהליך מימוש הזכות

 • לפני תחילת העסקת העובד הזר, יש לחתום עמו על הסכם בשפה המובנת לעובד.
 • ההסכם צריך לכלול את הסעיפים הבאים:
  • זהות המעסיק וזהות העובד הזר.
  • תיאור התפקיד.
  • שכרו של העובד הזר, על כל מרכיביו, תאריכי תשלום, אופן עדכון השכר, לרבות מרכיביו ומועדי התשלום.
  • רשימת ניכויים משכר העבודה.
  • תשלומים של המעסיק ושל העובד הזר, עבור התנאים הסוציאליים לעובד הזר.
  • תאריך תחילת העבודה ותקופת העבודה.
  • אורך יום העבודה ושבוע העבודה, לרבות יום המנוחה השבועי.
  • תנאים לגבי היעדרות בתשלום, לרבות חופשות, ימי חג וימי מחלה.
  • חובות המעסיק לגבי הסדרת ביטוח רפואי.
  • חובות המעסיק לגבי תנאי מגורים הולמים לעובד הזר.
  • חובות המעסיק (במקרה שהן חלות עליו) לגבי הפקדת כספים לטובת העובד הזר ולהבטחת יציאתו מישראל.
  • פרטי הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה, דרכי ההתקשרות עמו והזכאות להגיש לו תלונה.
 • לאחר החתימה על ההסכם יש לתת עותק אחד לעובד הזר, ועותק אחד לשמור במקום עבודתו עם שאר מסמכי העסקת העובד.

דוגמה לחוזה עבודה לעובד זר בתחום בסיעוד

 • רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה נוסח של חוזה עבודה עם עובד זר בסיעוד המועסק בית המטופל. החוזה מעגן זכויות קוגנטיות בסיסיות והוראותיו תואמו עם משרד העבודה והרווחה .
  • אם העובדים הזרים מועסקים בבית המטופל במסגרת הסכמים בילטראליים, נוסח הסכם זה מחייב. בכל מקרה אחר, רצוי להשתמש בנוסח החוזה המצורף או בדוגמת חוזה עבודה שסופק ע"י הלשכות הפרטיות באישור עורך דין לפיו החוזה תואם לדין ולנהלים החלים.
 • אם העובד מועסק במוסד סיעודי (ולא בבית המטופל), אזי בהתאם להסכמים הבילטראליים שחתמה ישראל עם ארצות המוצא של העובדים, על המעסיק לחתום עם העובד הזר המועסק במוסדות הסיעוד על חוזה העסקה הזה לפני מועד תחילת העבודה ולנהוג לפיו.

חשוב לדעת

 • העסקת עובד זר ללא חתימה על הסכם עבודה היא עבירה פלילית, שהעונש עליה הוא מאסר וקנס של אלפי שקלים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות