הקדמה:

מעסיק של עובד זר מחויב להתקשר עם העובד בהסכם עבודה כתוב, המפרט את תנאי העסקת העובד בשפה המובנת לעובד
אי חתימה על הסכם עבודה עם עובד זר היא עבירה פלילית
יש למסור לעובד העתק של חוזה העבודה ולהחזיק עותק נוסף במקום עבודתו, עם שאר מסמכי העסקת העובד
ראו סעיף 1ג לחוק עובדים זרים ו- עובדים זרים-יצירת תנאי עבודה באתר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים


מעסיק של עובד זר מחויב להתקשר עם העובד בחוזה עבודה כתוב, המפרט את תנאי העסקת העובד.

  • ההסכם צריך להיכתב בשפה המובנת לעובד הזר.
  • על המעסיק למסור לעובד העתק של החוזה.

מי זכאי?

  • כל עובד זר המועסק בישראל.

תהליך מימוש הזכות

דוגמה לחוזה עבודה לעובד זר בתחום בסיעוד

  • רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה חוזה עבודה לדוגמה עם עובד זר בתחום הסיעוד, אשר הוראותיו תואמו עם משרד העבודה והרווחה .
  • אין חובה כעת לעשות שימוש דווקא בנוסח חוזה זה, אך ייתכן כי במהלך שנת 2020 חוזה עבודה זה יהיה חוזה עבודה מחייב.
  • לפי נהלי הרשות, הלשכות הפרטיות יספקו למטופלים דוגמת חוזה עבודה באישור עורך דין לפיו החוזה תואם לדין ולנהלים החלים. .

חשוב לדעת

  • העסקת עובד זר ללא חתימה על הסכם עבודה היא עבירה פלילית, שהעונש עליה הוא מאסר וקנס של אלפי שקלים.

ארגוני סיוע

העסקת עובדים זרים

גורמי ממשל

העסקת עובדים זרים

חקיקה ונהלים

העסקת עובדים זרים

הרחבות ופרסומים

העסקת עובדים זרים

תודות