הקדמה:

מעסיק של עובד זר מחויב להתקשר עם העובד בהסכם עבודה כתוב, המפרט את תנאי העסקת העובד בשפה המובנת לעובד
אי חתימה על הסכם עבודה עם עובד זר היא עבירה פלילית
יש למסור לעובד העתק של חוזה העבודה ולהחזיק עותק נוסף במקום עבודתו, עם שאר מסמכי העסקת העובד


מעסיק של עובד זר מחויב להתקשר עם העובד בחוזה עבודה כתוב, המפרט את תנאי העסקת העובד.

 • ההסכם צריך להיכתב בשפה המובנת לעובד הזר.
 • על המעסיק למסור לעובד העתק של החוזה.

מי זכאי?

 • כל עובד זר המועסק בישראל.

תהליך מימוש הזכות

 • לפני תחילת העסקת העובד הזר, יש לחתום עמו על הסכם בשפה המובנת לעובד.
 • ההסכם צריך לכלול את הסעיפים הבאים:
  • זהות המעסיק וזהות העובד הזר.
  • תיאור התפקיד.
  • שכרו של העובד הזר, על כל מרכיביו, תאריכי תשלום, אופן עדכון השכר, לרבות מרכיביו ומועדי התשלום.
  • רשימת ניכויים משכר העבודה.
  • תשלומים של המעסיק ושל העובד הזר, עבור התנאים הסוציאליים לעובד הזר.
  • תאריך תחילת העבודה ותקופת העבודה.
  • אורך יום העבודה ושבוע העבודה, לרבות יום המנוחה השבועי.
  • תנאים לגבי היעדרות בתשלום, לרבות חופשות, ימי חג וימי מחלה.
  • חובות המעסיק לגבי הסדרת ביטוח רפואי.
  • חובות המעסיק לגבי תנאי מגורים הולמים לעובד הזר.
  • חובות המעסיק (במקרה שהן חלות עליו) לגבי הפקדת כספים לטובת העובד הזר ולהבטחת יציאתו מישראל.
  • פרטי הממונה על זכויות עובדים זרים בעבודה, דרכי ההתקשרות עמו והזכאות להגיש לו תלונה.
 • לאחר החתימה על ההסכם יש לתת עותק אחד לעובד הזר, ועותק אחד לשמור במקום עבודתו עם שאר מסמכי העסקת העובד.

דוגמה לחוזה עבודה לעובד זר בתחום בסיעוד

 • רשות האוכלוסין וההגירה פרסמה חוזה עבודה לדוגמה עם עובד זר בתחום הסיעוד, אשר הוראותיו תואמו עם משרד העבודה והרווחה .
 • אין חובה כעת לעשות שימוש דווקא בנוסח חוזה זה, אך ייתכן כי במהלך שנת 2020 חוזה עבודה זה יהיה חוזה עבודה מחייב.
 • לפי נהלי הרשות, הלשכות הפרטיות יספקו למטופלים דוגמת חוזה עבודה באישור עורך דין לפיו החוזה תואם לדין ולנהלים החלים. .

חשוב לדעת

 • העסקת עובד זר ללא חתימה על הסכם עבודה היא עבירה פלילית, שהעונש עליה הוא מאסר וקנס של אלפי שקלים.

ארגוני סיוע

סיוע בתחום העסקת עובדים בסיעוד


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות