אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

עמלות מכירה אישיות המשולמות לעובד כחלק מהפדיון מהוות חלק מהשכר לצורך חישוב דמי מחלה, דמי חופשה, פיצויי פיטורים, הפרשות לביטוח פנסיוני וחישוב תמורת הודעה מוקדמת
עמלות אלה אינן באות בחשבון לעניין דמי חגים
לא ניתן לקבוע באופן גורף כי עמלות מכירה הן חלק מ"השכר הרגיל" לעניין חישוב גמול שעות נוספות וגמול עבודה במנוחה השבועית, ויש לבחון כל מקרה לגופו בהתאם לנסיבותיו
יש להבדיל בין "עמלות מכירה" לבין "בונוס" או "פרמיה "שהם רכיבים שמותנים בתנאי או במצב ואינם מהווים חלק מהשכר לצורך חישוב זכויות סוציאליות

ערך זה עוסק בעובדים המקבלים מדי חודש שכר בסיס קבוע ובנוסף עמלות מכירה אישיות ,ששיעורן עשוי להשתנות , והן משולמות לעובד כחלק מהפדיון עבור תפוקת עבודתו.

 • יש להבדיל בין "עמלות מכירה" "פרמיה" או "בונוס":
  • עמלות מכירה משולמות לעובד בהתאם לחוזה העבודה עבור מכירה אישית בשיעורים משתנים מהפדיון.
  • פרמיות משולמות בדרך כלל אם העובד הגיע ליעד מסוים ( (לדוגמה: הגעה ליעד מכירה מסוים).
  • בונוס לא תמיד קשור קשר ישיר למכירות או להישגים ספציפיים אלא תלוי בשיקול דעתו של המעסיק או בתנאי אחר (כמו למשל בונוס לעובד מצטיין או בונוס בשל רווחי החברה).
 • בעוד עמלות מכירה מהוות חלק מהשכר לצורך חישוב רוב הזכויות סוציאליות כמפורט בהמשך, רכיבי שכר המותנים בתנאי או מצב (כגון בונוס או פרמיה)אינן מהווים חלק מהשכר לצורך חישוב זכויות סוציאליות, אלא אם נקבע אחרת בין הצדדים.
דוגמה
 • תוספת שמשולמת לעובד כחלק מהפדיון עבור כל מכירה אישית תחשב כעמלת מכירה, גם אם שיעור העמלה משתנה בהתאם לגובה המכירה.
 • תוספת המשולמת לעובד בתנאי שהעובד מכר מעבר לנורמה שנקבעה על ידי המעסיק, תחשב כפרמיה (לדוגמה עובד שמכר מעל 50,000 ש"ח בחודש זכאי לפרמיה של 5,000 ש"ח בחודש).
 • תוספת רבעונית שמשולמת לעובד בתנאי שרווחי החברה עלו על התחזית ,תחשב כבונוס.
 • למידע נוסף אודות ההבדל בין "עמלות", "פרמיה" ו"בונוס" ראו :
 • עמלות מכירה וחישוב דמי חופשה

  • המעסיק חייב לשלם לעובד בעד ימי החופשה דמי חופשה בסכום השווה לשכרו הרגיל.
  • שכר רגיל מוגדר בסעיף 10 לחוק חופשה שנתית ככל תמורה, בכסף או בשווה כסף, המשתלמת לעובד על ידי המעסיק בעד שעות העבודה הרגילות.
  • לאור לשונו של החוק פסק בית הדין הארצי לעבודה בעע (ארצי) 300048/98 שיש להחשיב את עמלות המכירה כחלק מהשכר הרגיל לצורך חישוב דמי חופשה ופדיון חופשה . (לעניין זה ראו גם ע"ע (ארצי) 44355-01-12).
  • לפי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה, חישוב שכר העבודה היומי לצורך חישוב ערך יום החופשה הוא סכום שיוצא מחילוק השכר (בסיס+עמלות) ברבע השנה שקדמה לחופשה ב-90. אם חודשים אלה לא היו חודשי עבודה מלאים, יחושב השכר לפי ממוצע של 3 החודשים המלאים ביותר בשנה שקדמה לחופשה .
  דוגמה
  • עובד יצא ל -5 ימי חופשה בחודש מאי 2021.
  • שכרו של העובד בחודש אפריל 2021 היה 5,300 ש"ח בסיס+3,000 ש"ח עמלות מכירה.
  • שכרו של העובד בחודש מרץ 2021 היה 5,300 ש"ח בסיס+4,000 ש"ח עמלות מכירה.
  • שכרו של העובד בחודש אפריל 2021 היה 5,300 ש"ח בסיס+5,000 ש"ח עמלות מכירה.
  • סה"כ שכרו של העובד (בסיס+עמלות) ב -3 חודשים שקדמו לחופשה הוא 27,900 ש"ח.
  • ערך יום חופשה של העובד הוא 310= 27,900:90.

  עמלות מכירה וחישוב דמי מחלה

  • סעיף 5(א) לחוק דמי מחלה קובע שדמי המחלה יהיו בגובה שכר העבודה שהיה העובד זכאי לקבל בתקופת זכאותו לדמי מחלה, אילו המשיך בעבודתו.
  • חישוב שכרו היומי הרגיל של עובד ששכרו מורכב מעמלות יעשה בהתאם לאמור בסעיף 5(ב) לחוק, המתייחס לעובד ששכרו משתלם לפי כמות התוצרת ולפיו יש לחשב את ממוצע המשכורות (בסיס+עמלות) שקיבל העובד ב 3 החודשים שקדמו למחלתו.
  • עבור יום המחלה הראשון העובד אינו זכאי לשכר , עבור יום המחלה השני והשלישי זכאי העובד ל- 50% משכרו היומי הרגיל והחל מהיום הרביעי והלאה זכאי העובד ל- 100% משכרו היומי הרגיל.
  • למידע נוסף ראו:דמי מחלה.
  דוגמה
  • עובד המועסק 5 ימים בשבוע היה חולה במשך 4 ימים בחודש מאי 2021.
  • בהתאם לאמור בדוגמה שלמעלה, סה"כ שכרו של העובד (בסיס+עמלות) ב -3 חודשים שקדמו למחלה הוא 27,900 ש"ח.
  • שכרו החודשי הממוצע של העובד הוא 9,300 ש"ח =27,900:3.
  • מספר ימי העבודה בחודש לעובד המועסק 5 ימים בשבוע הוא 21.66.
  • שכרו היומי של העובד לצורך חישוב דמי מחלה הוא :429.36 ש"ח ליום:
   • עבור יום המחלה הראשון העובד אינו זכאי לתשלום על פי החוק.
   • עבור יום המחלה השני והשלישי זכאי העובד לדמי מחלה בגובה 50% מערך יום העבודה הרגיל , כלומר 214.68 ש"ח ליום.
   • עבור יום המחלה הרביעי זכאי העובד לדמי מחלה בגובה 429.36 ש"ח .


  עמלות מכירה וחישוב גמול ש"נ ועבודה במנוחה השבועית

  • עובד המועסק בשעות נוספות זכאי לתוספת של 25% מערך שעת עבודתו הרגילה עבור 2 השעות הנוספות הראשונות, ולתוספת של 50% מערך שעת עבודתו הרגילה עבור שאר השעות הנוספות. למידע נוסף ראו גמול עבור שעות נוספות.
  • עובד המועסק בשעות המנוחה השבועית זכאי לתוספת של 50% מערך שעתו הרגילה. למידע נוסף ראו גמול עבור העסקה במנוחה השבועית או בחג.
  • סעיף 18 לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע שהשכר הרגיל לצורך חישוב גמול שעות נוספות וגמול עבודה במנוחה השבועית כולל גם את כל התוספות שהמעסיק משלם לעובדו.
  • השאלה האם עמלות מכירה הן חלק מהשכר הרגיל לצורך חישוב גמול שעות נוספות וגמול עבודה במנוחה השבועית טרם הוכרעה באופן מחייב:
   • ב סעש (ת"א) 3263-07-13 הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית בעילה שהמעסיק לא כלל את עמלות המכירה בגמול השעות הנוספות וגמול העבודה במנוחה השבועית . בית הדין האזורי לעבודה, אישר את התובענה הייצוגית בעילה זו וקבע שעמלות מכירה נכללות במסגרת שכר העבודה הרגיל לצורך חישוב גמול שעות נוספות וגמל עבודה בשבת וכי דרך החישוב של גמול השעות הנוספות יעשה על ידי הוספת העמלות כמקשה אחת לשכר הרגיל .
   • על החלטת זו של בית הדין האזורי לעבודה הוגש ערעור לבית הדין הארצי לעבודה, אשר הפך את החלטתו של בית הדין האזורי לעבודה בסוגיה זו.
    • בית הדין הארצי פסק שלא ניתן לקבוע באופן גורף כי עמלת מכירה היא חלק מ"השכר הרגיל" וכי יש לבחון כל מקרה לגופו בהתאם לשיקולים הבאים: המנגנון המוסכם לתשלום עמלה – כגון האם משולמת עמלה בעד כל עסקה או בעד עסקאות שמעבר לרף מסוים? , סוג העסקה שבעדה משולמת העמלה – האם מדובר בעסקה שנערכת באופן ממוקד וניתנת לאיתור בזמן ובמקום או בעסקה שקשירתה מתמשכת על פני פרק זמן ארוך?, שיעור מרכיב העמלה בשכר – האם משולם לעובד שכר בסיסי ועליו מתווספת העמלה או כל שכרו של העובד מורכב מעמלות? ככל ששיעור העמלה גבוה יותר תגבר הנטייה לראות בה כחלק מ"השכר הרגיל".
    • לעניין חישוב הגמול, קבע בית הדין הארצי שיש להשוות את העמלה לשכר לפי כמות תוצרת, כך שאם למשל שיעור העמלה על מכירת מוצר הוא 10%, ככל שהמוצר נמכר בשעת עבודה נוספת או במנוחה שבועית שיעור העמלה יהיה 12.5% או 15%.
    • בית הדין הארצי לא הכריע האם בנסיבות המקרה הספציפי קמה לעובדים זכאות לתשלום גמול שעות נוספות ומנוחה שבועית בגין עמלות המכירה, וקבע שתובענה זו אינה מתאימה לדון כתובענה ייצוגית וזאת בשל מורכבות השאלות והצורך בחישוב פרטני סבוך.
   • על פסיקתו של בית הדין הארצי לעבודה הוגשה בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון. התערבות בג"ץ לא היתה ביחס לקביעות בתחום דיני העבודה כי אם ביחס לקביעות בתחום דיני התובענות הייצוגיות.
    • בג"ץ פסק שהסוגיה מתאימה לדון כתביעה ייצוגית, ולפיכך ביטל את פסק דינו של בית הדין הארצי ככל שהוא נוגע לעילת חישוב גמול השעות הנוספות ועילת גמול השעות השבועיות והחזיר את התיק חזרה לבית הדין האזורי לדיון בתובענה הייצוגית ,כפי שנקבע בהחלטתו לאישור התובענה הייצוגית בסוגיה זו.
    • לפסק דינו של בית המשפט העליון ראו בגץ 5148/18.

  עמלות מכירה וחישוב דמי חגים

  • עמלות מכירה אינם באים בחשבון בחישוב גובה דמי החגים המשולמים לעובדים יומיים או שעתיים שנעדרו מעבודתם בשל החג, אלא אם נקבע אחרת בין הצדדים. הלכה זו נקבעה בפסיקת בית הדין הארצי לעבודה בברע (ארצי) 7386-02-16 .
   • התכלית של דמי חגים ,כקבוע בסעיף 7 לצו ההרחבה היא להשוות את מצבם של העובדים היומיים למצבם של העובדים החודשיים, שאינם מפסידים שכר כשהם נעדרים מעבודה בשל יום חג.
   • הכללת עמלות מכירה בשכר הקובע של עובד שעתי לעניין תשלום דמי חגים תביא לתוצאה שלפיה דווקא שכרו יהיה גבוה יותר מזה של עובד בשכר חודשי, בניגוד לתכלית של הצו, שכן עובד חודשי מקבל בעד יום חג את שכרו החודשי הרגיל ליום, ללא עמלות מכירה.

  עמלות מכירה וחישוב פיצויי פיטורים והפרשות לפנסיה

  • על תוספת עמלות מכירה אישיות בשיעור מסוים מהמכירות שביצע העובד, חלה תקנה 9 לתקנות פיצויי פיטורים, הקובעת כי לצורך חישוב פיצויי פיטורים שכרו הקובע של עובד בשכר קבלני או עובד ששכרו משולם כחלק מהפדיון או לפי כמות התוצרת, יחושב בהתאם לממוצע השכר ב-12 החודשים שקדמו לפיטורים.
  • כלומר, אם שכרו של העובד מורכב מבסיס + עמלות יש לחשב את שכרו לצורך פיצויי פיטורים לפי שכר בסיס אחרון + ממוצע העמלות של 12 החודשים שקדמו לפיטורים.
  • השכר הקובע ממנו על המעסיק להפריש כספים עבור ביטוח פנסיוני הוא אותו שכר ורכיביו הנכללים בשכר הקובע לצורך חישוב פיצויי הפיטורים.
  דוגמה
  • שכרו של איש מכירות מחולק לשכר בסיס בסך 6,000 ש"ח בתוספת עמלות מכירה:
  • 4 חודשים במהלך השנה האחרונה, שולמו לעובד עמלות מכירה בסך 4,000 ש"ח כל חודש.
  • 4 חודשים במהלך השנה האחרונה, שולמו לעובד עמלות מכירה בסך 6,000 ש"ח כל חודש
  • 4 חודשים במהלך השנה האחרונה , שולמו לעובד עמלות מכירה בסך 5,000 ש"ח לשנה.
  • ממוצע עמלות המכירה של העובד ב12 החודש האחרונים עומד על 5,000 ש"ח לחודש
  • שכרו הקובע של העובד לצורך הפרשות לביטוח פנסיוני וחישוב פיצויי פיטורים הוא 11,000 ש"ח (6,000 ש"ח שכר יסוד + 5,000 ש"ח ממוצע עמלות בשנה האחרונה).

  תמורת הודעה מוקדמת

  • המעסיק רשאי לוותר על עבודתו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת (בין אם המדובר בפיטורים ובין אם מדובר בהתפטרות) ולשלם לעובד בגין תקופה זו שכר מלא (תמורת הודעה מוקדמת).
  • בהתאם לסעיף 1 חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות תמורת ההודעה המוקדמת תחושב לפי השכר המובא בחשבון לעניין חישוב פיצויי פיטורים
  • לפיכך את תמורת ההודעה המוקדמת יש לחשב לפי שכר הבסיס +ממוצע העמלות ב-12 החודשים האחרונים שקדמו לסיום יחסי העבודה, בדומה לפיצויי פיטורים.
  • למידע נוסף ראו :הודעה מוקדמת לפיטורים.

  עמלות מכירה וחישוב גמלאות של המוסד לביטוח לאומי

  מקורות משפטיים ורשמיים

  פסקי דין

  חקיקה ונהלים