אזהרה
שימו לב - דף זה הינו עדיין בשלב טיוטה ולא שוחרר לציבור
אין להסתמך על תוכנו בשום אופן

הקדמה:

רישומיהם הפליליים של קטינים מופיעים במרשם הפלילי המנוהל על ידי המשטרה
בעיקרון רק לאדם שאליו מתייחס המידע מותר לעיין בו, אך החוק מאפשר לגופים מסוימים לדרוש ולקבל מידע מהמרשם הפלילי
מועדי תקופת ההתיישנות ותקופת המחיקה של הרישום הפלילי של קטינים הנם שונים, וחלה הגבלה נוספת על מסירת פרטי מידע מוסיימים לגבי קטינים
אסור לכלול במרשם הפלילי מידע פלילי על עבירה שעבר קטין בהיותו מתחת לגיל 12
בנוסף למרשם הפלילי, ישנו גם מרשם משטרתי המנוהל על ידי המשטרה

רישומיהם הפליליים של קטינים, כשל כל אדם, מופיעים במרשם הפלילי המנוהל על ידי המשטרה. עם זאת בשל העובדה שבמדובר בקטינים, מועדי תקופות ההתיישנות והמחיקה של הרישום הפלילי של קטינים הנן שונות מתקופות אלא אצל בגירים, וחלה הגבלה נוספת על מסירת פרטי מידע מוסיימים לגבי קטינים.

שימו לב
אסור לכלול במרשם הפלילי מידע פלילי על עבירה שעבר קטין בהיותו מתחת לגיל 12 ואסור למסור מידע פלילי כאמור.

הגבלה של מסירת מידע לגבי קטינים

 • פרטי מידע לגבי קטינים המפרטים להלן, יימסרו רק לגורמים המנויים בסעיף 17 לחוק:
  • הרשעה של קטין בעבירה שעבר בטרם מלאו לו 16 שנים, אם לא הוטל עליו עונש מאסר בפועל.
  • קביעה כי קטין ביצע עבירה והחלטה לתת צו דרכי טיפול לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) או לפטור מצו.
  • צו מבחן שניתן לקטין בין בשל הרשעה ובין בלא הרשעה, וצו מבחן לבגיר שניתן בלא הרשעה.
  • אי הרשעה ומתן צו התחייבות להימנע מעבירה.
  • אי הרשעה ומתן צו שירות לתועלת הציבור.

תקופת ההתיישנות של המרשם הפלילי

משך תקופת ההתיישנות

תקופת ההתיישנות של מרשם פלילי של קטינים
תיאור המקרה והנסיבות תקופת ההתיישנות
הורשע קטין בעבירה לאחר שמלאו לו 16 שנים ולא הוטל עליו עונש מאסר או ניתנה לגביו קביעה כאמור בסעיף 8(3) 3 שנים ממועד פסק הדין או ההחלטה
הורשע קטין והוטל עליו עונש מאסר עד 3 שנים תקופת המאסר שהוטלה ועד 5 שנים
הורשע קטין והוטל עליו עונש מאסר עד3 שנים תקופת המאסר ועוד 7שנים
הורשע קטין והוטל עליו עונש מאסר של למעלה 5 שנים תקופת המאסר ועוד 10 שנים
 • קטין שלא הורשע (וניתן צו דרכי טיפול) לא תהיה תקופת התיישנות אלא תקופת מחיקה בלבד.

תקופת המחיקה

 • תקופת המחיקה של פרט מידע מהמרשם הפלילי נספרת מתום תקופת ההתיישנות.
 • מחיקה משמעותה צמצום נוסף במספר הגורמים הזכאים לקבל מידע אודות המרשם הפלילי, לכדי גורמים מעטים ביותר ולא מחיקה פיזית מן המרשם הפלילי.
 • בעניין קטינים שלא הורשעו- אין תקופת התיישנות אלא תקופת מחיקה בלבד, המתחילה במועד פסק הדין.
תקופת המחיקה של מרשם פלילי של בגירים
תיאור המקרה והנסיבות תקופת המחיקה החל מתום תקופת ההתיישנות
הורשע קטין בעבירה בטרם מלאו לו 16 שנים ולא הוטל עליו עונש מאס
 • 3 שנים מתום תקופת ההתיישנות -בעבירה מסוג עוון (מ-3 חודשים ועד 3 שנות מאסר)
 • 5 שנים מתום תקופת ההתיישנות -בעבירה מסוג פשע (3 שנות מאסר ויותר)
הורשע קטין בעבירה לאחר שמלאו לו 1 6שנים ולא הוטל עליו עונש מאסר 5 שנים מתום תקופת ההתיישנות
הורשע קטין בעבירה והוטל עליו עונש מאסר 7 שנים מתום תקופת ההתיישנות
לא הורשע קטין וניתנו לגביו קביעה לפי סעיף 24 לחוק הנוער כי הוא ביצע עבירה והוחלט להטיל צו דרכי טיפול כאמור בפסקה (2) לסעיף האמור או לפטור את הקטין בלא צו כאמור בפסקה (3) לסעיף האמור 5 שנים מתום תקופת ההתיישנות
ניתן לגבי הקטין צו מבחן, בין בשל הרשעה ובין בלא הרשעה 5 שנים מתום תקופת ההתיישנות

קיצור תקופת התיישנות ומחיקה באמצעות חנינה מנשיא המדינה

חשוב לדעת

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים