הקדמה:

עובד/ת בחופשת לידה שעבד/ה אצל המעסיק לפחות 6 חודשים לפני תחילת ההיריון, זכאי/ת להמשך תשלום הפרשות לקופות גמל מכל סוג (כולל קופות גמל לתגמולים, לקצבה, לפיצויים לחופשה או לדמי מחלה, קרנות פנסיה וקרן השתלמות) על-ידי המעסיק
הזכאות חלה רק בחלק מתקופת חופשת הלידה שבו זכאי/ת העובד/ת לדמי לידה
המעסיק ינכה מראש את החלק של העובד/ת בהפרשות עבור החודשיים הראשונים של חופשת הלידה, מתוך השכר האחרון שלפני היציאה לחופשת לידה, וישלם בעצמו את החלק של העובד/ת עבור יתרת חופשת הלידה כמקדמה על חשבון השכר
עובדות ועובדים רשאים להפקיד בעצמם כספים לביטוח הפנסיוני עבור החלק בחופשת הלידה שבעדו המעסיק אינו מחויב לשלם, וזאת כדי לשמור על רציפות הזכויות הפנסיוניות
למידע נוסף ראו סעיף 7א' לחוק עבודת נשים


עובדת אשר יצאה לחופשת לידה זכאית להמשך ההפרשות לקופת הגמל על-ידי המעסיק, עבור התקופה שבה היא זכאית לדמי לידה, בתנאי שעבדה אצל המעסיק לפחות 6 חודשים לפני תחילת ההיריון.

 • עובדת הזכאית לדמי לידה עבור 15 שבועות זכאית להמשך הפרשות של קופות הגמל במשך 15 השבועות בלבד (גם אם היא זכאית לחופשת לידה בת 26 שבועות).
 • עובדת הזכאית לדמי לידה במשך 8 שבועות זכאית להמשך ההפרשות במשך 8 שבועות אלה, ואינה זכאית להפרשות במהלך יתרת התקופה של חופשת הלידה, שבה היא אינה מקבלת דמי לידה.
 • הזכאות חלה על קופות הגמל השונות, כגון: קופות גמל לתגמולים, לקצבה (פנסיה), לחופשה, לדמי מחלה וכו', וכן על קרנות השתלמות.

מי זכאי?

 • עובדת בחופשת לידה העומדת בשלושת התנאים הבאים:
  1. מעסיקה נהג לשלם לה תשלומים לקופת גמל (קופת גמל, קרן פנסיה, ביטוח מנהלים, קרן השתלמות)
  2. היא זכאית לדמי לידה
  3. היא עבדה אצל מעסיקה במשך 6 חודשים לפחות לפני כניסתה להיריון
 • גברים החולקים את חופשת הלידה עם בנות זוגם, זכאים להמשך ההפרשות במהלך שהותם בחופשת לידה, בתנאי שהם עומדים בתנאי הזכאות שפורטו לעיל.
 • הורים מאמצים הנמצאים בחופשת אימוץ והורים אומנים הנמצאים בחופשת אומנה זכאים להמשך ההפרשות, אם הם עומדים בשני התנאים הראשונים שצויינו לעיל ובנוסף אם התקיימו יחסי עבודה בינם ובין מעסיקם לפחות 15 חודשים לפני קבלת הילד לביתם.

תהליך מימוש הזכות

 • המעסיק ינכה, ככל הניתן, מהשכר האחרון של העובד/ת לפני הלידה את החלק של העובד/ת בתשלומי קופת הגמל עבור שני החודשים הראשונים של חופשת הלידה, ויעביר לקופת הגמל מדי חודש את חלקו ואת החלק של העובד/ת בתשלומים לקופת הגמל.
 • לאחר החודשיים הראשונים של חופשת הלידה, ימשיך המעסיק להפריש מדי חודש גם את חלקו שלו וגם את החלק של העובד/ת לקופת הגמל, עד לתום התקופה בה זכאית העובדת לדמי לידה:
  • עובדת הזכאית לדמי לידה עבור 15 שבועות זכאית להמשך הפרשות של קופות הגמל במשך 15 השבועות בלבד (גם אם היא זכאית לחופשת לידה בת 26 שבועות).
  • עובדת הזכאית לדמי לידה במשך 8 שבועות זכאית להמשך ההפרשות במשך 8 שבועות אלה בלבד (גם אם היא זכאית לחופשת לידה ארוכה יותר).
  • עובדת הזכאית לדמי לידה עבור תקופה ארוכה יותר מ-15 שבועות, בשל לידה רב עוברית או אשפוז של היולדת או הנולד, תהיה זכאית להמשך הפרשות לקופות הגמל במשך כל התקופה שבה היא זכאית לדמי לידה.
  • התשלומים ששילם המעסיק בעבור חלקו של העובד/ת בתקופה זו, נחשבים כמקדמה ששולמה ע"י המעסיק לעובד/ת.
 • על העובד/ת להעביר למעסיק אישור מהמוסד לביטוח לאומי בנוגע לתקופת הזכאות לדמי לידה.
 • גובה ההפרשות לקופת הגמל:
  • לעובדים שעתיים/יומיים ההפרשות יחושבו על-פי הממוצע של שכרם ב-6 החודשים שקדמו לתקופת זכאותם לדמי לידה.
  • לעובדים במשכורת ההפרשות יחושבו בהתאם לשכר העבודה הקבוע שלהם בסמוך ליציאתם לחופשת הלידה.
 • לאחר תום התקופה בה זכאית העובדת לדמי לידה, רשאי המעסיק (אך לא חייב) להמשיך ולהפריש את הכספים לקופת הגמל.
 • בתום חופשת הלידה על העובדים להחזיר למעסיק את חלקם של העובדים בתשלומי קופת הגמל, שהמעסיק שילם עבורם כמקדמה.
  • אם העובדת לא חזרה לעבודה בתום חופשת הלידה, רשאי המעסיק בסיום יחסי העבודה לנכות את התשלומים ששילם כמקדמה עבור חלקה של העובדת לקופת הגמל, מכל התשלומים שהוא חייב לעובדת עקב סיום יחסי העבודה ביניהם, כמו: פדיון חופשה, פדיון דמי הבראה ופיצויי פיטורים המשולמים ישירות ע"י המעסיק. (לא ניתן לנכות חוב מפיצויי פיטורים המשולמים דרך קרן הפנסיה או ביטוח המנהלים). למידע נוסף ראו : ניכויים משכר העובד.

הנחיות מס הכנסה למעסיקים לגבי הפקדות לקופת גמל עבור עובד/ת בתקופת חופשת לידה

 • בתקופת הזכאות לדמי לידה ימשיך המעסיק לבצע הפרשות לביטוח הפנסיוני ולקרן השתלמות, כאילו המשיך/ה העובד/ת לקבל שכר מהמעסיק בגובה דמי הלידה. (כלומר ההפרשות לביטוח הפנסיוני ולקרן ההשתלמות יחושבו מתוך סכום דמי הלידה שהעובד/ת מקבל/ת ולא מתוך השכר שקיבל/ה לפני היציאה לחופשת הלידה).
 • המעסיק חייב לבצע את ההפרשות לביטוח הפנסיוני ולקרן ההשתלמות במהלך תקופה זו, בתנאי שהעובד/ת העבירו אליו אישור מהמוסד לביטוח לאומי בנוגע לתקופת הזכאות לדמי לידה.
 • לעניין פקודת מס הכנסה, דמי הלידה נחשבים כהכנסה מעבודה ששולמה מאת המעסיק לעובד/ת.
 • העובד/ת זכאים לפטור ממס הכנסה על הפרשות המעסיק לקרן השתלמות ולביטוח פנסיוני בתקופת הזכאות לדמי לידה, וזאת עד תקרה מסוימת. למידע נוסף ראו:
 • בטופס 106 על המעסיק לעשות הפרדה בין המשכורת ששולמה בפועל על ידי המעסיק והופקדו עבורה כספים לביטוח פנסיוני ולקרן השתלמות, ובין השכר שבגינו הופרשו כספים לביטוח פנסיוני ולקרן ההשתלמות בתקופת הזכאות לדמי לידה.
 • למידע נוסף ראו: הנחיות רשות המסים מיום 09.11.2021.

חשוב לדעת

 • חובת המעסיק להפריש הפרשות לקופת גמל עבור עובד/ת בחופשת לידה חלה רק לגבי התקופה שהעובד/ת זכאי/ת לדמי לידה (ולא התקופה בה זכאית העובדת לחופשת לידה).
 • אף אם העובדת עבדה פחות מ-6 חודשים טרם ההיריון, ובתקופת חופשת הלידה המעסיק לא חייב להפריש עבורה לרכיב הפיצויים בקרן הפנסיה, תקופת חופשת הלידה תילקח בחשבון בעת חישוב פיצויי הפיטורים בתום יחסי העבודה. כלומר, אם העובד/ת זכאי/ת בסיום עבודתו לפיצויי פיטורים, הוא יקבל את הפיצויים גם עבור תקופת חופשת הלידה.
 • עובדות ועובדים הנמצאים בחופשת לידה ארוכה יותר (מעבר לתקופה שבה הם זכאים לדמי לידה), יכולים להמשיך ולהפקיד באופן עצמאי כספים לביטוח הפנסיוני שלהם (עבור התקופה שבה המעסיק אינו משלם את ההפרשות), כדי להבטיח את רציפות הזכויות שלהם. מומלץ להתייעץ עם יועץ פנסיוני או עם נציגי קרן הפנסיה/קופת הגמל/חברת הביטוח מבעוד מועד.

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים