הקדמה:

עובדים שיצאו לחופשה לרגל קבלת ילד לאומנה עשויים להיות זכאים לדמי אומנה בשיעור זהה לדמי לידה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

עובדים שכירים או עצמאים שהפסיקו את עבודתם בשל קבלת ילד לאומנה זכאים, בהתאם לתנאים, לדמי לידה (דמי אומנה) עבור התקופה שהם אינם עובדים.

מי זכאי?

 • עובדים שכירים או עצמאים העונים על כל התנאים הבאים:
  • משרד הרווחה אישר להם לשמש כמשפחת אומנה.
  • גילו של הילד שקיבלו לאומנה הוא עד 10 שנים.
  • תקופת האומנה נמשכת 6 חודשים לפחות.
  • אחד מבני הזוג עבד, והפסיק את עבודתו לרגל קבלת הילד לאומנה.
  • חלפה שנה לפחות מתום חופשת לידה, חופשת אימוץ או חופשת אומנה קודמת של בני הזוג.
  • נצברה תקופת אכשרה כמפורט להלן.
 • ניתן לבחור אם אחד מבני הזוג יהיה זכאי לתשלום עבור כל תקופת החופשה, או שיתחלפו ביניהם, בתנאי שתקופת החופשה של כל אחד מהם תימשך לפחות 7 ימים רצופים.

תקופות האכשרה ומשך הזכאות

 • הזכאות לדמי אומנה מתחילה ביום שבני הזוג קיבלו את הילד לביתם למטרת אומנה.
 • תקופות הזכאות ותקופות הביטוח הנדרשות נקבעות בהתאם לגיל הילדים ומספרם:

אומנה לילד עד גיל 3 שנים

 • זכאות לתקופה של 15 שבועות (105 ימים) כאשר האב או האם צברו תקופת ביטוח של 10 חודשי עבודה מתוך 14 החודשים האחרונים, או 15 חודשי עבודה מתוך 22 החודשים האחרונים.
 • זכאות לתקופה של 8 שבועות (56 ימים) לאם בלבד, אם צברה תקופת אכשרה של 6 חודשי עבודה מתוך 14 החודשים האחרונים.

אומנה לילד מגיל 3 עד 10 שנים

 • זכאות לתקופה של 4 שבועות (28 ימים):
  • לאב שצבר תקופת ביטוח של 10 חודשי עבודה מתוך 14 החודשים האחרונים, או 15 חודשי עבודה מתוך 22 החודשים האחרונים.
  • לאם שצברה תקופת אכשרה של 6 חודשי עבודה מתוך 14 לפחות.

אומנה ל-2 ילדים שגיל אחד מהם או שניהם פחות מ-3 שנים

 • זכאות לתקופה של 126 ימים (105 יום לילד הראשון + 21 יום לילד השני):
  • לאב שצבר תקופת ביטוח של 10 חודשי עבודה מתוך 14 החודשים האחרונים, או 15 חודשי עבודה מתוך 22 החודשים האחרונים.
  • לאם שצברה 6 חודשי עבודה מתוך 14 לפחות.

אומנה לשני ילדים שגילם בין 3 ל-10 שנים

 • זכאות לתקופה של 42 ימים (28 יום לילד הראשון + 14 יום לילד השני):
  • לאב שצבר תקופת ביטוח של 10 חודשי עבודה מתוך 14 החודשים האחרונים, או 15 חודשי עבודה מתוך 22 החודשים האחרונים.
  • לאם שצברה 6 חודשי עבודה מתוך 14 לפחות.

תהליך מימוש הזכות

 • יש למלא טופס תביעה לתשלום גמלת הורים.
 • עובד סוציאלי ימלא ויאשר את סעיף 3 בטופס. בנוסף, יש לצרף מסמך ממשרד הרווחה על כך שהמשפחה אושרה כמשפחת אומנה.
 • עובדים שכירים יבקשו מהמעסיק לאשר בגוף הטופס את הפרטים על חודשי העבודה ועל השכר ב-10 החודשים שקדמו להפסקת העבודה. אם ישנם כמה מעסיקים, יש לצרף טופס מכל אחד מהם.
 • מי שלא קיבלו שכר מלא מסיבה שאינה תלויה בהם (כגון מחלה, תאונה, או שביתה) ב-3 החודשים שקדמו ליום הפסקת העבודה, יצרפו לתביעה גם מכתב המפרט באיזו תקופה לא קיבלו שכר מלא ומהי הסיבה לכך. יש לצרף למכתב אישורים מתאימים מהרופא או מהמעסיק.
 • את טופס התביעה והמסמכים הנלווים יש להגיש לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים (באמצעות הדואר, הפקס או תיבת השירות שמחוץ לסניף).
 • במקרה של חלוקת החופשה בין בני הזוג:
  • בן הזוג שהוחלף והוא עובד שכיר ימציא לביטוח הלאומי אישור מהמעסיק על חזרתו לעבודה.
  • בן זוג שהוא עובד עצמאי ישלח הצהרה על כך שחזר לעבודה.

שיעור דמי האומנה

 • שיעור דמי האומנה ליום מחושב באותו אופן שבו מחושבים דמי לידה -
 • שיעור דמי הלידה נקבע בהתאם לגובה השכר ברוטו של העובד/ת שלפיו שולמו דמי ביטוח לאומי, ועד לסכום המקסימלי של 1,481.33 ש"ח ליום, נכון לשנת 2019. לשיעורי הסכום המקסימלי בשנים קודמות, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.
 • לעובד/ת שכיר/ה:
  • דמי הלידה ליום מחושבים על-פי מלוא השכר (ברוטו) של העובד/ת ב-3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיק/ה לעבוד לחלק ב–90, או על-פי מלוא השכר ב-6 החודשים שקדמו לאותו יום לחלק ב-180 (לפי הגבוה מביניהם ועד לתקרה שנקבעה).
  • אם במהלך התקופה שעל-פיה מחושבים דמי הלידה חלה הפחתה זמנית בשכר העובד/ת (למשל בגין שביתה, מחלה, תאונה, אבל משפחתי או חופשה), יחושבו דמי הלידה על בסיס השכר שהיה משולם לולא ההפחתה. על-פי חוזר המוסד לביטוח לאומי "חופשה" כוללת חופשה שנמשכה עד חודש, גם אם נלקחה מבחירה של העובד/ת.
 • לעובד/ת עצמאי/ת:
  • דמי הלידה מחושבים על-פי ההכנסה ששימשה יסוד לחישוב דמי הביטוח עבור 3 החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיק/ה לעבוד, או ב-3 החודשים שבתקופה המקבילה בשנה הקודמת - לפי הגבוהה מביניהן.
  • תחילה ישולמו דמי הלידה לפי המקדמות שהעובד/ת שילמ/ה למוסד לביטוח לאומי, ועם קבלת השומה יחושבו דמי הלידה שוב על בסיס ההכנסה הגבוהה מבין שתי האפשרויות.
 • למי שהם גם שכירים וגם עצמאים ישולמו דמי הלידה על-פי שתי הכנסותיהם כפי שפורט לפני כן (עד לסכום המקסימלי ליום), בתנאי שצברו בנפרד תקופות זכאות מעבודתם כשכירים ומעבודתם כעצמאים.
דוגמה
 • עובד/ת שעבד/ה כשכיר/ה בשנים שקדמו לחופשת הלידה וצבר/ה את תקופת הזכאות הנדרשת לדמי לידה ובנוסף החל/ה לעבוד כעצמאי/ת 3 חודשים לפני היציאה לחופשת לידה.
 • דמי הלידה יחושבו לפי משכורת העובד/ת כשכיר/ה בלבד - הכנסות העובד/ת כעצמאי/ת לא ייחשבו, שכן לא שילמ/ה דמי ביטוח כעצמאי/ת למשך תקופת המינימום הנדרשת לזכאות.
 • לעובדת שהייתה בשמירת הריון:
  • דמי הלידה מחושבים על-פי שכרה/הכנסתה של העובדת לפני שהפסיקה את העבודה בשל שמירת ההריון.
  • אם לפני שמירת ההריון העובדת לא צברה די חודשי עבודה לצורך הזכאות לדמי לידה, והתקופה של שמירת ההריון צורפה לצורך חישוב הזכאות, דמי הלידה יחושבו בהתאם לסכומי הגמלה לשמירת הריון שקיבלה בתקופה זו.

תשלום הפרשים לדמי לידה

ניכויים מדמי האומנה

חשוב לדעת

 • המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלול את הזכאות לכל דמי האומנה או לחלק מהם, מהורים העובדים שלא במשק ביתם בפרק הזמן שבעבורו משולמים להם דמי אומנה.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים