הקדמה:

דמי פגיעה ניתנים למי שנפגע בעבודתו ועקב הפגיעה אינו מסוגל לעבוד
דמי הפגיעה לא יעלו על 1,114.38 ש"ח ליום (נכון ל-2021)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


דמי פגיעה ניתנים על-ידי המוסד לביטוח לאומי למבוטח שעבר פגיעה בעבודה ועקב כך אינו מסוגל לעבוד.

חישוב דמי הפגיעה

 • על-פי סעיף 97 לחוק הביטוח הלאומי, שיעור דמי פגיעה ליום הוא 75% מהכנסת המבוטח החייבת בדמי ביטוח, בשלושת החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיק את עבודתו בשל הפגיעה, חלקי 90 (כלומר - שכר ליום).
דוגמה
עובד נפגע בתאונת עבודה ביום 15 למאי. דמי הפגיעה יחושבו על פי משכורתו בחודשים פברואר, מרץ ואפריל.
 • על-פי תקנה 9א לתקנות הביטוח הלאומי (חישוב שכר העבודה הרגיל), ניתן לחשב את דמי הפגיעה ליום גם לפי הכנסות המבוטח בחודש הפגיעה (עד ליום הפגיעה), אם התוצאה היא לטובת המבוטח.
דוגמה
עובדת נפגעה ב-20 לאפריל. חישוב דמי הפגיעה מבוסס על חודשים פברואר ומרץ במלואם, ועד ה-20 באפריל.

מבוטח שכיר

 • עבור מבוטח שכיר, דמי פגיעה מחושבים על פי השכר החייב בתשלום דמי ביטוח, כולל שכר שעות נוספות ושכר פרמיות ומענקים חד-פעמיים (כגון ביגוד, הבראה ומשכורת 13).
 • אם בשלושת החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיק את עבודתו בשל הפגיעה, נעדר המבוטח מעבודתו עקב מחלה, שביתה, חופשה, מילואים וכדו' ויש לו על כך אישורים, תיבדק האפשרות להשלים את שכרו לשכר מלא לצורך חישוב דמי הפגיעה.

מבוטח עצמאי

 • דמי פגיעה מחושבים על פי הכנסתו של המבוטח בשנת המס השוטפת.
 • החישוב מתבסס על הכנסות המבוטח בשלושת החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיק את עבודתו עקב הפגיעה.

מבוטח שכיר וגם עצמאי

 • אם נפגע המבוטח במהלך עבודתו כשכיר, יחושבו דמי הפגיעה על פי שכרו מעבודתו כשכיר.
 • הכנסותיו מעבודתו כעצמאי תחשבנה רק אם היה רשום כעצמאי בביטוח הלאומי במועד הפגיעה ושילם דמי ביטוח כחוק.

מבוטח שנפגע בזמן הכשרה מקצועית

 • מבוטח שנפגע בעת הכשרה מקצועית או שיקום מקצועי, ובשלושת החודשים שקדמו ליום שבעדו מגיעים לו לראשונה דמי פגיעה היו לו גם הכנסות מעבודה כשכיר או כעצמאי, יקבל דמי פגיעה.
 • דמי הפגיעה יחושבו לפי הכנסותיו מעבודתו או לפי ההכנסה שעל פיה חושבו דמי הביטוח בהכשרה המקצועית בשלושת החודשים כאמור.
 • אופן החישוב יקבע לפי לפי הסכום הגבוה יותר, כלומר לטובתו של המבוטח.

דמי פגיעה מופחתים

 • מבוטח שנגרם לו אי-כושר עבודה חלקי ושעות עבודתו צומצמו על פי אישור רופא קופת חולים, זכאי לדמי פגיעה מופחתים.
 • דמי הפגיעה המופחתים ישולמו בהתאם לשעות העבודה שנקבעו באישור הרפואי.
דוגמה
עובדת נפגעה בעבודה ונקבע לה אי כושר עבודה חלקי, כך שעליה לעבוד 3 שעות ביום בלבד.
 • מכיוון שיום עבודה לפי המוסד לביטוח לאומי הוא בן 8 שעות, הרי שבהתאם לקביעה הרפואית העובדת יכולה לעבוד 3/8 מיום העבודה.
 • העובדת תהיה זכאית לדמי פגיעה בשיעור של 5/8 מדמי הפגיעה המלאים שהיו מחושבים לה ליום (כלומר 5/8 מתוך 75% של הכנסתה החייבת בדמי ביטוח לפני הפגיעה).

פסקי דין

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות