דמי פגיעה משולמים למי שנפגעו בעבודתם ועקב הפגיעה אינם מסוגלים לעבוד (וכן למתנדבים שנפגעו במהלך ההתנדבות אם הפגיעה הוכרה כפגיעה בעבודה)
דמי הפגיעה לא יעלו על 1,241.25 ₪ ליום (נכון ל-2024)
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

דמי פגיעה משולמים על-ידי המוסד לביטוח לאומי למבוטחים שעברו פגיעה בעבודה ועקב כך אינם מסוגלים לעבוד.

חישוב דמי הפגיעה

 • על-פי סעיף 97 לחוק הביטוח הלאומי, שיעור דמי הפגיעה ליום לעובדים שכירים ועובדים עצמאים הוא 75% מהכנסת המבוטחים החייבת בדמי ביטוח, בשלושת החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיקו את עבודתם בשל הפגיעה, חלקי 90 (כלומר שכר ליום).
דוגמה
עובד נפגע בתאונת עבודה ב-15 במאי. דמי הפגיעה יחושבו על פי משכורתו בחודשים פברואר, מרץ ואפריל.
 • על-פי תקנה 9א לתקנות הביטוח הלאומי (חישוב שכר העבודה הרגיל), ניתן לחשב את דמי הפגיעה ליום גם לפי הכנסות המבוטחים בחודש הפגיעה (עד ליום הפגיעה), אם התוצאה היא לטובת המבוטחים.
דוגמה
עובדת נפגעה ב-20 באפריל. חישוב דמי הפגיעה מבוסס על חודשים פברואר ומרץ במלואם, ועד ה-20 באפריל.

מבוטחים שכירים

 • למבוטחים שכירים, דמי פגיעה מחושבים על פי השכר החייב בתשלום דמי ביטוח, כולל שכר שעות נוספות ושכר פרמיות ומענקים חד-פעמיים (כגון ביגוד, הבראה ומשכורת 13).
 • אם בשלושת החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיקו את עבודתם בשל הפגיעה, העובדים נעדרו מעבודתם עקב מחלה, שביתה, חופשה, מילואים וכדו' ויש להם אישורים על כך, תיבדק האפשרות להשלים את שכרם לשכר מלא לצורך חישוב דמי הפגיעה.

מבוטחים עצמאים

 • דמי פגיעה מחושבים על פי הכנסתם של המבוטחים בשנת המס השוטפת.
 • החישוב מתבסס על הכנסות המבוטחים בשלושת החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיקו את עבודתם עקב הפגיעה.

מבוטחים שהם שכירים וגם עצמאים

 • אם המבוטחים נפגעו במהלך עבודתם כשכירים, יחושבו דמי הפגיעה על פי שכרם מהעבודה כשכירים.
 • הכנסותיהם מהעבודה כעצמאים תחשבנה רק אם היו רשומים כעצמאים בביטוח הלאומי במועד הפגיעה ושילמו דמי ביטוח כחוק.

מבוטחים שנפגעו בזמן הכשרה מקצועית

 • מבוטחים שנפגעו בעת הכשרה מקצועית או שיקום מקצועי, ובשלושת החודשים שקדמו ליום שעבורו מגיעים להם לראשונה דמי פגיעה היו להם גם הכנסות מעבודה כשכירים או כעצמאים, יקבלו דמי פגיעה.
 • דמי הפגיעה יחושבו לפי הכנסותיהם מעבודה או לפי ההכנסה שעל פיה חושבו דמי הביטוח בהכשרה המקצועית בשלושת החודשים הללו.
 • אופן החישוב ייקבע לפי הסכום הגבוה יותר (כלומר לטובת המבוטחים).

דמי פגיעה מופחתים

 • מבוטחים שנגרם להם אי-כושר עבודה חלקי ושעות עבודתם צומצמו על פי אישור רופא קופת חולים, זכאים לדמי פגיעה מופחתים.
 • דמי הפגיעה המופחתים ישולמו בהתאם לשעות העבודה שנקבעו באישור הרפואי, ולא יותר מ-8 שעות ליום.
דוגמה
עובדת נפגעה בעבודה ונקבע לה אי כושר עבודה חלקי, כך שעליה לעבוד 3 שעות ביום בלבד.
 • מכיוון שיום עבודה לפי המוסד לביטוח לאומי הוא בן 8 שעות, הרי שבהתאם לקביעה הרפואית העובדת יכולה לעבוד 3/8 מיום העבודה.
 • העובדת תהיה זכאית לדמי פגיעה בשיעור של 5/8 מדמי הפגיעה המלאים שהיו מחושבים לה ליום (כלומר 5/8 מתוך 75% של הכנסתה החייבת בדמי ביטוח לפני הפגיעה).
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות