הקדמה:

עובדים שנפגעו בתאונת עבודה ומבוטחים בביטוח נפגעי עבודה זכאים להגיש תביעה לדמי פגיעה מהמוסד לביטוח לאומי
הגשת התביעה לאחר יותר משנה מיום הפגיעה עלולה לפגוע בזכאות לתשלום
מי שקיבלו דמי פגיעה, ונותרו עם נכות, עשויים להיות זכאים לגמלת נכות מעבודה
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי

מבוטחים שנפגעו בעבודה ואינם מסוגלים לעבוד בשל הפגיעה, יכולים להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי כדי לקבל דמי פגיעה.

 • לאחר קבלת דמי הפגיעה, מי שנותרה להם נכות עקב הפגיעה עשויים להיות זכאים לקצבת נכות מעבודה, לפי ההליך המתואר בתרשים הבא:

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שימו לב
יש להגיש את התביעה לצורך ההכרה בפגיעה וקבלת החזר על תשלומים ששולמו עבור טיפול רפואי, גם אם לא תובעים דמי פגיעה בגין היעדרות מהעבודה.

מועד הגשת התביעה

 • את התביעה לדמי פגיעה יש להגיש בתוך שנה (12 חודשים) מיום הפגיעה. הגשת תביעה לאחר יותר משנה עלולה לפגוע בזכאות של העובד לדמי פגיעה ואף להקטין את גובה גמלת הנכות שיקבל אם ייקבעו לו אחוזי נכות, היות שניתן לקבל תשלום באופן רטרואקטיבי עבור לא יותר משנה קלנדרית אחת אחורה.
דוגמה
עובד נפצע ונעדר ממקום עבודתו מיום 01.12.2011 ועד יום 01.03.2012. את הבקשה לדמי הפגיעה הוא הגיש ביום 01.01.2013. היות שניתן לקבל תשלום באופן רטרואקטיבי עבור שנה אחת בלבד, הוא יוכל לקבל תשלום דמי פגיעה רק עבור החודשים ינואר ופברואר 2012, ולא עבור דצמבר 2011.
 • עובדים שהגישו את התביעה לדמי פגיעה (שהיא גם התביעה להכרה באירוע כפגיעה בעבודה) בתוך 12 חודשים ממועד הפגיעה או ממועד היווצרות הנכות, ולאחר מכן הגישו את התביעה לקביעת דרגת נכות (תביעה לגמלת נכות) תוך 12 חודשים מהמועד שבו הכיר המוסד לביטוח לאומי בפגיעתם כפגיעה בעבודה, יהיו זכאים לגמלת הנכות המלאה החל ממועד תחילת הנכות, ללא כל הפחתה.
 • איחור מעבר ל-12 חודשים בהגשת כל אחת מהתביעות (תביעה להכרה באירוע כפגיעה בעבודה ולאחר מכן התביעה לקביעת דרגת נכות וקבלת גמלת נכות מעבודה) נחשב לשיהוי, והמוסד לביטוח לאומי עלול להפחית את גובה המענק בהתאם לתקופת השיהוי או להעניק את הגמלה רק ממועד מאוחר יותר ולא ממועד תחילת הנכות. למידע נוסף, ראו פסק דין בנושא זה.

שלבי ההליך

 • יש למלא ולחתום על טופס תביעה לתשלום דמי פגיעה בעבודה והודעה על פגיעה בעבודה.
 • יש לתאר בטופס התביעה את הפגיעה ואת נסיבותיה, כולל תאריך הפסקת העבודה עקב הפגיעה.
 • נפגעים שכבר חזרו לעבוד, יציינו את תאריך החזרה לעבודה ואת פרטי הטיפול הרפואי שקיבלו.
 • מי שלא נעדרו מהעבודה בעקבות הפגיעה יסמנו זאת על גבי הטופס (התביעה נדרשת לצורך ההכרה בפגיעה גם אם לא תובעים דמי פגיעה בגין היעדרות מהעבודה).
 • יש לחתום על כתב ויתור על סודיות רפואית המצורף לטופס התביעה.
 • לטופס יש לצרף את המסמכים הרפואיים הבאים, שניתנו בעת הפנייה לטיפול רפואי:
  • "תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה" עם האבחנה הרפואית והתקופה שבה הנפגע אינו מסוגל לעבוד עקב הפגיעה, או דוח חדר מיון, או תעודה רפואית מבית חולים (לא כולל תעודה משירות רפואי פרטי - שר"פ).
  • כל מסמך אחר המעיד על הנזק הרפואי שנגרם כתוצאה מהפגיעה (כגון דוח מד"א).
 • עובד עצמאי שנפגע בזמן עבודה מחוץ לעסק, יצרף אישור מהגורם שעבורו ביצע את העבודה (חשבונית על ביצוע העבודה, הזמנת עבודה, תעודת משלוח וכדומה).
 • עובד זר יצרף צילום דרכון. תושב השטחים יצרף צילום של תעודת זיהוי.
 • אם הנפגע הוא מתנדב:
  • הגוף המפנה להתנדבות חייב לאשר בנפרד את עצם קיומה של ההפניה להתנדבות וכן את הפרטים הקשורים בפגיעה (תיאור הפגיעה, מקומה וכו’) ולחתום על טופס התביעה במקום המיועד למילוי על-ידי המעסיק.
  • מתנדב שהיה עובד שכיר לפני שנפגע בפעולת ההתנדבות, יבקש ממעסיקו למלא את הפרטים הבאים בטופס התביעה:
   • שכר עבודתו בשלושת החודשים שקדמו לפגיעתו כמתנדב.
   • תאריך תחילת עבודתו אצל המעסיק.
   • תאריכי הפסקה וחזרה לעבודה - אם הפגיעה בעת ההתנדבות גרמה להיעדרו מהעבודה.
 • אם הפגיעה היא כתוצאה מתאונת דרכים, או שיש תביעת נזיקין נגד צד ג, יש לצרף:
  • אישור מהמשטרה.
  • צילום של תעודת הביטוח והעתק מהתביעה לחברת הביטוח.
 • אם הנפגע תבע גם פיצויים מצד שלישי שאינו מעסיקו (לדוגמה חברת ביטוח) יש להודיע על כך למוסד לביטוח לאומי.
 • עובד שכיר שנעדר מהעבודה בנסיבות שאינן תלויות בו (לדוגמה מחלה, מילואים, אבטלה) בשלושת החודשים שקדמו לפגיעה נדרש להגיש אישורים על ימי היעדרותו.
 • עובד שכיר שעבד במספר מקומות עבודה שונים בשלושת החודשים שקדמו לפגיעה נדרש לצרף תלושי משכורת או אישורי שכר מכל מקומות העבודה.
 • את הטופס יש לשלוח מוקדם ככל האפשר לסניף המוסד לביטוח לאומי הקרוב למקום המגורים. ניתן להגיש את התביעה גם בפקס או בתיבת השירות של הסניף.
 • ישנה אפשרות למלא טופס תביעה מקוון, לצרף מסמכים רפואיים ואישורים, כגון כתב ויתור על סודיות רפואית ואישור מהמעסיק (ניתן לסרוק או לצלם את המסמכים בסמארטפון), ולשלוח את התביעה באופן מקוון לסניף הקרוב.
 • אם למקום העבודה של הנפגע קיימת הרשאה מהמוסד לביטוח לאומי לשלם ישירות לעובד את דמי הפגיעה, יוגשו הטפסים לביטוח הלאומי על-ידי מקום העבודה.

נפגע (מבוטח) שכיר

 • את טופס התביעה יש למסור למעסיק, כדי שיאשר את נסיבות הפגיעה, יפרט את שכרו של המבוטח בכל אחד משלושת החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיק את עבודתו עקב הפגיעה ולחתום במקום המיועד לכך בטופס.
 • מעסיק שקיבל הרשאה מהמוסד לביטוח לאומי לשלם דמי פגיעה לעובדיו, ישלם את דמי הפגיעה ישירות לעובד במועד שבו הוא משלם שכר לעובדיו.
 • דמי פגיעה שישלם המעסיק לא יהיו נמוכים מדמי הפגיעה המגיעים לעובד על-פי החוק.

המשך התהליך

מה עכשיו? לפרטים נוספים הערות
אם תביעתכם לדמי פגיעה נדחתה, תוכלו לערער על ההחלטה. ניתן לבקש סיוע משפטי חינם מהאגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים.
קבלת דמי פגיעה. זכאים לדמי פגיעה שנותרו עם נכות עשויים להיות זכאים לקצבת נכות מעבודה ועליהם להגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה.


הענקה מטעמי צדק


חשוב לדעת

 • לאחר שהוגשו מסמכי התביעה, המוסד לביטוח לאומי עשוי לדרוש מהעובד שנפגע בעבודה או ממעסיקו להשלים פרטים הקשורים לנפגע או לפגיעה. המוסד רשאי לעכב את התשלום עד שהנפגע ימסור את הפרטים הנוספים, אך לא יחול עיכוב בתשלום בשל מעסיק שהתבקש להוסיף פרטים ולא מסר אותם.
 • זכאים לדמי פגיעה שנותרו עם נכות עשויים להיות זכאים לקצבת נכות מעבודה. למידע נוסף ראו קצבת נכות ומענק נכות לנפגעי עבודה.
 • מעסיק מחויב לדווח על תאונת עבודה למינהל הבטיחות.

פסקי דין


חקיקה ונהלים

תודות