נפגעי עבודה שהמוסד לביטוח לאומי הכיר בפגיעתם כפגיעה בעבודה זכאים לקבלת טיפול רפואי הקשור לפגיעה, כולל טיפול סיעודי בבית או אשפוז סיעודי
למידע נוסף ראו באתר המוסד לביטוח לאומי


מבוטחים בביטוח נפגעי עבודה שהוכרו על-ידי המוסד לביטוח לאומי כ"נפגעי עבודה", זכאים לקבלת טיפול רפואי הקשור לפגיעה, כולל טיפול סיעודי בבית או אשפוז סיעודי בהתאם לצורך.

טיפול סיעודי בבית

 • נפגע תאונת עבודה זכאי לקבל בביתו עזרה סיעודית לטיפול בצרכים רפואיים (טיפול בסטומה/זונדה/קטטר, שינויי תנוחה למניעת פצעי לחץ, מתיחות למניעת התכווצויות, סיוע בהזזה/הליכה כדי לסייע לפעילות המערכת הווסקולרית, העברה לעמידון וכו').
 • קופת החולים תשתתף במימון העסקת מטפל אחד לעזרה סיעודית רפואית לנפגע, בשיעור של עד 1/3 מהעלות המרבית של העסקת המטפל.
 • העלות המרבית (6,900 ₪ לחודש, נכון ל-2016) נקבעה בהסכמים שנחתמו בין המוסד לביטוח לאומי לקופות החולים, ועשויה להתעדכן מעת לעת על-פי השינויים בעלויות ההעסקה (בחינת הצורך בעדכון תתבצע בחודש ינואר של כל שנה).
 • היקף ההשתתפות (עד ל-1/3 מהעלות המרבית), ייקבע בהתאם לצרכיו הסיעודיים-רפואיים של הנפגע לאחר שתבוצע לו הערכת תלות.

אשפוז סיעודי

 • אם קופת החולים קבעה כי הנפגע חייב אשפוז סיעודי, תכסה הקופה את מלוא עלות האשפוז במוסד הסיעודי, על-פי קביעת הרופא המטפל, בעל הסמכות מטעם הקופה.
 • נפגע עבודה הזקוק לאשפוז סיעודי יכול לבחור, בתיאום עם הקופה, לשהות בביתו ולהיות מטופל על-ידי המשפחה, ו/או על-ידי מטפל אישי.

מי זכאי?

 • נפגע תאונת עבודה שהמוסד לביטוח לאומי הכיר בפגיעתו כפגיעה בעבודה וזקוק לטיפול סיעודי בעקבות הפגיעה.
טיפ
 • במקביל לפנייה אל קופת החולים כדי לקבל השתתפות בעזרה סיעודית, ניתן לפנות גם אל המוסד לביטוח לאומי כדי לבדוק את זכאותו של נפגע העבודה לקצבת שירותים מיוחדים.
 • קצבה זו משולמת למבוטחים בביטוח הלאומי שטרם הגיעו לגיל פרישה וזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום יום בבית (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ושליטה על הפרשות).

תהליך מימוש הזכות

 • אם נפגע הזקוק לאשפוז סיעודי בחר בספק שירות שאינו קשור עם קופת החולים בהסכם, הוא זכאי להחזר הוצאות, עד לגובה עלות הקופה במתקניה ו/או במוסדות הקשורים עמה בהסכם.
 • בהצגת קבלות מקוריות, קופת החולים תשתתף בהוצאות הסיעוד עד לתקרת הוצאה שהיא שוות ערך לתעריף אשפוז סיעודי (על-פי תעריפון משרד הבריאות).

ערעור

 • אם רופא קופת החולים או רופא המוסד לביטוח לאומי החליטו לדחות בקשה למימון טיפול רפואי, יישלח לנפגע העבודה מכתב על אפשרותו לערער על ההחלטה.
 • הערעור יוגש למוסד לביטוח לאומי ויועבר להכרעה על-ידי רופא שלישי.
 • הרופא הבורר יהיה רופא בלתי תלוי המכהן בוועדות הרפואיות של המוסד לביטוח לאומי, שהוא רופא מומחה בתחום הפגיעה של נפגע העבודה.
 • על החלטת הרופא השלישי ניתן לערער בפני בית הדין האזורי לעבודה. למידע נוסף ראו ערעור על החלטת המוסד לביטוח לאומי.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המקור בערך זה נכתב ע"י הר"י.