גוף ציבורי שמעסיק פחות מ-100 עובדים חייב להבטיח כי לפחות 3% מבין עובדיו הם אנשים עם מוגבלות
גוף ציבורי שמעסיק 100 עובדים ומעלה חייב להבטיח כי לפחות 5% מבין עובדיו הם אנשים עם מוגבלות משמעותית
בכל גוף ציבורי שמונה מעל 25 עובדים וכן בכל משרד ממשלתי ויחידת סמך (ללא התניה במספר העובדים) יש למנות ממונה תעסוקה לאנשים עם מוגבלות


גופים ציבוריים חייבים להבטיח ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות בקרב עובדיהם.

מי זכאי?

מהו גוף ציבורי?

 • גוף ציבורי הוא כל אחד מהבאים:
  • משרד ממשלתי, לרבות יחידותיו ויחידות הסמך שלו;
  • הכנסת;
  • צה"ל;
  • משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר
  • רשות מקומית
  • תאגיד שלפחות מחצית מכוח ההצבעה בו או הזכות למנות לפחות מחצית ממספר הדירקטורים שלו הם בידי משרד ממשלתי או רשות מקומית
  • תאגיד שהוקם בחוק;
  • חברה ממשלתית כהגדרתה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, שקבע שר המשפטים, בהסכמת השרים כהגדרתם בחוק האמור;
  • ההסתדרות הציונית העולמית;
  • הסוכנות היהודית לארץ ישראל;
  • גופים הנתונים לביקורת של מבקר המדינה על פי בסעיף 9 לחוק מבקר המדינה כגון: משרדי הממשלה, מוסדות המדינה, רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות ומפעלים ומוסדות הנתמכים על ידי המדינה.

יעדי הייצוג ההולם בגופים ציבוריים

גוף ציבורי המעסיק פחות מ-100 עובדים

 • גוף ציבורי המעסיק פחות מ-100 עובדים חייב להבטיח כי לפחות 3% מבין עובדיו הם אנשים עם מוגבלות, וזאת בהתאם להחלטת ממשלה מיום 30.11.2014 לפיה מחויב המגזר הציבורי בהעסקת עובדים עם מוגבלויות בשיעור של 3% מכלל העובדים.

גוף ציבורי גדול המעסיק יותר מ-100 עובדים

 • החל מיום 01.01.2017 על גוף ציבורי גדול, המעסיק 100 עובדים ומעלה, להבטיח כי לפחות 5% מבין עובדיו הם אנשים עם מוגבלות משמעותית, וזאת בהתאם לתיקון מס 15 של חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
  • כאשר סופרים את העובדים לצורך בדיקת הייצוג ההולם, סופרים רק את העובדים הישירים של אותו גוף, ולא סופרים עובדי קבלן כוח אדם ונותני שירותים כגון עובדי חברות ניקיון ותחזוקה או עובדי חברות שמירה ואבטחה המועסקים אצל אותו גוף.
  • במניין העובדים לצורך בדיקת הייצוג ההולם בצה"ל יובאו בחשבון רק חיילים המשרתים בשירות סדיר בהתאם להתחייבות לשירות קבע, שלא בתפקיד לוחם או תומך לחימה.
  • במניין העובדים לצורך בדיקת הייצוג ההולם במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר לא יובאו בחשבון שוטרים, סוהרים או עובדים בתפקיד מבצעי.

תהליך מימוש הזכות

פעולות לקידום הייצוג ההולם של עובדים בעלי מוגבלויות

 • מעסיק שבקרב עובדיו אין ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות כנדרש בהתאם להחלטת הממשלה ולחוק, חייב לפעול לקידום הייצוג ההולם, בין היתר באמצעות ביצוע התאמות במקום העבודה לאנשים עם מוגבלויות.
 • המעסיק יכול לפנות לכלל העובדים ולברר אם מי מהם הוא אדם עם מוגבלות. זאת, לצורך הבירור שהוא עורך לגבי עמידתו בחובת הייצוג ההולם, אך הוא אינו רשאי לחייבם להזדהות כאנשים עם מוגבלות,
 • מעסיק רשאי לשאול מועמד שאלות הקשורות למוגבלותו אם מטרת השאלה היא לאפשר איוש של תפקידים לצורך מתן ייצוג הולם או להבין מהן ההתאמות הדרושות למועמד.
 • לצורך קידום הייצוג ההולם, רשאי מעסיק לפעול במסגרת תוכנית שתורה על העדפת העסקתם או קידומם של אנשים עם מוגבלות, אם הם כשירים לתפקיד או למשרה והם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד או למשרה.
 • כישורים דומים כוללים: רקע אקדמי דומה, אם נדרש באופן מהותי לביצוע העבודה וניסיון מקצועי דומה, אם נדרש באופן מהותי לביצוע העבודה.
 • לצורך ייצוג הולם במשרדי הממשלה ויחידות הסמך:
  • הממשלה רשאית לייעד משרות שיועסקו בהן, ככל האפשר, רק מועמדים הכשירים לתפקיד מקרב אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות, אם אינה מיוצגת באופן הולם.
  • הממשלה רשאית לתת עדיפות למועמדים מקרב אוכלוסיית האנשים עם מוגבלות, אם אינה מיוצגת באופן הולם, ובלבד שכישוריהם דומים לכישורים של מועמדים אחרים.

דיווח ופיקוח על מידת עמידתו של מעסיק ציבורי גדול ביעדי הייצוג ההולם של עובדים בעלי מוגבלות משמעותית

 • מידת העמידה ביעד הייצוג ההולם תיבדק על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
  • המוסדות הציבורים שבידם מידע לגבי זהותם של האנשים העונים על ההגדרה של אנשים עם מוגבלות משמעותית כגון: המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, משרד הבריאות, משרד הרווחה וכו', יעבירו בכל שנה למוסד לביטוח לאומי עד ליום 31 במרץ את מספרי הזהות של כל מי שעמד בשנה שקדמה בתנאי ההגדרה של אדם בעל מוגבלות משמעותית.
  • המעסיקים הציבורים הגדולים יעבירו למוסד לביטוח לאומי, עד לאותו מועד, את מספרי הזהות של עובדיהם.
  • המוסד לביטוח לאומי יצליב בין נתוני העובדים של הגוף הציבורי, לבין נתוני אנשים עם מוגבלות המוכרים למערכות השונות, כדי ליידע את המעסיקים אם הם עומדים בדרישות החוק.
 • נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תפרסם באתר האינטרנט שלה את מידת עמידתו של כל מעסיק ציבורי גדול ביעד הייצוג -

הפרת החובה לייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות משמעותית

הפרת החובה לייצוג הולם בגופים ציבוריים

 • מעסיק ציבורי גדול שלא עמד בשנה מסוימת ביעד לפיו 5% מהעובדים יהיו אנשים עם מוגבלויות משמעותיות, צריך לפרסם באתר האינטרנט שלו, עד ה-31 באוקטובר באותה שנה, תוכנית שנתית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית.
 • על התוכנית לכלול בין היתר, הוראות לעניין הוספת העסקתם או קידומם של עובדים עם מוגבלות משמעותית, בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים או עובדים אחרים, ייעוד משרות לעובדים בעלי מוגבלות משמעותית ופנייה לרשימת גורמים העוסקים בשילובם בתעסוקה של אנשים עם מוגבלויות, לשם איתור מועמדים.
 • ראו מידע למעסיקים - פורמט לתוכנית שנתית להגדלת שיעור העובדים עם מוגבלות באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
 • נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות רשאית להורות בצו למעסיק למסור נתונים לגבי קיום חובת הייצוג שחלה עליו (צו מסירה).
 • בנוסף, הנציבות רשאית להורות בצו למעסיק ציבורי גדול לנקוט פעולות לשם קידום העסקת אנשים עם מוגבלות, אם לא מינה ממונה תעסוקה או אם לא פרסם תוכנית שנתית או אם אינו מיישם אותה (צו ייצוג הולם).
 • הנציבות רשאית להגיש תביעה אזרחית נגד מעסיקים שלא עומדים ביעדים, וכן לתבוע בהליך פלילי מעסיקים שהפרו צו מסירה או צו ייצוג הולם.
 • החוק מטיל אחריות אישית על מנהל פעיל, מנהלי כוח אדם, והממונים עליהם, לקיום הוראות החוק בנושא זה.

הפרת החובה לייצוג הולם במשרדי הממשלה ויחידות הסמך

 • כל משרד וכל יחידת סמך יגישו לנציב שירות המדינה אחת לשנה, דוח שבו יפורטו, בין היתר, נתונים לגבי ייצוגם של אנשים עם מוגבלות במשרד או ביחידת הסמך.
 • נציב שירות המדינה יהיה רשאי לנקוט אמצעי אכיפה כלפי משרדי הממשלה או יחידות הסמך שלא יעמדו בייעדי הייצוג ההולם.

הפרת החובה לייצוג הולם בצבא הגנה לישראל

 • הצבא לא יפרסם את התוכנית השנתית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית באתר האינטרנט שלו, אלא ידווח לוועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, עד 1 ביולי בכל שנה, על מידת עמידתו ביעד הייצוג, ועל תוכנית שנתית שהכין כאמור.
 • אין סמכות להפעיל כנגד הצבא צווים ולא תחול בצבא אחריות אישית של המפקדים.

ממונה תעסוקה לאנשים עם מוגבלויות

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל


מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים