מי שמעסיק לפחות 25 עובדים, חייב לפעול לייצוג הולם של אנשים עם מוגבלויות בקרב עובדיו
במקום עבודה שיש בו 100 עובדים ומעלה, ייצוג הולם ייחשב אם לפחות 3% מבין העובדים הם אנשים עם מוגבלויות
מעסיק צריך לפעול לייצוג הולם באמצעות ביצוע התאמות במקום העבודה לאנשים עם מוגבלויות, והוא רשאי לנקוט מדיניות של העדפה מתקנת אם בעלי המוגבלות הם בעלי כישורים דומים למועמדים האחרים לתפקיד
המדינה משתתפת במימון התאמות שמבצע מעסיק לצורך ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלויות


סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות קובע כי מי שמעסיק לפחות 25 עובדים, חייב לפעול לייצוג הולם של אנשים עם מוגבלויות בקרב עובדיו.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • מעסיק שבקרב עובדיו אין ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, חייב לפעול לקידום הייצוג ההולם, בין היתר באמצעות ביצוע התאמות במקום העבודה לאנשים עם מוגבלויות, וזאת אם הדבר לא מטיל עליו נטל בלתי סביר בנסיבות העניין.
 • המדינה משתתפת במימון התאמות שמבצע מעסיק לצורך ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלויות.
 • לצורך קידום הייצוג ההולם, רשאי מעסיק לפעול במסגרת תוכנית שתורה על העדפת העסקתם או קידומם של אנשים עם מוגבלות, אם הם כשירים לתפקיד או למשרה והם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד או למשרה.
 • כישורים דומים כוללים רקע אקדמי דומה - אם נדרש באופן מהותי לביצוע העבודה, וניסיון מקצועי דומה - אם נדרש באופן מהותי לביצוע העבודה.
 • פרסום ההעדפה במודעות הדרושים אינו חובה, אך עשוי לקדם את הייצוג ההולם, שכן הוא יעודד אנשים עם מוגבלות להגיש מועמדות.
 • במסגרת הבירור שהמעסיק עורך לגבי עמידתו בחובת הייצוג ההולם, הוא רשאי לפנות לכלל העובדים ולברר אם מי מהם הוא אדם עם מוגבלות, אך הוא אינו רשאי לחייבם להזדהות כאנשים עם מוגבלות.
 • מעסיק רשאי לשאול מועמד שאלות הקשורות למוגבלותו אם מטרת השאלה היא לאפשר איוש של תפקידים לצורך מתן ייצוג הולם או להבין מהן ההתאמות הדרושות למועמד.

מקומות עבודה שמועסקים בהם לפחות 100 עובדים

הפרת החובה למתן ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות

 • נגד מעסיק המפר את חובתו לייצוג הולם של אנשים עם מוגבלות ניתן להגיש תביעה בבית הדין לעבודה. בית הדין רשאי לפסוק פיצויים כנגד המעסיק בשיעור שייראה לו, גם אם לא נגרם נזק כלשהו כתוצאה מההפרה, וכן רשאי בית הדין לתת צו מניעה או צו עשה (למשל צו המורה להעסיק עובדים או לבצע התאמות), אם ראה שהענקת פיצויים בלבד לא תהא צודקת.
 • ניתן להגיש תלונה לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות על הפרת חובת הייצוג ההולם. הנציבות מוסמכת לנקוט בשם המתלונן בהליכים הבאים:
 • חבר בארגון השייך לנשיאות הארגונים העסקיים שמעסיק 100 עובדים לפחות ולא עמד בחובת הייצוג ההולם של 3% יידרש להראות כי נקט את הצעדים הבאים:
  • מינה עובד הממונה כאחראי להעסקת אנשים עם מוגבלות.
  • הכין תוכנית שנתית בנושא קידום העסקת אנשים עם מוגבלות. על התוכנית השנתית לכלול הוראות בנוגע להעדפת העסקה של אנשים עם מוגבלות, כל עוד הם כשירים לתפקיד ובעלי כישורים דומים לאלו של מועמדים אחרים. אם המעסיק הוא חברה, יש צורך להראות שהתוכנית אושרה על ידי דירקטוריון החברה.
  • פנה ל-3 גורמים שונים המתמחים בהשמת עובדים עם מוגבלות כגון:

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

פסקי דין

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים