ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות במקומות עבודה (זכות)

מתוך כל-זכות (www.kolzchut.org.il), אנציקלופדיית הזכויות של ישראל

הקדמה:

מי שמעסיק לפחות 25 עובדים, חייב לפעול לייצוג הולם של אנשים עם מוגבלויות בקרב עובדיו
במקום עבודה שיש בו 100 עובדים לפחות, ייצוג הולם ייחשב אם עד ספטמבר 2015 לפחות 2% מבין העובדים יהיו אנשים עם מוגבלויות, ועד ספטמבר 2016 לפחות 3% מבין העובדים יהיו אנשים עם מוגבלויות
מעסיק צריך לפעול לייצוג הולם באמצעות ביצוע התאמות במקום העבודה לאנשים עם מוגבלויות, והוא רשאי לנקוט מדיניות של העדפה מתקנת אם בעלי המוגבלות הם בעלי כישורים דומים למועמדים האחרים לתפקיד
המדינה משתתפת במימון התאמות שמבצע מעסיק לצורך ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלויות

סעיף 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות קובע שמעסיק שמועסקים אצלו לפחות 25 עובדים, חייב לפעול לייצוג הולם של אנשים עם מוגבלויות בקרב עובדיו.

 • צו ההרחבה לעידוד ולהגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלויות קובע שבמקום עבודה שיש בו 100 עובדים לפחות, ייצוג הולם ייחשב אם עד ספטמבר 2015 לפחות 2% מבין העובדים יהיו אנשים עם מוגבלויות, ועד ספטמבר 2016 לפחות 3% מבין העובדים יהיו אנשים עם מוגבלויות .
 • מעסיק שבקרב עובדיו אין ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, חייב לפעול לקידום הייצוג ההולם, בין היתר באמצעות ביצוע התאמות במקום העבודה לאנשים עם מוגבלויות, וזאת אם הדבר לא מטיל עליו נטל בלתי סביר בנסיבות העניין.
 • המדינה משתתפת במימון התאמות שמבצע מעסיק לצורך ייצוג הולם של אנשים עם מוגבלויות.
 • לצורך קידום הייצוג ההולם, רשאי מעסיק לפעול במסגרת תכנית שתורה על העדפת העסקתם או קידומם של אנשים עם מוגבלות, אם הם כשירים לתפקיד או למשרה והם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד או למשרה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • מעסיק שבקרב עובדיו אין ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות, חייב לפעול לקידום הייצוג ההולם, בין היתר באמצעות ביצוע התאמות במקום העבודה לאנשים עם מוגבלויות .
 • לצורך קידום הייצוג ההולם, רשאי מעסיק לפעול במסגרת תכנית שתורה על העדפת העסקתם או קידומם של אנשים עם מוגבלות, אם הם כשירים לתפקיד או למשרה והם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד או למשרה.
 • כישורים דומים כוללים: רקע אקדמי דומה, אם נדרש באופן מהותי לביצוע העבודה וניסיון מקצועי דומה, אם נדרש באופן מהותי לביצוע העבודה.
 • פרסום ההעדפה במודעות הדרושים אינו חובה, אך עשוי לקדם את הייצוג ההולם, שכן הוא יעודד אנשים עם מוגבלות להגיש מועמדות.
 • במסגרת הבירור שהמעסיק עורך לגבי עמידתו בחובת הייצוג ההולם, הוא רשאי לפנות לכלל העובדים ולברר אם מי מהם הוא אדם עם מוגבלות, אך הוא אינו רשאי לחייבם להזדהות כאנשים עם מוגבלות.
 • מעסיק רשאי לשאול מועמד שאלות הקשורות למוגבלותו אם מטרת השאלה היא לאפשר איוש של תפקידים לצורך מתן ייצוג הולם או להבין מהן ההתאמות הדרושות למועמד.

חובת ייצוג הולם במקומות עבודה בהם מועסקים לפחות 100 עובדים

 • על פי צו ההרחבה לעידוד ולהגברת התעסוקה של אנשים עם מוגבלויות, כל מי שמעסיק 100 עובדים לפחות (מלבד המדינה), יפעל לכך שעד ספטמבר 2015 לפחות 2% מבין עובדיו יהיו אנשים עם מוגבלויות, ועד ספטמבר 2016 לפחות 3% מבין עובדיו יהיו אנשים עם מוגבלויות.
 • אם המעסיק אינו חבר בארגון השייך לנשיאות האיגודים המקצועיים, עליו לוודא שלפחות 2% מבין עובדיו (נכון לספטמבר 2015) ו-3% מבין עובדיו (נכון לספטמבר 2016) הם אנשים העונים על הגדרת אדם עם מוגבלות על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
 • אם המעסיק הינו חבר בארגון השייך לנשיאות האיגודים העסקיים, עליו לוודא שלפחות 2% מבין עובדיו (נכון לספטמבר 2015) ו-3% מבין עובדיו (נכון לספטמבר 2016) עונים על הגדרת אדם עם מוגבלות על פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, ובנוסף מתקיים לגביהם אחד מאלה:
  • הוכרה להם נכות בשיעור של 40% ומעלה על-ידי המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, מס הכנסה או משרד הבריאות.
  • הם עברו שיקום מקצועי לצורך השמה בעבודה על-ידי המוסד לביטוח לאומי, משרד הרווחה או משרד הבריאות.
  • הם נכי צה"ל שעברו שיקום מקצועי לצורך השמה בעבודה על-ידי משרד הביטחון.
 • על מנת לעמוד בחובת הייצוג ההולם יש לוודא כי אנשים עם מוגבלות מהווים 2% (בספטמבר 2015), ו-3% (בספטמבר 2016) מתוך כלל העובדים שבינם לבין המעסיק מתקיימים יחסי עובד-מעביד. עם זאת חשוב לשים לב למקרים הבאים:
  • בענף הבנייה - לא נספרים עובדים במקצועות רצפות, בנאות, טיח וברזל.
  • מעסיק בענף עונתי - מניין העובדים הקובע ייקבע בתאריך 1 בינואר בכל שנה ולפי ממוצע העובדים של 12 החודשים הקודמים.
  • עובדי קבלן כוח אדם ונותני שירותים (כגון: עובדי חברות ניקיון ותחזוקה או עובדי שמירה ואבטחה) אינם נכללים במניין העובדים של מזמין העבודה, אלא במניין העובדים של המעסיק הישיר (הקבלן).
  • עובדים העובדים אצל המעסיק במסגרת מפעל מוגן, ייכללו במניין העובדים של המעסיק אם הם עונים על כל הקריטריונים הבאים:
   1. הם אנשים עם מוגבלויות העובדים אצל המעסיק לצורך השמה אצלו.
   2. מתקיימים יחסי עובד- מעביד בינם לבין המפעל המוגן
   3. אינם מועסקים אצלו יותר מ-6 חודשים דרך המפעל המוגן,
   4. העסקה באמצעות המפעל המוגן אינה עולה על 6 חודשים
   5. הם מקבלים שכר שאינו נמוך משכר המינימום.
 • כל מי שמעסיק 100 עובדים ומעלה מחויב למנות אחראי לקידום תעסוקת עובדים עם מוגבלות בארגון. לפרטים נוספים ראו אחראי לקידום תעסוקת עובדים עם מוגבלות במקום העבודה.

הפרת החובה למתן ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלויות

 • נגד מעסיק המפר את חובתו לייצוג הולם של אנשים עם מוגבלויות ניתן להגיש תביעה בבית הדין לעבודה. בית הדין רשאי לפסוק פיצויים כנגד המעסיק בשיעור שייראה לו, אף אם לא נגרם נזק כלשהו כתוצאה מההפרה, וכן רשאי בית הדין לתת צו מניעה או צו עשה (למשל צו המורה להעסיק עובדים או לבצע התאמות), אם ראה שהענקת פיצויים בלבד לא תהא צודקת.
 • מי שמעסיק 100 עובדים לפחות והוא חבר בארגון השייך לנשיאות האיגודים העסקיים, ולא עמד בחובת הייצוג הולם (2% עד ספטמבר 2015 ו-3% עד ספטמבר 2016) יידרש להראות כי נקט את הצעדים הבאים:
  • מינה עובד הממונה כאחראי להעסקת אנשים עם מוגבלות.
  • יצר תכנית שנתית בנושא קידום העסקת אנשים עם מוגבלות. על התכנית השנתית לכלול הוראות בנוגע להעדפת העסקה של אנשים עם מוגבלות, כל עוד הם כשירים לתפקיד ובעלי כישורים דומים לאלו של מועמדים אחרים. אם המעסיק הוא חברה, יש צורך להראות שהתכנית אושרה על ידי דירקטוריון החברה.
  • פנה לשלושה גורמים שונים המתמחים בהשמת עובדים עם מוגבלות כגון:
הערת עריכה
לא מובנים כמה דברים: 1. "יידרש" על ידי מי? 2. ואם יצליח להראות אז מה המשמעות? אם לא יצליח להראות מה המשמעות? .
הערה מאת שרון הורנשטיין (שיחה) 14:40, 20 ביולי 2016 (IDT)

חשוב לדעת

פסקי דין

ארגוני סיוע


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים