הורים לאדם עם מוגבלות שעובדים שנה לפחות באותו מקום עבודה, רשאים להיעדר מעבודתם עד 18 ימים בשנה לצורך סיוע אישי לילדם על חשבון ימי המחלה או על חשבון ימי החופשה שלהם, על-פי בחירתם. הזכאות חלה גם על אפוטרופסים או הורי אומנה, בהתאם לתנאים
במקרים שיפורטו בהמשך, העובדים רשאים להיעדר 18 ימים נוספים על חשבון ימי המחלה או החופשה שלהם
במהלך ימי ההיעדרות העובדים זכאים לקבל דמי מחלה (או תשלום דמי חופשה) החל מהיום הראשון להיעדרות
בנוסף, העובדים זכאים להיעדר מעבודתם עד 52 שעות ובמקרים מסוימים עד 104 שעות בשנה לצורך מתן סיוע אישי לילדם, וזאת ללא ניכוי משכרם

הורים לאדם עם מוגבלות קבועה (בכל גיל) שעובדים שנה לפחות באותו מקום עבודה, זכאים להיעדר מעבודתם עד 18 ימים בשנה על חשבון ימי המחלה או ימי החופשה שצברו, לצורך מתן סיוע אישי לילדם. בנוסף הם זכאים להיעדר מעבודתם עד 52 שעות בשנה לצורך מתן סיוע אישי לילדם, וזאת ללא ניכוי משכרם.

 • במקרים שיפורטו בהמשך, העובדים רשאים להיעדר 18 ימים נוספים על חשבון ימי המחלה או החופשה (סה"כ 36 ימים) ו-52 שעות נוספות (סה"כ 104 שעות) בשנה, ללא ניכוי משכרם.
 • הזכאות חלה גם על אפוטרופסים או הורי אומנה של אדם עם מוגבלות, בהתאם לתנאים.

ימי היעדרות על חשבון ימי מחלה או חופשה

 • הורים לאדם עם מוגבלות שעובדים שנה לפחות באותו מקום עבודה, זכאים להיעדר מעבודתם עד 18 ימים בשנה לצורך מתן סיוע אישי לילדם.
 • ימי ההיעדרות ייזקפו על חשבון ימי המחלה הצבורים של העובדים, או על חשבון ימי החופשה שמגיעים להם- לפי בחירתם.
 • האפשרות להיעדר 18 ימים ניתנת גם לבן/בת הזוג של העובד (כלומר, 18 ימים לכל אחד מבני הזוג אם הוא עובד שנה לפחות במקום עבודתו) והם נחשבים כסל שניתן לתא המשפחתי.
 • אם אחד מההורים ניצל את כל הימים שהוקצו לו והוא זקוק לימי היעדרות נוספים לצורך סיוע אישי לילדו, הוא יוכל לקבל ימים שבן/בת זוגו זכאי/ת להם לפי החוק, בתנאים הבאים:
  • בן/בת הזוג לא ניצל/ה את אותם ימים
  • בן/בת הזוג מסכים להעביר את הימים להורה השני
  • לבן/בת הזוג יש מספיק ימי מחלה/חופשה שלא ניצל/ה
 • על ימי המחלה האלה העובדים זכאים לדמי מחלה בשיעור 100% משכרם החל מהיום הראשון להיעדרות.
 • העובדים זכאים לעד 18 ימים נוספים של היעדרות (ובסה"כ 36 יום בשנה) במקרים שיפורטו בהמשך (ראו מי זכאי?).
 • עובדים שנעדרו יום שלם או מספר שעות ביום (רק בחלק מיום העבודה), זכאים לבחור אם שעות החוסר ינוכו להם מימי המחלה הצבורים שעומדים לרשותם או מ-52 שעות הסיוע שבהן הם זכאים להיעדר מעבודתם על חשבון המעסיק.
  • לעובדים שנעדרו רק חלק מהיום ובחרו כי שעות החוסר ינוכו להם מימי המחלה, ינוכה ממכסת ימי המחלה שצברו רק אותו חלק מהיום ולא יום שלם.
דוגמה
 • יום עבודה של עובד הוא בן 8.5 שעות (משעה 09:00 עד שעה 17:30).
 • בגלל סיוע לילדו, אותו עובד הגיע לעבודה בשעה 12:00, כלומר הוא נעדר 3 שעות באותו יום.
 • ממכסת ימי המחלה שצבר ינוכה 3/8.5 ימי מחלה (0.4375 יום).

שעות היעדרות על חשבון המעסיק

 • בנוסף לימי ההיעדרות, העובדים זכאים לשעות היעדרות לצורך מתן סיוע אישי לילדם. שעות אלה יהיו על חשבון המעסיק והעובדים יקבלו תשלום כאילו עבדו בעת ההיעדרות (השעות ישולמו מבלי שינוכו ממכסת ימי המחלה או החופשה של העובדים).
 • עובדים במשרה מלאה זכאים להיעדר על חשבון המעסיק עד 52 שעות בשנה.
 • הזכאות ניתנת לכל אחד מהורי הילד (אם הוא עובד שנה לפחות במקום עבודתו). בסך הכל עומדות לרשות התא המשפחתי עד 104 שעות בשנה להיעדרות לצורך סיוע אישי על חשבון המעסיק.
  • הורה שניצל את כל 52 השעות שהוא זכאי להן וזקוק לשעות היעדרות נוספות לצורך הסיוע האישי יוכל לקבל את השעות שבן/בת זוגו זכאי להן, כולן או חלקן, אם בן/בת הזוג לא ניצל/ה אותן ומסכימ/ה להעברתן.
 • במקרים מסוימים, שיפורטו בהמשך (ראו מי זכאי?), יש זכאות ל-52 שעות היעדרות נוספות (סה"כ 104 שעות היעדרות בשנה), מבלי שהיעדרות זו תנוכה מהשכר.
 • לעובדים במשרה חלקית:
  • מספר השעות שהם זכאים להיעדר בשנה ללא ניכוי מהשכר יחושב באופן יחסי מתוך 52 שעות (או 104 שעות) בהתאם להיקף המשרה. למשל: עובדים בחצי משרה יהיו זכאים ל-26 שעות היעדרות (1/2 משרה X‏ 52 שעות).
  • שיעור חלקיות המשרה יחושב כיחס שבין שעות העבודה החודשיות של העובדים לתקן שעות העבודה החודשי במשק (182 שעות, החל מאפריל 2018).
  • אם מספר שעות העבודה החודשיות הנהוגות במקום העבודה נמוך יותר, אחוז המשרה ייקבע כיחס בין שעות העבודה החודשיות של העובדים לתקן שעות העבודה למשרה מלאה במקום העבודה.
דוגמה
 • הורה מועסק במשך 80 שעות בחודש במקום עבודתו.
  • אם במקום העבודה מקובל שמספר שעות העבודה למשרה מלאה בחודש הוא 160 שעות, ההורה ייחשב כעובד בחצי משרה (80 חלקי 160), והוא יהיה זכאי ל-26 שעות היעדרות (1/2 משרה X‏ 52 שעות).
  • במקום עבודה שמספר שעות העבודה החודשיות הנהוגות בו הוא לפי התקן (182 שעות למשרה מלאה), ייחשב אותו הורה כעובד ב-43% משרה (80 חלקי 182), והוא יהיה זכאי ל-22.36 שעות היעדרות בשנה (43% משרה X‏ 52 שעות).
 • אם מספר שעות העבודה של ההורים משתנה מחודש לחודש, יחושב מספר השעות על-פי הממוצע החודשי של שעות העבודה שלהם במהלך רבע השנה שבו עבדו בהיקף השעות הגדול ביותר מתוך 12 החודשים שקדמו למועד ההיעדרות הראשון.
טיפ
הורים שנעדרו מהעבודה לצורך סיוע אישי לילדם (מספר שעות ביום או יום שלם), רשאים לנצל תחילה את 52 שעות ההיעדרות שהם זכאים להן על חשבון המעסיק ורק לאחר מכן לנצל את שעות ההיעדרות על חשבון ימי המחלה או החופשה הצבורים שעומדים לרשותם.

מי זכאי?

 • מי שעובדים לפחות שנה אצל אותו מעסיק, והם אחד מאלה:
  • הורה לאדם עם מוגבלות קבועה בכל גיל (לקות פיסית, נפשית או שכלית), שמגבילה את תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים.
  • הורה במשפחת אומנה לאדם עם המוגבלות, בתנאי שההורה הטבעי או ההורה המאמץ של אותו אדם לא מימש את זכותו להיעדרות.
  • אפוטרופוס לאדם עם המוגבלות, בתנאי שרק הוא מסייע לאותו אדם ואין אפוטרופוס אחר שניצל את זכותו להיעדרות.
אזהרה
לשון החוק קובעת שהזכאות תינתן לכל אפוטרופוס לאדם עם מוגבלות. עם זאת עמדת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות היא שהזכאות תקפה רק לאפוטרופוס שבינו לבין הילד יש יחסי הורות (הורה ביולוגי, הורה אומנה, בן זוג של ההורה הביולוגי שקיבל מינוי של אפוטרופוס), אך אינה חלה על אפוטרופוס אחר (כגון אחים, או ילדים שמונו לאפוטרופסים על הוריהם). מאחר שבית המשפט טרם דן בסוגיה זו, אין הלכה משפטית מחייבת בשאלה זו.
 • העובד יהיה זכאי להיעדר 18 ימים נוספים בשנה (סה"כ 36 ימי היעדרות) על חשבון ימי המחלה או החופשה, ועד 52 שעות נוספות (סה"כ 104 שעות בשנה לעובד במשרה מלאה) ללא כל ניכוי מהשכר בכל אחד מהמקרים הבאים:
שימו לב
במקרים שבהם המוגבלות אינה קבועה (צפויה לחלוף בתוך 60 ימים מתחילתה ולא צפויה לחזור) תיתכן זכאות להיעדר עקב מחלת הילד, בדומה לכל הורה ובהתאם לתנאים. למידע נוסף ראו ימי מחלה עקב מחלת ילד.

תהליך מימוש הזכות

איסור פיטורי עובד במהלך ימי מחלה

 • אסור למעסיק לפטר עובד שנעדר מעבודתו לצורך הסיוע האישי לילדו, וזאת במהלך התקופה שבה העובד זכאי לקבל דמי מחלה.

חשוב לדעת

 • החוק מתייחס לכל אדם עם מוגבלות, ללא הגבלת גיל.
 • זכאות ההורה לא מותנית במספר ילדיו (לדוגמה, הורה שיש לו שני ילדים עם מוגבלות לא זכאי להיעדר מספר כפול של ימים או שעות).
 • אם מדובר בילד עם מוגבלות מתחת לגיל 16, או אם יש לעובד ילדים נוספים ללא מוגבלות שגילם פחות מ-16, יכללו במניין הימים גם ימי המחלה שהעובד זכאי לקחת בגין מחלת ילד (כלומר, הזכאות אינה כפולה).
 • החוק מקנה זכאות להיעדר ממקום העבודה ללא צורך בקבלת רשות מראש מהמעסיק (בשונה מהיעדרות בימי חופש).
 • לפני ינואר 2014 הזכאות להיעדר על חשבון ימי המחלה הייתה עד 15 ימים בשנה (או 30 ימים במקרים המיוחדים), ומלבד לימי המחלה לא הייתה זכאות לשעות היעדרות נוספות ללא ניכוי מהשכר.
ראו גם

גורמים מסייעים

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים