הורים לאדם עם מוגבלות שעובדים שנה לפחות באותו מקום עבודה, רשאים להיעדר מעבודתם עד 18 ימים בשנה לצורך סיוע אישי לילדם על חשבון ימי המחלה או על חשבון ימי החופשה שלהם, על-פי בחירתם. הזכאות חלה גם על אפוטרופוסים או הורי אומנה, בהתאם לתנאים
במקרים שיפורטו בהמשך, העובדים רשאים להיעדר 18 ימים נוספים על חשבון ימי המחלה או החופשה שלהם
במהלך ימי ההיעדרות זכאים העובדים לקבל דמי מחלה (או תשלום דמי חופשה) החל מהיום הראשון להיעדרות
בנוסף, העובדים זכאים להיעדר מעבודתם עד 52 שעות ובמקרים מסוימים עד 104 שעות בשנה לצורך מתן סיוע אישי לילדם, וזאת ללא ניכוי משכרם
למידע נוסף ראו זכות הורה להיעדר מעבודה לצורך סיוע אישי לאדם עם מוגבלותבאתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות

הורים לאדם עם מוגבלות שעובדים שנה לפחות באותו מקום עבודה, זכאים להיעדר מעבודתם עד 18 ימים בשנה ע"ח ימי המחלה או ימי החופשה הצבורים העומדים לרשותם לצורך מתן סיוע אישי לאותו אדם ובנוסף זכאים להיעדר מעבודתם עד 52 שעות בשנה לצורך מתן סיוע אישי לילדם, וזאת ללא ניכוי משכרם.

 • אין הגבלה על גיל הילד וכל הורה שיש לו ילד עם מוגבלות (בכל גיל) זכאי לזכות זו.
 • במקרים שיפורטו בהמשך, העובדים רשאים להיעדר 18 ימים נוספים על חשבון ימי המחלה או החופשה (סה"כ 36 ימים) שלהם ו-52 שעות נוספות במשך שנה (סה"כ 104 שעות), ללא ניכו משכרם.
 • הזכאות חלה גם על אפוטרופוסים או הורי אומנה של אדם עם מוגבלות, בהתאם לתנאים.

ימי היעדרות על חשבון ימי מחלה או חופשה

 • הורים לאדם עם מוגבלות שעובדים שנה לפחות באותו מקום עבודה, זכאים להיעדר מעבודתם עד 18 ימים בשנה לצורך מתן סיוע אישי לאותו אדם.
 • ימי ההיעדרות ייזקפו על חשבון ימי המחלה הצבורים של העובדים (או על חשבון ימי החופשה המגיעים להם, על-פי בחירתם).
 • האפשרות להיעדר 18 ימים כאמור, ניתנת גם לבן הזוג של העובד (כלומר, 18 ימים לכל אחד מבני הזוג) והם נחשבים כסל הניתן לתא המשפחתי.
  • אם אחד ההורים השתמש במלוא הימים שהוקצו לו בסעיף זה, והוא נזקק לימי היעדרות נוספים לצורך סיוע אישי כאמור, הוא יוכל לקבל אליו את הימים שניתנו בחוק לבן או בת זוגו, או את חלקם, כל עוד בן או בת הזוג זכאי להן, לא עשה בהן שימוש, והוא מסכים להעבירן לבן או בת זוגו, וכל עוד יש לו מספר ימים מספיק בצבירה.
 • על ימי מחלה אלה העובדים זכאים לדמי מחלה בשיעור 100% משכרם החל מהיום הראשון להיעדרות.
 • העובדים זכאים לעד 18 ימים נוספים של היעדרות (ובסה"כ 36 יום בשנה) במקרים שיפורטו בהמשך (ראו מי זכאי?).
 • עובדים שנעדרו יום שלם או מספר שעות ביום (רק בחלק מיום העבודה), זכאים לבחור אם שעות החוסר ינוכו להם מימי המחלה הצבורים העומדים לרשותם או מ-52 שעות הסיוע בהן הם זכאים להיעדר מעבודתם על חשבון המעסיק.
  • עובדים שנעדרו רק חלק מהיום ובחרו כי שעות החוסר ינוכו להם מימי המחלה, ינוכה ממכסת ימי המחלה שצברו רק אותו חלק מהיום ולא יום שלם.
דוגמה
 • יום עבודה של עובד הוא בן 8.5 שעות (משעה 09:00 עד שעה 17:30).
 • בשל סיוע לילדו הגיע אותו עובד לעבודתו בשעה 12:00, כלומר הוא נעדר 3 שעות באותו יום.
 • ממכסת ימי המחלה שצבר ינוכה 3/8.5 ימי מחלה (0.4375 יום).

שעות היעדרות על חשבון המעסיק

 • בנוסף, עובדים במשרה מלאה זכאים להיעדר על חשבון המעסיק עד 52 שעות בשנה לצורך מתן סיוע אישי לילדם ולקבל תשלום כאילו עבדו בעת ההיעדרות (השעות משולמות לעובדים מבלי שינוכו ממכסת ימי המחלה או החופשה שלהם).
 • הזכאות ל-52 שעות ניתנת לכל אחד מהורי הילד. בסך הכל עומדות לרשות התא המשפחתי 104 שעות בשנה להיעדרות לצורך סיוע אישי על חשבון המעסיק.
  • הורה שניצל את כל 52 השעות שהוא זכאי להן וזקוק לשעות היעדרות נוספות לצורך הסיוע האישי יוכל לקבל את השעות שבן/בת זוגו זכאי להן, כולן או חלקן, אם בן/בת הזוג לא ניצל/ה אותן ומסכימ/ה להעברתן.
 • במקרים מסוימים, שיפורטו בהמשך(ראו מי זכאי?), יש זכאות ל-52 שעות היעדרות נוספות (סה"כ 104 שעות היעדרות בשנה), מבלי שהיעדרות זו תנוכה מהשכר.
 • הזכות להיעדר 52 שעות (או 104 שעות) בשנה ללא ניכוי מהשכר היא יחסית להיקף המשרה, למשל עובדים בחצי משרה יהיו זכאים ל-26 שעות היעדרות (1/2 משרה X‏ 52 שעות).
  • שיעור חלקיות המשרה יחושב כיחס שבין שעות העבודה החודשיות של העובדים לתקן שעות העבודה החודשי במשק (החל מחודש אפריל 2018, תקן שעות העבודה החודשיות הוא 182 שעות. לפני מועד זה עמד תקן שעות העבודה החודשיות על 186).
  • אם מספר שעות העבודה החודשיות הנהוגות במקום העבודה נמוך יותר, אחוז המשרה ייקבע כיחס בין שעות העבודה החודשיות של העובדים לתקן שעות העבודה למשרה מלאה במקום העבודה.
דוגמה
 • עובד מועסק במשך 80 שעות בחודש במקום עבודתו.
  • אם במקום העבודה מקובל שמספר שעות עבודה למשרה מלאה בחודש הן 160 שעות, ייחשב העובד כמי שעבד חצי משרה (80 שעות חלקי 160 שעות), והוא יהיה זכאי ל-26 שעות היעדרות (1/2 משרה X‏ 52 שעות).
  • בכל מקרה אחר ייחשב אותו עובד כמי שעובד 43 אחוזי משרה (80 שעות חלקי 182 שעות (שהן משרה מלאה)), והוא יהיה זכאי ל-22.36 שעות היעדרות בשנה (43% משרה X‏ 52 שעות).
 • אם מספר שעות העבודה של העובדים משתנה מחודש לחודש, יחושב מספר השעות על-פי הממוצע החודשי של שעות העבודה שלהם במהלך רבע השנה שבו עבדו בהיקף השעות הגדול ביותר מתוך 12 החודשים שקדמו למועד ההיעדרות הראשון.
טיפ
הורים שנעדרו מהעבודה לצורך סיוע אישי לילדם (מספר שעות ביום או יום שלם), רשאים לנצל תחילה את 52 שעות ההיעדרות שהם זכאים להן על חשבון המעסיק ורק לאחר מכן לנצל את שעות ההיעדרות על חשבון ימי המחלה או החופשה הצבורים שעומדים לרשותם.

מי זכאי?

 • מי שעובדים לפחות שנה אצל אותו מעסיק, והם אחד מאלה:
  • הורה לאדם עם מוגבלות בכל גיל (לקות פיסית, נפשית או שכלית), המגבילה את תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים.
   • חשוב לדעת: הזכאות אינה תקפה במקרים שבהם המוגבלות צפויה לחלוף בתוך 60 ימים ממועד הופעתה ואינה צפויה לחזור. תיתכן זכאות להיעדר עקב מחלת הילד, בדומה לכל הורה ובהתאם לתנאים (למידע נוסף ראו ימי מחלה עקב מחלת ילד).
  • הורה במשפחת אומנה לאדם עם מוגבלות (בהתאם להגדרה שצוינה), בתנאי שההורה הטבעי או ההורה המאמץ של האדם עם המוגבלות לא מימש את אותה זכות.
  • אפוטרופוס לאדם עם מוגבלות (בהתאם להגדרה שצוינה), בתנאי שאין אדם אחר המטפל באדם עם המוגבלות, ואין אפוטרופוס אחר שניצל את זכותו להיעדרות.
אזהרה
לשון החוק קובעת שהזכאות תינתן לכל אפוטרופוס לאדם עם מוגבלות. עם זאת עמדת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות היא שהזכאות תקפה רק לאפוטרופוס שבינו לבין הילד יש יחסי הורות (הורה ביולוגי, הורה אומנה, בן זוג של ההורה הביולוגי שקיבל מינוי של אפוטרופוס), אך אינה חלה על אפוטרופוס אחר (כגון אחים, או ילדים שמונו לאפוטרופוסים על הוריהם). מאחר שבית המשפט טרם דן בסוגיה זו, אין הלכה משפטית מחייבת בשאלה זו.
 • העובד יהיה זכאי להיעדר עד 18 ימים נוספים בשנה (סה"כ 36 ימי היעדרות) על חשבון ימי המחלה או החופשה, ועוד 52 שעות נוספות (סה"כ 104 שעות בשנה לעובד במשרה מלאה) ללא כל ניכוי מהשכר בכל אחד מהמקרים הבאים:

תהליך מימוש הזכות

איסור פיטורי עובד במהלך ימי מחלה

 • אסור למעסיק לפטר עובד שנעדר מעבודתו לצורך סיוע אישי כפי שמפורט בערך זה, וזאת במהלך התקופה שבה זכאי העובד לקבל דמי מחלה.

חשוב לדעת

 • החוק מתייחס לכל אדם עם מוגבלות, ללא הגבלת גיל.
 • זכאות ההורה אינה מותנית במספר ילדיו (לדוגמה, הורה שיש לו 2 ילדים עם מוגבלות אינו זכאי להיעדר מספר כפול של ימים או שעות לעומת הורה שיש לו ילד אחד עם מוגבלות).
 • אם מדובר בילד עם מוגבלות מתחת לגיל 16, או אם יש לעובד ילדים נוספים ללא מוגבלות שגילם פחות מ-16, יכללו במניין הימים גם ימי המחלה שהעובד זכאי לקחת בגין מחלת ילד (כלומר, הזכאות אינה כפולה).
 • החוק מקנה זכאות להיעדר ממקום העבודה (ללא צורך בקבלת רשות מראש מהמעסיק - וזאת בניגוד להיעדרות לצורך ימי חופש).
 • הזכאות להיעדרות עד 18 ימים על חשבון ימי המחלה (וכן להיעדרות של 36 ימים במקרים המיוחדים) והזכאות להיעדר 52 שעות (או 104 שעות במקרים המיוחדים) בשנה תקפות החל מינואר 2014, בעוד שלפני ינואר 2014:
  • הזכאות להיעדר על חשבון ימי המחלה היתה עד 15 ימים (או 30 ימים במקרים המיוחדים) בשנה.
  • לא היתה לעובד זכאות לשעות היעדרות נוספות (מלבד ימי המחלה) ללא ניכוי מהשכר.
 • הוריו של ילד הנמצא במצב רפואי קשה, רשאים למשוך את הכספים שנחסכו עבורו בתוכנית "חיסכון לכל ילד" גם לפני שיגיע גיל 18, אם משיכת הכספים נועדה למימון צרכיו הרפואיים של הילד. למידע נוסף ראו משיכת כספים מתוכנית "חיסכון לכל ילד" לפני גיל 18 בשל מצבו הרפואי של הילד.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים