הקדמה:

הורה או אפוטרופוס לאדם עם לקות (פיסית, נפשית או שכלית) קבועה, העובד שנה לפחות באותו מקום עבודה, רשאי להיעדר מעבודתו עד 18 ימים בשנה לצורך סיוע אישי לילדו, וזאת על חשבון ימי המחלה של העובד (או על חשבון ימי החופשה שלו, על-פי בחירתו)
במקרים מסוימים, שיפורטו בהמשך, רשאי העובד להיעדר 18 ימים נוספים על חשבון ימי המחלה או החופשה שלו
במהלך ימי ההיעדרות זכאי העובד לקבל דמי מחלה (או תשלום דמי חופשה) החל מהיום הראשון להיעדרותו
בנוסף, העובד זכאי להיעדר מעבודתו עד 52 שעות ובמקרים מסוימים עד 104 שעות בשנה לצורך מתן סיוע אישי לילדו, וזאת ללא ניכוי משכרו
למידע נוסף ראו סעיף 1ב' לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד)

טפסים

סעיף 1ב לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ"ג-1993 קובע כי עובד שהוא הורה או אפוטרופוס לאדם עם מוגבלות קבועה, ועובד שנה לפחות באותו מקום עבודה, זכאי להיעדר מעבודתו עד 18 ימים בשנה לצורך מתן סיוע אישי לאותו אדם, אם סיוע זה מחייב את היעדרות העובד ממקום עבודתו.

 • ימים אלו ייזקפו על חשבון ימי המחלה הצבורים של העובד (או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו, על-פי בחירת העובד).
 • על ימי מחלה אלה העובד זכאי לדמי מחלה בשיעור 100% משכרו החל מהיום הראשון להיעדרותו.
 • העובד זכאי לעד 18 ימים נוספים של היעדרות (ובסה"כ 36 יום בשנה) במקרים שיפורטו בהמשך - בסעיף מי זכאי?.
 • אם העובד נעדר רק מחלק מיום העבודה, ינוכה ממכסת ימי המחלה שצבר רק אותו חלק מהיום ולא יום שלם.
דוגמה
 • יום עבודה של עובד הוא בן 8.5 שעות (משעה 09:00 עד שעה 17:30).
 • בשל סיוע לילדו הגיע אותו עובד לעבודתו בשעה 12:00, כלומר הוא נעדר 3 שעות באותו יום.
 • ממכסת ימי המחלה שצבר ינוכה 3/8.5 ימי מחלה (0.4375 יום).
 • בנוסף, העובד זכאי להיעדר מעבודתו עד 52 שעות בשנה לצורך מתן סיוע אישי לילדו, המחייב היעדרות.
  • במקרים מסוימים (שיפורטו בהמשך בסעיף מי זכאי?) ישנה זכאות ל-52 שעות היעדרות נוספות (סה"כ 104 שעות היעדרות בשנה), מבלי שהיעדרות זו תנוכה מהשכר (השעות משולמות לעובד מבלי שינוכו ממכסת ימי המחלה או החופשה שלו).
  • עובד במשרה חלקית זכאי למספר שעות היעדרות קטן יותר באופן יחסי להיקף משרתו (ראו הרחבה בהמשך).

מי זכאי?

 • מי שעובד לפחות שנה אצל אותו מעסיק, והוא אחד מאלה:
  • הורה לאדם עם מוגבלות (לקות פיסית, נפשית או שכלית) קבועה, המגבילה את תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או יותר מתחומי החיים העיקריים.
   • חשוב לדעת: הזכאות אינה תקפה במקרים שבהם המוגבלות אינה קבועה, צפויה לחלוף בתוך 60 ימים ממועד הופעתה ואינה צפויה לחזור. תיתכן זכאות להיעדר עקב מחלת הילד (בדומה לכל הורה), בהתאם לתנאים - למידע נוסף ראו ימי מחלה עקב מחלת ילד.
  • הורה במשפחת אומנה לאדם עם מוגבלות קבועה (בהתאם להגדרה שצוינה), בתנאי שההורה הטבעי או ההורה המאמץ של האדם עם המוגבלות לא מימש את אותה זכות;
  • אפוטרופוס לאדם עם מוגבלות קבועה (בהתאם להגדרה שצוינה), בתנאי שאין אדם אחר המטפל באדם עם המוגבלות, ואין אפוטרופוס אחר שניצל את זכותו להיעדרות.
אזהרה
לשון החוק קובעת שהזכאות תינתן לכל אפוטרופוס לאדם עם מוגבלות. עם זאת עמדת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות היא שהזכאות תקפה רק לאפוטרופוס שבינו לבין הילד יש יחסי הורות (הורה ביולוגי, הורה אומנה, בן זוג של ההורה הביולוגי שקיבל מינוי של אפוטרופוס), אך אינה חלה על אפוטרופוס אחר (כגון אחים, או ילדים שמונו לאפוטרופוסים על הוריהם). מאחר שבית המשפט טרם דן בסוגיה זו, אין הלכה משפטית מחייבת בשאלה זו.
 • העובד יהיה זכאי להיעדר עד 18 ימים נוספים בשנה (סה"כ 36 ימי היעדרות) על חשבון ימי המחלה או החופשה, ועד 52 שעות נוספות (סה"כ 104 שעות בשנה) ללא כל ניכוי מהשכר בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • בן הזוג של העובד (שכיר או עצמאי) לא נעדר מעבודתו לצורך ליווי והשגחה של האדם עם המוגבלות.
  • העובד הוא הורה עצמאי (הורה יחיד).
  • האדם עם המוגבלות נמצא בחזקתו הבלעדית של העובד.

תהליך מימוש הזכות

חישוב שעות ההיעדרות בהתאם להיקף המשרה

 • הזכות להיעדר 52 שעות (או 104 שעות) בשנה ללא ניכוי מהשכר היא יחסית להיקף המשרה, למשל עובד בחצי משרה יהיה זכאי ל-26 שעות היעדרות (1/2 משרה X‏ 52 שעות).
 • שיעור חלקיות המשרה יחושב כיחס שבין שעות העבודה החודשיות של העובד לתקן שעות העבודה החודשי במשק (החל מחודש אפריל 2018, תקן שעות העבודה החודשיות הוא 182 שעות. לפני מועד זה עמד תקן שעות העבודה החודשיות על 186).
 • אם מספר שעות העבודה החודשיות הנהוגות במקום העבודה נמוך יותר, יקבע אחוז המשרה כיחס שבין שעות העבודה החודשיות של העובד לתקן שעות העבודה למשרה מלאה במקום העבודה.
דוגמה
 • עובד מועסק במשך 80 שעות בחודש במקום עבודתו.
 • אם במקום העבודה מקובל שמספר שעות עבודה למשרה מלאה בחודש הן 160 שעות, ייחשב העובד כמי שעבד חצי משרה (80 שעות חלקי 160 שעות), והוא יהיה זכאי ל-26 שעות היעדרות (1/2 משרה X‏ 52 שעות).
 • בכל מקרה אחר ייחשב אותו עובד כמי שעובד 43 אחוזי משרה (80 שעות חלקי 182 שעות (שהן משרה מלאה)), והוא יהיה זכאי ל-22.36 שעות היעדרות בשנה (43% משרה X‏ 52 שעות).
 • אם מספר שעות העבודה של אותו עובד משתנה מחודש לחודש, יחושב מספר השעות על-פי הממוצע החודשי של שעות העבודה של אותו עובד במהלך רבע השנה שבו עבד בהיקף השעות הגדול ביותר מתוך 12 החודשים שקדמו למועד ההיעדרות הראשון.

איסור פיטורי עובד במהלך ימי מחלה

 • אסור למעסיק לפטר עובד שנעדר מעבודתו לצורך סיוע אישי כפי שמפורט בערך זה, וזאת במהלך התקופה שבה זכאי העובד לקבל דמי מחלה.

חשוב לדעת

 • החוק מתייחס לכל אדם עם מוגבלות, ללא הגבלת גיל.
 • זכאות ההורה אינה מותנית במספר ילדיו (לדוגמה, הורה שיש לו 2 ילדים עם מוגבלות אינו זכאי להיעדר מספר כפול של ימים או שעות לעומת הורה שיש לו ילד אחד עם מוגבלות).
 • אם מדובר בילד עם מוגבלות מתחת לגיל 16, או אם יש לעובד ילדים נוספים ללא מוגבלות שגילם פחות מ- 16, יכללו במניין הימים גם ימי המחלה שהעובד זכאי לקחת בגין מחלת ילד (כלומר, הזכאות אינה כפולה).
 • החוק מקנה זכאות להיעדר ממקום העבודה (ללא צורך בקבלת רשות מראש מהמעסיק - וזאת בניגוד להיעדרות לצורך ימי חופש).
 • הזכאות להיעדרות עד 18 ימים על חשבון ימי המחלה (וכן להיעדרות של 36 ימים במקרים המיוחדים) והזכאות להיעדר 52 שעות (או 104 שעות במקרים המיוחדים) בשנה תקפות החל מינואר 2014, בעוד שלפני ינואר 2014:
  • הזכאות להיעדר על חשבון ימי המחלה היתה עד 15 ימים (או 30 ימים במקרים המיוחדים) בשנה.
  • לא היתה לעובד זכאות לשעות היעדרות נוספות (מלבד ימי המחלה) ללא ניכוי מהשכר.
 • הוריו של ילד הנמצא במצב רפואי קשה, רשאים למשוך את הכספים שנחסכו עבורו בתכנית "חיסכון לכל ילד" גם לפני שיגיע גיל 18, אם משיכת הכספים נועדה למימון צרכיו הרפואיים של הילד. למידע נוסף ראו משיכת כספים מתכנית "חיסכון לכל ילד" לפני גיל 18 בשל מצבו הרפואי של הילד.


גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים