אם מונה כונס נכסים לדירה במסגרת הליכי מימוש משכנתא, יכול החייב למנוע את מכירת הדירה ע"י פירעון מחצית החוב של המשכנתא תוך 90 ימים והבטחה כי המחצית השנייה תיפרע תוך חצי שנה
אם פרע החייב את מלוא החוב תוך 90 יום, רשם ההוצאה לפועל יורה על עיכוב ההליכים הקשורים במימוש המשכנתא
אם פרע רק את מחצית החוב תוך 90 יום, יעכב הרשם את הליכי מימוש המשכנתא רק אם ישתכנע כי החייב יצליח לפרוע את המחצית השנייה של החוב תוך שישה חודשים

רשם ההוצאה לפועל רשאי למנות כונס נכסים לדירה אם ראה שיש תועלת בכך.

  • במקרה כזה רשאי החייב תוך 90 ימים מהמועד שבו מונה כונס הנכסים לפרוע את החוב או לפרוע את מחצית החוב בתנאי שהבטיח את פירעון המחצית השנייה של החוב תוך שישה חודשים להנחת דעתו של רשם ההוצאה לפועל.
  • במקרה זה יורה רשם הוצאה לפועל על עיכוב ההליכים לביצוע המשכנתא.
  • רשם ההוצאה לפועל יורה על סגירת התיק כעבור שנה מיום שנפרע החוב שבפיגור, ואם ביקש זאת החייב, יורה על סגירת התיק כעבור שלושה חודשים ממועד פירעון החוב שבפיגור.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

  • חייב שנפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל לאחר שלא עמד בפירעון המשכנתא שנטל על דירת המגורים, ועקב כך הוגשה נגדו בקשה למימוש המשכנתא.

למי ואיך פונים

שלבי ההליך

עיכוב הליכי מימוש המשכנתא

  • אם החייב פרע את מחצית החוב תוך 90 יום, יורה רשם ההוצאה לפועל על עיכוב הליכי מימוש המשכנתא רק אם השתכנע כי החייב אכן יצליח לפרוע את המחצית השנייה של החוב תוך שישה חודשים. הרשם רשאי לסרב לבקשה לעכב את ההליכים.
  • אם החייב פרע את מלוא החוב תוך 90 ימים (ולא רק את מחציתו), חייב רשם ההוצאה לפועל להורות על עיכוב ביצוע הליכי מימוש המשכנתא.

סגירת התיק

  • רשם ההוצאה לפועל יורה על סגירת התיק כעבור שנה מיום פירעון החוב שבפיגור.
  • החייב רשאי לבקש לסגור את התיק מוקדם יותר - כעבור שלושה חודשים ממועד פירעון החוב שבפיגור. למידע על אופן הגשת הבקשה ראו סגירת תיק בהוצאה לפועל.

ערעור

  • אם סירב רשם ההוצאה לפועל לעכב את ההליכים או לאפשר לחייב לפרוע את החוב תוך פרקי הזמן הנ"ל, ואם הורה על המשך הליכי המכירה באמצעות כונס הנכסים, רשאי החייב להגיש בקשת רשות ערעור על ההחלטה (אין זכות ערעור אוטומטית). למידע נוסף ראו בקשת רשות ערעור על החלטה של רשם ההוצאה לפועל.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים