בסוגי עבודות מסוימים ובתנאים מיוחדים המפורטים בהמשך, עובדים עצמאים ייחשבו כעובדים שכירים לעניין תשלום ביטוח לאומי
במקרים אלה, חלה חובה על מי ששכר את שירותיו של העובד העצמאי (או מי שהתחייב לשלם לו תמורת עבודתו, על פי ההסכם ביניהם) לנכות מתוך התמורה שהוא משלם לעובד העצמאי דמי ביטוח לאומי כאילו היה עובד שכיר
עובדים אלה עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה אם תופסק עבודתם, בדומה לזכאות של עובדים שכירים
בנוסף, חלה חובה על מי ששכר את שירותיו של העובד העצמאי (או מי שהתחייב לשלם לו תמורת עבודתו, על פי ההסכם ביניהם) לשלם בעצמו למוסד לביטוח לאומי את התשלומים החלים עליו, כאילו היה מעסיק (חלקו של המעסיק בתשלום דמי הביטוח הלאומי של העובד)


צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל"ב-1972 קובע שבסוגי עבודות מסוימים ובתנאים מיוחדים המפורטים בהמשך, עובדים עצמאים ייחשבו כעובדים שכירים לעניין תשלום ביטוח לאומי.

 • במקרים אלה, חלה חובה על מי ששכר את שירותיו של העובד העצמאי (או מי שהתחייב לשלם לו תמורת עבודתו, על פי ההסכם ביניהם) לנכות מתוך התמורה המשולמת לעובד העצמאי דמי ביטוח לאומי כאילו היה עובד שכיר.
 • מי שניכה משכר העובד העצמאי דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, חייב להעביר את הכספים למוסד לביטוח לאומי עד ה-15 בכל חודש.
 • בנוסף, חלה חובה על מי ששכר את שירותיו של העובד העצמאי (או מי שהתחייב לשלם לו תמורת עבודתו, על פי ההסכם ביניהם), לשלם בעצמו למוסד לביטוח לאומי את התשלומים החלים עליו, כאילו היה מעסיק (חלקו של המעסיק בתשלום דמי הביטוח הלאומי של העובד).
טיפ
 • עובדים עצמאים אלה ייחשבו כעובדים שכירים לענייני הביטוח הלאומי בלבד.
 • לעניין זכויות אחרות הנובעות מיחסי העבודה, ייחשבו עובדים אלה כעובדים עצמאים (כלומר: מי ששכר את שירותיהם לא צריך לנכות מס הכנסה או לשלם להם דמי הבראה או זכויות סוציאליות אחרות), אלא אם בית הדין יקבע שבין הצדדים קיימים יחסי עובד-מעסיק, בהתאם למבחנים שנקבעו בפסיקה.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

דוגמה
עובדים שייחשבו כעובדים שכירים לצורך התשלומים לביטוח הלאומי
 • שחקן שהסכם העבודה עמו נערך מראש לתקופה של 3 חודשים לפחות או לסדרה של 5 הופעות. התאטרון או המפיק שמשלם את שכרו חייב לנכות מהתמורה המשולמת לשחקן דמי ביטוח לאומי ולהוסיף את חלקו כאילו היה מעסיק.
 • עובד ניקיון שאינו מעסיק עובדים בתנאי שתחום העבודה וזמני ביצועה נקבעו מראש. מי ששכר את שירותי הניקיון חייב לנכות מהתמורה המשולמת לעובד דמי ביטוח לאומי ולהוסיף את חלקו כאילו היה מעסיק.
 • מרצה, מורה או מדריך שנערך עמו הסכם עבודה מראש לתקופה של 3 חודשים לפחות או למתן סדרה של 7 הופעות או הרצאות או שיעורים. המוסד או הגוף ששכר את שירותיו ומחויב לשלם את שכרו על פי ההסכם ביניהם, חייב לנכות מהתמורה המשולמת לעובד דמי ביטוח לאומי ולהוסיף את חלקו כאילו היה מעסיק.
 • ספורטאי העוסק בפעילות ספורטיבית במסגרת אגודת ספורט, בתנאי שנערך עמו הסכם העסקה מראש ובכתב. האגודה או הגוף החייב בתשלום שכרו של הספורטאי חייב לנכות מהתמורה המשולמת לספורטאי דמי ביטוח לאומי ולהוסיף את חלקו כאילו היה מעסיק.
 • לרשימה המלאה של המקרים שבהם מי ששוכר את שירותיו של עובד עצמאי מחויב לנכות דמי ביטוח לאומי מהתמורה המשולמת לעובד ולהוסיף את חלקו כאילו היה מעסיק, ראו בתוספת הראשונה של צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים).

שלבי ההליך

דיווח רבעוני

 • בנוסף לדיווח והתשלום החודשי מזמין השירות (או מי שחייב בהתאם למפורט בצו) מחויב להגיש פעם ברבעון דיווח ממוכן בלבד עם פרטיהם האישיים של מרצים או אמנים המדווחים כשכירים על-פי צו סיווג מבוטחים
 • מועדי הדיווח הרבעוני:
  • ב-15 באפריל יש לדווח עבור החודשים ינואר - מרס
  • ב-15 ביולי יש לדווח עבור החודשים אפריל - יוני
  • ב-15 באוקטובר יש לדווח עבור החודשים יולי - ספטמבר
  • ב-15 בינואר יש לדווח עבור החודשים אוקטובר - דצמבר
 • הדרכים לדיווח רבעוני:
  • מילוי טופס מקוון באתר התשלומים של המוסד לביטוח לאומי
  • שידור קובץ באמצעות מערכת קשרים עסקיים
  • שידור קובץ באמצעות מערכת "ייצוג לקוחות"
 • למידע נוסף על הדרכים לדיווח רבעוני, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

חשוב לדעת

ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים