מעסיקים מחויבים לדווח על עובדיהם השכירים ומקבלי הפנסיה ולשלם עבורם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מדי חודש
חלק מסכום דמי הביטוח מנוכה משכרו של העובד, וחלקו משולם על חשבון המעסיק (ראו פרטים נוספים)
יש להעביר את דמי הביטוח למוסד לביטוח לאומי לכל המאוחר עד ה-15 לחודש שלאחר החודש שעבורו משולם השכר
מעסיק שניכה משכר העובד את דמי הביטוח, ולא העבירם למוסד לביטוח לאומי תוך 40 יום מהמועד שבו היה צריך לשלם את השכר לפי החוק, עובר עבירה פלילית שעונשה קנס או מאסר
למידע נוסף ראו מידע על חובת התשלום ומחשבון לחישוב סכום דמי הביטוח באתר המוסד לביטוח לאומי


מעסיקים מחויבים לדווח על עובדיהם השכירים ומקבלי הפנסיה ולשלם עבורם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות מדי חודש (בנוסף לדמי הביטוח שהם משלמים כעצמאים עבור עצמם).

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

שלבי ההליך

פתיחת תיק למעסיק חדש

 • מעסיק חדש חייב לפתוח תיק ניכויים במשרדי מס הכנסה.
 • המוסד לביטוח לאומי מקבל את המידע לגבי פתיחת התיק ומספרו ממס הכנסה ופותח אוטומטית תיק למעסיק החדש גם בביטוח הלאומי.
 • לאחר פתיחת התיק יקבל המעסיק בדואר:
  • הודעה על פתיחת תיק, מספר העובדים שעליהם דיווח ושיעור דמי הביטוח שעליו לשלם עבורם.
  • שאלון להשלמת פרטים, שאותו עליו למלא ולשלוח חזרה למוסד לביטוח לאומי.
  • טופס דין וחשבון על העסקת עובדים (טופס 102), שאותו עליו למלא ולשלם באמצעותו את דמי הביטוח מדי חודש.

תשלום ודיווח חודשי עבור עובדים ומקבלי פנסיה

 • מועד הדיווח והתשלום של דמי הביטוח עבור עובדים ומקבלי פנסיה תושבי ישראל חל ב-15 בכל חודש לגבי החודש שקדם לו.
 • התשלום והדיווח יעשו באמצעות אחד מאלה:
 • לפירוט דרכי התשלום והדיווח החודשי, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

העברת כספי העובד שנוכו משכרו

דיווח רבעוני לגבי פנסיונרים בפנסיה מוקדמת, תלמידים בהכשרה מקצועית, עובדים בחופשה ללא תשלום, מרצים ואמנים

 • בנוסף לדיווח והתשלום החודשי עבורם, מעסיק מחויב להגיש פעם ברבעון דיווח ממוכן בלבד עם פרטיהם האישיים של עובדים אלה:
 • מועדי הדיווח הרבעוני:
  • ב-15 באפריל יש לדווח עבור החודשים ינואר - מרס
  • ב-15 ביולי יש לדווח עבור החודשים אפריל - יוני
  • ב-15 באוקטובר יש לדווח עבור החודשים יולי - ספטמבר
  • ב-15 בינואר יש לדווח עבור החודשים אוקטובר - דצמבר
 • הדרכים לדיווח רבעוני:
  • מילוי טופס מקוון באתר התשלומים של המוסד לביטוח לאומי
  • שידור קובץ באמצעות מערכת קשרים עסקיים
  • שידור קובץ באמצעות מערכת "ייצוג לקוחות"
 • למידע נוסף על הדרכים לדיווח רבעוני, ראו באתר המוסד לביטוח לאומי.

שליחת טופס 126 חציוני

 • החל מינואר 2016 חלה חובה על מעסיק ומשלם פנסיה מוקדמת לדווח דין וחשבון על שכר עבודה או על פנסיה מוקדמת למוסד לביטוח לאומי.
 • מבנה הקובץ לדיווח, טופס 126, יהיה זהה למבנה הקובץ במס הכנסה.

מועדי הדיווח

 • מועדי הדיווח הם:
  • עד ה-18 ביולי בכל שנה - עבור החודשים ינואר עד יוני של אותה שנה.
  • עד ה-18 בינואר בכל שנה - עבור החודשים ינואר עד דצמבר של השנה שקדמה לה.
  • עד ה-30 באפריל בכל שנה - לגבי שנת המס שקדמה לה. דיווח זה תואם את דיווח מס הכנסה ומהווה אישור סופי ומתואם על-ידי רואה החשבון או החשב של המעסיק.

אופן הדיווח

 • יש לבחור באחת משתי דרכי הדיווח הבאות:
  • דיווח באמצעות שידור קובץ
  • דיווח באמצעות הזנת טופס
 • לפרטים נוספים ולביצוע הדיווח, ראו דיווח 126 באתר המוסד לביטוח הלאומי.

תמיכה לדיווח

 • תמיכה בדיווח באמצעות אתר התשלומים, מערכת קשרים עסקיים (B2B) כספת ובאמצעות מערכת השכר (WCF) ניתן לקבל בטלפון: 02-6463252 שלוחה 2.
 • תמיכה לדיווח טופס 126 באמצעות מערכת "ייצוג לקוחות", בטלפון: 02-6463251.

קנס בגין אי הגשת הדוח בזמן

 • מעסיק שלא יגיש את הטופס במועדים שפורטו למעל, צפוי לקנס עבור כל דו"ח בנפרד.
 • בנוסף, המוסד לביטוח לאומי יוכל לקבוע קביעות לגבי תשלומי המעסיק, גם בהעדר דיווח.

דיווח מקוון ודיווח פרטני חודשי למעסיקים ולמשלמי פנסיה

 • בעקבות תיקון סעיף 355 לחוק הביטוח הלאומי, הורחבה חובת הדיווח לביטוח לאומי, והחל מחודש מאי 2021 מי שמעסיק מעל 180 עובדים/מקבלי פנסיה מוקדמת מחוייב בדיווח כללי מקוון ובדיווח חודשי פרטני עבור על כל העובדים השכירים/מקבלי פנסיה מוקדמת.

דיווח מקוון ודיווח פרטני

 • תיקון החוק מחייב בשני דיווחים מקוונים חדשים:
  • דיווח כללי מקוון - דיווח טופס 102 חודשי (למעסיקים) וכן טופס 617 חודשי (למשלמי פנסיה מוקדמת) באופן מקוון ביחס לכלל העובדים/מקבלי פנסיה מוקדמת.
   • אין לדווח באמצעות טופס נייר. תשלום באמצעות המחאה ניתן לבצע בטופס הדיווח בציון קוד דיווח 12.
  • דיווח פרטני מקוון (קובץ 100 חודשי) - יש להגיש עבור כל העובדים/מקבלי פנסיה מוקדמת דיווח חודשי פרטני באופן מקוון בקובץ 100 חודשי (פירוט עובדים).

מועד תחילת הדיווח

 • מועד תחילת הדיווח הוא בהתאם למספר העובדים/מקבלי פנסיה מוקדמת :
  • מי שמעסיק 180 עובדים/מקבלי פנסיה מוקדמת ומעלה – צריך לדווח החל מחודש מאי 2021 (בתאריך 15.6.2021).
  • מי שמעסיק עד 180 עובדים /מקבלי פנסיה מוקדמת – צריך לדווח החל מחודש אוקטובר 2021 (בתאריך 15.11.2021).
 • אי דיווח הדו"ח הפרטני בזמן, ייצור קביעה בהעדר דיווח.

אופן הדיווח

 • את הדיווח מבצעים במערכות ייצוג לקוחות, קשרים עסקיים-B2B או מערכת השכר WCF.
 • המשוב לדיווח יישלח במערכות אלה.
 • פירוט מורחב לגבי אופן הדיווח פורסם באמצעות מערכת השכר של המעסיק/המייצג.
 • בשאלות ניתן לפנות למוקד סיוע למעסיקים בטלפון 02-5393722 או למוקד סיוע טכני לשידור הקבצים בטלפון 02-6709970.
 • למידע נוסף ראו : חובת דיווח מקוון ודיווח פרטני חודשי למעסיקים ולמשלמי פנסיה אתר המוסד לביטוח לאומי.

חשוב לדעת

 • מועדי הדיווח והתשלום של דמי הביטוח עשויים להידחות מדי פעם בשל חגים או מועדים. ניתן לצפות בתאריכים המעודכנים בלוח השנה שבאתר המוסד לביטוח לאומי.
 • אם המוסד לביטוח לאומי שילם או עתיד לשלם לעובד שכיר קצבה כלשהי ומעסיקו לא דיווח או שילם עבורו במועד את דמי הביטוח הלאומי, המוסד לביטוח לאומי רשאי לתבוע מהמעסיק לשלם לו את כל סכומי הקצבה ששולמו או ישולמו לעובד, אך לא יותר מהסכומים המפורטים בטבלה הבאה:
משך האיחור של המעסיק בדיווח או בתשלום דמי הביטוח הסכום המרבי שרשאי המוסד לביטוח לאומי לגבות מהמעסיק
אי-רישום או אי-תשלום לתקופה שעולה על 30 ימים ואינה עולה על 6 חודשים 62,680 ₪
אי-רישום או אי-תשלום לתקופה שעולה על 6 חודשים ואינה עולה על 12 חודשים 125,360 ₪
אי-רישום או אי-תשלום לתקופה שעולה על 12 חודשים 250,720 ₪
 • המוסד לביטוח לאומי עשוי לחקור מעסיקים החשודים באי-תשלום דמי ביטוח עבור עובדיהם, ובמקרים מסויימים ייתכן שיוגש כתב אישום. למידע על זכויות הנחקרים ראו זכותון נחקרים בביטוח הלאומי.
ראו גם

גורמים מסייעים

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים