סכומים שמפקיד המעסיק לרכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני או לקופת גמל לפיצויים העולים על שווי שכרו החודשי של העובד או על 41,500 ₪ בשנה ייחשבו כהכנסה של העובד וינוכה מהם מס הכנסה בעת ההפקדה על פי מדרגת המס שבה נמצא העובד באותה שנה
בעת משיכת הכספים מקופת הגמל או הביטוח הפנסיוני לא יהיה חייב העובד בתשלום מס הכנסה על הכספים שכבר מוסו בעת הפקדתם, למעט תשלום מס רווחי הון בשיעור 15% על סך הרווחים שנצברו בגינם
הסכומים שיפקיד המעסיק באותה שנה עד לגובה שכר חודשי של העובד ושלא עולים על 41,500 ₪ בשנה (נכון ל- 2024), לא ייחשבו כהכנסה בעת הפקדתם ולא ינוכה מס הכנסה מהעובד בגינם במועד הפקדתם על ידי המעסיק

תקציר

סכומים שיפקיד המעסיק לרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה העולים על המשכורת החודשית של העובד או על 41,500 ₪ בשנה (הפקדה של עד 3,458 ₪ לחודש) לפי הנמוך מביניהם, ייזקפו כהכנסה של העובד במועד הפקדתם והעובד יחויב בתשלום מס הכנסה וביטוח לאומי עבורם.

 • סכומים שיפקיד המעסיק במהלך השנה לרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה עד לגובה המשכורת החודשית של העובד ביום ההפקדה ועד 41,500 ₪ לשנה, נכון ל- 2024 (הפקדה של עד 3,458 ₪ לחודש) לפי הנמוך מביניהם, ימשיכו להיות פטורים מתשלום מס בעת ההפקדה והם ייחשבו כהכנסה של העובד המחויבת במס רק במועד משיכת כספי הפיצויים (אלא אם סכומים אלה פטורים).
דוגמה
 • עובד מרוויח 10,000 ₪ בחודש.
 • המעסיק מפקיד עבורו מדי חודש 8.33% לרכיב פיצויים בקופת גמל לקצבה, כלומר 833 ₪ בחודש.
 • הסכומים שהמעסיק מפקיד לרכיב הפיצויים אינם גבוהים משכרו החודשי של העובד או מ-41,500 ₪ בשנה (3,458 ₪ לחודש), ולכן העובד פטור מתשלום המס בעת הפקדת כספי הפיצויים.
דוגמה
 • עובד מרוויח 42,000 ₪ (ברוטו) בחודש.
 • המעסיק מפקיד עבורו כל חודש 6% לרכיב פיצויים בביטוח הפנסיוני, כלומר 2,520 ₪ לחודש שהם 30,240 ₪ לשנה.
 • הסכום שאותו מפקיד המעסיק באותה שנה לרכיב הפיצויים לא עולה על שכרו החודשי של העובד ולא עולה על 41,500 ₪, ולכן לא ינוכה מהעובד מס הכנסה על סכומים אלה בעת הפקדתם לביטוח הפנסיוני.
דוגמה
 • עובד מרוויח 42,000 ₪ בחודש.
 • המעסיק מפקיד עבורו כל חודש 8.33% לרכיב פיצויים בקופת גמל לקצבה, כלומר 3,500 ₪ לחודש שהם 42,000 ₪ לשנה.
 • עד הפקדה של 41,500 ₪ בשנה (הפקדה של 3,458 ₪ לחודש) העובד פטור מתשלום מס בעת ההפקדה.
 • הפקדה עבור שכר שמעל 41,500 ₪ בשנה (הפקדה מעל 3,458 ₪ לחודש) נחשבת כהכנסה חודשית שמחויבת במס הכנסה ודמי ביטוח לאומי.
 • לכן ההפרש בסך 42 ₪ (3,500-3,458), ייחשב כהכנסה של העובד בעת ההפקדה והעובד יחויב לשלם על סכום זה ביטוח לאומי ומס הכנסה בהתאם למדרגות המס שלו.
 • הוראה זו לא חלה על הפקדת רכיב הפיצויים בקרן פנסיה ותיקה, והפקדה כאמור תמשיך להיחשב כהכנסה של העובד רק במועד משיכת פיצויי הפיטורים.

פטור ממס הכנסה עבור הכספים שמוסו בהפקדה בעת משיכת כספי הפיצויים

 • פיצויי הפיטורים שלא מוסו בעת ההפקדה, נחשבים כהכנסה של העובד במועד משיכת הכספים, והעובד חייב לשלם במועד זה מס הכנסה בהתאם למדרגות המס החלות עליו, למעט סכומי הפיצויים הפטורים מתשלום מס. לפרטים נוספים ראו ניכוי מס הכנסה מפיצויי פיטורים ופטור ממס הכנסה על פיצויי פיטורים.
 • משיכת כספי הפיצויים שמוסו במועד ההפקדה לא תהיה חייבת במס פעם נוספת למעט תשלום מס רווחי הון בשיעור 15% על סך הרווחים שנצברו בגינם.
 • סכומי הפיצויים שמוסו במועד ההפקדה וישולמו כמענק במקרה פטירה לא יהיו חייבים במס פעם נוספת, ולא צריך יהיה לשלם מס על רווחים שנצברו בגינם.
 • עובד שיהיה מעוניין למשוך את הסכומים שכבר מוסו במועד ההפקדה בצורה של קצבה חודשית, יהיה זכאי לפטור מוחלט ממס, בהתאם לסעיף 9א לפקודת מס הכנסה

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • פקיד השומה שקיבל לידיו את טופס 161 של המעסיק, יעביר הנחיות באשר לאופן המיסוי אל המעסיק ואל החברה המנהלת את קופת הגמל שבה נמצאים הכספים.
 • המעסיק או החברה המנהלת את קופת הגמל ינכו את המס במקור מכל סכום שעולה על התקרה ושמועבר לידי העובד.

חשוב לדעת

 • עובד רשאי לא למשוך כלל את כספי הפיצויים המופקדים בקופת הגמל ולצרף אותם לכספי הפיצויים העתידיים שיופקדו לקופה על-ידי מעסיקו החדש (רצף פיצויים). באופן זה הוא יהיה רשאי למשוך את הכספים שהצטברו מכל מעסיקיו בסיום העסקתו אצל המעסיק האחרון, על פי מדרגות המס שיחולו עליו ובהתאם לתקרת הפטור באותו מועד. ניתן לעשות זאת לגבי מלוא סכום הפיצויים המופקדים בקופה. לא ניתן למשוך חלק מהפיצויים בפטור ממס ואת היתרה לייעד לרצף פיצויים. למידע נוסף ראו רצף פיצויים (יעוד כספי פיצויי הפיטורים לתשלום פיצויים בעתיד).
אזהרה
משרד האוצר ממליץ לא למשוך את כספי פיצויי הפיטורים מתוך הביטוח הפנסיוני
משיכת כספי הפיצויים מהביטוח הפנסיוני תקטין את גובה קצבת הפנסיה החודשית שיקבל העובד לאחר שיגיע לגיל פרישה ביותר מ-1/3, ואף עשויה להקטין את גובה הטבות המס שהעובד יוכל לקבל בעת פרישתו (אם ינצל את הפטור ממס על פיצויי הפיטורים בעת קבלתם). כמו כן ייתכן שיוטל מס הכנסה על כספי הפיצויים שנמשכו או על חלקם. מומלץ לפנות לרואה חשבון או יועץ מס/יועץ פרישה לקבלת יעוץ פרטני.
 • בעבר (עד שנת 2016 כולל) הפקדות המעסיק לרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה לא נזקפו כהכנסה בעת הפקדתם והעובד לא חויב במס עליהם. את פיצויי הפיטורים ראו כהכנסה של העובד המחויבת במס (אלא אם ניתן פטור) רק במועד משיכת כספי הפיצויים על ידי העובד ולא במועד הפקדת כספי הפיצויים על ידי המעסיק. למידע נוסף ראו ניכוי מס הכנסה מפיצויי פיטורים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים