סכומים שמפקיד המעסיק לרכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני או לקופת גמל לפיצויים העולים על שווי שכרו החודשי של העובד או על 39,300 ₪ בשנה ייחשבו כהכנסה של העובד וינוכה מהם מס הכנסה בעת ההפקדה על פי מדרגת המס שבה נמצא העובד באותה שנה
בעת משיכת הכספים מקופת הגמל או הביטוח הפנסיוני לא יהיה חייב העובד בתשלום מס הכנסה על הכספים שכבר מוסו בעת הפקדתם, למעט תשלום מס רווחי הון בשיעור 15% על סך הרווחים שנצברו בגינם
הסכומים שיפקיד המעסיק באותה שנה עד לגובה שכר חודשי של העובד ושלא עולים על 39,300 ₪ בשנה (נכון ל- 2023), לא ייחשבו כהכנסה בעת הפקדתם ולא ינוכה מס הכנסה מהעובד בגינם במועד הפקדתם על ידי המעסיק


סכומים שיפקיד המעסיק לרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה העולים על המשכורת החודשית של העובד או על 39,300 ₪ בשנה (הפקדה של עד 3,275 ₪ לחודש) לפי הנמוך מביניהם, ייזקפו כהכנסה של העובד במועד הפקדתם והעובד יחויב בתשלום מס הכנסה וביטוח לאומי עבורם.

 • סכומים שיפקיד המעסיק במהלך השנה לרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה עד לגובה המשכורת החודשית של העובד ביום ההפקדה ועד 39,300 ₪ לשנה, נכון ל- 2023 (הפקדה של עד 3,275 ₪ לחודש) לפי הנמוך מביניהם, ימשיכו להיות פטורים מתשלום מס בעת ההפקדה והם ייחשבו כהכנסה של העובד המחויבת במס רק במועד משיכת כספי הפיצויים (אלא אם סכומים אלה פטורים).
דוגמה
 • עובד מרוויח 10,000 ₪ בחודש.
 • המעסיק מפקיד עבורו מדי חודש 8.33% למרכיב פיצויים בקופת גמל לקצבה, כלומר 833 ₪ בחודש.
 • מאחר שהמעסיק אינו מפקיד עבור רכיב הפיצויים סכומים מעל שכרו החודשי של העובד או מעל 39,300 ₪ בשנה (3,275 ₪ לחודש), אזי העובד פטור מתשלום המס בעת הפקדת כספי הפיצויים.
דוגמה
 • עובד מרוויח 40,000 ₪ (ברוטו) בחודש.
 • המעסיק מפקיד עבור כל חודש 6% לרכיב פיצויים בביטוח הפנסיוני, כלומר 2,400 ₪ לחודש שהם 28,800 ₪ לשנה.
 • מאחר שהסכום שאותו מפקיד המעסיק באותה שנה עבור רכיב הפיצויים אינו עולה על שכרו החודשי של העובד ואינו עולה על 39,300 ₪, אזי לא ינוכה מהעובד מס הכנסה בגין סכומים אלה בעת הפקדתם לביטוח הפנסיוני.
דוגמה
 • עובד מרוויח 40,000 ₪ בחודש.
 • המעסיק מפקיד עבור כל חודש 8.33% למרכיב פיצויים בקופת גמל לקצבה, כלומר 3,332 ₪ לחודש.
 • עד הפקדה של 39,300 ₪ בשנה (הפקדה של 3,275 ₪ לחודש) פטור העובד מתשלום מס בעת ההפקדה.
 • הפקדה עבור המשכורת שמעל 39,300 ₪ בשנה (הפקדה מעל 3,275 ₪ לחודש) תיחשב כהכנסה חודשית והעובד ישלם עליה מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי.
 • ההפרש בסך 57 ₪ (3,332-3,275), ייחשב כהכנסה של העובד בעת ההפקדה והעובד יחויב לשלם בגין סכום זה ביטוח לאומי ומס הכנסה בהתאם למדרגות המס שלו.
 • הוראה זו לא חלה על הפקדת רכיב הפיצויים בקרן פנסיה ותיקה, והפקדה כאמור תמשיך להיחשב כהכנסה של העובד רק במועד משיכת פיצויי הפיטורים.

פטור ממס הכנסה עבור הכספים שמוסו בהפקדה בעת משיכת כספי הפיצויים

 • פיצויי הפיטורים שלא מוסו בעת ההפקדה, נחשבים כהכנסה של העובד במועד משיכת הכספים, והעובד חייב לשלם במועד זה מס הכנסה בהתאם למדרגות המס החלות עליו, למעט סכומי הפיצויים הפטורים מתשלום מס. לפרטים נוספים ראו ניכוי מס הכנסה מפיצויי פיטורים ופטור ממס הכנסה על פיצויי פיטורים.
 • משיכת כספי הפיצויים שמוסו במועד ההפקדה לא תהיה חייבת במס פעם נוספת למעט תשלום מס רווחי הון בשיעור 15% על סך הרווחים שנצברו בגינם.
דוגמה
עובד בשכר גבוה מ-39,300 ₪ שהחל לעבוד בשנת 2017 ומפוטר לאחר 10 שנים
 • עובד שיפוטר לאחר 10 שנות עבודה ושמשכורתו החודשית במהלך שנים אלה עמדה על 40,000 ₪ יחויב במס הכנסה כפי שמפורט להלן.
 • המעסיק הפקיד עבורו מדי חודש 8.33% משכרו למרכיב פיצויים בקופת גמל לקצבה, כלומר 3,332 ₪ לחודש.
 • עבור הפקדה של עד 39,300 ₪ בשנה (הפקדה של 3,275 ₪ לחודש) פטור העובד מתשלום מס בעת ההפקדה.
 • הפקדה של מעל 39,300 ₪ בשנה (הפקדה מעל 3,275 ₪ לחודש) תיחשב כהכנסה חודשית והעובד ישלם עליה מס הכנסה במועד הפקדתה לקופת הגמל, בהתאם למדרגות המס שלו. סכום זה מחושב כהפרש בין הסכום שהמעסיק הפריש בפועל לבין התקרה (3,332-3,275) - סה"כ 57 ₪ בחודש.
 • סה"כ במשך כל שנה חויב העובד במס הכנסה על הפקדות בסך 684 ₪ (12 X‏ 57). במשך 10 שנות עבודתו שילם העובד מס הכנסה על הפקדות בסך כולל של 6,840 ₪.
 • נניח שנצברו בקופה 400,000 ₪ פיצויים.
 • משיכת כספי הפיצויים שמוסו במועד ההפקדה לא תהיה חייבת במס הכנסה פעם נוספת (למעט תשלום מס רווחי הון בשיעור 15% על סך הרווחים שנצברו בגינם).
 • יתרת פיצויי הפיטורים, שעליהם לא שילם העובד מס הכנסה בעת הפקדתם, עומדת על 393,160 ₪ (400,000-6,840).
 • בעת משיכת פיצויי הפיטורים זכאי העובד לפטור ממס הכנסה עבור 133,100 ₪ (13,310 ₪ X‏ 10 שנים).
 • בעת משיכת כספי הפיצויים יחויב העובד לשלם מס עבור ההפרש בסך 260,060 ₪ (393,160-133,100), בהתאם למדרגות המס שלו.
 • בנוסף, יחויב העובד לשלם מס רווחי הון בשיעור 15% על הרווחים שנצברו בגין הסכום של 6,840 ₪ (כספי הפיצויים שמוסו בעת ההפקדה).
 • סכומי הפיצויים שמוסו במועד ההפקדה אשר ישולמו כמענק במקרה פטירה לא יהיו חייבים במס פעם נוספת, ולא צריך יהיה לשלם מס על רווחים שנצברו בגינם.
 • עובד שיהיה מעוניין למשוך את הסכומים שכבר מוסו במועד ההפקדה בצורה של קצבה חודשית, יהיה זכאי לפטור מוחלט ממס, בהתאם לסעיף 9א לפקודת מס הכנסה

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • פקיד השומה שקיבל לידיו את טופס 161 של המעסיק, יעביר הנחיות באשר לאופן המיסוי אל המעסיק ואל החברה המנהלת את קופת הגמל שבה נמצאים הכספים.
 • המעסיק או החברה המנהלת את קופת הגמל ינכו את המס במקור מכל סכום שעולה על התקרה ושמועבר לידי העובד.

חשוב לדעת

 • עובד רשאי לא למשוך כלל את כספי הפיצויים המופקדים בקופת הגמל ולצרף אותם לכספי הפיצויים העתידיים שיופקדו לקופה על-ידי מעסיקו החדש (רצף פיצויים). באופן זה הוא יהיה רשאי למשוך את הכספים שהצטברו מכל מעסיקיו בסיום העסקתו אצל המעסיק האחרון, על פי מדרגות המס שיחולו עליו במועד זה, ובהתאם לתקרת הפטור שתהיה תקפה באותו מועד. ניתן לעשות זאת לגבי מלוא סכום הפיצויים המופקדים בקופה. לא ניתן למשוך חלק מהפיצויים בפטור ממס ואת היתרה לייעד לרצף פיצויים. למידע נוסף ראו רצף פיצויים (יעוד כספי פיצויי הפיטורים לתשלום פיצויים בעתיד).
אזהרה
משרד האוצר ממליץ לא למשוך את כספי פיצויי הפיטורים מתוך הביטוח הפנסיוני
משיכת כספי הפיצויים מהביטוח הפנסיוני תקטין את גובה קצבת הפנסיה החודשית שיקבל העובד לאחר שיגיע לגיל פרישה ביותר מ-1/3, ואף עשויה להקטין את גובה הטבות המס שהעובד יוכל לקבל בעת פרישתו (אם ינצל את הפטור ממס על פיצויי הפיטורים בעת קבלתם). כמו כן ייתכן שיוטל מס הכנסה על כספי הפיצויים שנמשכו או על חלקם. מומלץ לפנות לרואה חשבון או יועץ מס/יועץ פרישה לקבלת יעוץ פרטני.
 • בעבר (עד שנת 2016 כולל) הפקדות המעסיק לרכיב הפיצוייםבקופת גמל לקצבה לא נזקפו כהכנסה בעת הפקדתם והעובד לא חויב במס בגינם. את פיצויי הפיטורים ראו כהכנסה של העובד המחויבת במס (אלא אם ניתן פטור) רק במועד משיכת כספי הפיצויים על ידי העובד ולא במועד הפקדת כספי הפיצויים על ידי המעסיק. למידע נוסף ראו ניכוי מס הכנסה מפיצויי פיטורים.
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים