עובדים הזכאים לפיצויי פיטורים, וכספי הפיצויים (או חלקם) לא הופקדו בקופת גמל או בביטוח הפנסיוני, זכאים לקבל את הפיצויים ישירות מהמעסיק
אם חלק מפיצויי הפיטורים הופקדו לקופת גמל או לביטוח פנסיוני, על המעסיק לשלם לעובד רק את החלק היחסי של הפיצויים שלא הופקדו לקופת הגמל (השלמת פיצויים)
על המעסיק לשלם את הפיצויים עם סיום עבודתו של העובד
מעסיק המאחר בתשלום הפיצוי עשוי להיות מחויב בתשלום פיצוי על הלנת פיצויי פיטורים
נגד מעסיק אשר מפר את חובתו לשלם פיצויי פיטורים במועד או אינו משלם פיצויים כלל, ניתן להגיש תביעה לקבלת פיצויי פיטורים ופיצויי הלנת פיצויי פיטורים

עובדים הזכאים לפיצויי פיטורים, וכספי הפיצויים (או חלקם) לא הופקדו בקופת גמל או בביטוח הפנסיוני, זכאים לקבל את הפיצויים ישירות מהמעסיק.

 • אם חלק מפיצויי הפיטורים הופקדו לקופת גמל או לביטוח פנסיוני, על המעסיק לשלם לעובד רק את החלק היחסי של הפיצויים שלא הופקד לקופת הגמל (השלמת פיצויים).
 • את הכספים שהופרשו לקופת הגמל או לביטוח הפנסיוני ניתן לשחרר לטובת העובד. למידע על ההליך ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.
אזהרה
משרד האוצר ממליץ לא למשוך את כספי פיצויי הפיטורים מתוך הביטוח הפנסיוני
משיכת כספי הפיצויים מהביטוח הפנסיוני תקטין את גובה קצבת הפנסיה החודשית שיקבל העובד לאחר שיגיע לגיל פרישה ביותר מ-1/3, ואף עשויה להקטין את גובה הטבות המס שהעובד יוכל לקבל בעת פרישתו (אם ינצל את הפטור ממס על פיצויי הפיטורים בעת קבלתם). כמו כן ייתכן שיוטל מס הכנסה על כספי הפיצויים שנמשכו או על חלקם. מומלץ לפנות לרואה חשבון או יועץ מס/יועץ פרישה לקבלת יעוץ פרטני.

אוכלוסיית יעד ותנאים מקדימים

 • עובדים הזכאים לפיצויי פיטורים, וכספי הפיצויים (או חלקם) לא הופקדו בקופת גמל או בביטוח הפנסיוני, למשל:
  • עובדים שהחלו לעבוד לפני שנת 2008 והמעסיק לא הפריש לביטוח הפנסיוני בתקופה שקדמה לשנה זו.
  • עובדים שהמעסיק שלהם הפריש לביטוח הפנסיוני רק חלק מפיצויי הפיטורים לפי השיעורים שמחייב צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק (6% החל משנת 2014). עובדים אלה זכאים להשלמת פיצויים מהמעסיק.

שלבי ההליך

שימו לב
טופס 161 חדש
 • על העובד למלא טופס 161 א - הודעת עובד עקב פרישה מעבודה, ובו יציין את מקומות העבודה הנוספים (אם היו כאלה) שבהם עבד במקביל לתקופת העסקתו אצל המעסיק, וכן יציין אם הוא מעוניין בקבלת פטור ממס הכנסה על הפיצויים.
 • אם בנוסף לתשלום הישיר מהמעסיק, הופרשו במהלך השנים כספי פיצויים לקופת גמל שהעובד זכאי לקבלם, על העובד לציין בטופס 161א את הנחיותיו לרשויות המס לאחר שקיבל החלטה מה לעשות עם מענקי הפרישה וכספי פיצויי הפיטורים בכל אחת מהקופות. למידע נוסף ראו משיכת כספי פיצויי פיטורים מקופת גמל או מהביטוח הפנסיוני.
 • על המעסיק למסור לעובד טופס 161 - הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד, שבאמצעותו מדווח המעסיק לרשויות המס על ניתוק יחסי עובד ומעביד, ומפרט בו את הפרטים הבאים:
  • תקופת העבודה,
  • השכר הקובע לחישוב פיצויי הפיטורים,
  • פירוט סכומי מענקי הפרישה וכספי הפיצויים שמשולמים לעובד,
  • פירוט יתרת כספי פיצויי הפיטורים בקופות הגמל, פוליסות ביטוח המנהלים וקרנות הפנסיה המועברות לבעלותו של העובד (אם יש כאלה),
  • פירוט סכומי מס הכנסה שניכה המעסיק מכספי הפיצויים.

מועד תשלום פיצויי הפיטורים

 • המועד לתשלום פיצויי הפיטורים על-ידי המעסיק, לגבי עובד או מי שזכאי לפיצויי פיטורים מכוחו (למשל יורש העיזבון, אם העובד נפטר), הוא המאוחר מבין המועדים האלה:
  • יום הפסקת יחסי עבודה;
  • המועד שנקבע לתשלום פיצויי הפיטורים על-פי הוראת הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי אחר או צו הרחבה החל על העובד;
  • אם הזכות לפיצויי פיטורים מותנית, על פי הוראה שבחיקוק, במילוי תנאי מצד העובד לאחר יום הפסקת יחסי עבודה או במילוי תנאי במשך תקופה מסויימת שלאחר אותו יום – המועד לתשלום הפיצויים יהיה יום מילוי התנאי האמור או היום שבו מסתיימת התקופה שבמהלכה אמור התנאי להתמלא.
 • מעסיק שמעכב את תשלום הפיצויים מעל ל-15 יום עלול להיות חייב בתשלום פיצוי על הלנת פיצויי פיטורים.

חשוב לדעת

 • מומלץ לעובדים המסיימים את עבודתם לפנות אף ביוזמתם אל המעסיק לצורך מילוי טופס 161א כדי למנוע עיכובים אפשריים בתשלום הפיצויים.
 • חשוב לשמור על טופס 161 שקיבל העובד מהמעסיק, שכן כאשר יסיים את העסקתו במקומות העבודה העתידיים הוא יידרש לדווח על כספי הפיצויים שקיבל בעבר (במסגרת טופס 161א).
 • אסור למעסיק לדרוש מהעובד לחתום על כתב ויתור (מסמך שבו העובד מוותר על זכויותיו) כתנאי לקבלת פיצויי פיטורים או כתנאי לקבלת מכתב שחרור כספים. למידע נוסף ראו איסור על התניית חתימה על כתב ויתור לצורך קבלת פיצויים.
 • נגד מעסיק אשר מפר את חובתו לשלם פיצויי פיטורים במועד או אינו משלם פיצויים כלל, ניתן להגיש תביעה לקבלת פיצויי פיטורים ולקבלת פיצוי על הלנת פיצויי פיטורים. את התביעה יש להגיש לבית הדין לעבודה. מומלץ לפנות לייעוץ משפטי לצורך הגשת התביעה.
 • במקרה שמוגשת לבית הדין תביעה בסכום של עד 31,300 ₪ (החל מינואר 2020), התביעה תתברר בדיון אחד בלבד, שבו יוצגו כל הראיות וההוכחות, ויינתן פסק דין. למידע נוסף ראו דיון מהיר בבית הדין לעבודה.
ראו גם

גורמים מסייעים