הקדמה:

כספי פיצויים ששולמו בפועל לעובד (ישירות על-ידי המעסיק או בתשלום מקופת הגמל שבה הם היו מופקדים) פטורים ממס הכנסה עד לתקרה של שכר חודשי אחד כפול מספר שנות העבודה, ולא יותר מ-12,640 ₪ כפול מספר שנות העבודה
אם השכר המשמש בסיס לפיצוי נמוך מ-12,640 ₪, ניתן לבקש פטור ממס הכנסה עד תקרה של 1.5 משכורות לכל שנת עבודה
ניתן לערוך תכנון מס באמצעות ייעוד חלק מכספי הפיצויים שהופקדו בקופת הגמל לרצף קצבה או לרצף פיצויים או למשוך את כל הפיצויים ולשלם את המס על החלק שעובר את התקרה
אם פיצויי הפיטורים מחויבים במס הכנסה, ניתן לפרוס את המס על פני מספר שנים


ככלל, פיצויי פיטורים מחויבים במס הכנסה המחושב לפי מדרגות המס בשנת המס שבה משולמים הפיצויים בפועל (כלומר הם נחשבים כהכנסה נוספת של העובד).

 • ניתן לקבל פטור ממס הכנסה על מלוא פיצויי פיטורים אם מתקיימים שני התנאים הבאים:
  1. גובה כל הסכומים המושלמים בפועל לעובד בשל סיום עבודתו (כולל פיצויי הפיטורים, מענק פרישה, פדיון ימי מחלה, תשלום חלף הודעה מוקדמת ופיצויי הפיטורים, מלבד כספי הפיצויים שמשאיר העובד בקופת גמל) אינו עולה על שכר חודשי אחד עבור כל שנת עבודה (לפי השכר החודשי האחרון).
  2. גובה כל הסכומים המשולמים בפועל לעובד בשל סיום עבודתו אינו עובר את התקרה העומדת על 12,640 ₪ (נכון ל-2022) לכל שנת עבודה.
 • אם הסכומים המשולמים לעובד עקב סיום עבודתו נמוכים מהתקרה (12,640 ₪ X‏ שנות העבודה), ניתן לבקש להגדיל את הפטור עד 1.5 משכורות לכל שנת עבודה, ועד לתקרה של 12,640 ₪ לכל שנה.
 • הפטור חל על סכום הפיצוי, בין אם הוא הגיע ישירות מהמעסיק ובין אם הגיע באמצעות שחרור כספים מקופת גמל.
 • אם גובה הפיצויים עולה על התקרה הנ"ל, ניתן לקבל פטור עבור החלק שעד התקרה ולשלם מס על החלק שעולה על התקרה.
 • אם הפיצויים (כולם או חלקם) מופקדים בקופת גמל, העובד יכול לייעד אותם למשיכה בעתיד (כפיצויים לאחר שיסיים לעבוד אצל המעסיקים הבאים או כקצבה חודשי כחלק מהפנסיה), ובמקרה כזה העובד לא ישלם מס עם סיום ההעסקה, ותשלום המס יידחה ויחושב כאשר ימשוך את הכספים בהמשך בהתאם לתנאים שיחולו במועד המשיכה. למידע נוסף ראו:
 • בנוסף יינתן פטור ממס הכנסה על משיכה של כספי פיצויים שכבר מוסו בעת הפקדתם לקופת הגמל (מדובר בהפקדות של סכומים העולים על המשכורת החודשית של העובד או על 34,900 ₪ בשנה). בעת משיכת הכספים מקופת הגמל או מהביטוח הפנסיוני ישלם העובד מס רווחי הון בשיעור 15% על סך הרווחים שנצברו בגינם. למידע נוסף ראו ניכוי מס הכנסה במועד הפקדת פיצויי הפיטורים בקופת גמל לקצבה.

מי זכאי?

תהליך מימוש הזכות

 • הזכות ניתנת באופן אוטומטי.
 • פקיד השומה שקיבל לידיו את טופס 161 של המעסיק, יעביר הנחיות באשר לאופן המיסוי אל המעסיק ואל החברה המנהלת את קופת הגמל שבה נמצאים הכספים.
 • המעסיק או החברה המנהלת את קופת הגמל ינכו את המס במקור מכל סכום שעולה על התקרה ושמועבר לידי העובד.

חשוב לדעת

 • עובד שסכום הפיצויים הכולל שמגיעים לו עולה על התקרה, וחלקו או כולו מופקד בקופת גמל, יכול לחלק את הסכומים, באופן שהסכום שיקבל (מהמעסיק או מקופת הגמל) לא יעלה על התקרה הפטורה (וכך לא יידרש לשלם עליו מס). את היתרה הוא ישאיר בקופה וימשוך אותה כקצבה לאחר שיגיע לגיל פרישה (ובהתאם לכללי המס שיחולו על קצבאות). למידע נוסף ראו רצף קצבה (יעוד כספי פיצויי הפיטורים למטרת קצבת פנסיה חודשית).
 • כאשר פיצוי הפיטורים (הן הסכום המשולם לעובד על-ידי המעסיק והן כספי הפיצויים שהופרשו לביטוח הפנסיוני) מחויבים במס הכנסה, ניתן לפרוס את המס על פני מספר שנים. למידע נוסף ראו פריסת תשלום מס הכנסה על פיצויי פיטורים.
 • עובד רשאי לא למשוך כלל את כספי הפיצויים המופקדים בקופת הגמל ולצרף אותם לכספי הפיצויים העתידיים שיופקדו לקופה על-ידי מעסיקו החדש (רצף פיצויים). באופן זה הוא יהיה רשאי למשוך את הכספים שהצטברו מכל מעסיקיו בסיום העסקתו אצל המעסיק האחרון, על פי מדרגות המס שיחולו עליו במועד זה, ובהתאם לתקרת הפטור שתהיה תקפה באותו מועד. ניתן לעשות זאת לגבי מלוא סכום הפיצויים המופקדים בקופה. לא ניתן למשוך חלק מהפיצויים בפטור ממס ואת היתרה לייעד לרצף פיצויים. למידע נוסף ראו רצף פיצויים (יעוד כספי פיצויי הפיטורים לתשלום פיצויים בעתיד).
אזהרה
משרד האוצר ממליץ לא למשוך את כספי פיצויי הפיטורים מתוך הביטוח הפנסיוני
משיכת כספי הפיצויים מהביטוח הפנסיוני תקטין את גובה קצבת הפנסיה החודשית שיקבל העובד לאחר שיגיע לגיל פרישה ביותר מ-1/3, ואף עשויה להקטין את גובה הטבות המס שהעובד יוכל לקבל בעת פרישתו (אם ינצל את הפטור ממס על פיצויי הפיטורים בעת קבלתם) . כמו כן ייתכן שיוטל מס הכנסה על כספי הפיצויים שנמשכו או על חלקם. מומלץ לפנות לרואה חשבון או יועץ מס/יועץ פרישה לקבלת יעוץ פרטני.

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים