משפחות שבראשן הורה עצמאי (משפחות חד הוריות) עשויות להיות זכאיות לסיוע בשכר דירה
הסיוע ניתן כיום גם להורה שאינו תושב ישראל אם במשמורתו ילדים בעלי אזרחות ישראלית
כדי לקבל את הסיוע יש להוציא תעודת זכאות לסיוע בדיור


משפחות שבראשן הורה עצמאי (חד הוריות) שעומדות בתנאים המפורטים בהמשך זכאיות לסיוע בשכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון.

 • גובה הסיוע משתנה בהתאם להגדרת הישוב:
  • ישובים גדולים מוגדרים כערים, או ישובים שאינם ערים, אך מספר התושבים בהם גדול מ-1,000, ועל פי מפקד האוכלוסין האחרון היו בישוב לפחות 30 משקי בית ששכרו דירה מבעל בית פרטי והם מהווים לפחות 5% ממשקי הבית.
  • ישובים קטנים מוגדרים כישובים שיש בהם פחות מ-1,000 תושבים, או ישובים שאינם ערים ומספר התושבים בהם גדול מ-1,000, ועל פי מפקד האוכלוסין האחרון היו בישוב פחות מ-30 משקי בית ששכרו דירה מבעל בית פרטי או שמספר השוכרים היה פחות מ-5% ממשקי הבית.

מי זכאי?

 • משפחה שבראשה הורה עצמאי (משפחה חד הורית) שעומדת בכל התנאים הבאים:
  1. הילדים עד גיל 21 נמצאים בחזקת ההורה שמגיש את הבקשה.
  2. למשפחה אין דירה בבעלות חלקית או מלאה בעבר או בהווה ואין לה זכות לבעלות מלאה או חלקית על-פי ירושה, נאמנות או מתנה.
   • למרות זאת, משפחה חד הורית יכולה להיות זכאית לסיוע בשכר דירה גם אם בעבר היתה להורה המבקש את הסיוע, דירה בבעלותו והוא ויתר עליה במסגרת הסכם גירושין.
  3. למשפחה אין בעלות חלקית או מלאה בדירה והיא אינה מורשית לקבל יחידת דיור במשק חקלאי/קהילתי.
  4. הדירה ששוכרים היא דירה שניתן לקבל עבורה את הסיוע.
  5. ההורה במשפחה עונה על אחד מאלה:
  • הערה: למי שמתקיימים מדמי אבטלה היקף המשרה ומיצוי כושר ההשתכרות ייקבעו על סמך אישור ההכנסה האחרון במקום העבודה האחרון.
 • יחידה בהיריון - אישה בחודש חמישי (שבוע 22) ומעלה שאין לה ילדים, שמתקיימת מגמלת הבטחת/השלמת הכנסה או מקצבת נכות, או שסך הכנסותיה לא עולה על הסכום ברוטו שצוין לגבי הכנסות הורה עצמאי, זכאית גם כן לסיוע בשכר דירה.
 • לעולים שקיבלו סל קליטה הזכאות תחל בשנה השנייה לעלייתם לארץ. למידע נוסף ראו סיוע בשכר דירה לעולים.
שימו לב
 • הסיוע ניתן כיום גם להורה שאינו תושב ישראל, אם הילדים שבמשמורתו הם בעלי אזרחות ישראלית.
 • במקרים אלה הבקשה תועבר לטיפול על-ידי ועדת החריגים.

תהליך מימוש הזכות

סכומי הסיוע בשכר דירה (נכון ל-2024)

שימו לב
 • אם יש במשפחה ילד שמלאו לו 18 וטרם מלאו לו 21 והוא עובד ומקבל משכורת, ניתן לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:
  • הילד לא ייכלל בבקשת הסיוע והכנסתו לא תיכלל בחישוב ההכנסות של המשפחה.
  • הילד ייכלל בבקשת הסיוע והכנסתו תיכלל בחישוב ההכנסות של המשפחה.
 • עם זאת, יהיה ניתן לכלול את הילד בבקשת הסיוע והכנסתו לא תיכלל בחישוב ההכנסות של המשפחה בכל אחד מהמקרים הבאים:
  • מועד הגיוס שלו יחול בתוך שנה ממועד הגשת הבקשה (בכפוף להצגת אישור על כך).
  • הוא משרת בצה"ל בשירות חובה בעת הגשת הבקשה (בכפוף להצגת אישור על כך).
 • לסכומי הסיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי שמקבלות הבטחת הכנסה או קצבת מזונות מהמוסד לביטוח לאומי, ראו "הבטחת הכנסה" באתר משרד הבינוי והשיכון.
 • לסכומי הסיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי הזכאיות לסיוע בהתאם למבחן הכנסות ראו "מבחן הכנסות" באתר משרד הבינוי והשיכון, וכן בטבלאות הבאות:

משפחה עם עד 3 ילדים

הכנסה חודשית ברוטו של ההורה גובה הסיוע לדירה בישובי עדיפות לאומית גובה הסיוע בשאר הישובים בארץ
הכנסה עד 9,211 ₪ ישוב גדול: 1,090 ₪
ישוב קטן: 760 ₪
ישוב גדול: 1,170 ₪
ישוב קטן: 820 ₪
הכנסה בין 9,212 ₪ ל-11,541 ₪ ישוב גדול: 690 ₪
ישוב קטן: 480 ₪
ישוב גדול: 740 ₪
ישוב קטן: 520 ₪

משפחה עם 4 ילדים ומעלה

הכנסה חודשית ברוטו של ההורה גובה הסיוע לדירה בישובי עדיפות לאומית גובה הסיוע בשאר הישובים בארץ
הכנסה עד 9,211 ₪ ישוב גדול: 1,350 ₪
ישוב קטן: 950 ₪
ישוב גדול: 1,470 ₪
ישוב קטן: 1,030 ₪
הכנסה בין 9,212 ₪ ל-11,541 ₪ ישוב גדול: 850 ₪
ישוב קטן: 600 ₪
ישוב גדול: 930 ₪
ישוב קטן: 650 ₪
ראו גם

גורמים מסייעים

ארגוני סיוע

גורמי ממשל

מקורות משפטיים ורשמיים

חקיקה ונהלים

הרחבות ופרסומים

תודות

 • המידע המקורי בערך זה באדיבות הקליניקה המשפטית לזכויות חברתיות במכללת ספיר.